Teológia - Hittudományi Folyóirat 44. (2010)

2010 / 1-2. szám - Kránitz Mihály: A Keresztény Egységtitkárság ötven éve - 1960-2010

KRANITZ MIHÁLY Ü A Keresztény Egységtitkárság ötven éve. 1960-2010 az Ö határozott kérése áthasson bennünket: Hogy ők is egyek legyenek, és elhiggye a világ, hogy te küldtél engem?”45 Az Ut unum sint kezdetű körlevél az Unitatis redintegratio kezdetű zsinati határozat óta a legjelentősebb mérföldkő a katolikus ökumenizmus területén. Ebben fejtette ki II. János Pál pápa az Egységtitkárság által is vallott véleményt, hogy ,,a katolikus Egyház a II. Vatikáni Zsinattal visszafordíthatatlanul elkötelezte magát arra, hogy az ökumeniz­mus útját járja, az Úr Lelkének szavára figyelve”.46 Canterbury és Róma közeledése a zsinatot követően 1966 márciusában érte el egyik tetőpontját, Michael Ramsay érsek hivatalos római látogatásával. Ez a találkozás egy új korszakot vezetett be az anglikán közösség és a katolikus egyház kapcsolatában, melynek elsődleges célja a keresztény szeretet megtapasztalása és az egység létrejöttét megakadályozó okok felszámolása volt. A hivatalos nemzetközi anglikán-római katoli­kus (ARCIC) párbeszéd még 1970-ben vette kezdetét. Cassidy bíboros nagy érdeme az 1999-ben megjelent A tekintély ajándéka című Anglikán-Római Katolikus Vegyes Bizottság jelentése (ARCIC II.), mely egy ötéves párbeszéd eredménye. A dokumentumot a londoni Westminster-apátságban mutatták be 1999. május 12-én, az ARCIC két társelnöke, Mark Santer birminghami püspök és Cormac Murphy-O’Connor, Arundel és Brighton püspökének a jelenlétében.47 1999- ben egy másik jelentős egyháztörténelmi dokumentum látott napvilágot: az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat a megigazulás tanításáról. Egy több mint harminc éves folyamat és teológiai reflexió zárult le, amikor a Luthreránus Világ- szövetség részéről Christian Krause püspök elnök, katolikus részről pedig az Egységtit­kárság elnöke Cassidy bíboros aláírták az ökumenikus szöveget.48 2000- ben, a megváltás jubileumi esztendejében II. János Pál pápa ünnepélyesen bocsánatot kért Istentől az egység elleni bűnökért: „Irgalmas Atyánk, szenvedésének előestéjén Fiad imádkozott a benne hívők egységéért, ők azonban akaratával ellenkezve szembefordultak és megoszlottak egymás között, s kölcsönösen elítélték és támadták egymást. Nagyon kérjük bocsánatodat és esedezünk a bűnbánó szív ajándékáért, hogy az összes keresztények Veled és egymással kiengesztelődve egy testben és egy lélekben örömmel élhessék meg a teljes közösséget. Krisztus a mi Urunk által.”49 A Pápai Tanács elnöke több mint tíz éves tevékenységét a Charta Oecumenica aláírá­sával zárhatta, mely ismét közelebb hozta az európai keresztényeket és példát adott más földrészek keresztényei számára.50 45 UUS 96. A pápa felhívását meghallották a protestáns egyházak képviselői, és számos konferenciát tartottak a pé- teri tisztségről, melyeket később könyv formájában is megjelentettek. Vő. Braaten, C. E., Church unity and the papal office. An ecumenical dialogue on John Paul II's encyclical Ut unum sint (that all may be one), Grand Rapids, Eerd- man 2001; Puglisi, J. F., Petrine ministery and the unity of the Church ministero petrino e I’unita della Chiesa, „verso un dialogo paziente e fraterno atti del simposio... in occasione del primo centenario della fondazione della Societa dell’Atone- ment, Roma 4—6 dicembre 1991, Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino, Venezia 1999; KASPER, W., II minis­tero petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo, Cittá Nuova, Roma 2004. 46 UUS 3. 47 Vő. Le dón de l’autorité. Rapport de la commission internationale anglicane-catolique romaine (ARCIC II) 1999, in La documentation catholique n. 2204 (16 mai 1999), 464—479. 48 Az evangélikus-római katolikus Közös Nyilatkozat és ünnepi aláírásának dokumentumai, Evangélikus Sajtóosztály- Szent István Társulat, Budapest 2000. 49 Vő. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot! II. János Pál pápa Szentföldi zarándok útjainak beszédei és nagyböjt első va­sárnapi homiliája, SZÍT Budapest 2000. 15-16 old 50 KráNITZ, M., Az új ökumenikus Charta. Irányelvek az európai egyházak bővülő együttműködéséhez, in Teológia (2001/3-4), 39-42. 26 TEOLÓGIA 201Ö/1-2

Next

/
Oldalképek
Tartalom