Szatmármegyei Közlöny, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-29 / 22. szám

SZATMARMEG YEI KÖZLÖNY szer a saisonban és e kiváló szerepeikben vették ki jutalomjátékukat Dénes Ella, a társulat csodás hangú, művészi játéku énekesnője és Inke a közkedvelt bonvivant. A közönség el is halmozta jutalomjátékukon őket mindennel, amit elismerés alakjában a közönség részéről a szinpad csak hozhat. A megérdemelt ünneplés alkalmából mi is készséggel adunk elismeré­sünknek kifejezést. Péntek este ismét nagy este volt. A zóna megint lemaradt és a jókedv megtestesitője, a társulat közkedvelt komikusa Somogyi Károly jutalomjátéka hozott össze zsuffolt házat, hogy elismerésével ő nevettesse meg azt, aki őt egész saisonban kifogástalan cabinet alakításával annyit mulattatta. Somogyi még azzal is emlé­kezetessé tette ez estét, hogy ő nem választott magának darabot, hanem irt. A „Bazilovics czég“ ezimii színházi revü, melyet ez este láttunk a Somogyi és Dénes Sándor szatmári újságíró kollegánk müve, mely már Szatmáron is kiállította a kritika tüzpróbáját ugyancsak a Somogyi jutalomjátéka alkalmával kerülvén elsőizben színre. A szép számú közönség me­legen ünnepelte a sikerült darab szerzőit és a darab övezés, kitűnő alakítást nyújtó szereplőit. Az előadáson Dénes Sándor a szatmári szerző is jelen volt. A nagykárolyi második számú postahivatal. A minden téren beállott munkaszaporu­lat a m. kir. posta- és távirdahivatalnál is be­következett. Nagykároly város nagyterületen fekszik, okvetlenül szükséges, hogy postai dol­gokkal ne azt az egy hivatalt legyen kényte­len felkeresni a lakosság, amely posta a város egyik jelentékenyen nagy posta forgalmi ré­szétől távol esik. A nagyváradi m. kir. posta- és távirdaigazgatóság és a budapesti m. kir. posta- és távirda eluökigazgatóság, mint felet­tes hatóságok jóakaratu figyelmébe ajánljuk ezen ügyet, mert a második számú posta- és távirdahivatalnak a vasúti állomásnál való felállítása által Nagykároly város lakosságá­nak és az utazó nagy közönségnek régi hőn óhajtott vágya teljesülne. Ónálló kincstári postahivatalként szere­pelne ezen 2. számú postahivatal, vagy pedig a városbeli első számú posta-, távirdahivatalnak kirendeltségeként. A személyzet egy része a városi első számú posta-, távirdahivatal tagjaiból kerülne ki. Egyelőre három férfi és két nő tagból álló személyzet a teendőket elvégezné. A második számú, vasúti posta- és távirdahivatalnál éjjeli szolgálatnak is kellene lenni és pedig fél éjjeli szolgálatnak. A kézbesítés a pályaudvarról in­dulna ki. Minden érkezett anyag onnan nyerne kézbesítést az egész városra. Onnan történné­nek az átutalások. Az esetleges tév irányí­tások is nyomban a pályaudvaron felállítandó második számú posta-, távirdahivatalban nyer­nének rövid utón elintézést. A hónap első napjaiban olyan munka­halmaz és torlódás van az első számú városi posta- és távirdahivatalban, hogy alig-alig képes ezen meglevő egy hivatal személyzete a forgalmat lebonyolítani. A felek sokszor egy teljes egész órát kénytelenek várakozással el­tölteni, mig a különböző munkakörü osztá­lyokban reájuk kerül a sor. Az osztályok ke­zelőtisztviselői pedig fáradságot nem ismerő, kitartó, buzgó, gyors, alapos munkálkodás mellett is csak alig-alig képesek a követelmé­nyeknek egy ilyen nagy kiterjedésű és nagy forgalmi kereskedelmi város lakosaival szem- ben megfelelni. Az utazó közönség a távírdán és távbeszélőn sürgősen szükséges, lebonyolí­tandó dolgait könnyen elintézhetné a 2. számú hivatalban és mivel Nagykároly város a fővo­nalon van és hozzá még vasúti góczpont, igen sokszor nemcsak hazai, de külföldi utasok ré­széről is igénybe lesz véve e 2. számú hivatal — nagyon sokszor, mint más városok példája mutatja, ez által a magyar posta és távirda intézmény már eddigelé is kivívott jó hírnevét a külföld előtt csak öregbítené. Ezek után reméljük, sőt mi több, hisz- szük és tudjuk, hogy az intéző körök a 2. számú kincstári postahivatalt Nagykárolyban a vasúti állomás épületében, illetve annak környékén alkalmas helyen fel fogják állít­tatni. Sok érdekelt városi polgár. Hirdetmény. 1. Szatmárvármegye központi választ­mánya által folyó évi junius hó 2-ikára kitűzött képviselőválasztás alkalmával a nagykárolyi választókerület­ben szavazási hely Nagykároly, Gróf Ká­rolyi György-téri czédulaház. a) Az I-ső szavazatszedö küldöttség előtt szavaz Nagykároly városa az I. sz. helyiségben; b) a II. előtt Genes, Börvely, Mező- petri, Vezend, Mezőterem, Portelek, Iriny, Dengeleg, Kaplony, Kálmánd községek a II. számú helyiségben ; c) a III. előtt Szaniszló, Erkörtvélyes, Erendréd, Penészlek, Csomaköz, Bere, Krasznaszentmiklós, Esztró, Reszege, Mező­fény es Csanálos községek a III. számú helyiségben. 2. A választók számára gyülekezési helyül kijelöltettek: a) a Gróf Károlyi József-párt számára a Gróf Károlyi György-térnek a csimadia- szin és a czédulaház közötti része ; b) az esetleges ellenpárt számára a Gróf Károlyi György-térnek a Gzifrasor és a czédulaház közötti része.'1 3. A vidékről bejövő választók sze­kerei a Gróf Károlyi György-téren helyez­kednek el a választók gyülekezési helye közölt. 4. Igazolványnyal el nem látott egyé­nek, valamint nők és gyermekek a kor­donokon semmi esetre sem bocsáttatnak keresztül. 5. A választás pontban 8 órakor nyit- tatik meg 6. Az 1899. évi XV. t.-cz. 156. §-a alapján beadandó ajánlatokat a választás napját megelőző napon, vagyis folyó évi junius 1-én délután 4 és 5 óra között Nagykárolyban a polgármesteri hivatalban, a választás napján pedig a választás meg­nyílta után fél óra alatt a városháza he­lyiségében veszem át. 7. A záróra minden szavazatszedő küldöttség előtt külön tűzetik ki sa záróra alatt jelentkező választók a czédulaháznál e czélra megjelölt helyen a törvény értel­mében elkülön ittetnek. A záróra alatt je­lentkezett választók a záróra eltelte után is beadhatják szavazatukat. Nagykároly, 1910. május 25. Dr. Kovács Dezső, választási elnök. HÍREK. — Uj járásbiró. Dániel Sándor az erdődi járásbíróság vezető járásbirája, ki városunkba lett áthelyezve, erdődi szolgálatától e hó 25-től kezdődőleg felmentetett és a napokban foglalja el városunkban uj állomáshelyét. Ezen áthelye­zés folytán a helybeli járásbíróság vezetője Csilléry Dávid helybeli járásbiró lett, ki ilyen minőségében már hónapok óta működik is. Az uj vezető járásbiró személyében