Szatmármegyei Közlöny, 1919 (45. évfolyam, 1-21. szám)

1919-01-12 / 2. szám

SZ ATM ÁR MEGYEI KÖZLÖNY —- Olcsóbbá Istiek a közszükségleti cikkek ? Nagykárolyban az elmúlt héten megala­kult az Árvizsgáló bizottság. Tagjai a kö­vetkezők : Brichta Miksa, Cukor Márton, ifj. Matolcsy Sándor, Politzer Ignác/, Lu­kács Lajos, Braun Márton, Luczay János, Szűcs Béla, Trcmba Márton, Tarcsinszky Kázir.ér, Mangold István, Pucser Károly, Thury Mihály, Weisz Lajos, Rancsina Jó­zsef és Steib Antal. A bizottság hetenként tart ülést és a piaci-, fűszer-, vas-, rőfös- és divatáruk árait fogja esetenként meg­állapítani. — ftyuadijaxás. Makray Mihály kor­mánybiztos hosszas szolgálati ídejüKre és csökkent-munkabírásukra tekintettel elren­delte Fiiep István vármegyei iiodaigazga- tónak, Erdőhegyi Gyula és Keresztes An­tal irodasfcgédti’szteknek azonnali nyugdí­jaztatását. — Uj emberek az ügyvédi kamarában. A demokratikus szellő az ügyvédség körében is érezteti hatását. Dr. Keresztszeghy La­jos az ügyvédi kamara eddigi elnöke — konzervatív gondolkozására való tekintet­tel — állásáról lemondott. Amint értesülünk a kamara uj elnöke: dr. Schönpílug Jenő titkár lesz, akinek rokonszenves egyéni­sége garancia arra, hogy a hadból vissza­tért ügyvédek és az ifjabb generáció érde­kei kellően meg lesznek védve. A kamara uj titkára: Di . Papp Mihály volt népíöl- kelö százados aki négy és tél évi harc­téri szolgálat után a vaskoronarenddel tért haza. A hadból visszatért szatmármegyei ügyvédek külömben megalakítják az ügy­védek szabadszervezetét, — amely szerve­zetben a szociális és progresszív gondol- kozásu ügyvédek fognak egyesülni. — MargiUy Imrét országosan körözik. La­punk olvasói előtt nem ismeretlen Margi- tav Imre neve. Az „Északkeleti Ujság-ban jelentek meg hangulatos versei és tárcái. Csaknem egy évig működött a nagykárolyi pénzügyigazgatóságnál, mint állami végre­hajtó. —* Eleinte tiszteségesen viselkedett, — később azonban rendszeresen zsarolt. Egy pár „üzlet“-e sikerült is, mig a Fet- ser József féle közismert 400 koronás kis ügyön rajtavesztett. A vádtanács vád alá helyezte. Az érdekes ügyben a tőtárgyalás is kitüzetett február hó 5-re. Minthogy azonban Margitay Imrének jelenlegi tar­tózkodási helye ismeretlen, a törvényszék elrendelte országos körözését. — ffliórt nincs cipő? A nagykárolyi rendőrség bizalmas utón ar­ról értesült, hogy egy idegen fiatalember egyes nagykárolyi cipészek és csizmadiáknak horribilis áron bőrt és talpat árusit. A rendőrség kinyo­mozta az idegen nagykárolyi lakását, ahol 60 kiló jó minőségű talpot, 15 boxbört, 10 pár kész női cipőfelsőrészt, 1 tehénbört és 5 kiló talpbélésnek való bőrt talált. Az 1200 korona értékű árut a rendőrség elkobozta és a tettes ellen megindította az eljárást — „Felszállóit a páva a vármegyeházára.* A tarka, lármás madár megzavarta »a régi jó idők« idillikus csendjét, a nyugal mai délelőtti pipázásokat. Uj szelek nyö- getik a szolgabirói hivatalok parkjainak Iáit. És ez iái itt. Csendes megadással tü- nedeznek el a járások régi kiskirályai: a szolgabirák. Legújabban Kovács Sándor erdődi főszolgabíró és Dienes Sándor szol- gabirő kérték nyugdíjazásukat. — Tüzoltóügy. A helybeli önkéntes tüz- oltó egyesület parancs­ig-. -rója Ái noksága kimutatása sze- rint városunkban az el- - í) évben összesen tiz volt és pedig: ~íTÉrrtSSSSBr tetötüz egy, félszerégés kettő, padlástüz egy, kéménytüz öt és sze­métégetés egy. — Hivatalos órák a postán. A fűtési és világítási anyagok megtakarítása szem­pontjából