Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1937 (37. évfolyam, 1-104. szám)

1937-12-11 / 99. szám

December 11 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 hírek Az elrabolt találmány A Helyi Értesítő nj regénye A női lélek Jellemző sajátosságai ütköznek ki uj regényünkben, mely­nek közlését mai számunkban kezd. tűk meg. Egy igaz szerelem bon­takozik ki és hirdeti az igazság di­adalát. Uj regényünk szerzője az an­gol bűnügyi irodalom egyik ismert művelője: St. William. A fordítás munkáját Vecsey Leó végezte. — A k'sgazdák iegelögszdá kodásia és gyümölesöziteítéise az OMGE előli. ; Az OMGE decemberi közgyűlésével í kapcsolatos giazdamapok keretében az OMGE növénytermesztési szakosztá­lya Czobor László ny. főispán el1- j nöklete alatt fog’alkozott a kisgaz­dák legelőgazdálkodásának kérdésé- i vei. Gróf Teleki Mihály országgyű­lési képviselő, az Országos Zöldmező Szövetség elnöke előadóként világí­totta meg iá kérdést, rámutatva az ezen a téren szükséges teendőkre. Balogh István gazdasgái 'tanácsos a \ kisgazdák gyümölcstermesztése körül mutatkozó hiányokat tette szóvá. Az előadások nyomán elhangzott felszó- j hálásokkal kiegészített Javaslat la j Gazdasági Egyesületek Országos Sző- ! vétségé vasárnapi nagygyűlése elé ; kerül. — Pá"yázathirdetés. A református egyház presbitériuma pályázatot hír- ■ det a lemondás folytán megüresedett j egyházi pénztárosi és esetleg meg- j üresedő ellenőri állásra. A pályáza- j tokát december 20-ig lehet beadni a ' — E jegyzés. Karádi-Krafcsík Mag­dát eljegyezte dalmi Erdélyi Zsolt büdszentnrfliályi jegyző. (Minden kü­lön értesítés helyett.) — A gazdag bérlő fia volt a rab­lóbanda vezére. Kunszentmiklóson özv. Illés Józsefné földbirtokosné gazdasági munkása Baki István az egyik éjszaka zajra lett figyelmes. Amikor utána nézett a dolognak, két gyanús férfit látott kisurranni a mag­tárból. A két tolvaj rávetette magát a munkásra és ütlegelni kezdte. A munkás legyűrte őket, de ekkor a sötétből egy harmadik tolvaj is elő- ugrott és úgy verte fejbe Bakit, hogy az elvesztette eszméletét. A tolvajok a hely színen felejtettek egy cipőt, amelynek segítségével a csendőrség megállapította, hogy a rablóbanda vezetője egy kunszientmiklóskörnyéfei gazdag bérlő fia. A legény tagadott, de a cipő ellene bizonyított. Bűntár­sait keresik. — Я Ref. Önképzőkör december 5-iki teaiösté-yére süteményt küldi ék: Dr. Bo- ross Gézámé, Kovács Józsefné, Kis Ká- ro;yné, Darányi Sándorné (Kmeth S. uccu), Horváth Jánosné, Török József­éé, Síáhó Jánosné, Máosik Jenőmé, özv. Szathmáry Sándorné, Nagy Czirok Lász- *óné, Tóth Béiáné, Gargya Lászlómé, Fé­két1- Sándorné, ifj. Paczoiay Győzőmé, Nagy Pá: Imréné, Nagy Ká'ozy József- mé, Kaímár Jánosné, Tóth Mikiósmé, Keményváry Miháyné, Varga Sándorné, Sándor Józsefné, Monda Benőné, Ko­vács Esztike, Nagy Ká'ozy Juliska, Pé­ter Pötyi, Fekete Mancika, Pázsith Jó­zsefné, Kiss LásZ-óná, özv. Bacsó Be­nőné, Hazai Gyulámé, Kocsi LáSzióné. — Cukrot küldtek: Figura Lajosné 5 íelkészi hivatalba. Ugyanott szolgál­nak részletesebb felvilágositáslsal is. — Я Róm. Kalth. Legényiejgy-etben december 14-én, kedden este 8 órakor dr. Sulyok Bé i a hittanán előadást tart »Pápaság és Magyarország« cimem. A nagy érdeklődéssel