Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1936 (36. évfolyam, 1-104. szám)

1936-06-10 / 47. szám

junius 10 KISKUNHALAS HELYI ÉRTESÍTŐJE 5 Ingatlan eladások a városban Pap Lajos és neje Kormos Ju­liánná megvették Ferenczi István és neje Boldog Mária beltelkes házát 1075 pengőért. Apró Mihály és neje Pastrovics Rozália megvették özv. Tóth. B. An- talné Vincze Eszter, Tóítfi Baranya Antal és Kecskés Károltyné Tóth B. Eszter felsőkis'teilekA 4 hold ingatla­nát 412 pengőért. Fajdgyas Lajos és neje Berzsenyi ■ Teréz megvették Papp Benő és neje j Kosa Eszter öregszőlőkben! 808 n. j öl ingatlanát 700 pengőért. Borbás Imre és neje Csere P. Te- ! réz megvették Kovács G. Albert fel­sőszállási 2 hold 495 n. öl ingatlanát 1650 -pengőért. Mácsai János máv. pályaőr és ne­je Kákonyi Borbála megvették Len­gyel Jenő alsőszállási 480 n. öl in­gatlanát 1700 pengőért. Fekete Imre és neje Varga Zsó­fia megvették Varga T. József és Varga T. Józsefné Szűcs Judit al­sófekete földekben llevő 152 n. öl ingatlanát 152 pengőért. Farkas Sándorné Figura Judit megvette Bangó Ferencné Bacsó Ju­liánná 2 hold 125 n. Ő* ingatlanát 2390 pengőért. Özv. Paprika Mihályné Szabó Má,- ria megvette Csonka Lászlómé Sza- nyi Etelka öregszőlőkben levő 415 n. ingatlanát 200 pengőért. Lieber István és neje Lócskai Má­ria megvették Figura Márifa felső- szállási ingatlanát 2000 pengőért. Nagy József és neje Paprika Ju­dit megvették a kiskunhalasi Han­gya Szövetkezet öregszőlőkben levő 470 n. öl ingatlanát 470 pengőért. Pálf-i Mihály és neje Czékus Vik­tória megvették Horváth Sándor ha- lotai 2 hóid 1521 n. öi ingatlanát 522 pengőért. é Krisztin Mihály és neje Magda Mária megvették Villás Miklós és neje Turné Jolán Öregszőlőkben le­vő 1351 n. öl ingatlanát 490 pen­gőért. HÍREK — Urnapi körnt ;net. Junius 11-én, csütörtökön, űrnapján délelőtt 9 órakor a plébániatemplomban ünnepélyes szt.- rnise lesz, ugyanakkor tábori szt.-mise a templom előtt azok számára, akik a templomba nem fémek be. Szentmisék után a szokott irányban ünnepélyes kör- menet lesz a tegméltóságosabb Oltári- szentséggel, az egyes sátoroknál szent­ségi áldássá’. Ezen a napon a felsővá­rosi kistemplomban csak egy szentmise lesz, éspedig reggel 8 órakor, hogy a felsővárossi hívek is résztve-hessenek a szentségi körmeneten. — Ncgyedm/iliió kereseithS.Tciili mező­gazdasági m|utík.áis. A földmiveiésügyi tárca vitájában Maday Gyula kormány- párti képviselő megállapította, hogy; 250 ezer mezőgazdasági munkanélküli van, folytató kefflí tehát a közmtunka- proigrammot és bslterjesebbé keil tenni a mezőgazdaságot. > — Színház Kiskörösön. Pataky Jó­zsef színigazgató társulatával az el- műit héten Kiskőrösön a Szarvas színházteremében megkezdte előadá­sainak sorozatát. — Járási tiizoltóverseny Kecelem. A kiskőrösi járás tűzoltó testületéi junius 21-én Kecel községben tart­ják a 3 évenként megtartani szo­kott járási tűzoltó versenyüket. — Visszavonták az OTI drágítást tervét. Az OTI igazgatósága rend­kívüli ülésen gyűlt össze, amelyet zárt ajtók mögött tartottak meg. Az ülés után Huszár Aladár az OTI el­nöke úgy nyilatkozott, hogy a ház­tartási alkalmazottak biztosítási di­jának emeléséről szóló tervet levették a napirendről. — Orvost és egészségi an tanárt kapott a ref. polgtári leányiskola. A ref. presbitérium gyűlése elé került a polgári leányiskola orvosi megbí­zatása és egészségtan előadói tiszt­ségének betöltése. A presbitérium a leányiskola igazgatótanácsának javas­latát fogadta el és a két tisztség be­töltésével a jövő tanévtől kezdve Perneczki Szidónia orvosnőt bízza meg. [ — Uj — kétszáz pengős alapít­vány a gimnáziumban. Hoffmeister Gyula városi főszámvevő és felesége Babó Irén V-ik gimnazista korában a közelmúltban elhunyt fiuk emléké­nek örökére 200 pengős alapítványt tettek a gimnáziumnál. Ezt az ala­pítványt a presbitérium vasárnapi gyűlése fogadta el. — Kinevezések a kalocsai fökáptalán­ban- Dr. Révaiy Tibor prelátus kanonok, bácsi kisprépositi staíum betöltőjének szerzetbevonásával kiapcstoaltban a meg­üresedett bácsi kispréposti sltallumral dr. Kis Erős Ferenc eddigi főszékes­egyházi főé,sparest a főesperesiségra dr. Kőiszeghy Mihály eddigi bácsi, fő­esperest. volt mélykúti, plébánost, bá­csi f»esperessé pedig dir. Tantos Gyuiaj eddigi idősb mesiterkanonok, belvárosi plébánost, volt iszemtistváni plébánost nevezte ki gróf Zichy Gyulai kaccsal' "érsek. A megüresedett idősb mesierka- nomokságra Kurcz Adolf kormányfőtal- nácsos keceli esperesp’-ébánost nevezte ki s egyúttal a) főszékesegyházi plébá­nia vezetésével bízta meg. — Kerti ünnepély. Közvetlenül a kör- menet befejezése ülőin nyílik meg a, rom. kát. elemi iskola udvarán az Oltáregy- let és Máriakongregácíó rendezésében a szokásos um api kerti ünnepély, mely­nek tiszta jövedelmét a plébániatemplom megnagyobbitására fordítják. Az egyesü­letek elnöksége mindenkit szeretettel meghív és vár a kerti ünnepélyre. — (Büffé, frissen csapolt sörök, cigány- muzsika). — Hármas ikrek Pécsett. Szeszrán. Fridolin pécsi asztaPlotsisiegéd felesége hármas ikreknek oldott életet. Az ikrek néhány óm múl vaj meghaltak. ; , — Köszönet. A róm. kát. elemi iskola igazgatósága hálás köszönetét mond a Halasi Kereskedelmi Bünk vezetőségé­nek azért, hogy 5 pengőt ajándékozott a szorgalmas és jó tanulók megjrrtal- ma zás ár aj. Az Ur Jézus, a kicsinyek ba­rátja fizesse vissza sokszorosan, — A magyar érdemrend középke­resztjével tüntették tó Szabó ny. alis­pánt. Mint a hivatalos lap közli, a kormányzó a miniszterelnök előter­jesztésére dr. Szabó Szabovljevits Du­sánnak, Bácsbodrog vármegye alis­pánjának, kiváló közszolgálati mű­ködése elismeréséül, nyugalomba vo­nulása alkalmából a magyar érdem­rend középkeresztjét adományozta. — Л rémi. kath. polg. feányiskba igazgatósága hálás köszönetét mond az ifjúság barátainak, kik kegyes adomá­nyukkal hozzájárultak az éwégi jutal­mazásokhoz. Újabb adakozók a követ­kezők voltak: Dr. Zeisz Károly 10 P, Halasi Takarékpnztár 5 P, »Páka« köz­birtokosság 40 P. Az isteni Gyermekba­rát legyen jutalimazója a nemes szivü adakozóknak. , i , , • ••• Uj békerendszert építenek fel Európában Ноате volt angol külügyminiszter­nek az angol kormányba való újabb belépése lényegesen enyhítette az olasz—angol helyzetet. Róma és Lon­don között megindult az eszmecsere annak megállapítására, hogy milyen mértékben hajlandó Olaszország a Népszövetséggel együtt működni. Ugyanekkor Eden angol külügymi­niszter a francia uj kormánnyal is tárgyalásokat kezdett és valószínűnek tartják, hogy Anglia rövidesen efejti a megtorlási politikát és ebben az eset­ben a tárgyalások uj európai béke- rendszer felépítéséhez vezetnek. A megbeszélések céljai, hogy Németor­szág visszatérjen a Népszövetségbe, hogy uj Locarnot létesítsenek és hogy légi egyezmény jöjjön létre Nyugat-Európában. Kissé nehezíti a helyzetet az, hogy a négus eí van határozva, hogy junius végén Genf- be utazik és ott személyesen küzd1 a közgyűlésen országa ügyéért. Ez sú­lyos gondot okoz az angol kormány­nak, mert attól j félnek, hogy ez megint lelmérgesiti a helyzetet. Le­hetséges, hogy Németország rövid időn belül előterjeszti gyarmati kö­veteléseit. Ez feltétlenül megtörténik abban az esetben, ha a németek új­ból résztvennének a Népszövetség munkájában. — A gimnázium köszöneté. A gimná­zium ezúttal mond köszönetét a Hattyú drogériának és Zseni fényképészeti mű­termének az ál tabuik adományozott és díjazásban kiosztott fényképészeti cik­kek adományozásáért. : — Medveczky Károly üdvözölte a közigazgatási bizottság ülésén vitéz Bajsay alispánt. A megye közigaz­gatási bizottsági ülésén Medveczky Károly gazd. főtanácsos üdvözölte vitéz dr. Bajsay Ernő alispánt, aki megválasztása óta először jelent meg alispáni minőségben az ülésen. Üd­vözlöm alispán urat az agrár érde­keltségek nevében, — mondotta töb­bek között — kérve egyúttal amai, hogy szószólója legyen az agrár tö­rekvéseknek. Vitéz dr. Bajsay Ernő alispán válaszában megköszönve az IGYUK A Budapest Székesfőváros Asvány- vizüzem által forga'ombahozott „HARMAT ásványgyógyvizet Kapható mindenütt, u. m. Arvay Lajos, Delia Kálmán, Fürst Klára, »Hattyú« drogéria, Hirschler Her­mann, Schön Sándor, Schwarcz László fitb. i i •; Főlerakat: BEBGL MÓR ÉS TARSA Kiskunhalas üdvözlést, kijelentette, hogy minden, erejével és munkájával azon lesz, hogy a megye minden ügyét és tö­rekvéseit előbbre vigye. Itt van a szimultánozás és a veszettség el­leni oltás kérdése, mely máris je­lentősen előre haladt. A vízi társu­latok egyesítése nem olyan kérdés, mely máról-holnapra keresztülvihető, de elintézhető kérdés. Az idei nyáron bizottság fog lejönni a kérdés meg­vizsgáláséra és tanulmányozására. Az alispán szavait a közigazgatási bi­zottság megelégedéssel vette tudomá­sul. í j i. i ; j i — Tóth Béla — rendes tabár. A ref. presbitérium gyűlése Tóth. Béla h. rajztanárt rendes tanárrá válasz­totta. j — Az 1926-bau végzett tanulók értesí­tik osztálytársaikat, hogy találkozójuk 20-án délután 6 órakor lesz a ref. pol­gári leányiskolában. — Bornemisza Géza iparügyi minisz­ter Kel ebién. Bornemisza Géza ipar­ügyi miniszter a szegedi ipari kiállítás megtekintése után Kelebiára is ellátoga­tott. érdeklődött a község közügyéi iránt, majd vadászaton vett részt. — FelbomooKak egy csftcsamőhoiíttes- telt Jánoshalmán. Feljelentés alapján vizsgálatot indított a jánoshalmi csend­őrőrs gyermek gyilkosság bűntettében Szalai Vilma 27 évess jánoshalmi leány — háztartási alkalmazott ellen. Szalai Vilma junius 4-én fiúgyermeket szült. Mivel nem tehetett megállapítani, hogy élve. vagy halva született a gyermek, elrendelték a holttest fölboncolását, amit Marjay Péter vizsgálóbíró jelenlé­tében Haranghy László egyetemi m.- tanár. orvosszakértő végzett. A boncoi- lás során megállapítást nyert, hogy gyilkosság nem történt, a gyermek halva született. A boncolás alapján a vizsgálatot megszüntették. — Az uj földesur Halason. Az föl- desur cimü magyar film, Jókai Mór re­gényének filmváltozata, csütörtöktől kezdve vasárnapig bezárólag kerül a halasi közönség elé. A nagyszerűen si­került Uj földesur fényes sikere iga­zolja a moziszakma mindenkor kifejtett álláspontját. Irodalmat és művészetet kell nyújtani a magyar filmnek, írókkal és művészekkel kell filmet csinálni és akkor a közönség észreveszi és értékeli azt. Az uj földesur az első igazán jó magyar film — Csortos Gyula, SomJay Artur, Egry Mária, Lázár Mária, Peéry Piroska Rózsahegyi Kálmán, Mély Ge­ro. Jávor Páli, Makláry Zoltán és a töb­biek^ kik ennek a filmnek főszerepeit Ózom crém szeplő, májfolt, pattanás, mindenféle arctisztátlanság ellen. Napbarnitott arcbőrt kifehérít. Szépit, fiatalit. Készíti RÉCZ János gyógyszertára Kossuth u. 1. Takaréképület

Next

/
Oldalképek
Tartalom