e hó 15-étől kezdődöleg a nagy­károlyi postahivatal d. e. 8-tól d. u. 2 óráig megszakítás nélkül tart szolgálatot. A tá­vírda és távbeszélő szolgálat változatlanul marad á régi, d. e. 8 órától este 9 óráig. Az ajánlott küldemények feladása d. u. 2 órától este 9 óráig a táviratfelvételnél esz­közölhető. — A nagykárolyl járásbíróság 1919. évi ügybsosztása. Az ügybeosztásnak a közön­séget is érdeklő része a következő : 1. Dá­niel Sándor a járásbíróságot vezető Ítélő táblabiró ügyköre: Elnöki ügyek. Pénzke­zelés. Központi intézkedések. 2. Csics La­jos járásbiró ügyköre : Polgári peres ügyek a tulajdoni igény, ideiglenes nőtartás, váltó, csekk, kereskedelmi utalvány, kötelező jegy alapján indított perek (a V. és Z kez- döbetüs aiperesek elleni perek kivételével). Lakbérleti bizottság elé tartozó perenki- vüli ügyek. 3. Dr. Serly Jenő járásbiró ügyköre: Bűnügyek és bűnügyi megkere­sések. Vizsgáló bírói ügyek: Dr. Vámos Albin járásbiró ügyköre: Polgári peres ügyek közül a tulajdoni igény, ideiglenes nőtartás iránti váltó, csekk, kereskedelmi utalvány vagy kötelező jegy alapján indí­tott s a V. Z. kezdőbetüs nevű alperesek ellen indított összes polgári perek... Az ösz- szes polgári perenkivüli ügyek. Örökösö­dési és végrehajtási ügyek. Dr. Bodoky Zoltán járásbiró ügyköre: Az Összes te­lekkönyvi végrehajtási ügyek. Bere, Csa- nálos, Csornához, Domahida, Érdengeleg, Érendréd, Érkörtvélyes, Esztró, Genes, Iriny, Kaplony, Kálmánd, Nagykároly és Gilvács községekre vonatkozó telekkönyvi ügyek. Dr. Strobel Alajos önálló jegyző ügyköre: Börvely, Krasznaszentmiklós, Mezöíény, Mezőpetri, Mezöterem, Mérk, Nagymajtény, Penésziek, Piskolt, Portelek, Reszege, Szaniszló, Vállaj és Vezend köz­ségekre vonatkozó telekkönyvi ügyek. Szóbeli keresetet, büntető leijelentést ün­nepek kivételével minden hétfőn és pén­teken délelőtt 11 órától 12 óráig vesznek fel. Polgári ügyekben a szóbeli keresete­ket Dr. Vámos Albin járásbiró, büntető ügyekben a teljelentéseket Dr. Serly Jenő járásbiró veszi fel. Rendes törvénynapo­kat, amikor a felek idézés nélkül is megje­lenhetnek a bíróság előtt ügyeik tárgya­lása végett, Csics Lajos járásbiró minden pénteken (ünnepek kivételével) d. e. 11 órától 12 óráig tart. — Tétlenért árdrágítók. A napokban a nagykárolyi piactéren a rendőrség tetten ért két leszerelt katonát, kik a közönség­nek gyufát és élesztőt kínáltak eladásra. A gyújtónak skatulyáját 40 fillérjével, az élesztőnek dekáját 2 koronájával veszte­gették. Az árdrágítók ellen a rendőrség megtorló intézkedéseket tett. — Elpusztult termények. A vármegye te­rületén óriási kárt tett a váratlanul bekö­vetkezett novemberi éjjeli fagy melyet enyhe esős időjárás követett, A fagy a takarmány répában és burgonyában 10 százalékos kárt tett. — Lakadalom volt Börvelyben és a mát­kapár a 10 főnyi vendégkoszoru társasá­gában berándult Nagykárolyba, hogy a jelentős eseményt az unokák számára megörökítsék. Hazafelé a társaság betért Török Herminnek az Arany János utcza végén levő bodegájába magnum áldomásra. A szesz tilalom miatt azonban a bodegá- ban az italok kiszolgáltatását megtagad­ták, amire a börvelyi lakodalmasok betör­ték a bodega összes ablakait és most már megnyugodva és mint akik dolgukat a legjobban végezték, hangos nóta szóval vonultak vissza Börvelybe. — Kéményseprői dijak felemelés®. A vár­megyei közigazgatási bizottság pénteken tartott ülésében felhatalmazta a vármegye alispánját, hogy a kéményseprési dijak­nak 100 százalékkal való felemelését folyó évi január 1-étől