4. oldal, 235 találat (0,467 másodperc)

Találatok

151. 1935-06-29 / 52. szám
[...] 1 dr Abonyi Dezső 1 vitéz Markos Ferenc 1 Nagy Géza [...] Pál 2 Thiell Miklós 2 vitéz dr Kun Bertalan 2 Nagy [...] Maján Györgyná 1 Szath máry Sándorné 1 Szatmáry Julia 1 özv [...] An­tal egy virágsátor Nagy P Sándorné 100 drb tojás Farkas Eekné 20 lit tej Tegzes [...]
152. 1935-07-17 / 57. szám
[...] Azután négy hadnagy együtt szivarozva Vitéz módra ki volt ruhájuk pucolva [...] József né megvette Vin cze Sándörné pirtói 6 hold 36 n [...] n öl ingat­lanát 500 pengőért Farkas József és neje Sza ai [...]
153. 1935-08-07 / 63. szám
[...] akás azonnal kiadó III kér Vitéz u 7 sz SzWattyusknt vízvezetékhez [...] keverék 10 dkg 96 fiiér FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] helyszínén szerdán és szom­baton Csatári Sándorné szülésznő tudatja hogy lakását Petőfi [...]
154. 1935-08-17 / 66. szám
[...] Kálmán orvos 15 60 P vitéz dr Kun Bertalan 13 60 [...] P Adám Má­tyás és György vitéz Dakos Kálmánná özv dr Babó [...] József özv Bodoky Zoltánná Fekete Sándorné Fröhlich Lai jos Korda Гопа [...] Hunyadi u 1 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
155. 1935-08-21 / 67. szám
[...] Bor bás Imre özv Szathmáry Sándorné 6 6 pengőt Faragó Sándor [...] László Máriának Etelka nevű leányuk Vitéz Jenei Gergely és Vén Máriának [...] korban Ha­lász Elvira 15 éves Farkas Imre 35 éves Ba kró [...]
156. 1936-02-22 / 16. szám
[...] Mikes piatika i Özv VAN Sándorné tudatja a közön­séggel hogy inoka [...] éremmel kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF kalapos mester Petőfi [...] bogárzói tanyáján ré­pát elad 1 FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] történt min­den Fergetegesen indultak a farkasok ro­hanásukkal az első szánnak ugrottáik [...]
157. 1936-02-26 / 17. szám
[...] éremmel kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF kalapos mester Petőfi [...] 1 Ta­karék épület Özv DARÁNYI Sándorné pirtói tanyá­ján kukoricaszár és répa [...] sz alatt Ugyanott takarmány eladó FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] reggel fél 8 órakor Fehértón Far­kas Dezső tanyáján délután 1 órakor [...]
158. 1936-02-26 / 17. szám
[...] héttel ezelőtt közöltük t dúlt Vitéz Somló azonnal ériintke hogy Oroszországból [...] for­röskereszt vezetőségével A Vöröskereszt főgondnokánajk vi­téz Somló János társelnökhöz inté­zett értesítése [...] dr Zeisz Károlyné Berki i Sándorné özv Váry Endréné dr Franki [...] Menczór Henriimé Fábián Istvánná í Farkas Áronná özv Hub afi Józsefné [...]
159. 1936-03-11 / 21. szám
[...] éremmél kitüntetve Szabadkán 1925 ben Vitéz SZILAJ JÓZSEF ka apos mester [...] Szakszerű felVfágositás özv KISS Gy Sándorné felsőszál­lási 2 és fél hold [...] Alsó fehértó 161 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
160. 1936-06-10 / 47. szám
[...] n öl ingatlanát 152 pengőért Farkas Sándorné Figura Judit megvette Bangó Ferencné [...] üdvözölte a közigazgatási bizottság ülésén vitéz Bajsay alispánt A megye közigaz­gatási [...] Medveczky Károly gazd főtanácsos üdvözölte vitéz dr Bajsay Ernő alispánt aki [...] szószólója legyen az agrár tö­rekvéseknek Vitéz dr Bajsay Ernő alispán válaszában [...]
161. 1936-06-20 / 50. szám
[...] Hat vaimyolcadik életévét érte meg vitéz nagybányai Horthy Miklós Magyar ország [...] f Hurt Ferencné 2 P Farkas Kálmánné 50 f Buday Ágos­ton [...] kovics Györgyné 1 torta Záborszky Sándorné 15 drb krémes Varga Jó­zsefné [...]
