67 találat (0,265 másodperc)

Találatok

1. 1922-07-14 / 35. szám
[...] Já­nos Serke Fodor Jenő Nagy Sándor és Veneny Lajos A gömöri [...] V Oros János II iij Szaniszló János III Vincze Lajos Rimasirnonyi [...] Béla bíráló bizottság elnök Kristóff Sán­dor körzeti főtitkár és Czakő József [...]
2. 1923-02-17 / 38. (191.) szám
[...] egyenlőtlen fegyverekkel vívott küzdelme Ezry Sándor S 1 A szmlrnai ftonfiiltíiis [...] szolgálatot A köz­társaság kormánya Matouska Szaniszló dr t a kassai ie [...]
3. 1923-03-25 / 69. (222.) szám
[...] dr t az ung­vári Stirsky Sándort a l iptószentmiklósi Hodina Frigyes [...] Ferencet a rózsahegyi járáshoz Novák Szaniszló dr t pedig a pozsonyi [...]
4. 1923-05-23 / 114. (266.) szám
[...] a nem­zetgyűlés alelnökének vezetésével eljöttek Sándor Pál Hegyeshalmy Lajos Beck Lajos [...] a vendégeket akiknek nevében Bem Szaniszló Gusztáv a lengyel delegáció elnöke [...]
5. 1923-12-14 / 283. (436.) szám
[...] A Daily Telegraplh értesülé­sei szerint Sándor király utazásának célja az hogy [...] ellenére a Csáoki párti Torma Sándorral töltötték be A kisgazdapárt megfelebbezte [...] e tisztséget magyar kisgazdapárthoz tarto­zó Szaniszló László nyerte efl Kérjük barátainkat [...] Molnár Géza alsó Gs izi Sán­dor id Harnóc János Körzeti választmá­nyi [...]
6. 1924-03-29 / 72. (520.) szám
[...] Ma száz éve született Petőfi Sándor a magyar nemzet ffiegmiagyobb költője [...] követett volna el ha Petőfi Sándorról meg nem emlé­kezik szilveszteri beszédében [...] képviselte a védelmet pedig Boíhar Sándor dr besztercebányai ügyvéd látta el [...] azzal hogy 1920 ban Schuster Szaniszló jegyzőtől lelö véssel való fenyegetéssel [...]
7. 1924-07-24 / 166. (614.) szám
[...] Ének az éjben Szombat OROSZ SÁNDOR A fehér őzbak Vasárnap FALU [...] egy sikollyal a padlóra zuhant Szaniszló a várkáplán lelte meg ájultan [...] cafattá tépik a korbácsok húsát Szaniszló a káplán megfogta és vezet­te [...] Pncrkos tenyér A terasszon letelepedtek Szaniszló elő­vette a bibliát Isten végtelen [...]
8. 1924-09-21 / 215. (663.) szám
[...] Seidl József Dostal Ferenc Kucera Szaniszló Kropacek Józs g Novotny dasztjsz [...] Holecek Ferenc lioustava József flrico Sándor Podlipsky Vencel Dufke Alajos Dousa [...] Andor Po ratunsky Miklós Rojkovics Sándor Rud ey József Párkányi Penyák [...]
9. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] János föld­mives Rimasnnouyi Rácz Gyula Szaniszló László Balogh Lajos Balogh István [...] Bátky Aladár birtokos I ralik Sándor gé­pész Nagy Károly Csomók Béla [...] níj Tóth Ferenc Tóth János Sándor földműve­sek Sajólénárifalva Madarász József Hamócz Lajos Csizi Sándor G Csizi Pál földmivesek Runya [...]
10. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] Antal kisgazda Pilis Bencsik Béla Sán­dor András kisgazdák Kikokoriia Horkovics Gyula [...] Hekikel János kisgazdák Bússá Végh Sándor Tóth Bertalan Molnár Já­nos kisgazdák [...] Bodo n Ráfael földmives Beretke Szaniszló Barna gazdatiszt Gömör­panyit Ifj Nagy [...] Miklós Csery János projzó Benedek Sándor Belő János Pölhös Sán­dor Kopcsányl Sándor Csery Vince Csery Ist­ván kmiso [...]
11. 1926-07-27 / 167. (1205.) szám
[...] szépséges Irén hercegnővel Miháj lovics Sándor herceg leányával és a cár [...] és egy lengyel orvos Lazovert Szaniszló doktor valamelyik fon­tos hadi egészségügyi [...]
