Szatmármegyei Közlöny, 1916 (42. évfolyam, 1-53. szám)

1916-04-16 / 16. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY, elképzelhető módon mozdítsuk elő a kö­zépeurópai hatalmak gazdasági tömörülé­sét. Ebben bizonyára igyekszik majd helyet kapni Bulgária, Törökország és Görögor­szág, a Balkán és a Kelet is, bizonyára még más semleges állam és talán, akarva, vagy akaratlanul mai ellenségeink egyik- másik része is. Aki ebből a kombinációból kimarad és nem rendelkezik a három nagy óriás, tudniillik Anglia, Oroszország és Amerika példájára egy magában zárt, élet­képes gazdasági terület felett, az gazda­ságilag és igy politikailag is elsorvadhat. Lehetséges, hogy határozott állásfog­lalásom némelyek szemében túlzottnak látszik. Lehet. De meggyőződésem, hogy félmunkával és okoskodó tartózkodással mindent kockára teszünk. Vigyázzunk, hogy sikereink ne szánjanak fejünkbe. Éppen mostani nagy erőkifejtésünk és a nyomában kimaradhatatlanul mutatkozó kimerülés miatt sürgősebben, mint valaha, szükségünk van arra, hogy megbízható hü barátainkra támaszkodhassunk. Mellékes, vájjon tiszta szövetség le­gyen-e, vagy pedig közbenső vámokkal való, vagy más néven nevezett megol­dás-e, ellenben igen fontos, hogy a forma rövid lejáratú-e és köziogilag kevésbé le­horgonyzóit legyen. Féltékenykedések és súrlódások akkor is lesznek és hogy ha a forma nagyon laza, akkor futólagos hangulatoknak igen könnyen áldozatul es- hetik. Az uj szövetségnek azonban felbont­hatatlannak kell maradnia, hogy ilyen házi civódasokat túlélhessen. Az egyesü­lés teljes sikert és azzal összefüggő elő­nyöket csak évek múltán és hosszabb együttműködés nyomán hozhat és ha a kötelék hamarább elszakadna, mert na­gyon laza volt a szerkezete, akkor mind egyik fél csak áldozatokat hozott vala. Gazdák figyelmébe! Á Nagykárolyi Önsegélyző Népbank Áru­fiOvtálva mint a Haditermény Részvény fnlvneit UöALCUjtt, társaság bizományosa lUijuöIl ZÖLDHITELT az 1092—916. M. E. sz. rendelet értelmében. Kölcsönkérelmekhez csatolandó a be­vetett terület nagyságát igazoló hatósági bizonyítvány. Hírek. — Tiszteletbeli kinevezések. Csaba Ador­ján megyei és Szatmár városi főispán dr. Bird Elemér, Nagy Barna, dr. Veréczy Ernő szatmári ügyvédeket tiszteletbeli főügyészekké, Demkő Sándor közgyámot tiszteletbeli tanácsnokká, Horváth Sándor rendőrtisztet tb. fogalmazóvá, Oláh Mik­lós és Csízek János rendőrirnokokat tb. rendőrtisztekké nevezte ki. — Berendelés. A debreceni tábla el nőké Csics Lajos helybeli járásbirót 3 hó­napi működésre kisegítőül a szatmárné meti-i kir. törvényszékhez rendelte be, mely körülmény szinte emberfeletti mun­kát fog róni a járásbíróságunk biráira, ldk az úgyis csökkentett létszám miatt túlter­helve végezték eddig is napról-napra sza­porodó munkájukat. — A nagykarolyi hadiárvákért. A leg­szebb emberi feladat mindenkor az árvák könnyeinek letörlése volt. Mily fenségessé és magasztossá válik e nemes munka ak­kor, ha azok árváiról van szó, azok ár-- váit kell segíteni, kik mindnyájunkért ál­dozták fel életüket a haza oltárára. Váro­sunk közönségének csak dicsőségére vá­lik az a telt ház, mely szombat este a vá­rosi színházban rendezett hangversenyen összegyűlt, hogy filléreivel áldozzon a ne­mes célra. A megnyitó beszédben Debre- I czeni István kir. tanácsos vázolta azt a sorsot, mely a szomorú helyzetbe jutott gyermekek osztályrészére vált. Megkapó szavakkal hívta támogatásul az állami segítség mellé a társadalmi actiót. Honig- berger Selma zongoraművésznő Schubert: Wandererfantasie, Liszt: Lidéretám és Dohnányi: Tolle Gesellschaft