Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-07-25 / 30. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLÖNY megkönnyítése által fokozzák s jó tenyész­állatokat szerezzenek be; 2. a szövetkezetek működési köre csak a nevezett egyes községek területére terjed ki; 3. a szövetkezetek 4korona névértékű 4 év alatt egyenlő részletben befizetett üzletrészeket bocsátottak ki és pedig minden egyes 500 korona biztosított érték után 1 üzlet­részt ; 4. a szövetkezeti tagság öt évre kötelező ; 5. a szövetkezetek bizonytalan időre alakultak. Ezen szövetkezetek tagjaiktól a következő dijakat szedik a fenti üzletrészen kívül: 1. minden darab állat után 20 fillér fel­vételi (becslési) dijat; 2. 1 százalék biztosítási dijat, melyből fél százalék viszontbiztosítás és kezelési-dij czimén a Társaságot illeti. Ha például a szövetkezeti tagnak 1 darab 100 koronára biztosított tehene van akkor fizet : a) üzletrészre 4 év alatt ä 4 K, b) felvételi-dijul 20 fillér, c) biztositási-dij fejében 1 százalékot 1 K. Ha azonban a szövetkezeti tagnak 5 drb á 100 korona, összesen 500 koronára biztosított szarvasmarhája van, akkor fizet: a) üzletrészre 4 év alatt ä 1 K, b) felvételi-dijul az 5 drb után a 20 f, c) biztositási-dij fejében 1 százalékot 5 K-t. Ezen fizetésekkel szemben a tagokat az állatorvosi kezelés és védőoltás költségei nem terhelik; az esetleg szenvedett kárnak 80 szá­zaléka azonnal esedékes az illető károsult tagnak; 20 százaléka pedig a tartalék tőkéhez csatoltatik ; vagyis 100 korona kárból 80 korona a károsultnak azonnal ki lesz fizetve, 20 korona pedig a szövetkezet pénztárában marad. Kiszámíthatatlanok ezen tisztán a nép érdekében alakított szövetkezeteknek előnyei, épen azért ajánljuk azokat vármegyénk köz­ségeinek figyelmébe és pedig annál is inkább, mert önsegélyen alapuló kölcsönös állatbizto­sításról van szó. HÍREK. — Kinevezés. Dr. Boromissza Tibor szat­mári püspök Gájásy Alajos subdiakoniust Kál- mándra segédlelkészszé nevezte ki. — Áthelyezés. Patay István s. lelkész, vá­rosunk fia Fehérgyarmatról hasonló minőség­ben Nagybocskóra helyeztetett át. — Hírlapkiadók kongresszusa. A magyarországi vidéki hirlap kiadók szö­vetsége ezidei kongresszusát Nagyváradon tartja meg. Az előkészítő bizottság ma tani sőt izgatottá tette a maga gyors rohanásával. Letért a lakása felé. Csakhogy most egy kávé­háznak a verandája állotta el az útját, amely annyira meg volt telve, hogy még az utczára is kiszóródtak az apró asztalkák. És Bracki tanár egyszerre reá szánta magát, hogy bemenjen a kávéházba: embe­reket akart látni és emberekkel akart beszél­getni. Ezt a vágyat már régen, nagyon régen nem érezte. Az embereket mindig elkerülte. Ma habozás nélkül ment be, letelepedett az egyik asztalhoz, feketekávét rendelt és kezdett körültekinteni; ismerős arczokat keresett. So­káig ült egyedül. Nem ismerte őt itten senki. A pinczérek csak a megszokott törzsvendégeket részesitet- ték udvarias kiszolgálásban. Egy fehérkötényes suhancz zajosan csapta le eléje a feketekávés tálczát és meg sem kérdezte, hogy milyen újságot óhajt, sietve elillant s egy perez múlva kétrét görnyedve alázatos hajlongások kísére­tében hozott egész halom újságot valami tarka ruhába öltözött egyénnek. — Bezzeg, ha tudná ez