12. 1926-08-13 / 182. (1220.) szám
[...] a tűz Rimaszombati tudósitónk jelenti Sza­niszló István földbirtokos osgyáni gazdaságában tegnapelőttre [...] fascizmus el­len A népgyülésen Here Sándor dr a párt sze­nátora és [...] Bodrogközben Királyhelmeci tudósítónk jelenti Földessy Sán­dor szinészgárdája már második hete szép [...] kay Ilonkának Pálffy Blankának Földessy Sán­dornak Keleti Árpádnak Major Istvánnak és [...]
13. 1926-09-22 / 216. (1254.) szám
[...] első osztályába léptem amikor Szontagh Szaniszló akkori ná mesztói járásbiró hozzánk [...] Családunkat Szontagékhoz közeli sógorság fűzte Szaniszló öccse Hugó akkori kismartoni aljárásbiró [...] művésznő­re gyalog elindult a Főherceg Sándor utca irá­nyába majd észrevette hogy [...] nyomon követi őt A Főherceg Sándor utcában hátrafordult és meg­kérte Papp [...]
14. 1926-12-01 / 273. (1311.) szám
[...] is Gömöri elölizető 1 Jaknbovits Sándor 2 Bo í léniáimé Zoríkóczy [...] A szarvasmarha tenyésztése 13 Dr Szaniszló A filoxera a kolorado­bogár és [...]
15. 1927-01-05 / 3. (1337.) szám
[...] egy része biztosítás révén meglétül Szaniszlő István uradalmában egy éven be­lül [...] va­lamint Welber Szidi és Mandák Sándor ügyes tánc számait Négy zárdaiskolai [...] Fűi oki tudó­sítónk jeleníti Szabó Sándor ős Szabó János zo Tnáncgyári [...] reggel a vita hevében Sznlbó Sándor köri rántok é súlyosan megpebesi [...]
16. 1927-05-04 / 102. (1436.) szám
[...] pszichoanalízis a pszichiátriára Irta Feldmann Sándor dr zmMz ZEm A POZSONYI [...] Testőr szerelmek g 8 KISFALUDY SÁNDOR és SZEGEDY g RÓZA REGÉNYE [...] Kálmán dr t és Koflanovits Sándort az egyesület disztagjaivá választotta meg [...] Volenszky Kálmán alelnökök Bőim Ká­roly Szaniszló István titkár Csik Ferenc jegyző [...]
17. 1928-07-12 / 156. (1783.) szám
[...] 3 szentpállpnsatiai fölidbürtokos és Kaüliitza Sándor komáromi körzeti titkár minit küldötteik [...] Vince Szűcs Mihály és Káffiitza Sándor titkár Bi ssrUmd férfiakul Bemeze [...] első dijat vagyis arany oklevelet Szaniszló Ferenc nemesitett magú buzáju 94 [...] dijat vagyis a bronz oklevelet Szaniszló András nemesített magvu búzája nyerte [...]
18. 1928-08-14 / 184. (1811.) szám
[...] csa­pat kitűnő teljesítményét­ Halálozás Stroné Szaniszló nyugalma­zott bányaigazgatósági főpénztárnak augusz­tus 9 [...] Kassai szerkesztőségünk je­lenti telefonon Iván Sándor színigazgató tegnap visszaérkezett Budapestről ahol [...] Ítélkezett a po­zsonyi törvényszék Fabricius Sándor Lux Géza és Lepies Mihály [...]
19. 1928-09-26 / 220. (1847.) szám
[...] Az autó utasai közül Takács Sándor sofiőr Balázs Pál cs Vicko [...] Szász Gábor dr ellenőr Rosner Sándor Választmányi tagok Spolarich János Steiner [...] Benedek Halász Samu Fejér Barna Szaniszló Bálint Ladányi Zoltán Kof lanoviís [...] leOlején rayiiliik meg Fia nagó Sán­dor Bérkaszánnya öimü darabjával kezdi az [...]
20. 1929-01-23 / 19. (1942.) szám
[...] gazda Koch Ferenc magántisztviselő Keppich Sán­dor dr ügy vég Václavik Jakab [...] gazda Prirnusz István építész Vagdos Sándor birtokos Kacska József plébános Kovanda [...] ref tanitó Nagype szek Böhm Szaniszló jószágigazgató Oroszka Svoboda Emil birtokos [...] vendég­lős Smrek József pereskedő Simái Sándor dr közjegyző Hryak Aladár gk [...]