Szolgálat 61. (1984)

Tanulmányok - Lelóczky Gyula: Megbocsátani? Miért?

mond gyarló önmagára, elfogadja önmagát, ezt a „cserépedényt" (2Kor 4,7) olyannak, amilyen, önmagunk ilyenfajta elfogadására buzdít az amerikai tizen­évesek szobájában gyakran látható nagybetűs poszter: „l’m O. K.: God doesn’t make junk“; „Nincs velem semmi baj: Isten nem csinál selejtet.“ 6 A megbocsátás életfilozófiájának követése nem egyéb, mint realizmus, azaz a valóság elfogadása; nem egyéb, mint szembenézni a rideg ténnyel, hogy bű­nösök vagyunk és megbocsátásra szorulunk. Ha Isten nekünk megbocsátott, méltányos, hogy mi is megbocsássunk annak, aki ellenünk vétett. A szívtelen szolgáról szóló példabeszéd (Mt 18,23-35) a szolga vélt igazát, mely szerint neki jár az a száz dénár, amivel szolgatársa adósa volt, szembeállítja a valódi méltányossággal: Isten neki végtelenül nagyobb adósságot engedett el, illő hát, hogy ő is irgalmas legyen szolgatársához. Megjelenik a Szentírásban a megbocsátással kapcsolatban a Krisztus-köve­tés gondolata is: amint Jézus imádkozott a kereszten hóhéraiért: „Atyám, bo­csáss meg nekik, hisz nem tudják mit tesznek“ (Lk 23,34), úgy fohászkodik a hű tanítvány, István is megköveztetése alatt: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül“ (ApCsel 7,60). Egy másik indok: Isten gyermekeinek hasonlóknak kell lenniök mennyei Atyjukhoz: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas“ (Lk 6,36; vö. Mt 5,48; 1Fét 1,15). Ez a buzdítás már magában foglalja azt a tényt is, hogy Atyánk nemcsak általában irgalmas, hanem hozzám is, az én bűneimet megbocsátva; tehát az, hogy én megbocsássak másnak, nem pusztán példa­követés, hanem a szoros értelemben vett igazságosság kötelezettsége. A többi újszövetségi szöveg a megbocsátást mind Isten irántunk való irgalmával köti össze. A szentpáli levelek inkább múlt, megtérésünk előtti bűneinknek már meg­történt megbocsátásával alapozzák meg, miért kell nekünk is irgalmasságot gya­korolnunk: „Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássa­tok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban“ (Ef 4, 31-32); „öltsétek magatokra az irgalmasságot, jóságot, a szelídséget és a türel­met. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek pa­nasza van a másik ellen. Ahogy az Úr megbocsátott nektek, ti is bocsássatok meg egymásnak“ (Kol 3,12-13). A szinoptikus evangéliumokban a megbocsátás úgy szerepel, mint a fenyegető ítélet előli megmenekülés egyetlen módja: „Bol­dogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgaimaznak“ (Mt 5,7). „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáta­nak“ (Lk 6,37 — tehát ez a vers a fentebb idézett 6,36 glosszájának is tekint­hető). „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyá­tok sem bocsátja meg bűneiteket“ (Mt 6,12.14-15; vö. Lk 11,4; figyelemre méltó, hogy Jézus a „Miatyánk“ hét kérése közül egyedül a bűnbocsánatra vonatkozó kérést húzza alá külön magyarázattal). Márknál Jézus azt is megjegyzi, hogy 3 33

Next

/
Oldalképek
Tartalom