a pinezér, hogy én, Bracki ülök ennél az asztalnál...! — filo­zofált magában. — Tánczmulatság. A Kossuth asztal- társaság ma este a genes utczai „Nemzeti -kert“ helyiségében jótékonyczélu tánezmu- latságot rendez. Kedvezőtlen idő esetén a mulatság szombat este lesz megtartva. Felülfizetések az asztaltársaság nemes czél- jára való tekintettel elfogadtatnak. — Pályázat jegyzői állásra. A nyug­díjazás folytán megüresedett jederi kör­jegyzői állásra f. évi augusztus hó 7-ig terjedő pályázat van hirdetve. Kérvények a nagysomkuti főszolgabíróhoz adandók be. — Népgyülés Vasváriban. Csemegei Sándor nyirvasvári gör. kath. lalkész fel­hívására népgyülés volt, a melyen mintegy ötszázan jelentek meg. A lelkész fölhívta a jelenvolt földmiveseket, hogy szervez­kedjenek a .szocziáldemokráczia ellen és csatlakozzanak az országos demokratikus szövetséghez. Ez volt Mátészalka vidékén az első ilyen irányzatú gyűlés. A nép­gyülés rendben folyt le. — Ebzárlat feloldás. A folyó évi junius hó 12-én elrendelt ebzárlat e hó 21-én fel­oldatott. — A kataszter felülvizsgálata. A deb­reczeni kataszteri felügyelőség egyik ve­zető tisztviselője az elmúlt héten 2 napon át városunkban tartózkodott az évek előtt foganatosított kataszteri becslés ellenőrzése végett. A felügyelő Lutz György, mint Nagykároly város képviselője jelenlétében a városhoz tartozó több tanyán jelent meg ellenőrzés czéljából. — Betörés egy postahivatalba. Nagy meg­lepetés érte a multnap reggel a szaniszlói pos­tamestert, amint a hivatal ajtaját felnyitotta. A postán minden fel volt dúlva, forgatva, a fiókok feltörve és kifosztva. A postamester nyomban rájött, hogy a postán rablók jártak, akik az épület falát áttörve jutottak be a hiva­talos helyiségbe. Ott mindent felforgattak, ki­kutattak és mintegy 300 korona értékű levél­bélyeget s nagyobb összegű készpénzt vittek el A kár pontos mennyisége még eddig nincs megállapítva. — Hatvan millió deficzit. A f. évi első negyedévről közzétett államszámszéki ki­mutatás e nagyedévre 60 millió korona deficzitet tüntet ki. Indokolásul szolgál az, hogy az utolsó 3 év alatt az ottani kiadások terhe 200 millióval növekedett. — Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük gazda­közönségünket, hogy elemi csapások követ­keztében beállott károk után adóleirásnak van helye. Hogy azonban a gazda jogát el ne ve­szítse szükséges, hogy a szenvedett kárt a községi elöljáróságnál lehetőleg azonnal jelentse be, amelynek kötelessége a kárfelvétel iránt intézkedni. Különösen az utóbbi időben elő­forduló jégverések miatt ajánljuk jelen sorain­kat gazdáink figyelmébe. — Halálozás. Kaizler György, Szilágyvár­megye főispánjának fiatal neje szül. Kiszely Andrea csütörtök délután szülés következtében beállott komplikatiók következtében váratlanul elhunyt. Temetése tegnap délelőtt volt. A köz­szeretetben állott úrnő hirtelen halála megye- szerte nagy részvétet kelt. — Tüdövész pusztítása vármegyénk­ben. A belügyminisztérium által kiadott statisztika szerint a vármegye területén a múlt hónapban 103 ember halt meg tüdő- gümőkórban. (Folyt, köv.) tartja ülését, melyen megállapítják a kong­resszus idejét és napirendjét. — Sétahangverseny. A helybeli Dal­egyesület a kecskeméti országos dalverse­nyen előadandó darabokból ma a Lö­völde-kert helyiségében séta hangveisenyt rendez 5 órai kezdettel 60. fill, belépődíj mellett. — Műsor: 1. Révfy Géza: Rákóczi nóta. 2. Szentirmay Elemér: Szivhullámok. 