162. 1936-07-29 / 61. szám
[...] Mafcay Anitái özv Páz­mány Józsefeié vitéz Ridtegh Rajmondné Szabady Eleonóea Széntgyörgyi [...] özv Pázlsit Józsefeié özv Szaíhmáry Sándorné Szekér József Weid ich Ede [...] Lajo s né Solti Klára vi­téz Szász Oszkár né Szórády György [...] P Csorba Imre 50 fül Farkas Etek I földbirtokos 241 5 [...]
163. 1936-08-29 / 70. szám
[...] I István gaz­dasági termények Monda Sándorné ga­bona kapás baromfi Sonkoly János [...] Vanyik István baromfi Nagy Pál Sán­dorné FelsőázáTás baromfi Faotás Sándor galamb [...] pálinka Csendes Sándor szőlő gyümölcs vitéz Pozsgay Benő gabona 1 Kocsis [...] AltsószáÜ lás ifj Zubor Mihály Farkas Elek ifj Budai Lajos Budai [...]
164. 1936-09-05 / 72. szám
[...] 6 16 12 gyermek Batjz Sándorné Balota puszta H Herceg Pálné [...] 56 9 Ben ke Pálné Farkas Júlia Szarkás Debeák 90 a 10 Vitéz Boltos Miiháiyné Bérezi talné Berki [...] T Erzsi Kiste­lek 54 8 Farkas Józsefné Mulóti Vera Balota 37 [...]
165. 1936-11-11 / 91. szám
[...] és Arvay Lajos füszerkereskedésében meg­tekinthető vitéz Posgay Miklós keceli gazdaságában termett [...] pengőért Gyevi Imre megvette Hegyi Sándorné felsőszállási 678 n öl ingatlanát [...] pen­gőért Szalóki István és neje Farkas Anna megvették Paprika Anf lné [...] Figurái Lajosné Dékán Sámuelné dr Farkas Sándorné Kalmár Jánosné özv Tóth Józsefné [...]
166. 1936-11-18 / 93. szám
[...] sz Takarék épület özv VAN Sándorné Lnoka kistieieki 90 holdas járás [...] városhoz közel jó sző­lőt Értesítést Vitéz u 3 sz alá kér [...] Zöldfa u 12 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és tátszerész [...]
167. 1937-02-10 / 12. szám
[...] dr Do iicsek Liajnsné dr Farkas Lászfóné dr Fésűs Györgyné vitéz Feordßos Gyulámé dr Franki Áronná [...] S s Ár pádné dr vitéz Kun Bertalanná Ma­ress Tivadarmé Menczer [...] Sám dorné drt Novobáczky Istvánná vitéz Osz lányi Ко г n élné Oravecz Sándorné ifj Raczo ay Gyözcné Paozoiay [...]
168. 1937-05-05 / 36. szám
[...] már 1 pen­gőtől kapható PRAGER SANDORNÉ HATTYU DROGÉRIAJABAN HARANGOS tér 5 [...] 96 kg os taikarmánytökölk magvai vitéz Posgay Miklós termelőnél Petőfi ucca [...] pipere Szappan 50 fillér PRAGER SANDORNÉ HATTYÚ DROGÉ­RIÁJÁBAN NINCSEN PÉNZE Szedje [...] badka ut 5 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
169. 1937-05-19 / 40. szám
[...] TESITÖJB május 19 ШшШтШ Präger Sándorné Hattyú drogériájában sor volt a [...] Mária Magdolnának Má­ria nevű leányuk Farkas Illés és Lajkó Teréziának Jenő [...] Pintér Zsuzsánnának Margit nevű leányuk Vitéz Jensi Gergely és Vén Máriának [...] éves Kis Ágoston 51 éves Farkas Gergeiyné Szántó Julianna 67 éves [...]
170. 1937-07-21 / 58. szám
[...] teaesten fieíisaerelve eladó III kér Vitéz u 7 E Hó 11 [...] szappannal csak 1 piengö PRÄ­GER SANDORNÉ HATTYU DROGÉRIA JABAN I FINOM [...] együtt CSAK 10 pengőért PRAGER SANDORNÉ HATTYU DROGÉ RIAJABAN FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
171. 1937-09-08 / 72. szám
[...] szeptember 8 érdemelte a győzelmiét Vitéz Fekete Kovács Lehö Kánaán éS [...] Berki Zsuzsámra 98 éves Hegedűs Sándorné Bukmér Mária 24 éves Illés [...] és kert Kasza István nős Farkas Ionával nevén álló családi birtok [...]