c. darabjait adta elő, játékával művészi előadásával feledhetetlenné tette itteni felléptét. Gre- ger Györgyné Wagnertől Tanhauserböl: Érzsé áriáját Lohengrinböl: Elza álmát énekelte Második számában Liszt: Lore­ley, Schubert: Üzenet és Ramrath; Ked vés kis melódia c. darabjait adta elő. Mű­vészi énekét, mosolygós, kedves előadá­sát szűnni nem akaró tapssal honorálta a közönség. Hangjának nagy terjedelmével kristálytiszta intonációjával a legnehezebb részeket és precíze, teljes megértései in terpretálja. Az ünnep utolsó száma gya­nánt Greger Györgyné Brukh: G. moll hegedűversenyét játszotta. Amely nagy az énekmüvészetben, ép oly kiváló a mes­teri hegedüjátékban is. Felzugó taps volt fáradságának legszebb jutalma. Ügy az énekét, mint hegedűszólóját húga, Honig- berger Selma kisérte, ügyesen alkalmaz kodva a szóló színeihez. Az ünnep sike­res rendezéséért Branecky József fögimn. tanárt illeti teljes elismerésünk, aki ugyan­ezen célra husvét másodnapján ugyancsak a városi színházban a főgimnázium és pol­gári leányiskola növendékeivel rendezető adást, melyre már ezúttal felhívjuk olva­sóink figyelmét. Jegyek az előadásra ne­vezett tanár urnái jegyezhetők elő. — Közgyűlések. Az elmúlt héten a Nagykárolyi Hitelbank, Első Nagykárolyi Mügözmalom, Nagykárolyi Közgazdasági Bank, Nagykároly-Erdődvidéki Takarék- pénztár részvénytársaságok tartották meg 1915. évi közgyűlésüket. A Hitelbank ed digi igazgatóságát választotta meg újra, uj felügyelő-bizottsági tag Obholczer Gyula lett. A Mügözmalom egy igazgatósági tag­sági helyet töltött be Gábor Armand, a Népbank igazgatójával. — A Közgazdasági Bank és Fillérbank Dr. Falussy Alajos rendőrkapitányt választotta meg f, ü. b. taggá. — A Nagykároly—Erdödvidéki Ta­karékpénztár is eddigi igazgatóságát és felügyelő-bizottságát választotta meg. —A Hitelbank 1915. évre 12 K, a Mügözmalom 35 K, a Közgazdasági Bank 12 K, a Nagy­károly—Erdödvidéki takarékpénztár 4 K osztalékot tizet. — A jéggyar ügye. Az elmúlt hét nagy­részt meleg napjai most már halasztást nem türöen sürgetik a jéggyár felállítását. A jelenlegi viszonyok között különben is fokozott előrelátásra van szükség elsősor­ban és főleg a betegekre, itt ápolt sebe­sült vitézeinkre való tekintettel, kik között nagy számmal vannak olyanok, kiknél nemcsak a mielőbbi felgyógyulás, de élet­kérdés az orvosi segítség ezen egyik igen fontos feltétele. Az élelmezés terén az a nélkül is nehezen megoldható húsellátás kérdése is sürgeti a kérdés megoldását, mert nemcsak a megromlásnak kitett, kár- bament mennyiség kérdése játszik itt sze­repet, hanem az is, hogy a kisebb és kor­látoltabb fogyasztás mellett ritkábban vág­nak és igy fontos, hogy egyik vágástól a másikig a hús frissen legyen eltartható. Ha talán azért nem akad a gyártásra vállalkozó, mert lél a jobb téli időjárás esetén könnyen beszerezhető természetes jég versenyéből, úgy pár évre esetleg szabályrendeletileg kell a természetes jég használatát eltiltani, hogy a vállalkozó kedv esetleg hatósági részvéttel együtt igy élesztessék. — Megszűnt postaügynökség. Szatmár- vármegye Mezőpetri községben a posta ügynökség működése, valamint a- Mezőpet riről Piskoltra és vissza naponkint egyszer közlekedő gyalogküldönc járat t. évi ápr. hó l ével ideiglenesen megszűnt s az ezen postaügynökség postai kézbesítő kerüle­tébe tartozó Mezőpetri község, valamint a közigazgatásilag ahhoz tartozó Boer Dé genfeld, Govrik tanyák és Kigye puszta ideiglenesen a piskolti posta és távírda hivatal postai kézbesítő kerületébe osztat­I tak be. Nagyszerűen bavAlt a harctéren küzdőknél és Általában mindenkinél mint legjobb fájdalomcsillapító bedörzsölés neghtUéa, rheum*., köszvény, influenza, torok-, mell- éa hátfájsth. eseteiben Dr. Rich tor-féle 0ap8ici compos. Horgony-Lifiiment. Horgony-Pain-Expellér pótléka. ÜTegje K —"80, l tó, * —. Kaphat« gyógyszertárakban vagy közvet- n lenül az „Arany oroszlánhoz** cimzett Dr. Rich tér-féle gyógyszertárban, a I Prága 1, KlÍ8abethstr. 