várt előadásra, vendégeket szívesen lát az Egylet veze­tősége. — A Legényegylet az idén is megrendezi szokásos szbvSsztieri műso­ros teaestjét, melyre nagy előkészületek folynak. — Megalakult la közös kalocsai városi és járási ipartestül:! Az ipar­ügyi miniszter rendelet© értelmében megalakult Kalocsán a közjös városi és járási áparfcestület, amelyben la városi ipartestülettel együtt összeisen 17 ipartestület foglal helyet. Az uj testület neve; Kalocsai és Ka'ocsai Járási Ipartestület. Működési terü­lete kiterjed: Kalocsa város, Bátya, Drágszél, Dunaszentbenedek, Dusnok, Érsekcsanád, Fájsz, Foktő, Gédterlak, Hajós, Homokmégy, Miske, Nemes- nádudvar, Öregcsertő, Sükösd, Szak­mát és Úszód községekre. Az ipar- testület alakuló közgyűlést január elején tart. kgr., Babó Sándorné, özv. Tóth Jóizsef- mé, Kalmár Jánosné, Monda Lajosné, özv. Somogyi Imrémé, vitéz dr. Kun Bertalanná 2—2 kgr., Mészöly Károlyné, özv. Nagy Lajosné, özv. Szüády László- né, Szommer Sándorné, id. Baki Károly­ié, özv. Szecsödy Györgyné, Kónya Józsefmié, László Imre, dr. Antal Zol­tánná, dr. Földváry Balázsné, Szabó Zsigmondné, özv. Kathona Bé áné, özv. Vég Istvánná, Binszki Sándorné, Hazai Gyulámé, Mészáros Jánosné, özv. Biró Jánosné, Zi ah Jánosné, özv. Tóth Im­réné 1—1 kgr., Karácsony Antarné 1 és fél kgr. — Rumot küldtek: Id. Баку Károlyné, László Imre 1—1 üveggé’1. Az adományokért köszönetét mond a Kör vezetősége. 1 , i — Hány rádiókészülék van a világon? Sok, annyi bizonyos. De az is bizonyos, hogy a vi-áig legtöbb- rádiókészülékének hibátlan működését Philips rádiócső biztosítja, A cső a rádiókészülék telke. Jó cső mékiiil tehát nincs jó vétel. A vi ag legnagyobb rádiógyárának, Phi- üpsmek már a méve is elég garancia arra, hogy a Phi-ips rádióesővek a teg- hibát anabb precizitással működnek és teszik övezetessé a velük való rádió­zást. i — RÉG LÁTTÁM ÖNT ilyen derűs­nek. Mi jót szív? — Egy olcsó és mégis nagyon jó cigarettáit, NIKOTEX- LEVENTÉT. Mindjárt megmagyarázom, hogy miért. Mint a legtöbbén, a régi jó időkben én is hozzászoktam a fino­mabb füstölnivalóhoz. Persze én sem, mondok le étről nyomós ok nélkül. Sze­rencsére nincs is rá szükség, mert a Nikotex-Lévemte határozottan 'kellemes aromáju, könnyű, egészséges cigaretta. — 12 fi Sér nem nagy összeg. Eny- myibe körűt egy ASPIRIN-tajbletta és sokszor már ennyi is Bég, hogy fej fá­jását óJ megszabaduljon vágy mpighüés- né-i nagyobb bajnak eleijét vegye. Doboz 20 tablettává* csak; 1,80 P. Aspirin csak a »Bayer«-kérészt-tel valódi. — Kacsalábéin forgó vár volt a gyeié­inek vágya még pár év é-őtt. A technika I haladása a máj gyerekek gondolatvilágát j is teljésen megváltoztatta. Ma, miár nem I a mesék mésebeti alkjairól, hapem и valóság mesébéiEő Philips rádiórc* ál­modoznak. így a gyerekek kivánsága a feínőttékéve* teljesein megegyezik, mért a közéigő karácsonyra égyet szeretné­nek: egy kitűnő hangú, nagy te’jesitmé- nyü Philips rádiót. Ma már ez ném tartozik az eérhétatlen álmok birodal­mába, mért a 'Phi ips rádiók különböző típusai mindenki anyagi helyzetének megfelelő árban kaphatók. SPORT ASZTALI-TENNISZ Nagy érdeklődés mellett zajlott le a KAC áltat rendezett 1937. évi aszltali-ten- nisz bajnokság. A versenyre 14 játékos adta le nevezését, akik között kiétnapig tartott a harc, hogy a bajnoki címet emyérjék. A mindvégig élvezetes és izgalmas küzdelemből végül is Raiufman László, a KAC kiváló játékosa került ki győztesén Winter Károly ellőtt. A verSény meglepetése az újonc Farkas Kálmán jó játéka, aki az, erős mjézőmy- ben Is a döntőbe, kíarüü. A verseny eredményei a következők: Bajnok: Ra- Ufman László (KAC), 5 győzelem. 