49 találat (0,247 másodperc)

Találatok

1. 1922-05-27 / 744. szám
[...] izgalmat okoztak de Buda szerencséjére Bozóky Árpádban olyan pártatlanul igazságos elnököt [...] II Nemzeti Polgári Párt Arányi István III Egyesült Nemzeti Demokrata és Szabadelvű Ellenzéki Párt Csefkó István IV Keresztény Szociális Párt Flanyek [...] több bizalmi férfia Az ülést Bozóky Ádám választási elnök vezette elismerésre [...]
2. 1925-04-25 / 828. szám
[...] Márton dr Molnár Dénes Vukovics István Vig Lajos Szarka István dr Engel István Günther Béla Fazekas Konrád Wittich [...] Sándor Sármezey Endre Csóka Lajos Bozóky Ádám dr Divényi Károly dr [...] János Mosdóssy László özv Háry Istvánná Rosenauer Lajos Scheitauer István Vajda Frigyes Bunz lauer Jenő [...]
3. 1922-05-05 / 740. szám
[...] is A lista éién Székely István nyugalm állam­titkár áll és az [...] budai választókerület választási elnökévé dr Bozóky Ádámot válasz­totta meg a székesfőváros [...] Weinek József dr ügyvéd alelnök Bozóky Endre középisk igazgató gondnok Péter [...] János tanító A választás után Bo­zóky Endre dr alelnök intézett buz­dító [...]
4. 1920-06-26 / 654. szám
[...] Gyula dr Oremus Ödön Csefkó István Graef János Kalocsay Kálmán Újlakon [...] levő párt ügyeit egyelőre Pfeiffer István társ­elnök vezeti és igyekszik meg­menteni [...] 5 Sagmüller József 6 Pfeiffer István 7 Zboray Gyula 8 Schlosser [...] Géza Stadler Nándor Ormos Vil­mosáé Bozóky Lajos és Eördögh Ákos Hivatalos [...]
5. 1920-06-26 / 654. szám
[...] hogy a iestvérharc elkerültessék Hoszú István lakásán és Ca sinoban folytak [...] dr Papp Vilmos 23 Poser István 24 Dániel István 25 Dr Bednarz Róbert 26 [...] túlról el kell helyezni Haller Istvánt és a Virter pártnak azt [...] 10 Papanek Ernő 11 Dr Bozóky Ádám 12 Kertész K Róbert
6. 1922-06-10 / 746. szám
[...] választási bizottság érdemes el­nöke dr Bozóky Ádám volt aki ember feletti [...] Hornyánszky Ernő Kolber Dezső Medgyaszay István Jászay Jenő Lampel Vilmos dr Hercgloz István Simonsits Lajos dr Barta Aurél [...] hirdette ki az elnök dr Bozóky Ádám Az egyes pártok bizalmiférfiai [...]
7. 1929-07-07 / 962. szám
[...] utazott on­nan csak a Szent István napi ün­nepre érkezik vissza néhány [...] át új hiva­talának vezetését BARCZY ISTVÁN dr v minisz­tert ny főpolgármestert [...] budai közélet egyik kiváló reprezentánsát Bozóky Ádám dr ügyvéd törvényhatósági bizottsági [...] mér­tékben nyilvánult meg a részvét Bo­zóky Adámnak köztiszteletben álló személye iránt [...]
8. 1927-05-14 / 880. szám
[...] jobboldalon a magyar férfiszentek Szent Istvánnal az élükön míg a bal­oldalon [...] Beer Irtván Bodó Sándorné dr Bozóky Adám és neje Bozóky Ákos Bozay Ödönné dr Csíki [...] neczky Árpádné Eokermann Ma­riska Kolumbia Istvánná Meszlényi Sándor és neje Rozner István és Va gács István A felszentelés szertartása után a [...]
9. 1921-07-09 / 703. szám
[...] sport turista és skicipöklien SZEMES ISTVÁN és Tsa II Batthyány utca [...] Lajos köszönt meg Dr Juhász István Haller Ist­vánt köszöntötte fel és dr Ernst [...] résztvettek Legeza Pál nemz képv Bozóky Adám Dévényi Károly és Fercsek [...] a rendezés elő­munkálatait Pénztáros Kőszegi Ist­ván gazda Pólya Lajos ellenőr Tiry [...]
10. 1921-02-19 / 684. szám
[...] alatti díszteremben Elnöki megnyitót dr Bozóky Ádám elnöki zárszót Molnár László [...] melett énekszámokat ad elő Haller István volt miniszter beszédét Rohrmann István tréfái követik Miénk a jövő [...] I Hs R I SZENT ISTVÁN V ENDEGLO I ALAGUT UTCA [...]
