Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1935 (35. évfolyam, 1-104. szám)

1935-07-17 / 57. szám

Julius 17 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 HALASI EMLÉKEK A régi honvéd és katona életből Egy kis sorozatot indítunk a Helyi Értesítő olvasó táborának szórakoztatá­sára, a régi öregek versei, írásos feli­jegyzései. s a már őszbe csavarodott ma élő nemzedék leírása és elbeszélése nyomán a régi honvéd és katona élet küzde'mes lapjairól. A sorozatot Gőzön István verses elbeszélésével kezdjük a 48-as szabadságharc idejéből. 1848 és a halasi őrsereg. Jó olvasóm* tőled* kis figyelmet kérek Tenéked szomorú múltakról beszélek Lészen benn® kevés tréfa is azonba’ Olvasd mik történtek a forradalomba’... 48-ban midőn felszabadult hazánk Olyan parancsolat érkezett mihozzánk Hogyha már kinyitott hazánk szép vi­rága Védjük mert minekünk ez a virág drága Pedig eakarják azt újra tiporni Aki csak felkelhet, menjen oltalmazni Fel is le’-kesité e rossz hir e népet Mert még a sánta* is zászló alá Lépett Kezet adtunk mind a verbung komen­dánsnak Szólítottuk egymást kedves polgártárs­nak Szabadság tüzétől lön minden szív heves De Bécsben főtt már is a fekete leves Készültek a dobok recsegő trombiták Melyekkel a magyart vérmezőre hívták Szégyen lett volna, most Halas városá­nak Ha nem szolgált vo'na bajban a honának Küldött saját lován háromszor katonát Hogy csendesíthessük a rut zenebonát De leírom* elébb* Várdai ur kardját Amely 48-ban leélte fénykorát Melyet a győzelem után ő te olda Mint szabadságunkat eszi most a rozsda.,. Hát egyszer e város népe csak azt hallja Zuhog az uccákon Szakács Gyuri dobja Takácsmester lóvén fiatal korában Minden bátorsága lakott a torkában Iszákos volt tehát egyébre se volt jó Csak azt kiabálni: A félénké golyó! Golyóval a népet úgy elrémitte.te Az őrsereg magát önként jelentette 400-nál több tett a verbuváltak száma Aki nem csapott föl rámondtuk hogy gyáva Kapitánynak aztán én mondtam hogy jó lesz Háromszor hangzott el: éljen,éljen éljen Hogyha elvállalja: Kisvárdai József Most már az ellenség csakugyan ne féljen A másik század is szintén azt kívánta* Legyen őneki is rendes kapitánya Jó lesz! Mondták többen, Csorba veres szabó Gondoltam magamban, hadd legyen két bagó Szóval elvállalta büszkén mind a kettő Mondották az ellen nekik nem rettentő Alsóbb tisztjeinket itt nem is számlálom Régen volt, nevüket már el se találom Hangoztatták most már ne féljen a haza De én gyanítottam hogy nem lesz igaza’ Végtére ütött az indulás órája Ez volt seregünknek legelső próbája Nem írom te hogyan és miként búcsúz­tunk A családjainktól, csakhogy mind zokog­tunk Indul a zászlókkal már az avangárda Az első kocsin teng három szin kokárda Rajta ül a sereg két fő kapitánya Nem volt a vig kedvnek már semmi hiánya Azután négy hadnagy együtt szivarozva Vitéz módra ki volt ruhájuk pucolva Mindegyik bajusza, — úgy látszott ültéi­ben Dratva se hegyesebb a suszter tűjében Ezek után harminc lehetett az altiszt Kiknek a kiflije fehér volt miint a liszt Sommer Antónia és Mária megvették Kiss Sándor és neje Temyák Marcella be telkes házát 1500 pengőért. özv. Oravefz József né megvette Vin- cze Sándörné pirtói 6 hold 36 n-öl in- gat'anát 3000 pengőért. Sánta József és neje Dobó Juliánná megvették Katona Józsefné batetai 3 hold 105 n.-öl ingatlanát 1500 pengő­ért. Gazdag Balázs és, neje Ék Etel* meg­vették Erdei László és neje Szabó Klára öregszőlőkbeni 1023 n.