2. Winter Károly (KAC), 3 győzélem. 3. Grosz Pál ’(KAC), 3 győzelém. 4. Ká- j roy Lajos (Legényégőiét). 5-6. Farkas Ká-mán (KAC). 5-6. Neuwirth István (Gimn.) — Párosversiönyben, bajnok: Neuwirth II.—Wo f (Gimn.) 2. Néuwirth I,—Winter (KAC). 3. Károly—Farkas (KAC). 4. Raiufman—Grosz (KAC). — Vigaiszversényben: 1. Wo-f (Gimn.) 2. Neuwirth II. (Gimn.) 3. Dani (KAC). A győztesek és helyezettek éremdijazás- bapi részesülték'. Я TERMÉNYTŐZSDE HIVATALOS ARAI: December 16. Búza 80 kg-os 20.75—21 P, Rozs 18.75—18.85 P, Árpa 16.50—17 P, Zab 16.45—16.75 P, Tengeri uj 11.75 —11.85 P mázsánként. FERENCVÁROSI SERTÉSVASAK Nehéz 110—111.5 fillér, közép ЮЗ- 104, könnyű 96—99 filler kg-ként. Щ------------------ =B I NYIIT-TÉR ­(E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a szerkesztőség). NYILATKOZAT De-cémber 4-én ifj. Orbán Ferenc (Nagymaőm meEjött) úrral történt inci­denslém mjiatt, mé'y sajnálkozásomat fe- jezém ki -és ezUttaí tőle hírlapilag is, a közvélemény előtt bocsánatot kérek. I CSORBA LÁSZLÓ 607—1937. szám. VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY A kiskunhalasi közkórház részére 1938. évi január hó 1-től december 31-ig terjedő időben szükséges: 1. Tej- és tejtermékek, 2. Hús- és hentesáruk, 3. Kenyér- és péksütemények, 4. Fűszer- és gyarmatáruk, 5. Gyógyszerek, kötszerek és vegy­szerek, 6. Röntgenfilmek és vegyszerek, gyógyszerek, 7. Gyógyszerészeti munkát igénylő gyógyszerek, i 8. Nyomtatványokra nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdetek. Csak az egész mennyiség szállítá­sára lehet ajánlatot tenni, kivéve az 5. alattiakat, mely esetleg megoszt­va fog kiadatni. A szállítás költségei biztosítva vannak. A teljes szövegű versenytárgyalási hirdetmény, vala­mint a részletes szállítási feltétetek és ajánlati űrlapok a kórház gond­nokságánál (délelőtt 8-tól 12 óráig) válaszbélyeg csatolása mellett díjta­lanul szerezhetők be. Az ajánlatokat folyó évi december hó 28-án, déli 12 óráig kell a köz- kórház gondnokságához eljuttatni. Az ajánlattevők a végleges döntés megtörténtéig kötelezettségben ma­radnak. A kórház fenntartja azon jogát, hogy a beérkezett ajánlatok közül az árra való tekintet nélkül szabadon választhasson. Kiskunhalas, 1937. december hó 6-án. i |r J I Dr. Monszpart László sk. kórházigazga tó-főorvos. Lakodalomra, névnapra, Karácsonyra ajándékot TORMA GYULA üveg és porcellán üzletében vegyen Piactér, Körösi-malom házában Épületüveg, képkeret, képek az egész városban legolcsóbban. Tü* kör, zománc és porcelán edény, szervizek, nippek, kölcsön edény óriási választékban, К 0 N Z U M jegyre is. Régi és dúsan fölszerelt üzletemben fővárosi választék és ári Ózom púder jól tapad, finom színek, kellemes illat. Francia módszer szerint készül. RáCZ JáílOS gyógyszertárában. Kossuth u. 1. (Takaréképület)

Next

/
Oldalképek
Tartalom