kezdődő hatálylyal ren­deleti utón életbeléptesse s elrendelje az eddigi seprési kötelezettség alá nem eső földszinti, sátor vagy nyílt kéményeknek is kötelező seprését. — Dr. Péchy István távozása. Szatmár- vármegye főjegyzője, Dr. Péchy István benyújtotta nyugdíjazása iránti kérvényét. Dr. Péchy az agonizáló ősi vármegyei közigazgatási rendszer egyik kiváló tu­dású tisztviselője volt. — A m&ximáRs árak ®llenőrzós®. A nagy- károlyi árvizsgáló bizottság működésének hatályösabbá tétele céljából dr. Makray Mihály kormánybiztos utasította a nagy- károlyi rendőrkapitányságot, hogy a bi­zottság a megállapított árak betartását úgy az eladók, mint vevőkkel szemben a leg­szigorúbban ellenőriztesse. , — A borbélyok vasárnapi munkaszünet®. A nagykárolyi borbély és fodrásziparosok 1919. február 1-től kezdve üzleteiket va­sárnap egész napon át zárva tartják. — GÁL JENŐ Oki. mérnök Szatmár, Vörösmarti-ii 25. sz, irodáját újból megnyitotta. — Az „UJ Nsmzedék* cimü politikai közgazdasági és szépirodalmi hetilap legü jabb száma nemesen egyszerű köntösben teljesen újjáalakítva, még elevenebb szer­kesztéssel jelent meg. Az „Uj Nemzedék“ amely eddig is a demokratikus eszmék szó­kimondó, bátortollu haicosa volt, jelszavá­val : annyi erőt, befolyást és becsületet minden gazdasági osztálynak, amennyit tisztes munkájával megérdemel nagy és széleskörű tábort biztosit magának. A fia­tal magyar újságírás, publicisztikus és szaktudás e legelőkelőbb közlönye minden ujságárusitónál és dohány tőzsdében kap­ható. Ára példányonkint 1 korona. Szer­kesztőség és kiadóhivatal Budapest IV- Duna-u 6. Közgazdaság. Hi van a Nagykárolyi Jéggyárral? MAJD Hfl RfQtf! . . . Majd ha fagy és hó lesz nagy . . ak­kor nem gondol senki a Jéggyárra, pedig aki tudja az tudja,' aki nem tudja, annak meg most ®zép csendesen megsúgjuk, hogy Nagykároly városának egy igen jó kezek­ben levő, előnyös helyen fekvő, s moder­nül berendezett Jéggyára is van papíron . .. | Egyik humoros nyomdászunk téves 1sT hatósági értelmezés rv folytán el is készítette Mf'Vxvvt már tavaly a jégjegyet y és most várja, hogy f mikor fagyasztják f hozzá aieget ? gSpL// I \ 1917. március ha­H v j vában 30.000 korona J AB alaptőkével a Nagy- károlyi Takarékpénz- tár Egyesület támo­gatásával egy igen élénk temperamentumu kegyesrendi tanár, névszerint Branetzky József, minden jobb ügyhöz méltó fárado­zása után megalakult 80.000 koronával a Jéggyár R. T. és a részvényeket egyrészt a nagykárolyi Pénzintézetek, másrészt hely beli földbirtokosok, kereskedők és iparosok jegyezték le. Általános volt az öröm a városban, hisz ez igazán érthető is. Igen fontos egészségügyi, gazdasági érdekek lüzödnek egy Jéggyárhoz Városunknak, ha az időjárás kedvez, a Kraszna folyó és a közelben fekvő álló' vizek szolgáltatják a jeget és nem kell nagy fantázia elképzelni azt, hogy igen sok esetben a jég nagyrésze, miután egészség­telen és piszkos vízből képződik, valóságos veszedelem, különösen olyan esetekben, midőn súlyos betegségeknél az orvosok a jég használatát belsőleg rendelik. Boldogok vagyunk tehát nyáron, ha ilyen jéghez juthatunk, de mit csinálunk akkor, mint például a jelenlegi időjárásban is, midőn a tél igen enyhe lefolyású és ter­mészetes jégre aligha van kilátásunk. Va­lóságos ístencsapás a jéghiány: a vendég­lősre, a kávésra, a mészárosra, a cukrászra és minden háztartásra és bizony sokszor minden pénzt megadnánk a tikkasztó hő­ségben, csakhogy jégbe* juthassoak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom