6. oldal, 244 találat (0,191 másodperc)

Találatok

101. 1916-04-16 / 16. szám
[...] szatmári ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké Demkő Sándor közgyámot tiszteletbeli tanácsnokká Horváth Sándor rendőrtisztet tb fogalmazóvá Oláh Mik­lós [...] ópályi i jegyző Pénztárnok Veress Sándor pety tyéni jegyző A közgyűlés [...] gép­kezelő tanonca vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra honnan délután már vissza érkezett [...] este fél 7 órakor Temptli Sándor termében alkalom szerű szinielöadást tart [...]
102. 1919-01-12 / 2. szám
[...] Miksa Cukor Márton ifj Matolcsy Sándor Politzer Ignác Lu­kács Lajos Braun [...] kiskirályai a szolgabirák Legújabban Kovács Sándor erdődi főszolgabíró és Dienes Sándor szol gabirő kérték nyugdíjazásukat Tüzoltóügy [...] része a következő 1 Dá­niel Sándor a járásbíróságot vezető Ítélő táblabiró [...] Nagymajtény Penésziek Piskolt Portelek Reszege Szaniszló Vállaj és Vezend köz­ségekre vonatkozó [...]
103. 1900-11-25 / 48. szám
[...] 17 Szatmáron Bossin József Rajzinger Sándor Nagy károlyban Hahn János Fitos Ferencz Gyurovits Gyula Szaniszlón Kovács Nándor és F Gyarmaton [...] Károly 1900 november 16 Toótli Sándor 2 3 urad intéző
104. Nagykároly, 1912-09-01 / 8. szám
[...] Bodoky Gyula börvelyi Gruber Már­ton szaniszlói Barna Benő nagysomkuti Ko moróczy [...] Lukácsovits János és id Vida Sándor küldöttségi tagok A tiz legtöbb [...]
105. 1915-11-21 / 47. szám
[...] Kardos Mihály Kardos Aurél Kertész Sán­dor Kandel Ignácz Lukács Lajos dr [...] i Rosenzweig Mór ifj Sternberg Sándor id Sternberg Sándor Sternberg Sándor dr Stern berg Géza dr [...] Simon Grosz József Böhm Lebovits Szaniszló Ko váts Samu Börvely dr Róth Sándor Erdőd Schwartz Részegé Halálozás Kardos [...]
106. 1899-11-12 / 46. szám
[...] Havas Gyula Kende Zsigmond Domahidy Sándor Grósz Áron Szerdahelyi Ágoston Jékey [...] Madarassy Zoltán Fried Sámuel Nagy Sán­dor Pap Sándor Szentandrássy Antal Gróf Teleky Sándor Luby Lajos Domahidy Viktor és [...] km Esztró Iriny Portelek Reszege Szaniszló Szent Miklós Negyedik zóna 21 [...]
107. 1903-08-09 / 32. szám
[...] igazgató gyűj­tése 19 k Marosán Sándor gyűjtése 8 k 20 f [...] 9 k 60 f Kepes Sándor gyűj­tése 8 k 40 f [...] Galgóczy István 13 k Szoboszlay Sán­dor 20 k Nagy Béla 20 [...] lenni Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 3 3 körjegyző [...]
108. 1905-01-01 / 1. szám
[...] zsarolyániban Szegedy Antal és Jeney Sándor uj a nagybányaiban Torday Imre és dr Miskolczy Sándor a brassóiban Peleskey Pál uj [...] és Szepáher Ferencz uj a szaniszlóiban Szakáll János uj id Kovács [...] Staudinger József Szegedy Antal Szoboszlai Sándor Torday Sándor Elmaradt előadás Lapunk múlt számában [...]
109. 1909-07-25 / 30. szám
[...] adandók be Népgyülés Vasváriban Csemegei Sándor nyirvasvári gör kath lalkész fel­hívására [...] érte a multnap reggel a szaniszlói pos­tamestert amint a hivatal ajtaját [...] nagy­bányai kaszinó termeiben b Kovács Sándor erdődi főszolgabíró tiszteletére Barátai és [...] nevében és többen B Kovács Sándor meghatva mondott köszönetét a nagy [...]
