Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-11-11 / 91. szám

a! hogy ш »te gát tület­kör= ani« ödött pok: rtök leste áig u 2 kásc- let. ‘ben hó ódik am tben :ndé- e uj kez­keket itok ársé­adok ú t iábet initó IS ín is Bank raktá* fali, ztő és it és nagy ’•41. arany zt, üstöt is) i vesz szert javít november 11 KISKUNHALAS HELYI EHTESITOJH 5 HÍREK — Református pusztai istentiszte­letek. November 15-én, vasárnap dél. előtt 9 órakor a Bodoglár I. sz. is­kolában református istentisztelet lesz. — Я raguzai köztársaság is támo­gatta Rákóczi szabadságharcát. A hajdani naguzai köztársaság irattára, mint ismeretes, rendkívül gazdag tör­ténelmi emlékekben. Az irattárban le­vő okmányok nagyjelentőségű adato­kat tartalmaznak nemcsak az Adria mentén élő népek történelméből, ha­nem megvilágítják többek között a magyar történelem eseményeit is. Az irattárban számos ragyértékii Corvina is van és a feljegyzések igen sok: érdekességet tartalmaznak Mátyás ki- irály fiának Corvin János életéről. Dr Csorovics Vláda belgrádi egye­temi tanár a nyáron kutatásokait folytatott a raguzaí könyvtárban, ahol a Rákóczi szabadságharcra vonatko­zólag nagyjelentőségű adatokat talált. AZ irattárban őrzött okmányok sze­rint a kumcokat a raguzai köztársa­ság is támogatta a Habsburgok el­leni harcban. Az egyetemi tanár rö­videsen közzéteszi felfedezését, amely rendkívül nagy érdeklődést és feltű­nést keltett. A Ferencrend raguzaí zárdájában is igen fontos történelmi dokumentumokat őriznek, Ismeretes, hogy a tatárjárástól egészen 1780-ig a raguzai Ferencrendiek őrizték Szent István király jobbkezét és a Szent Jobbra vonatkozó feljegyzéseket. — Eljegyzés. Karácsonyi Ilonka és dr Schubert Ferenc jegyesek. (Min­den külön értesítés helyett.)' — Я KIÉ minden kedden este 8 órakor tartja összejöveteleit, csü­törtökön este 8 órakor pedig biblia­óráit. Fiatalembereket mindenkor sze­retettel hív és vár a KIÉ. — Kafcatin-bál. A Kath. Legényegy­let november 22-én, vasárnap gróf Te­leki'Mihály országgyűlési képviselő fő- védnöksége alatt rendezi meg az ifjúság körében immár fogalommá vált, hagyo­mányos Katalin-bálat. A kivéteíiesen nagy érdeklődéssel várt bábra az Egy­let vigalmibizottsága nagyszabású elő­készületeiket tesz, hogy a megjelent ked­ves vendégsereg a legkéL ©miesebb em­lékei közé sorozza a Legényegylet Ka- taiin-bálját. A táncoBó ifjúságnak kelle­mes meglepetésül fog szolgálni a kitü­nően parketiezßtt díszterem. A meghí­vók kiküldése most van folyamatban. — Taaestéiy. A Gazdaifjuság a 48-as körben november 15-én, vasárnap tea­estélyt rendez. A szép sikerűnek Ígérkező estély iránt városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. Részvételidij' személyen­ként IP. - ' ! I — Я HANGYA Szövetkezetben és Arvay Lajos füszerkereskedésében meg­tekinthető vitéz Posgay Miklós keceli gazdaságában termett takarmánytök és a sertéshizlaló csodatök. Ez utóbbi súlya 96 kgr. Termett: jó erőben lévő barna homokon, kukorica között. Mag­jaik tavasszal fenti két üzletben kapha­tók lesznek. ROMANIABfl KERESÜNK kitűnő bfiromfivál'ogatókat, vezetőket baromfihizlalókhoz (csirke, kacsa, fiiba) lés szakképzett személyt fagyasztott vad kivitelére. — Válaszokat referen­ciával »Romániába« jeligére TENZER hirdetőjébe Bpest, IV, Szervita fér 8. — Halátozás. özv. Kecskés Im'- réné hétfőn este 62 éves borában elhunyt. Halála mély részvétet kel­tett. Az elhunytban Kecskés Imre kataszteri nyilvántartó édesanyját gyászolja. i , 1 I j I. I jjj HÍREK a katolikus PLÉBÁNIÁRÓL November 15-én, vasárnap a pír­tól I. sz. iskolában és a fehértói