6. 'yU' Naponkénti szétküldés. — A szatmárvármegyei községi és körjegy­zők közgyűlésüket a napokban tartották meg Szatmár-Németiben. Magasztos és dicsé­retes dolog, hogy az érdemes községi j-egyzők minden ügyüket megelőzőleg a badiárvák gondozására hivatott pártfogó intézmény felkarolásának ügyével foglal­koztak legelsősorban. Vármegyénk árva­széki elnökének, szenicei Gáspár Pálnak felhívására a jegyzői kar legnagyobb lel­kesedéssel és az ügyhöz méltó komoly tárgyalással jelentette ki, hogy szent cs kiváló kötelességének tartja a hadiárvák ügyét, s azt a testület munkakörébe és oltalmába felveszi. Ezt követöleg tárgyalta a saját ügyeit: a vármegye községi jegy­zőinek sérelmeit, a fizetés rendezés ügyét stb. A tisztikart a következőkép válasz­tották meg: Elnöknek: Komottóczy )enö győrteleki jegyző; Alelnöknek: Hadady József tyukodi jegyző ; Főjegyzőnek: Ko- moróczy Péter kapnikbányai jegyző ; Jegy­zőnek : Bodoky István kismajtényi jegyző ; Aljegyzőnek: Báthory György ópályi-i jegyző; Pénztárnok: Veress Sándor pety- tyéni jegyző. — A közgyűlés ezenkívül küldöttségileg fogja felkérni a vármegyei fő- és alispán urakat, hogy a jegyzők ter­hes átalányai után a háború tartamára drágasági segélyt állapítson meg a vár­megyei törvényhatóság. — Halálozás. Debreczeni Lajos, a Köl­csey-nyomda jóviseletü szorgalmas gép­kezelő tanonca, vasárnap délelőtt kiment Szaniszlóra, honnan délután már vissza érkezett s rosszul érezte magát. Két napi betegség után ma reggel skarlátban meg­halt. Temetése csütörtökön volt nagy részvét mellett. — Bemutató szemle. Városunkban a most felhívott népfelkelők bemutató szem­léje május 3-án d. e. fél 8 órakor lesz megtartva. — A Kath. Legényegyesületnek ápr 9-ére hirdetett közgyűlése nem tartatott meg a megjelentek csekély száma miatt. A köz­gyűlés 1916. ápr. 16 án d u. az egyesület dísztermében meg fog tartatni tekintet nélkül a tagok számára akik megjelennek. — Lemondás — választás. Debreczeni István kir. tanácsos, polgármester a nagy­károlyi református egyház tődondnoki ál­lásáról sok évi buzgó működés után le­mondott. Helyébe az egyházközség vasár­nap tartott közgyűlése egyhangúlag meg­nyilvánult bizalommal Néma Gusztáv vá­rosi főjegyzőt s helyettes polgármestert választotta meg az egyház tőgondnokává. — Meghívó. A csanálosi ifjúság Rónai István plébános, iskolaszéki elnök véd­nöksége s a tanítói kar rendezése mellett a háborúban elesett tanítók özvegyei és árvái javára 1916. április 24-én este fél 7 órakor Temptli Sándor termében alkalom- szerű szinielöadást tart a következő mű­sorral : Imádkozik a király. Szavalja Cier Margit képeszdésznö. Vázlatok Czier Te­rézia. Arcvonal-változtatás Dorner Matild tanítónő. Legenda a csatatérről Volsitz Bella polg. isk. tanuló. A háború gyötrel­mei. Szomorú játék 3 felvonásban. Szereplő személyek: Rózsavölgyi Tibor üzletvezető Sultész fózsef VII. gym. tanuló. Julia: neje Ludescher Gizella. Margit: Julia barátnője Jekk Teruska oki. óvónő. Róza :Julia anyja Spisák Istvánná. Bartók Feri Temptli Ma­riska. Lenkey ügyvéd Tempfü János Vili, gym. tanuló. Postás Temptli Mária. Cse­lédleány Temptli Mária.

Next

/
Oldalképek
Tartalom