40 találat (0,242 másodperc)

Találatok

1. 1900-04-00 / 9. szám
[...] Tichtl János 8 koronával Kanócz István 6 koronával Axaméthy Lajos dr [...] Albert Fehérváry Géza báró Kertscher István Kollár Lajos Lenz Ferencz Czike [...] Gyula 3 koronával Bagó Alajos Bozóky István Éberling István Halász Gyula Havpál Benő Kozma [...] Imre Biscara Endre Bosnvák Jakab Bozóky Ádám dr Buday József dr [...]
2. 1898-05-01 / 13. szám
[...] az ünnepélyt Az ünnepi szónoklatot Bozóky István iskola szélei tag tartotta A [...] Badics Ferencz igazgató és dr Bozóky Endre meg­nyitó Mattyasovszky Endre es [...] téren Kováts Lajos nem­különben Fleischer István a kiknek jól kijutott a [...] elnök Hampel József és Lindenbach István alelnökök Hangi József tit­kár Praschievitz [...]
3. 1893-09-17 / 37. szám
[...] Guelder Győző Kleszuer Albert Kállay István Kanócz István Madarassv Gábor Márffy Albin Pora [...] István Dr Szénássy Sándor Szőllősy István Terbocz István Újhelyi Sándor Zsák Hugó Póttagokul [...] Dr Axaméthy Lajos Biskara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Kobzinek Frigyes Laumann József Lazarus István Lehmayer Nándor Lin­denbach István Lindenbach [...]
4. 1896-05-17 / 20. szám
[...] Ismerőseink Árnyak és fények Molnár István A régi vinczellér iskolát a [...] emelje Entz Ferencz nyomába Molnár István királyi tanácsos a kertészeket képző [...] jeles Angyal Dezső volt Molnár István számtalan könyvet irt lapokat szerkeszt [...] urhölgyeket Mocskonyi Gyulát nejével továbbá Bozóky Ist­ván Trautmann Ottó Tolnay Imre és [...]
5. 1897-02-28 / 9. szám
[...] Ivánné Tóth Jánosné Ud vardy Istvánná Jablonszky Sándorné Tolnay Imréné Rader [...] 1 frt 50 kr Holbert István 1 frt 50 kr Vinkler [...] Braun Antalné Hübscher Károlyné Román Istvánná Engelmayer Szilárdné özv Lichner Istvánná Lövinger Dánielné r Gimmné Thaller [...] frt Bagó Márton 1 frt Bozóky István 1 frt dr Baróti Lajos [...]
6. 1893-09-24 / 38. szám
[...] Dr Axaméthy Lajos Biscara Endre Bozóky István Dr Buday József Csepely Sándor [...] Ede Dr Ernyei Mór Frenreisz István Gallner József Hampel Sándor Kemény István Dr Kollár Lajos Kozma Gyula [...] Kobzinek Frigyes Laumanu József Lazarus István Leh mayer Nándor Lindenbach István Lindenbach József Ocsárd Károly Prokesch [...]
7. 1897-12-12 / 50. szám
[...] I Gyula Lenz Ferencz Éberling István Bozóky István Schinabeck Engelbert Weinek József 1 [...] dr Haypál Benő Kemény I István Mohr Gizella Brenner Lajos Meder [...] beteges satnya nemzedék Dr Gidófalvy István kir közjegyző A ra n [...] Fe­rencz dr Diószeghy Béla Fromman István Gárdonyi Emil Grolig József Hübschl [...]
8. 1897-09-26 / 39. szám
[...] Antal Augusztái Jenő Bánki Donát Bozóky István Braun Zsijfnond Cottely Ernő Csobott [...] Moldoványi Sán­dor Müller Károly Nagy István Netzasek Károly Oeffner Antal dr [...] Gusz­táv dr Simontsits Lajos Stein István Sterk Géza Stipanics Klek dr [...] Szenessy Mihály Színik Lajos Szőke István dr Szvo boda József Tihanyi [...]
9. 1897-02-14 / 7. szám
[...] Rupp Zsigmond elnök és Frommann István köri igaz­gató kalauzolása mellett jó [...] kaszinójának igazgatója Dévai Szöl lőssy István Del Medico Ágoston Nagy László [...] Oberhuber Istvánné Mazsari Ivánná Vörös Istvánná Ha­jós Mihályné Muschal Istvánné Schaffer [...] frt Biscara Endre 2 frt Bozóky István 2 frt Buday József dr [...]
10. 1897-09-19 / 38. szám