3. Révíy Géza: Sir a nóta magyar nóta. 4. Fráter Loránd : Száz szál gyertyát... 5. Them Károly: Dalünnepen. 6. Hoppe Rezső: Három eredeti magyar dal. 7. Szentgáli Gyula: Üdvözlő dal. 8. Lányi Ernő: Régi nóta, hires nóta, 9. Lányi Ernő: Bár merre jár. 10. Huber Károly: Csata dal. — Bucsuestély volt a multnap a nagy­bányai kaszinó termeiben b. Kovács Sándor erdődi főszolgabíró tiszteletére. Barátai és tisz telői vettek búcsút az eltávozó főszolgabírótól, aki nagybányai működése alatt a közönség osz­tatlan becsülését, szeretetét és rokonszenvét nyerte meg. — Az estélyen részt vettek Da- mokos Ferencz főszolgabíró, Stoll Béla kaszi­nói elnök, a nagybányai járás jegyzői és or­vosi kara stb. — A jegyzői kar nevében Pap Zsigmond mondott felköszöntőt, meleg sza­vakkal búcsúzva a távozótól. Beszédet mon­dott még Stoll Béla a Kaszinó nevében, és többen. B. Kovács Sándor meghatva mondott köszönetét a nagy ragaszkodásért, melyben őt minden oldalról részesítették. — A Polgári olvasókör néhai Károlyi István gróf arczképet vasárnap leplezi le díszközgyűlés keretében. A kibocsátott meghívó igy szól: Meghívó. A nagyká rolyi Polgári olvasókör í. évi augusztus hó 1-én d. e. fél 12 órakor néhai gróf Ká­rolyi István alapitó tag arczképének lelep- zése alkalmából a kör nagytermében dísz­közgyűlést tart, melyre t. czimet s család­jai ezennel tisztelettel meghívjuk. A dísz­közgyűlés tárgysorozata: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Hymnus. Énekli a nagykárolyi dalegylet. 3. Ernlékbeszéd néhai Gróf Ká­rolyi István felett. Tartja Papp Béla ország­gyűlési képviselő. 4. Szózat. Énekli a nagy­károlyi dalegylet. Nagykároly, 1909.julius hó 20-án. Schusteritsch Ferencz elnök. Pénzéi Mihály jegyző. — Üres tanári állások. A vallás és közokt. miniszter a szatmári kir. kath. főgimnázium­hoz két tanári állásra hirdetett pályázatot. Egy latin-történelmi és egy mennyiségtan-természet- tani tanszékre. A pályázati kérvényeket augusz­tus 5-ig a tankerületi főigazgatósághoz kell benyújtani. — Arató mulatság. A katholikus le­gényegylet, mint minden évben úgy a termésre való tekintet nélkül az idén is aratni fog legalább is oly nagy sikert mint a minőt arató mulatságaival évről-évre aratni szokott. Az idei mulatság mához egy hétre lesz a Polgári Olvasókör helyi­ségeiben. — Egy város becsülete. Egy kolozs­vári lapban egy ismert színésznő Hanzi álnév alatt egy czikket irt Hódmezővásár­hely város ellen az ottani színtársulat nyomorgása és nem támogatása miatt. A városi képviselőtestület penteken e czik- ből kifolyólag rendkívüli közgyűlést tartott, melyen utasították a polgármestert, hogy a czikk szerzője ellen a város meggyalá- zása miatt indítson sajtópert. Tüdőbetegségek, búrotok, szamár- köhögés, skrofulozis, influenza dien pfaiftitiii tanAi éa-orvos által flippflla ajánlva. Minthogy értéktélen utánzatokat' ts tStóteak; kérjen mindenkoc „Bootor^srvtUsa emmtagoiáitt. P. OUtinsnn*'li»R«ebfr^<X Utóéi (öSjc) „Roehe“ tapintó <mroBf rendeletre a gyágyentttárafr* hasi, *• Arit ftveggnfcint 4.-» lütfUt&v

Next

/
Oldalképek
Tartalom