11. 1928-10-07 / 924. szám
[...] József Andréka Károly Becsey Antal Bozóky Ádám Böhm Gusztáv Baránszky Gyula [...] Halász Elemér Halva Sándor Hamvassy István Hank József Han kó Elemér Havas István Holub Jenő Horváth Károly Holub [...] Mi­hály Hódy Imre Hoór Tempis Ist­ván Horvátli István B Horváth Já­nos Horváth Gyula [...]
12. 1923-02-18 / 769. szám
[...] Károly Pakányi János Pa lágyi István dr Serényi Jenő Pri varz István Balogh László Szebeny Miklós és [...] dr Lechner Jenőt j Medgyaszay István Neuschloss Kor j nélt és [...] ké­szíti elő és legutóbb Kuszkó István ügy­vezető igazgató vezetésével e célból [...] előterjesztett javaslata alapján Ugyanekkor dr Bozóky Ádám a 120 j tanoncot [...]
13. 1920-03-06 / 639. szám
[...] zajlott le Jelen volt Schneller István dr prorektor elnök Menyhért Gáspár [...] tartalmas felköszöntőt mondottak dr Juhász István dr Bozóky Árpád Petneházy Lajos Kabakovits Rezső [...] meg Nevezetessé tette ezt Haller István nagy­szabású beszéde amely mint egy [...] pénzintézet alapításá­ról és végül Máté István az 1 kér Iparos Kör [...]
14. 1923-01-28 / 766. szám
[...] u 30 Az ünnepi beszédet Bozóky Endre mondta a műsoron Petőfi [...] rendes tagok Hosszú Lajos Barabás István póttagok Tóth Lajos Nocker Ferenc [...] Dezső Nonn Imre póttagok Behringer István Élő Ferenc A III kerületben [...] sz bizottságnál rendes tagok Pfeiffer István Kovácshegyi Kálmán póttagok Peltz Antal [...]
15. 1923-03-11 / 772. szám
[...] Albert j Biscara Endre dr Bozóky Ádám dr Di j vényi [...] dr Frommer Zsig mond Gallina István Hammeri Sándor j dr Hennyey [...] évre Lukachich Ernő dr Oláh István Prost János A számvizsgáló bizottság [...] A főváros legutóbbi közgyűlésén Haller István jegyzett be indítványt a Hűvösvölgy [...]
16. 1921-01-22 / 680. szám
[...] Beck Mária Futó Gyula Déry István Gyöngyösy László Hegyi Ödön Istók [...] növénykerti bizottságba Alpár Ignác dr Bozóky Ádám dr Bot zenhardt János Hosszú István dr Ptatthy György és Perczel [...] A számadá­sokat felülvizsgáló bizottságbba Hosszú István Lampel Vilmos dr Platthy György [...]
17. 1921-07-09 / 703. szám
[...] Vigadó érdekében emelt szót keményen Bozóky Ádám dr és követelte hogy [...] koronát aminek újbóli beállítását sürgette Bozókyn kívül Joanovich Pál és dr [...] emlékeznünk Höfflinger Edéről a Szt István társulat művezetőjéről és kilenc gyer­mekéről [...]
18. 1921-02-05 / 681. szám
[...] Petrik is hogy azok Ferenczy István müvei Ez már azért sem [...] Józsefet ügyvezető elnökké 1 Tisza Istvánt jegyzővé Zöld Józsefet és Kronstein [...] Fábián helyett Flórián jelent meg Bozóky Ádám helyett Barothy jelent meg [...] Bodog és Patics Imre Haller István a jelenlegi politikai helyzettel kapcsolatos [...]
19. 1935-02-16 / 1188. szám
[...] 6 hétre Mátraházára utazott BIERBAUER ISTVÁN nagy érdeklő­dés mellett A római [...] Vikár Elemérné Báthory Györgyné Papp Ist­vánná dr Bozóky Ádámné Touteouy Tiborné Bányay Györgyné [...] dr Szövényi Lászlóné dr Flesch Istvánná Brézits Istvánné Beck Gézáné Kendoff [...] Vali Báthory Baba Bagaméry Joli Bo­zóky Magda Daubner Ibolya Szász Ka­talin [...]
20. 1926-04-11 / 851. szám
[...] Sztojanovich Pál dr Ásvátfalvi Nagy István Kozma Dezső Burckhardt Géza és [...] Jenő dr Berzeviczy Albert dr Bozóky Ádám dr Divé nyi Károly [...] Miklós Frommer Zsigmond dr Gallina István Hey­duck Ödön dr Kollár László [...] Krivoss Árpád Számvizsgáló bi­zottság Fuchs István Hegedűs Ist­ván Kornya Döme Ring Béla Szán­tó [...]