Prágai Magyar Hirlap, 1926. szeptember (5. évfolyam, 198-222 / 1236-1260. szám)

1926-09-01 / 198. (1236.) szám

Magyar diákok Sk kínai vörösök elfoglalták Hankaat Kanton, augusztus 31. (A Reuter-ügynökség távirata.) A hivatalos sajtóiroda jelenti, hogy Csiankalsek főparancsnoktól távirat érkezett, mely szerint a kantoni nemzeti had­sereg augusztus 26-án elfoglalta Vu-Shangot. Ugyanazon napon az esti órákban megszál­lották Hankaut. Vupeifu három hadosztálya kivonult Hankauból. A csapatok visszavonu­lás közben fosztogatták a kínai városrészt. A nagyhatalmak nem engedik meg a Tanger-kérdés fölvetését G@iífb@n tsljss a bizonytalanság Spanyolország magatartásáról Olasz-spanyol szövetség Franciaország ellen Berlin, augusztus 31. A tanulmányozási bizottság tegnapi ülése nagy zavarok jegyé­ben folyt le. Egy albizottság szervezését ha­tározták el, mivel Sciajola olasz delegátus Fromageot indítványát vagy nem értette meg, vagy nem akarta megérteni. Pedig nem valami uj ajánlatról volt szó, hanem egysze­rűen csak a francia—német—angol szakér­tők véleményező indítványáról, melynek ép­pen az volt a célja, hogy Lengyelország utjá- ból elhárítsák a nehézségeket. A tervezet megegyezik a májusival azzal a különbséggel, hogy a három nem állandó tanácstag ujravá- laszthatőságát már most az ülésszakon és ne három év múlva határozzák el. Nyitva hagyja a javítás lehetőségét is más államok érdeké­ben és ezzel megőrzi azt az elvet, melyet Né­metország feltétlenül fenn akar tartani, hogy a gyűlésnek szuverénnek kel maradnia. Ez a tervezet nagy előnyt jelentene Len­gyelországnak, mert Németország, Franciaország és Anglia a legnagyobb valószínűség szerint már most kimondanák Lengyelország ujjra- megválaszthatóságát. Többet Lengyelország a német vélemény szerint nem kaphat. Hoesch követ, ezt a nyi­latkozatot már a tegnapi ülésen meg akarta tenni, de nem jutott szóhoz. Albizottságban állapodtak meg abban a reményben, hogy ott sikerül a belga és olasz delegátust ennek a változtatásnak szükségességéről meggyőzni. Ugylátszik, hogy Spanyolország mereven kitart az állandó tanácstagság követelése mellett és senki sem tudja, mit fog végeredményben hatá­rozni, ha követelését a tanulmányozási bizottság véglegesen visszautasítja. Sokan azzal is számolnak, hogy Spanyolország ebben az esetben kilép a népszövetségből. Ezt a népszövetség minden tagja sajnál­ná, de kizártnak látszik, hogy a hatalmak eb­ben a pontban engedjenek és a tanulmányo­zási bizottság határozatát megdöntsék. Az an­gol kormány delegációjának azt a szigorú uta­sítást adta, hogy a Tanger-kérdést egyáltalán ne engedje Genfben szóba kerülni. Berlin, augusztus 31. A Germania jelenti, ho"^ a tanulmányozási bizottság tárgyalásai­nak befejezése után szeptember 2-ikával a minisztertanács ülést tart, amelyen a német delegáció összetételéről hoz határozatot. Varsó, augusztus 31. Dombski, a szejm- marsall helyettese és Niedzialkowski, a szo- ciáldeinokratapárt vezére tegnap Genfbe utazták, hogy a népszövetségen a lengyel kor­mányt képviseljék­Paris, augusztus 31. A párisi és londoni sajtó Genfbe kiküldött tudósítói úgy infor­málják lapjaikat, hogy egyedül Németország jut állandó tanács- tagsághoz. Lengyelország hajlandó a kompromisz­szumba belemenni, vagyis elfogadni a két pe­rióduson át való tanácstagság garantálását. Spanyolország ahhoz fogja szabni magatartá­sát, milyen garanciát kap a Tanger-kérdés- ben. Ennek a kérdésnek megoldása a látszat szerint nem rögtön történik meg, mert az angol kormány visszautasította a spa­nyol kormánynak azt az indítványát, hogy hirtelen hívják össze a szignatárius hatal­mak konferenciáját. A francia kormán* ugyanerre az álláspontra helyezkedett. biztos információk szerint az olasz kor­mány is elutasító választ adott. A Tanger-probléma