Szatmármegyei Közlöny, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-05-15 / 20. szám

SZATM ARMEGYE1 KÖZLÖNY 1 PÁVELsósfürdő (SZLATINA-FÜRED.) Máramaros megyébén a máramárosszigeti vasúti állomástól felóra járásnyira, 250 méter magasan, szép vidék, ózondus, üde, pormentes hegyi levegő, teljes kényelemmel berendezve. Természetes ásványos sós­----- fürdő, hideg fürdők. ----­«Ö T INHALATORIUM rechenhalli mintára, sűrített levegővel, fenyő­kivonattal és soléhől előállított levegőköddel. Idült orr-, gége-* légcső- és hörghurutban szenvedők ; asztmások-, tűd - és szivtagulásokkal szenvedők, nőt betegségek ellen és rekedjen kö­högő, valamint mindazon bántalmak gyógyulá­sára, melyekben a sósfürdők vagy hideg gyógy­mód javalva van. Kellemes nyaraló és pihenő hely. Fürdőévad május hó 15-től = szeptember hó 30-ig1. ---­La kások i kor. 60 fillértől 2 kor. 80 fillérig. Sósfürdők 60 és 80 fillér. Jó házi ellátás, olcsó árak. —— Állandó fürdöforvos. = Titncz-, zongora- és hangversenyterem, zenekar. Elő- és utóévadban mérsékelt áru pansió. Posta és távirda állomás AKNÁSZL ATIN A. (A fürdőtől nevyedórányira.) Ismertero leírást ingyen és bérmentve küld. Brezenóczy János Telefon helyben. , . . . ' birtokos, furdo-berlo. 580--1910. végreh. sz. Árverési hiredtmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-ez. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1910. évi V. 4014. sz. végzése következtében clr. Antal István ügyvéd által képviselt Böhm Dávid és fia szaniszlói lakos javára 370 K s jár. erejéig 1910. márczius hó 11-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 3030 koronára becsült ingóságok u. m.: szekerek, lovak, gépek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1910. évi V. 220/2, sz. végzése folytán 370 K — fillér tőkekövetelés, ennek 1910. évi febr. hó 3. napjától járó 6°/o kamatai, x/3% váltódij és eddig összesen 121 K 92 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett ösz- szegek betudásával Dengelegen adós lakásán Nagy-utczán leendő megtartására 1910. évi május hó 21-ik napjának d. e. fél 9 órája batár­időül ki tűzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX, t.-cz. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetéu becsáron alul is el fognak adatni. A mennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le és felülfoglaltatták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik.. Kelt Nagykárolyban, 1910. évi május hó 6’ Fazekas, kir. bir. végrehajtó. £apunü kiadóhivatala hirdetéseket jutányos árban vesz fel. 8gy jó Mzßol való fiú tanulóul felvtetik Manyák és Tóth könyvkötészetében. Eladó ház. Nagykárolyban az Árpád-utczán a város legtisztább levegőjű részében levő EÁZ, megfelelő beosztású polgári lakással, nagy udvarral és egy köblös kerttel, mely a Somoserdőre nyílik: eladó. Részletes felvilágosítás nyerhető lapunk kiadóhiva­talában. 19—-? flMeOSMMNUHtNMMmMMnM • P8T Most jelent meg • löwy Miksa szatmári könyvkereskedő ezég kiadásában I SzaliIrTlriEiü leli térképe. Ezen díszes kiállítású, a vármegye minden járását külön színben feltiin- a tető, térképen a vármegye legújabb közigazgatási beosztása, a köz- és vasutak, posta- és távirda-állomások a leghitelesebb adatok alapján vannak összeállítva és Bodnár György kir. tanfelügyelő által átvizsgálva. Nálls/ilsWh A-f-A-fl An hivatalos helyiségekben, irodákban, -«sa«® gPSlF I ltlKUIU^IItICUCII iskolákban és magánházaknál is. H d 134X98 cm. nagyságú térkép vászonra huzva, léczekkel ellátva 14 kor. 9 Megrendelhető : Lőwy Miksa könyvkereskedésében © Szatmár és lapunk kiadd hivatalában Schiff Sándor és Társa épület és műlakatos Nagykároly, Hajduváros-utcza 5. szám. (Stuller-híz.) Az első szatmármegyei műiakatosság. Elvállalunk minden e szakmába vágó bármely iparművé- ; szeti tárgy készítését saját tervünk, vagy a megrendelő áhal kivánt rajz szerint. Épület lakatosság. Vízvezeték berendezések, javítások stb stb. olcsón és pontosan teljesittetneli­Takaréktüzhelyek nagybani készitése. n-52 r PAPP LÁSZLÓ férfi- és női czijtő raktáros és felsőrész készítő NAGYKÁROLYBAN, Gróf Károlyi György-tér, Kerekes Ödön ur házában. 1 B Van szerencsém a nagyérdemű vevőközönség szives tudomására hozni, mi­szerint az őszi- és téli idényre saját gyártmányú elsőrangú czipő és csizma raktáramat tetemesen kibővítettem és a legjobb anyagból készült áruimat tartós, kényelmes és Ízléses kivitelben a lehető legjutányosabb árban árusítom. Mérték után megrendelésekre teljesen vízmentes anyagból készítek vadász­csizmát cs czipőket, czipészek részére akár saját áruimból a/tár pudig adott anyagból felsőrészeket a legmodernebb kivitelben. .Elvállalok vidéki megrendelés3ket s annak gyorsan és pontosan eleget teszek, továbbá raktáron tartok legfinomabb czipőcrémet, úgyszintén czipőlüzőket is. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kérve maradtam kiváló tisztelettel : Papp László, ­41—52 férfi- és női czipőraktáros, felsőrész készítő. JtB

Next

/
Oldalképek
Tartalom