[...] és VIDÉK K Szeptember 19 Bozóky István bácsi ezek közzé a bol [...] e r n á t István gondos és szakavatott szer­kesztésében a [...] z ó b e 1 István Plutokráczia és nem­zeti érdekek Irta [...] z á r o s Istvánnal A hiba megtörtént mert az [...]
11. 1893-06-18 / 24. szám
[...] József kéményseprő­mester Bogisich Mihály prépost Bozóky István kér esküdt Dr Dékány Rafael [...] Duma György főgimn tanár Forgó István üvegkereskedő Dr Fuhr­mann Ferencz Gabler [...] gyárosa Kugler József mézeskalácsos Lindenbach István kovácsmester Lubrich Ágost egyet tanár [...]
12. 1897-09-19 / 38. szám
[...] sz telke 1860 frtért Hiedl István és nejére Finály József és [...] a mily szívesen róla megemlékeztünk Bozóky István Egy szeretetreméltó kedves öreg urat [...]
13. 1895-02-24 / 8. szám
[...] alelnökké Szabó Ignácz pénztárnoknak Lindenbach István ellen­őrnek Klemm Árpád és jegyzőknek [...] frt Schwarcz Mór 1 frt Bozóky István 1 frt ft Kollányi Ferencz [...]
14. 1899-02-21 / 6. szám
[...] és Kollár Lajos Igazgató Fromman István azda Depóid Lajos titkár Buday József dr jegyző Bozóky Ádám dr és Nagyőszi Ferencz [...] Gyula Beck Adolf Blaskovicb Sán­dor Bozóky Ádám dr Brunner Alajos Buday [...] Schwarczer Ottó Spádi Sándor Spuller István Szobovics Lajos Szőke István dr Szőllősy István Thirring Gusztáv Trájtler Károly Trautmann [...]
15. 1895-11-24 / 47. szám
[...] A násznagyok tisztét Dr Kelemen István ügyvéd és Reök Iván főmérnök [...] s a nászasszonyokét Dr Kele­men Istvánná szül szili Török Franciska és [...] König Lajosné Gruber József Quiuz István Szénássy Imre Daniclisz Ágoston Bozóky Béla Tóth Bé a Czimeg [...] Dr Kelemen Béla köszöntője nemkülönben Bozóky Béláé is Az örömapa König [...]
16. 1901-02-00 / 6. szám
[...] az én szerény kezembe Széchenyi Istvánról a politikusról tisztelt uraim szól [...] évi jövedel­mét mint tette Széchenyi István Vagy ha tenné könnyen úgy [...] megnyitotta Az ünnepély szép sikerét Bozóky Géza várbeli s lelkész alkalmi [...] kor Bráuner Bözsi 40 fillér Bozóky Géza úr ivén 4 kor [...]
17. 1899-07-11 / 20. szám
[...] A leg­nagyobb magyar gróf Széchenyi István emlé­kének megszentelésére minden eszközt és [...] a tettek embe­rének gróf Széchenyi Istvánnak emlékét Évi jelentés a Budapest [...] Heti óráinak összege 5 11 Bozóky Géza róm kath áldozár várbeli [...] Jenő 2 Kornitzky Frigyesné 8 Bozóky Géza 0 félnapot Helyettesítésüket Mátyus [...]
18. 1899-10-21 / 29. szám
[...] Dr Stipanics Elek Ellenőr Szőllősy István Jegyzők Czike Imre Starker Ká [...] Dénesné Fáik Miksa dr Fodor István Garancsy Mihály özv Gluzek Gvuláné [...] Seidl Ambrus Sólyom Jenő Szőllősy István­ná Téri Benedekné Thirring Gusztáv dr [...] Alapitó tagok Attila utczai iskola Bozóky Károly Demel Károly Dr Fáik [...]
19. 1900-04-00 / 9. szám
[...] Szó czim alatt gróf Széchenyi István emlékének ajánlva honfi tűzzel s [...] A sszonyok Gold Istvánné Tár Istvánná Paál Józsefné Jalits Dénesné Grünwald [...] gazdává Depóid Lajost jegyzőkké D Bozóky Ádám és Szalay Győzőt pénztárnokká [...] apátnak utódja a ki Szent Istvánnak elhozta Rómából a koronát Ezenkívül [...]
20. 1896-02-16 / 7. szám
[...] Budán és vidékén a Molnár István kitűnő vezetése alatt virágzó kerteszkepző [...] Sándor dr Draskóczy Miklós dr Bozóky Adám Schwetz Vilmos kir s [...] Nagy Jenőné Kertész Abáné Moussung Ist­vánná Kovacsik Mártonná Niemann Vilmosné Noiszberger [...] N né Vogl Józsefné Győri Istvánná Dorosits N né Fiiegei Kálmánná [...]

 

  • 1
  • 2