Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-03-21 / 12. szám

SZATMÁRMEGYEI KÖZLÖNY ! Vesszőparipa un I a bőrre a legkellemesebb szappan, • valamint legjobb szappan a szeplő ellen. :| Mindenütt előnyben! 6—40 1 iomtei-szappan I 344—1909. vhjtó sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. 20 §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1907. évi V. 255—2. számú végzése következtében Dr. Szűcs Sándor ügyvéd által képviselt Szatmári ipari hitelszövetkezet javára 274 K s jár. erejéig 1909. évi február 20-án foganatosított kielégí­tési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 712 K becsült ingóságok, u. m.: bútorok stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbí­róság 1909. évi V. 255—3. számú végzése foly­tán 274 korona tőkekövetelés, ennek 1908. évi julius hó 27. napjától járó 6 % kamatai, a/Wo váltódij és eddig összesen 151 korona 77 fillér­ben biróilag már megállapított költségek ere­jéig a fizetett összegek betudásával Dengelegen adós lakásán leendő megtartására 1909. évi már- czius 27-ik napjának d. u. fél 3 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1908. évi XLI. t.-cz. 20. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1909. évi márczius 9. Fazekas. kir. bir. végrehajtó. Síadó szőíőoítványoü, Tolcsva (Tokajhegyaljai) szőlőtele­pemről kétéves elsőrendű gyökeres SZÍlíBltláMOl a legjobb és legbiztosabb fajok, bármily mennyiségben eladók. Ugyanott hegyaljai saját termésű borok is kaphatók. Értekezhetni Eördögh Géza kereskedőnél Nagykárolyban, Kö/csey-utcza. 2—3 SZŐLŐ- oltványokat szállít, fajtisztaságáért jótállva legdu- sabb válasz­tékban a már évek óta elsőnek és legmeg­bízhatóbbnak ismert: Kükiillőmenti első szőlőoltvány telep tulajdonos: CASPARI FRIGYES Medgyes, 95. sz. (Nagykűküllőmegye.) Tessék képes árjegyzéket kérni! Az árjegyzékben találhatók az ország minden részébő érkezett elismerő levelek, ennélfogva minden szőlőbirtokos megrendelésének megtétele előtt az ismerős személyiségek­től úgy szó-, mint irásbelileg bizonyságot szerezhet ma­gának fenti szölötelep feltétlen megbízhatóságáról. 19—20 4» i ti ti Pl I a d H 0-P ETEENIT-PA ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga, könnyű, tartós, tűzbiztos, fagy és viharálló. Csekély súlyánál fogva az Eternit-pala kitünően alkalmaz­ható régi zsindely, nád, bádog és kátrány lemeztetők átfedésénél, a tetőszék megerősítése nélkül. Mindennemű felvilágosítással és költségvetéssel szívesen szolgál a Szabadalmazott Eternit-Pala elárusitási helye Nagykároly és vidéke részére Álképviselet: Taub és Robinsohn Szaniszlón. fakereskedök, Fényi-utcza Telefon sz. 41. éP^ H cL 0 K P H' ch 4 4—20 IIÉÉIil > STS> $$?) ÉHÉ Óh jaj! Köhögés, rekedség és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásúak Éljen! mellpasztillái Megfojt ez az átkozott köhögés! az étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek. Doboza I és 2 korona. Próbadoboz 50 fillér. Fő- és szétküldési raktár : „NÁDOR“ gyógyszertár BUDAPEST, VI., Váczi-körut 17. Nagykárolyban: Báthory István, Fitos Ferencz, Gyurovits 23- 26 Gyula, Hahn János. Nagydoboson: Stépán László gyógy tárában. Egger mellpasztillájat csakhamar meggyógyító t ■B dp. 1 ha valaki elrontotta a gyomrát, elvesztette étvágyát, vagy szék- H tv szorulásban szenvedett s ebből kifolyólag gyomorégése, gyomor­fájdalma, vagy fejfájása támadt, vagy nagyon elhízott, kénytelen volt az undorító izü keveréket, pilulákat, teákat vagy keserüvizet használni, melyeket igen gyakran gyomra nem tűrt meg s azokat ki is hányta. Most szükségtelen magát sanyargatni, mert az INDA-CUKORKA ize a legkellemesebb, hatása pedig minden eddig létező hashajtó és gyomorjavitó készítménynél sokkal jobb. Nemcsak felnőttek, de a gyermekek is igen szivesen beveszik s még csecsemőknek is adható. Ha evés előtt megeszik 1 vagy 2 darabka Inda-cukrot, akkor bármily erős székrekedése is van, azt görcsök és erőlködési fájdalmak előidé­zése nélkül 1 vagy 2 óra alatt megszünteti. Ha pedig evés után bevesz 1 drabka Inda-cukrot, akkor gyomra kitünően fog emészteni s étvágya hatalmasan fog gya­rapodni és székszorulása sohasem lesz. Ha gyomorégést, savanyu felböfögést érez, 1 darabka Inda-cukor azonnal megszünteti azt. Azok, kik túlságosan elhíztak és karcsúbbak akarnak lenni, egy bizonyos ideig használják rendszeresen az Inda-cukor­kát s rövid idő alatt tapasztalni fogják annak kitűnő hatását. Szóval az Inda-cukorka a legjobb gyomorszabályozó. Minthogy pedig egészségünk alapját a gyomor rendes működése képezi, mert ez veszi fel a táplálkozásra szánt ételeket és italokat s azokat megemésztve, vér alakjában a testbe juttatja, azért használjunk állandóan Inda-cukorkát s akkor gyomrunk mindig rendben lesz. HT K APHATÓ >11IV1 >*: I> ÜTT ! Ára I tekercsnek (10 darab) 40 fillér. Késziti: Dnln nnnvjnh CdílíÍAP sepsiszentgyörgyi Korona gyógyszertára és székelyföldi gyógyter- DdldáoUi ll/Ii OÜIIUUI mékeket feldolgozó szaklaboratóriuma, Sepsiszentgyöi*gy. Középponti raktár: Budapest, VIII. József-utea 35—37. Fölerakat Nagykárolyban Gyurovits Gyula gyógyszerész urnái 5-1 W J .Szatmárvármegyei Központi Közigazgatási Könyvnyomda.* Tulajdonosok: Manyák és Tóth

Next

/
Oldalképek
Tartalom