-öl ingat­lanát 500 pengőért. Farkas József és neje Sza’ai K. Zsó­fia megvették Gyenizse Lajos és neje Kocsi Juliánná öregszőlőkbeni ingatla­nát 400 pengőért. Kiskorú Tóth Sándor megvette Gye­nizse Lajos és neje Kocsi Juliánná felsőszállási 1 hold 829 n.-öl ingatlanát 1400 pengőért. A drágaság veszedelmes gőzhengerként kezd végigtaposni az egész ország sze­gény népén. Kezdődött a zöldség­féléknél és a gyümölcsnél, a fagy­ra, jégre, szárazságra hivatkozva Lendületes szózatok hirdették, hogy sokezer szőlősgazda* gyümölcs­ös szőlőtermése pusztult el és ennek a böjtjét meg­érzi most az ország minden piaca. Eleinte még vigasztalni is kezdték az ország gazdatársadalmát, hogy most már tesz ára. a termésnek. Abból ugyan semmi haszna a fagy- és jégkárosult gazdának, hogy az ország másik részén meg­maradt termést esetleg jobb áron adhatják el. A valóságban nem* is a gazda* látja a mai érthetetlen drágasági rohamnak a hasznát. Vidéken ma is elég olcsó áron vá­sárolják a tojást, a halat, a baromi­fit, a húst és azért a tojástól a gyümölcsig, a haltól a húsig a vi­lágon minden néven nevezhető élelmiszer bolond drágulási tánc­ba kezdett. Amennyivel kevesebb a termés, annál jobban kezdik kül­földi piacokra vinni a megmaradt élelmiszerkészleteket. Kell a va­luta, kell az idegen pénz, mondják a gazdasági szaktudósok. Valóban kell is, de amikor nekünk a saját népünk élelmezésére is kevés a termésünk, a nemes .magyar hal­lal, tojással nem* szabadna olyan könnyelműen gazdálkodni, hogy dömping áron, hitelbe is eladogas­suk külföldre, hogy itthon meg­nyílhasson a drágaság minden Húzta a banda a lelkesítő himnuszt Még a leggyávább is mutatott most virtust Aztán kezdődött a Rákóczi induló Amely ló nem kapart nem is volt az jó ló Ott Volt bámulni a temérdek sokaság Kiáltozták: éljen! éljen a szabadság. (Folytatjuk). Cz. L. . Brinkus Lajos és neje Varga* Gs. Ilona I megvették id. Brinkus Sándor és neje I Vavrek Mária 5 hold felsőkisMeki in­gatlanát 600 pengőért. Vastag Sándor és neje Takács Erzsé­bet megvették özv. Matkó Józsefné és Gyenizse Lajosné be] tel kés házát 1700 pengőért. Gyenizse Lajosné és Matkó Józsefné megvették Szatmári G. Imre és neje Kiss Sára beltelkes házát 1450 pengőért. Dr. Stern Jenő és neje Stemlicht Gizella megvették Molnár Gábor és neje Szabó Juliánná ingatlanát 16.000 pen­gőért. Stang'i Juliánná megvette Kőkai Ist­ván és neje Linder Erzsébet be telkes házát 1500 pengőért. Kurgyis Krisztina és Ju iámna megvet­ték Thurzó Károlyné Nemes Zsuzsan­na beltelkes ház illetőségét 400 pengőért. rejtett zsi'ipje. Most versenyt drá­gítanak a tojástól kezdve a bala­toni ha’ig mindent. Pedig tudo­másunk szerint a tavaszi jégverés, a szárazság és a korai fagy csak a gyümö'csnek ártott, annak is csak szigetenkint, a dunai és a balatoni haltermés, valamint a, takarmány- hiány miatt egyre nagyobb gon­dot okozó husfe’esteg drágasága semmiképen sem magyarázható az elemi csapásokkal. Itt az emberi kapzsiság is siet lendíteni, az ár­hiány miatt egyre nagyobb gondot pedig meg kell fogni idejében, mert most még nyár derekán állunk és mi lesz itt az Ínséges szegénység­gel ősszel és a tét elején, fca az é'elmiszerdrágulás már ilyen ará­nyokat vehet. — Kitűnőéin sikerű# *a vasutasok ja­liéiisa. A vasutasok vasárnap rendezték meg a Népszigeten hagyományos nyári mulatságukat. A mulatság pompásan és kitünően sikerű t, mindenki nagyon jól mulatott mindvégig a kedélyes