172. 1937-12-11 / 99. szám
[...] Kis Ká ro yné Darányi Sándorné Kmeth S uccu Horváth Jánosné [...] Monda Lajosné özv Somogyi Imrémé vitéz dr Kun Bertalanná 2 2 [...] A verSény meglepetése az újonc Farkas Kálmán jó játéka aki az [...] roy Lajos Legényégőiét 5 6 Farkas Ká mán KAC 5 6 [...]
173. 1938-01-26 / 8. szám
[...] és répa eladó özv Darányi Sándorné pirt ói 61 sz tanyáján [...] 14 Vízpar­tom j i i FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] égy kerékpár eladó III kér Vitéz ucqai 8 sz alatt 1 [...]
174. 1938-02-02 / 10. szám
[...] égy kerékpár eladó III kér Vitéz uccia 8 sz alatt BÚTORT [...] 25 sz alatt ÖZV PÄNDI Sándorné fe sőszál lási 5 hold [...] külső mázsaház mellett Özv ZSENI Sándorné Bercsényi u ucca 4 sz [...] u sarok Értekezhetni Puruczki terménykereskedőnél FARKAS KALMAN órás ékszerész és fátszeré [...]
175. 1938-02-09 / 12. szám
[...] ieritébes bankett közönsége ünnepelte lelkesen vitéz Endre Lászlót az uj alispánt Pest vármegye uj alispánját vitéz Endre László dr t pénteken [...] dr Zeiss Károl y ügyvéd Farkas Elek földibirtokos és dr Kozma [...] neje Budai Má­ria megvették Takács Sándorné fü­zesi 2 hold 460 n [...]
176. 1938-02-26 / 17. szám
[...] ki bálijára felülfizetlek özv Szathmáry Sándorné 20 P Mészöly László 12 [...] Mihály dr Moraszpart László dr vitéz Kúra Bertalan dr Fésűs György [...] Elek Sréter An­dor Bartha Zoltán vitéz Oszlányi Kor raél Jeszenszky Ernő [...] által levágott kaszáló terütet a Farkas Dfezső féle villán felüli 12 [...]
177. 1938-03-23 / 24. szám
[...] Óvoda Ucca 3 sz alatt VITÉZ utca 3 számú uj ház [...] NAGYOBB mennyiségű puha ölfia eladó Farkas Elek alsószál áSi ta­nyáján i [...] 1 sz Takarék épü­let i FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] embert udvarosnak felfogad özv GUSZTOS Sándorné Füzesen 200 kéve kukoricaszárat elad [...]
178. 1938-04-13 / 30. szám
[...] központján Cím a kiadóhivata ban FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] Te­réziának Teréz a nevű leányuk Vi­téz Váradi József és Rákos Teréziá­nak [...] sz Piroskának halva született fiuk Farkas Imre és Harkai Margitnak Katalin [...] Gyenizse Imre 60 éves Kerekes Sándorné Balázs Jolán 34 éves KIHIRDETETT [...]
179. 1938-06-01 / 44. szám
[...] kívül Nagy Sándor dunántúli válogatott vitéz Jó­nás az FTC játékosa Selmeczy [...] 1 i S Szabó Kocsis Sándorné Nagy Löki I Etelka 72 [...] Szabó Rumi Margittal Födi Ferenc Farkas Ágnes­sel i i i A [...]
180. 1938-08-17 / 66. szám
[...] Áron u 26 sz alatt FARKAS Sándor Tó u 19 sz [...] lakás november 1 re kiadó FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] HIRDETMÉNY Eiesztő pusztán a Jenovai Sándorné féíe földbirtok a Szegedi köves [...] a birtok tulajdonosa SÁN­DOR BALAZS VITÉZ U 3 sz lakásán hol [...]
181. 1938-10-19 / 84. szám
[...] november 1 re kiadó Érdeklődni Vitéz uoca к sz alatt MIELŐTT [...] újjá alakítja KORÓDY ISTVÁN kalapos vitéz Gömbös Gyula u 13 volt [...] e fél 9 kor Fehértóm Farkas Dezső tanyáján d u 1 [...] órakor Tajón özv 1 Halász Sándorné ta­nyáján Nov 14 én reggel [...]