iskolában 'lesz tanyai szentmise, szentbeszéd és gyóntatás. Pirtóm már szombat délután gyónnak az iskolá­sok és leventék. November 22-én, a következő va­sárnap, a kötönyi és a felsőzsanali iskolában lesz tanySia szentmise. Felsőzsanán már szombat délután gyónnak az iskolások és leventék. A »Szent Erzsébet Konyha« meg­kezdte működését “és naponta sok szegény iskolásgyermeknek ad me­leg és tápláló ételt. Hogy azonban a szép kezdetnek méltó folytatásai is legyen, azt a jószávü emberek adományai teszik lehetővé. Kérünk minden érző szivü embert, hogy adjo- mányaival siessen az éhező aprósá­gok segítségére. »Istennek ad, aki öl szegényeknek ad!« És írva van: »Aki csak egy pohár vizet ad e kis­dedeknek az én nevemben, az száz­szoros jutalmat nyer és az örök életet!« A jószivü adományokat kér­jük a Zárdában vagy a Plébánián átadni. — Háziipari tanfolyam a Ref. öfl- képzö Körben. A Ref. önképző Kör­ben igen kedves, hangulatos jel­legű háziipari tanfolyam kezdődött a múlt héten szerdán. A tanfolyamra még lehet jelentkezni. A tanfolyam órái szerdán este 8 órakor vannak. — Я magyar vasutassá# ünnep­sége iaz Országzászlónál. A magyar vasutasok, a MÁV tisztikara és tisz- titanfolyamának ezévi hallgatói vasár­nap rendezték meg fényes ünnepség keretében fogadalmi ünnepüket az Országzászlónál. A vasutasság nagy tömegei délelőtt előbb a hősi em­lékműnél tisztelegtek, majd a MÁV Andrássy-uti palotájában elhelyezett vasutas hősi emlékművet koszoruz- ták meg, ahol Bárány Béla h. igaz­gató mondóit beszédet. Innen zászló alatt, zenekarokkal az élen vonult fel az Országzászlóhoz a tiszti tan­folyam százada őrségváltásra a tisz­tikar és a MAV-altisztek hosszú so­rának kíséretében. A Himnusz és Kántor János növendék szavalata után Ney Ákos igazgató mondott nagyhatású beszédet, amelyben vá­zolta a vasutasok hagy szerepét a hazafias munkában. — Nagyon jól sikerült a Ref. Kör leaeslélye. Vasárnap este tartották meg a Ref. Kör" szokásos tea- estáyét a kör helyiségéiben, amelyen igen sokan vetlek részt. A hagyo­mányosan jól sikerült teaestélyt tiz óra után tánc követte és az egybe­gyűltek igen sokáig maradtak együtt jó hangulatban. j j — öngyilkosság 15.000 volttal. Ge­re Elemér 24 éves kábái lakos sze­relmi bánatában drótot dobott a köz­ség határában húzódó 15.000 volt fe­szültségű vezetékre. Az áram azonnal megölte. , 1 . . 1 Г1 u! ,JJ Ingatlan eladások a városban : Kis István és neje Diarálnyi Eszter megvették Dóczi Sándor es .neje Léhőcz Juliánná belteikes házát 1600 pengőért. Meskó Lajos és neje Fiaddá Jóién megvették özv. Gárgyájni Mihá'iynié! Patai Erzsébet beüelkes házát 1100 pengőért, i Bangó József és neje Pál Zsófia meg­vették Modok Ferenc és neje László Erzsébet beüelkes házát 1220 pengőért. Gyevi Imre megvette Hegyi Sándorné felsőszállási 678 n.-öl ingatlanát 3480 j pengőért. I i Visnyei Miklós és neje Lázár Erzsié- bet megvették Kiss Ambrus felsőszál- i lási! 5 hold ingatlanát 2000 pengőért, i Horti József és neje Fehér Rozália megvették Fodor Mihály és neje Rácz Piros gőböljáráisi ingatlanát 4000 pen­gőért. Palásti Imre megvette Nagy Fejrenö és neje Szabados Erzeébet Öregsző­lőkben! 618 n.-öl ingatlanát 950 pen­gőért. Szalóki István és neje Farkas Anna megvették Paprika Anf&lné Szűcs Ju­liánná rekettyéi 7 hold 30 n.-öi ingat­lanát 500 pengőért. Lehr István és neje Ke,Iter Matild megvették Gusztios Judith pirtói 720 П.-Ш ingatlanát 160 pengőért. Varga Pólyák Mihály és neje Mucsi Eszter megvették özv. Tóth Baranyí Imréné és Lázár Sándorné alsó szállási! ingatlanát 950 pengőért. Farkas Imre és nej© Fodor Vértana megvették: Gyenizse V. Sándorné Péter Eszter öregszőlőkbiejm 874 n.