juliáüson. A vasutasok mulatsága a legjobb han- gulatabn a regge'i órákig tartott. — Alíatvásárt tarthat Ketebia. Kelebia nemrégiben heti állatvásár engedélyezését kérte a községben. A kereskedelemügyi miniszter az állat­vásárok tartását engedélyezte s a község már el is készült a vásártér megfelelő átalakitásávall. A kelebiai állatvásárokat szombati napokon fog­ják megtartani. — A Kiskunhalasi Diana Vadásztár­saság 28-án délelőtt fél 11 ómkor vá­lasztmányi, 11 órakor rendkívüli köz­gyűlést tart Budai Lajos vendéglőjében. A tagok pontos megjelenését kéri az elnökség. Ingatlan eladások a városban HÍREK Anyarozsot minden mennyiségben ditandöan a legmaga» saa árban vásárol D . MIKLÓS RT Budapest. V., Vilmos«csá5zár ut 6 Telefon : 8 5—77 Sürgönyeim : Drimag Nem s íinik meg a borravaló A borravaló-rendszer megszünteté­se ügyében bejelentett miniszteri ren- i delet, amelynek kiadását legutóbb eí- j halasztották, előnelátható'ág nem fog megjelenni. Az érdekeltségek értekez- i létén a legeilentétesebb felfogások! kaptak hangot, úgyhogy a kérdés a jelen pillanatban mego’dhatatlannak [ látszik. I j ш ~ m m — Batesst aratás közbeni. Szabó . Mihály 16 éves marokszedő, pró- i nayfalvai lakosnak 'aratás közben, az utána jövő kaszás elvágta a lá­bát, a bokája alatt. A sú­lyosan sérültet, nagy vérveszteség- | gél a halasi kórházba szátlitották.j * — Az uj tompái jegyző. Tompa : község Dux Károly volt mátételki vezetőjegyzőt választotta meg jegy­zőjévé. Dux Károly eddig mint ve­zetőjegyző helyettes működött Tom­pán. Г i f 1 \ I; [ I — Ä Sakkor meghívásos versenyének pénteki harmadik fordulóján Bakonyi mester nyert dr. Schiffert, Dér pedig dr. Szombathy ellen. A dr. Fü;öp—dr. Grosz i József játszma függőben maradt. Hét­főn folytatták a versenyt. Az ekkor le­játszott negyedik fordulón a Bakonyi —dr. Grosz József játszma, döntet'enül végződött. Sikerült hát végre a mester győze'mi sorozatát megtörni, ha* csak egy döntetennel is. Dér Gyula nyert dr. Fülöp elten, a dr. Schiffert — dr. Szombathy játszma pedig függőben ma­radt. Ma a függő játszmák lebonyolítá­sára kerül a sor és holnap, szerdán este lesz az utolsó forduló. — Ä cégtáblák 'ellenőrzése. A keres­kedelmi miniszter leirata értelmében ha­tósági ellenőrzés indult meg a vidé­ken, hogy a boltok elé kilett cégtáblák: * megfeelnek-a a,z ipartörvény rendelke- j zéseinek? Az előírás úgy szól, hogy ' minden cégtáblán rajta* kell tenni a ke­reskedő, vagy iparos családi és kereszt­nevének. Ehelyett sipk cégtábla, csak az üzlet megjelölését tartalmazza, a* tulaj­donos neve nélkül. A minisztériumi le­irat értelmében azokat, akik ném meg­felelő cégtáblát alkalmaznak, kihágás ! címén vonják felelősségre. — Csajk felnőttilknek kerül bemuta­tásra az Apolló mozi szombati és vasár­napi két slágere s műsora . A Moulin Rouge с. 8 fe'vonásos vígjáték, Cons­tanze Bemtettel a főszerepben a filmsze­zon egyik legremekebb* slágere. Ennek az izgató érdekességü filmnek minden j jelenete egy nagy élmény. Kisérő slá­gernek Douglas Fairbanks 10 felvoná- sos Don Juan-ja van műsoron. Fair­banks, a dédelgetett filmművész i legragyogóbb filmje. Mindkét slágernek ! a szjnhaz ©lőtt kitett fényképeire itt hív­juk feí a közönség figyelmét. Ózom crém szeplő, májfolt, pattanás, minden fele arctisztátlanság ellen. Napbarnított arcbőrt kifekérit. Szépít, fiatalít. Készíti Rác* JBnOS gyógyszertára Kossuth u. 1 sz (Takarékepület)

Next

/
Oldalképek
Tartalom