további fejlődését nem lehet egészen biztosan előre látni. Ugy- látszik, hogy a genfi ülésszak idején az érde­kelt hatalmak között nemhivatalos jellegű tárgyalások indulnak meg ebben az ügyben. Amennyire mérsékeltnek látszik Yanguas külügyminiszter tegnapi nyilatkozata, annyira kategorikusán hangoztatja Primo de Rivera a spanyol igényeket. Pertinax az „Echo de Parisában azt Írja, hogy Franciaország már érzi a spanyol elé­gedetlenség kellemetlen következményeit. Az olasz—spanyol paktum semlegességi zára­déka éppen úgy ellene mond a népszövetségi statútumoknak, mint a német—orosz szerző­dés klauzulája. A Tanger-probléma hirtelen felvetése a madridi paktum jegyében történt meg és éle Franciaország Földközi-tengeri hely­zete ellen irányul­A spanyol—francia együttműködés vég­eredményben szomorú kalanddal végződhetik, amelynek fejlődését még most senki sem látja. A Journal azt kérdezi, hogy Németorszá­got a leszerelési kérdés szabályozása előtt be­engedik-e a népszövetségbe? Németország fel­vétele a Locarno-rendszer fentartása szem­pontjából szükséges, de ennek más formá­ban kell megtörténnie, mint az öngyilkossá­géban. Róma, augusztus 31. A „Messagero" kom­mentálja Mussoliniak a tegnapi miniszterta­nácson tartott beszédét és azt Írja, hogy a Tanger-kérdés és az állandó tanácstagság együttes tárgyalását Olaszország ugyan vissza- utasitotta, de ez nem jelenti, hogy Olaszor­szág nem áll barátilag a spanyol érdekek mögött. Az olasz kormány Londonnal és Pá- rissal egyöntetűen akar dönteni a spanyol követelések felett, ami a kellő időben és a kellő helyen fog megtörténni. Útban a delegáció Prága, augusztus 31. Ma délelőtt Bencs kül­ügyminiszter, Kramár dr. és Pospisil dr„ a Nem­zeti Bank igazgatója, mint a csehszlovák delegáció tagjai, elutaztak Genfbe, Paris, augusztus 31. Briand és Paul Boncour szerdán reggel indulnak Genfbe. (a) Szeptember elseje tulajdonképpen ünnep: az iskolába lépő ifjúság bucsuünne- pe. A kis emberkéknek nagyon mély élmé­nye fűződik ehhez a naphoz. Kikapcsolódnak a meleg családi körből vagy egészen: több hónapra, vagy pedig részben: legalább is naponta több órára. Az iskolában uj közös­ségekbe kapcsolódnak be: osztályoknak ne­vezett apró társadalmakba. A családi életből ,a társadalmi életbe. Szeptember elsején lesz a kisdiák másokkal össze működő társadalmi lénnyé, aki egyenlő tör vény ele és szabályok érvénye alá kerül és ebben a keretben kí­méletlenül belecsöppen az életverseny első forgatagába. A kis osztályokban nemes, örök ver­seny folyik: küzdelem az életversenyhez szükséges képességek eltanulásáért. Előké­szület a nagy életversenyhez, amelyben a tuaóské, az erőseké, az egészségeseké, a ki- tartóké a siker, a jólét. Bűn volna azonban, ha ebben a percben azt a frázasos áligazsá- got hazudnék ltjainknak, hogy az élet a leg­erősebb, legjobb, legtudóbb embereket jut­tatja diadalhoz. Oh nem! Az életben nemcsak az egyes egyének harcolnak önmagukért, hanem az egyének együttességed is: csoportok, társadalmak, nemzetek, fajok marjál? el egymás elől a mindennapi kenyeret. Az élet tele van igaz­ságtalanságokkal s az igazak élete nem egyéb, mint harc az igazságért. Magyar ifjúság, ti olyan nemzetnek vagytok a sarjai, amely minden más nem­zetnél több és nagyobb igazságtalanságot szenvedett és szenved ma is. Ezért a ma­gyarságnak kétszeres héroszi harcot kell vivnia az igazságtalanságok uralma ellen. Mikor tehát az iskolába mentek, tudnotok kell 'előre, hogy egy kisebbségi sorsba hány­sz éri tett nemzet sorsa nehezül falumként vadaitokra. Nektek nem lesz más pártfogó­tok, mint önön tehetségtek. Nincsen más ajánló leveletek, mint a szorgalmatok. Nek­tek kétszer olyan szorgosaknak kell lenne­tek, mint azoknak, akiké a hatalom és a pro­tekció. Csak azért, mert magyarok vagytok. Tudnotok