110. 1910-05-29 / 22. szám
[...] láttunk a Somogyi és Dénes Sándor szatmári újságíró kollegánk müve mely [...] nyújtó szereplőit Az előadáson Dénes Sándor a szatmári szerző is jelen [...] helyiségben c a III előtt Szaniszló Erkörtvélyes Erendréd Penészlek Csomaköz Bere [...] elnök HÍREK Uj járásbiró Dániel Sándor az erdődi járásbíróság vezető járásbirája [...]
111. 1910-05-15 / 20. szám
[...] képviselt Böhm Dávid és fia szaniszlói lakos javára 370 K s [...] és lapunk kiadd hivatalában Schiff Sándor és Társa épület és műlakatos [...]
112. 1903-01-04 / 1. szám
[...] Jegyzőválasztás Csomaközön Csomaközön a Rácz Sándor nyugdíjazása folytán megüresedett kör­jegyzői állásra [...] iparos Csőkör Ferencz birtokos Darida Sándor iparos Nagykároly Doinahidy István földbirtokos [...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] Szécsényi Lajos kér ifj Németi Sándor Tischler József és Szigeti Sándor 40 40 f Gindele Ignácz [...]
113. 1912-09-01 / 35. szám
[...] arany órdemkeresztet adományozta Eljegyzések Dénes Sándor az Uj Szatmár jeles tollú [...] Lajos nagykárolyi honvédhadnagy eljegyezte Márton Sándor volt nagykárolyi erdőtanácsos leányát Birikét [...] e hó 22 én Radnai Sándor oki jegyző válasz­tatott meg egyhangúlag fiiiunkassors Preg Ferencz szaniszlói legény a kigyei pusztán lévő [...]
114. 1904-12-11 / 50. szám
[...] 29 Kismajtényi Domahidy István 29 Szaniszlói Boer Endre 29 Érendrédi Stró [...] Maraszka József 30 Mátészalkai Szálkái Sándor 29 Nagyecsedi Jékey Zsigmond 29 Vitkai Budaházy Sándor 29 Fábiánházai Budaházy István 30 [...] Molcsányi Gábor 29 Feketefalusi Miskolczy Sándor 29 Dióshalmi Kováts Sándor 29 Remetemezői Ilosvay Gusztáv 30 [...]
115. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
116. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
117. 1900-07-15 / 29. szám
[...] alispán Ilosvay Aladár főjegyző Domahidy Sándor Jékey Zsigmond Szuhányi Ödön bizottsági [...] kimentették Nagy Béla Ifj Böszörményi Sándor Kende Zsigmond Isaák Dezső és [...] gazdasági iskolák szervezése iránt így Szaniszlón egy önálló gazdasági szaktanítóval és [...] segéd titkárnak nevezte ki Schönherr Sándort a nagybányai m kir főerdőhiva [...]
118. 1909-12-12 / 50. szám
[...] Ede a kórházügyi bizottságba Sternberg Sándort választották meg 5 A képviselőtestület [...] berekesztette Magyar kormányozható léghajó Egy szaniszlói mérnök találmánya Aviatikái és illetékes [...] Károly Deutsch Vil mosné Kelen Sándor Lindenbaum Miksa Péchy Istvánná Kosztich [...] Aczélné Bodnár Pék Ilona Kisded Sándor Sugárné Baumgartner Szombathy János F [...]
119. 1909-03-21 / 12. szám
[...] számú végzése következtében Dr Szűcs Sándor ügyvéd által képviselt Szatmári ipari [...] részére Álképviselet Taub és Robinsohn Szaniszlón fakereskedök Fényi utcza Telefon sz [...]
120. 1899-02-05 / 6. szám
[...] án váltott jegyet Barta István szaniszlói földbirtokos kedves leányával Juliskával iW [...] hozzá 1 frt Megrendelhető POLLÁK SÁNDOR főbizományosnál BUDAPEST V kér Kálmán [...] által bizonyítva Fényfok meghatározás Hahóthy Sándor tanár által bizonyítva XJj gázkészülék [...]