-öl ingatla­nát 300 pengőért. A Katolikus Kör hangverseny estje A Katolikus Kör november 14-én este pontosan 8 órai kezdettel tánccal egybe­kötött kultur-üstet rendez. A műsorral kapcsolatos előkészületek megtörténtek és annak részletes számait az alábbiak­ban adjuk: Induló. Játssza a cigányze­nekar. Magyar nóták. Hegedűn játssza Hodossy Géza cigányzene kísérettel. Do­nizetti: Die Regimentstoehter. Zongorán előadja Kőrös József káplán. Wleniaw- szky: Drdla. Kujawiak: Szerenád. He­gedűn játssza Hodossy Gézái, zongorán kiséri Kőrös József. Móra Ferenc ver­Lászióné, Komlós Istvánné, Paczo- liay Győzőmé, Zseny Istvámmé, Teg­zes Károlyné. Cukrot küldtek: Figurái Lajosné, Dékán Sámuelné, dr Farkas Sándorné, Kalmár Jánosné özv. Tóth Józsefné 2—2 kg., Pataky Dezsőné, ■ Karácsony Antalmé 1 és fél—1 és fél I kg., Mészöly Károlyné, Nagy Lajosné* Kerekes Sándorné, dr Földváry Ba- lázsné, Keresztes Lajosné, Darányi Sándorné, Tyukody Jenöné, Keresz­túri Lajosné, László Imréné, Sáhó Jánosné, Mészáros JámoSné, Suba Im­réné, Kis Károlyné 1—1 kg. I — Vásár. Szabadszálláson novem­ber 15-én vásár lesz, melyre vész- mentes helyről mindennemű álat fel­hajtható. { j j ! [ [$! selb öl szaval Topo’ay Elekné. Grieg: Ase halála. Zenekedvelők zenekara. Mo­zart: Bötcsődal. Az esthiarang. Énekli: Mihalecz Erzsiké. Grieg: Anitna tánca. Zenekedvelők zenekara. — A Zeneked­velők zenekarát vezényli Böhm Láiszfó karnagy, a kiskunhalasi zeneiskola igaz­gatója. Konferál: Hunyadi László. — Hely át ak: I. hely 1.50 P, II. hely 1 P III. hely 80 fil'ér. A kulfcir-estet követő táncra a kulturest jegyei érvényesek. Kizáró’ag a táncra jogosító jegy ára 80 fi’léir. Jegyek Hurt papirkereskedés- I ben, Rimányi György köri pénztárosnál és dr. Bódi Lajos ügyvédi irodájában kaphatók. Az előadás napján este 7 órától a Katolikus Kör székházában válthatók meg a jegyek. A nagy ér­deklődésre való tekinitettieft ajánlatos a jegyekről már most gondoskodni. c — Я kiskunhalasi Református ’ön- képző Kör teaestjén felülfizettek. A Ref. önk. Kör elnökségei és választ­mánya a teaest alkalmával közremű­ködő háziasszonyoknak és házikis- Bsszonyoknak szives közreműködésü­kért köszönetét ezúton fejezi ki. Kö­szönettel nyugtatja a következő 'ado­mányokat és felülfizetéiseket: Teleki Mihály gróf 10 P, Budai Annuska, Budai Gyulámé, id. Paczolay Ggő- zőné, özv. Kathoma Béláné, Práger János, Kocsi Lászlóné, N. N. 1—1 P. Süteményeket küldtek: Szabó Zsig- momdné, Nagy Pál Feremené, Darányi Mihályné, Sándor Józsefné, Monda Benőné, özv. Tóth Imréné, Varga Sándorné, László Imréné, Nagy Cá­rok Lászlóné, Török Józsefné, KisS Lászlóné, Tóth Miklósáé, Mészáros Jánosné, Kocsi Lászlóné, Gargya — Féláru vasutíjegy kedvezmény Budapestre a Baromfi. Kiállítás al­kalmából november 24-től december 4-ig. A félárujegy váltására jogosító igazolvány 1.60 P-ért, belépőjegy 1 P. Kapható a városi menetjegylro,- dában, ahol bővebb felvilágositássiaJl készséggel szolgálnak, j ’ | j i*j — Felhívás ia gazdákhoz. Az Omge üzemi és számtartási osztálya fel­hívja mindazoknak a gazdaságoknak a vezetőit, akik a naptári év előtt, ежаиаакй2яяя5я»гт1жг гтнттма—двмта’стшйвю» ! VÁSÁROLJON J(pnzufh léggyel még nem tag nálunk, entkezzen Irodánkban, uth ucca — Árpád ucca sarok (Horváth-ház) uházati cikket CIPŐT e Iő anya got i к a b á t о t hát, tűzhelyet i kötött-árut havi részletre Moha cukorka köhögés, rekedtség, hurut, elnyálkásodás ellen csakis RáCZ patikában Kossuth u. 1. Takaréképület

Next

/
Oldalképek
Tartalom