kitűnő vezetőt nyert a helybeli járásbíróság, kit úgy a bírói ügyvédi kar, mint a bíróság kezelőszemélyzete, valamint a város közönsége ittléte óta állandó tisztelettel a nagyrabecsüléssel vesz körül. — Vizsgatétel. Dr. Czukor István, fővárosi orvos, ki két év óta a Dollinger Gyula vezetése alatt álló sebészeti klinikán műtőnövendékként volt alkalmazva, a múlt héten a műtői vizsgát sikeresen letette és műtői képesítést nyert. — Eljegyzés. Serly István, szatmári szolgabiró, varosunk fia, pünkösd másod­napján jegyet váltott Budapesten Steiner Ilonka urleánynyal. — Társasvacsora. A gróf Károlyi József párt intéző-bizottsága a választás napján esteli 8 órakor a „Magyar Király“ vendéglő kerti he­lyiségében az uj képviselő tiszteletére társasva­csorát rendez ; ennek rendezésére Jurcsok Béla elnöklete alatt Dr. Antal István, Kubinyi Ber­talan. Somossy Miklós és Dr. Sternberg Zoltán kérettek fel. Egy teríték árra borral együtt 4 korona. Jelentkezni lehet a kibocsátott aláírási iveken. A jelentkezés kötelező. — A helybeli Zertemükedvelök egyesülete a jövő hónapban Ticsenszky Lajosné szül. Obholczer Margit és a Füredi művész pár közreműködése mellett érdekes hangversenyt rendez, melynek műsorát legközelebb közölni fogjuk. — A gyermeknap jövedelme. Május 23-án délelőtti gyűjtésből: Kölcsey-Szobor előtt 17 K 20 f, városháza előtt 24 K 05 f, d. u. város­háza előtt 16 K 32 f, Kondor Béla üzlete előtt 17 K 52 f, Kölcsey-utczán egésznap 180 K 74 f, Pengász üzlet előtt egész nap 30 K 26 f. Május 24-én egész napon Kölcsei-utczán 76 K 73 f, Pengász üzlet előtt 25 K 42 f, városháza előtt 8 K 20 f, Kondor üzlet előtt 14 K 55 f. Mindkét napon Matolcsy-féle üzlet előtt 36 K —, Kálmánd-utczán. 106 K 04 f, Hajduváros- utczán 16 K 6G f. Összesen 607 K. 77 fillér. — Köszönet nyilvánítás. A hétfő este „Iglói diákok“ előadásával befejezve nagyká- rolyban tavaszi évadomat elmulaszthatatlan kö­telességem hálás köszönetem kifejezni NAGY­KÁROLY város szinpártoló közönségének és különösen a helyi sajtónak mindenkor meleg pártolásáért. Magam és színtársulatom minden egyes tagja szives emlékűkbe ajánlva, marad­tam a mielőbbi viszontlátásig Teljes tisztelettel Heves Béla a szatmári színi kerület igazgatója. — Eljegyzés. Schiff József kereskedő polgártársunk leányát Arankát f. hó 22-én jegyezte el Révész Vilmos debreczeni kereskedelmi akadémiai tanár városunkban. Az orvosi kar által ajánlva. Gümőkór (tüdőbajok), légzőszepvi bán- talmak, szamárköhögés, influenzánál. Ki használjon Sirolint? 1. A ki hosszú időn keresztül köhögés nálat után lényeges kénnyebbtUM bantalmaiban szenved. éreznek. 2. Mindazok, kik gógehurutban szenved- L Skrofulás, mirigyduzzadésos, szem- ét nek, Sirolin „Roche“ által rövid időn orrhurutos gyermekeknek rendkhrflft belül meggyógyulnak. fontos szer a Sirolin. 8. Asztmában szenvedők már rövid hasz- A táplálkozást nagyban elősegíti Csak eredeti csomagolású SIROLIN „Roche“-t kérjünk és pótszereket hetiraMl» tan utasítsunk vissza. F. HOFFMANN-LA ROCHE & Co., Basel (Svájcz). —Grenzach (Németország). Sirolin „ Roehe“ kapható minden gyógyszer­tárban . Ara üvegenként 4 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom