Kiskunhalas Helyi Értesítője, 1938 (38. évfolyam, 1-105. szám)

1938-01-01 / 1. szám

1938 január 1, szombat XXXVllI. évfolyam, 1. szám ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVREi Helyben ....... 12 P — Vidékr.............16 P EGY SZÁM ÁRA 12 FILLÉR Alapította: PRÄGER FERENC MEGJELENIK SZERDÁN ÉS SZOMBATON Szerkesztőség: Molnár u. 2. — Telefon 45 к iadóhlvatali Városháza épületében 1938 Egy este vá'aszt már e; csupán tőle és máris benne taposunk vígan, vagy busán az Uj esz­tendőben, amelynek tradíciója és sablonja már hosszú évszázadok ’ óta, stereotip jókívánságokban nyilvánul meg. Nem a sablonos jókívánságokról szö'ok, amelyet két filléres bélyeggel látunk el — kedves gyerekes naivsággal >BUÉK«-kal fűszerezünk, de ar­ról az újévről, amelyik őszintén, tisztességesen és becsületesen, minden hátsó gondolát nélkül, rangosán kivan ja szivében a ha­gyományos bort, búzát és békes­séget. Hála Istennek, relatíve jól élezzük magunkat, boriunk is akad, békességünkre is telnék és jó, puha, friss kenyér Is kerüli az asztalunkra. De mi ez, ahoz képest, amely gazdaságilag nyomja ezt a vérveszteséget is, erején felül adózott Nemzetet. Vájjon az Uj esztendő megszün- !bet-e csak néhányat is azokból a panaszokból, amelyek tönkre­ment kereskedők, vegetá'ö ipa­rosok, kisgazdák és meggörnyédit hivatalnokoszt á'y bánatát a’kot- ják. A napi gondok, órákbah visszatérő töprengések ráncait fogja-e valaki kozmetikus ke­ze alá adni. A magyar gondlok éjfélles kisérte tel és a nélkülö­zések nyomán fakadt kisértések sorompói vájjon mikor fognak leomlani. A magyar horizont fog-e sugaras me'eget, derűt és meg­elégedést közvetíteni? Döbbenem tes kérdések ezek, aggódás és reménykedő jóság, visszafojtott lélegzetközvetitésü. A magyar éleit nagy reménykedéseinek tyúkjai bekerülnektega’ább vasárnap a húsos fazékokba. A magyar gaz­daság életnek nem szabad és nem lehet kimerülni ankétezések, unalomig elismételt értekezések donkisotteí szélmá’omharcDkban. ! Frontba kel szólitapi, kettős rendekbe kell vezényeld! a tenmi- akaTás szándékait. Fel kell javí­tani a gazdasági életet a való­ságos konszolidált idők színvo­nalára. Ezek nem közhelyek, ezek mind a társadalom etikájá­nak elvetélésre ítélt gyöngysze­mei. De az ítéletet megföUeb- bezi az idők járása, az egészsé­ges evoludó vér- és lélek törvé­nye. Epen ilyenkor az Újév haj­nalán kell ráeszmélni arra, hogy az uj évs,zárainál ellátott tapo­sómalomban legyen szodá'is igazság, tegyen fel-feldobbanó szív, akarat és cselekedetekre beállított szándék. A csikorgó, kemény tél hajnalán felpirkad a pirosló napsugár, de elő támo­lyognak a számkivetettek gyöt­rő dandárjai, akik hitetlen szo­báikból, rongyokba burko’ózva lesik a jóakaratot, aiz őszinte hangot, az emberibb ember hu­mánumát. Ilyenkor föl kell éb­rednie mindenkiben az áldozat- rakészségnek, a jóságnak és a szeretetnek. Az igazi magyar egységet csak úgy érhetjük el, I ;csak az hozhatja meg a szá- i munkra, ha nem csak fantaszták ámokfutó jogkeresésében, de ke­nyéradagban, mölleg ruházatban és enyhe meleget közvetítő fü­tött szobában látjuk az egyen­lőséget. Ez az az egyenlőség, amely meghozza számunkra a Mint ismeretes, és mi is megírtuk, Szombati Károly dr városi a'orvos kilenc hónapi szabadságot kért és kapott a város к ép vise lő testüte tétöl arra, hogy a tisztiorvosi lanfolyiai- imot elvégezhesse. A szabadságot megszavazó köz­gyűlés ugyanakkor felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy ő ne­vezze ki az alorvos távoliétében azt a két oTvost, akijt a fenti időre helyet­tesíteni fogják. Egyúttal úgy határo­rozott, hogy az alorvos fizetését a szabadságidő a’att változatlanul io­Hetekkel ezelőtti megírtuk már, hogy 1938 eljején nagyszabású és ha- talimas arányú gazdagyü’ést fognak tartani Halason és ennek a nagy­gyűlésnek különös érdekességet ad az a körülmény, hogy az minden pártpolitikai színezet nélkül fog te­folyni és kimondottan csakis a gaz­dák és a gazda problémák területére fog szorítkozni. Erre a gazdagyülésre nemcsak a környék, de Délpestmegye és a A kormány és a főváros vezetői | között folytatott pénzügyi tárgyalások során számításba keltett venni, hogy az állam a felajánlott 3 és1 fél mil­lió pengőnél nagyobb összeggel kár­pótolja Budapestet az elvett adó jö­vedelmekért, nagyobb igényekkel je­lentkezhetnek a vidéki városok is, amelyeket különböző kormányintéz­kedések ugyanúgy sújtottak, mint a fővárost. testvériséget is, minden bajok, gondok és sérelmek kiegyenlítő­jét. Az 1938. évre ezek tehetnek az inteltnek. Hogy megszivlelés- re ta'iá'nak-e, azt nem tudhatja még ma senki. De okos volna megszívlelni inkább mai, mint szükségeire ráébredni — holnap. I lyósitani fogja és az a'orvos fizetésé- ■ nek megfelelő összeget a két №- j lyettesitő orvos közt egyenlő arány- • ban fogja megadni dotációképen. Az alorvos helyettesítésére hat ha­lasi orvost hívtak fel, de ezek közül csak három orvos jelentkezett, hogy a helyettesítést hajlandó elvüMni. Ezek szerint a polgármester úgy döntött, hogy a három jelentkező közül dr Bori Benőnek és dr Mé­szöly Gézának adott megbízást, hogy a szabadságra távozott a’orvost sza­badságideje alatt helyettesítsék. szomszédos Bácskának nagy sízám- blan megjelenő gazdáit várják. Most már bizonyos, hogy a gaz- dagyülés ünnepi szónoka Purgly Emii ny. földművelésügyi miniszter llesz és azon több országos nevű agrárténye­ző is megjelenik és a gyűlés egyik szónoka tesz vitéz Petneházy Antal iparügyi államtitkár is. Ezt a halasi gazdagyülést vagy január végén, vagy február elején fogják megtartani'. , ; Elsősorban a forgalmiadé részese­désről van szó. A főváros1 ezen a címen 3 és fél milliói pengőt kap az államtól. Annak idején, amikor a forgalmiadót két százalékról há­romra emelték, a kormány országos alapot létesített és ebből segélyezte a vidéki városokat. Évente mintegy két millió pengőt kaptak ilyen einten a vidéki városok, egyediül a pestkör­nyéki városoknak és még egykét városnak nem jutott ebből a se­gélyalapból í Az az összeg, amit akójövedelmek elvonása címen a vidéki városok el­vesztettek, évente kereken hat és fél millió pengő, tehát indokolt, hogy, forgalmi adórészesedés kiegészítése­ként a magas pótadóval dolgozó vi­déki városok is kapjanak további állami segítséget.. A pénzügyminisz­teri rendelet egyik intézkedése követ­keztében a vidéki városok további félmillió pengős kiesést várnak éven­te a forgalmi adójövedelemből ; Hir szerint a főváros költségve­tésének egyensúlyba hozása után a vidéki városok megsegítésére is sor, kerül. A tervek szerint mintegy két és fél millió pengőt engedne át a kormány a vidéki városoknak a for­galmiadóból. A rendőrségi hozzájá­rulás kérdésében a vidéki városok ugyanazt az engedményt kapják, mint a fővárosi. Ha ia folyó költségve tépi évre esedékes rendőrségi hozzájáru­lás teljes összegét megfizetik, a naigy- össjzegü hátralékra kamatmentes tör­lesztési kedvezményt kapnak. A legutolsó kimutatás szerint ugyanakkor, amikor a főváros 16 mil­lió 244.441 pengővel tartozik rend­őrségi hozzájárulás címén, a fiz .tör­vényhatósági joggal felruházott vá­ros 6 miliő 157.025, a 45 megyei város pedig 6 millió 338.146 pen-) gővel adósa az államnak. Illetékes kormánytényezők, közölték a főváros és a vidéki városok veze­tőivel, hogy az álám egyelőre azért nem adhat több engedményt, mert a tisztviselői fizetésemelések az állam­kincstárt is alaposan •igénybeveszik, másrészt pedig az állami adóbevé­teleknél — az utóbbi időben étetf- beléptetett adómérséklések miatt — csökkenést várnak. Közel 144 ezer pengő volt 1937-ben a fogyasztási adó­bevétel fialason A városi fogyasztási adóhivatal kö­zel 144 ezer pengőt vett be 1937-ben. A bevétel tételei, részletei a. követ­kezők : ; Husfogyasztási adó 18.485 P 65 fillér, vágóhídi díj 22.781 P 23 filter, husszemledij 7721 P 71 fillér, Akol- dij 60 fillér, hu ss zékhas zn álla ti Щ 4 P 19 fillér, Vigalmi adó 1825 P 01 fillér, pinceváltság 17.580 P 15 fillér .borital adó 39.917 P 82 fillér, szeszadó pótlék 1912 P 28 filter, Helypénz 23.654 P 72 fillér, itahmé- rési illeték 8444 P 29 filter, szeszita? forg. ÜL 316 P 94 fillér, bírság 430 P 82 fillér, hirdetés 213 P 95 fillér. Az összes bevétel 1937. évben 143 ezer 289 pengő 36 fillér. Az 1936. évi bevétel 136 ezer 49. pengő 73 fillér. ■ ' '■ A többlet az 1936. évvejl szemben 7239 pengő 63 fillér. ; [ 1 . Jövő lónajban щу február elején tartják m a hatalmas aránya halasi pzdagyist A magas pótadóval dolgozó vidéki városokon nagyobb segélyösszeg nyújtásával akar segíteni az állam Az országos forgalmiadó részesedési alapot két millióról két és fél millióra fogják felemelni Bori Béni és Mészöly Géza lőttel az u] helyettes vöröst alorvosok dint ismeretes, és mi is megírtuk, I lyósitani fogja és az a'orvos fizeti

Next

/
Oldalképek
Tartalom