182. 1938-12-10 / 99. szám
[...] ii mm hírei MOVE díszelőadás Vitéz nagybányai Ho rthy Mik lós [...] K Imrémé Dacai Sándormé dr Farkas Lászlómé Gyánízse Iktvánmlé Pázsith Jó [...] Antalné Bertalan Istvánná Fü te Sándorné Fekete Sándoxné Fröhlich I Lajosné Grósz Erzsi Gulyás Sándorné Kruspier Pálné Keresztúri Lajosné id [...]
183. 1938-12-14 / 100. szám
[...] 5 A Halasi MOVE ünnepnapja Vitéz Endre László látogatása a helybeli [...] a MOVE országos elnöke és vitéz Baló Zoltán ezredes a MOVE [...] Halasi Takarék­pénztár 20 20 pengőt Farkas Etekné N N 4 4 [...] Roheim Andor Gáspár János Präger Sándorné Varga E ékné Schnautigei Lásztoné [...]
184. 1939-02-18 / 14. szám
[...] fél kg cukolr Kiss Károtyné vitéz dr Kun Bertialanné 1 1 [...] Szabó Zsig mondné kekisz Szathmiáry Sándorné 1 tálca sütemény Tóth Miklósné Varga Sándorné 1 1 tálca sütemény hírek [...] án reggel 7 órakor Fehértón Far­kas Dezső tanyáján d ei ю [...]
185. 1939-03-01 / 17. szám
[...] szál ási tanyáján i i Vitéz GÖMBÖS Gyu a u 23 [...] eredeti gyári ár­ban beszerezhető PRAGER SANDORNÉ HATTYÚ DRO GÉRIA JABAN NADTERMÉS [...] Csornák u 1 sz allaitt FARKAS KALMAN őrás ékszerész és látszerész [...] Imrei ügyvéd irodájában Özv NÉMETH Sándorné fésőszáfájsi iskola mellett 10 hold [...]
186. 1939-03-15 / 21. szám
[...] Nagy István 1 50 dr vitéz Kun Bertalan 5 Suba Imrémé [...] Jenőmé 2 Heincz Anitái­mé 1 vitéz Dakos Kálmánná 1 Simon Istvánné 1 dr Halász D Sándorné 1 Bánóczky Elvira 1 Babó [...] Rozáliával Paréj József Gál Juliannával Farkas Orbán Mihály Mig G Zsófiával [...]
187. 1939-03-29 / 25. szám
[...] munka Dri Bácsalmási Anitán és vitéz На I lasi Béla a [...] végeztek Gaál Jenő Körösi József Farkas Kálmán Tat ér László Tömösközy [...] egbángu hosszabb levelet jrt dr vitéz Kun Berta an néhoz a [...] permetezőszer gyári árban kapható PRÄGER SÄNDORNE HATTYÚ drogériájában Mi Illliillii Aifá [...]
188. 1939-06-17 / 48. szám
[...] 11 36 m Gerelydobás II Farkas Kálmán 37 33 m Céllövészet [...] Abony 1265 egys Egyéniversenyben 1 Farkas Kál­mán 279 egys 4 Tallér [...] Sándor Brecska Gá­bor Fridrich Lajos vitéz Bodóky Ge­deon dr Láng Antal [...] özv Fridrich Lajosné özv Szathmáry Sándorné dr Mészöly István Kohn Benő [...]
189. 1939-08-30 / 69. szám
[...] Mozdony ucca 10 sz alatt Farkas Mihályné felsőszállási 1 hold szántóföldjét [...] jegy­szedőknek felvétetnek Jelentkezés Hurtnál Özv Farkas Antalné és gyermekei tulajdonát képező [...] vármegye Vi­ tézi Széke által vitéz dr Kun Bertalan kiskunhalasi lakos [...] Felsőöregszőlők 261 sz a Garas Sándornéval Gubodi út Bejárónőt felvesz Weisz [...]
190. 1939-09-13 / 73. szám
[...] u 1 sz la­kóház eladó FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Imre ügyvéd irodájában ÖZV SZATMARY Sándorné ok­tóber 1 re egy igás [...] eladó Értekezni lehet III kér Vitéz ucca 3 sz alatt A [...]
191. 1939-10-03 / 79. szám
[...] munkás­osztálybeliekből álló társaság boroz gatott vitéz A Molnár Lajos korcs­májában A [...] jő édesanyánk testvérünk özv Gyenizse Sándorné szül Orbán D Judith teme­tésén [...] dr Gye nes István 60 Farkas Kálmán 95 Lo vasi Lajos [...] nevű fiuk Kardos Sándor és Farkas Margitnak Etelka nevű leányuk Nagy [...]
192. 1940-02-09 / 12. szám
[...] következő vasárnapokon előadásokat fognak tar­tani vitéz Rózsás József őrnagy a ki­váló [...] névsora Ezt most pótoljuk Nyitópárok Farkas Edit Horváth Antal Dobó Ella [...] József fhgy Asszonyok Jeney Andorné Far­kas Áronné Bánóczki Elvira v Ko­gutovicz [...] Kiskunmajsa Var­ga Jenőné özv Berky Sándorné Zsuljevics Jánosné Kiskőrös Föl desdy [...]
193. 1940-03-12 / 21. szám
[...] bizományosa ifj Hagy M Antal FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] eladó Cim a kiadóban Szathmáry Sándorné április 1 re két igás [...] Érdeklődni lehet özv Mészáros Imrénénél Vitéz u 8 sz lakásán Д [...]
194. 1940-03-21 / 24. szám
[...] holdas tanyásbirtok azonnal átvehető Értekezni vitéz Vargha Ernőnél Kötönyi ut 2 [...] Sóstón felül özv Gás pár Sándorné szomszédságában egy j hold szántót [...] Vörösmarty u 66 sz alatt FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
195. 1940-03-26 / 25. szám
[...] ig SZÜLETTEK Sütka Sándor és Farkas Viktóriának Sándor nevű fiuk Nagy [...] Benőné Paprika Zsuzsánna 86 éves Farkas László 8 hónapos özv Daci [...] Tibor Daci Lajos Kis Gy Sándorné Daci József Paor Smelc Fülöp [...] tanácskozásra gyűlt ösz sze Allah vitéz katonás kezdte Ali bég megelégedés [...]
196. 1940-03-29 / 26. szám
[...] dorné dr Rupnik Jánosné dr Far­kas Lászlóné Hofmeister Gyuláné Budai Anna vitéz dr Kun Bertalan­ná Szathmáry Juliánná dr Fülöp Sándorné özv Gaál Istvánné és özv [...]
197. 1940-05-21 / 41. szám
[...] Berkó István földműves özv Szathmáry Sándorné pirtói szőlőjé­ben karóval agyonütötte a [...] begybirút A Hegyközség táviratilag üdvözölte vitéz gróf Teleki Mihály földművelésügyi minisztert [...] dél­előtt tartotta meg közgyűlését dr Far­kas László elnöklésével A közgyűlést dr Farkas László el­nöki megnyitója vezette be [...] szol­gálatot tett a szőlősgazdáknak Dr Farkas László nagy tetszéssel fogadott beszéde [...]
198. 1940-05-28 / 43. szám
[...] álló lakás kiadó özv Vlaszák Sándorné bogárzói 33 hold tanyás birtokát [...] Kárpát u 6 sz házánál FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] Városi Színházban amelyen részt vesz vi­téz gróf Teleki Mihály földművelés­ügyi miniszter [...]
199. 1940-05-31 / 44. szám
[...] napot rn MitttaN lein miatt Farkas József 21 éves kelebiai legény [...] I alak ugrott elő s Farkast szó nélkül ütlegelni kezdte A [...] a véres legényháboru mely­nek során Farkas Józsefet aki vité­zül verekedett ugyan a szőlőkaró­val a [...] elmúlt napokban Halasra jött özv Farkas Sándorné felsőszállási asszony aki a városháza [...]
200. 1940-08-13 / 65. szám
[...] Pest vármegye állat­egészségügyi intézményei ellen Vitéz Endre László Pest vármegye alispánja [...] előre is biztosítom tisztelt ve­vőimet Vitéz Zóky Lajos ecetgyáros A Halasi [...] Kazi Márk 81 éves ModoK Sándorné Orbán Lidia 51 éves korban [...] Juliánnával Hor­váth Lajos Kántor Erzsébettel Farkas Imre Solti Mária Teréziával HAZÄSSÄGOT [...]