kell, hogy a hatalmat és a protek­ciói csak a magasabb rendű érték tudja le­győzni: a tudás, az erkölcs, a kultúra. Ha jobbak, különbek tudtok lenni amazoknál. Hátrányban maradni és mégis jobbnak lenni: ez nehéz, nagyon nehéz, de büszke föladat. Magyarhoz méltó diákföladat. Ezért a kisebbségi magyar voltotokat úgy kell vi­selnetek, büszkén és szent hitvallomással, mint egy homlokotokat övező mártirglóriát. Azzal a tudattal, hogy egy jogfosztott, mel­lőzött nemzet nevében kell győznötök a tu­dás, a tehetség ideális fegyvereivel. A ma­gyarságtok legyen hát az a feszitő erő, mely kétszeres szorgalomra sarkaljon. Kisebbségi voltunk tudata bizony sok­szor busitó, sokszor nagyon keserű, ernyesz- tő érzés. Azonban ne csüggedjetek! A ki­sebbségi végzet igazán csak a halálra ítélt, életképtelen népekre veszélyes. A magyar­ság azonban életvidám, frisslelkü és meg- ujhodó életerejü nemzet. A váunyadt, öreg Európa egyik legfrissebb vérű nemzete. Nagyságos őserők lappanganak nyugattól megtermékenyített keleti lelkében. A Mohá­csok népe, de túlél minden halálos Mohá­csot. Ilyen fölfelé ívelő sorsú népnek vagy­tok a fiai. Ezért bármit tanítsanak is az eltiport magyarságról az uj történet csinálok: ti le­gyetek büszkék arra, hogy magyarok vagy­tok. És bármiként kérkednek is mások a maguk nemzetiségével: ti legyetek büszkék, de azért soha ne hivalkodjatok. Tartsátok emlékezetben, hogy ti Szent István népe vagytok s Szent István volt a legnemzetibb akaratú magyar és legnemzetközibb érzésű ember. S Szent Istvánnak ez a hagyománya tartotta meg ezer évig a kis magyarságot. Tehát úgy legyetek megértő emberek, hogy sohasem tagadjátok magyar voltotokat és úgy legyetek magyarok, hogy soha ne jusson bensőtökben ellentétbe a magyar s az em­ber. Akkor lesztek igazi „magyar emberek". Ilyen lélekkel lépjétek át ma az idegen- lelkű iskolák küszöbét. Genf, augusztus 31. A tanulmányozási bizott­ság albizottsága megkezdte tárgyalásait. Dólelőtt nem jutottak végleges eredményre és délután hat órakor folytatták a tárgyalást. Hírek szerint közel vannak egy olyan megoldáshoz, amely úgy a len­gyel, mint a spanyol igényeket kielégítheti. A há­roméves mandátumi tanácstagok megválasztásánál ki fogják jelenteni az újra megválaszthatéságot, ez volna az a formula, amely a nehézségeket áthidal­ná. Ez a határozat csak az 1920. évre volna irány­adó. Ha ezt a megoldást elfogadják, Lengyelország és Spanyolország tagsága hat évre biztosítva van. i. - i ifi iii—niflT Ibii. » ■anmHHirmaro*-— —■ A közélelmezési minisztérium egyelőre megmarad Prága, augusztus 31. Az érdekelt minisz­tériumok beható tárgyalásai után elhatározta a kormány, hogy egyelőre nem kezdi meg a közélelmezési minisztérium likvidálását. A minisztérium megszüntetéséről csak a jövő évben fognak dönteni. Klofács lemond a pásteinük- sógről, utóda Franké lesz Prága, augusztus 31. A csehszlovák nem­zeti szocialista párt rendkívüli országos kon­gresszusán szerepel az uj központi végre- b vitóbizottság megválasztása. A Tribuna érte­sülése szerint elnöknek a legnagyobb való­színűség szerint Franké Emil dr.-t fogják megválasztani. Elnökjelölt ugyan a Stribrny- hez huzó Tucsnv is, neki azonban semmi kilá­tása sincsen arra, hogy megválasszák. Az ed­digi elnök. Klofács szenátor. aki a pártbéke érdekében nem jelölteti magát. Ebből a meg­oldásból az látható, hogy a Klofács— Siribrny- harc alighanem a két veszekedő pártvezér félreállitásával fog végződni. Meghosszabbították az angol szükségintézkedéseket London, augusztus 31. Az alsóház 232 szóval 91 ellenében elfogadta azt az indítványt, hogy az angol bányászsztrájk miatt életbeléptetett szükség­intézkedéseket egy hónappal hosszabbítsák meg. Az általános szénvita szerdán délelőtt kezdődik. Poiiscaré és Mellon tárgyalásai Páris, augusztus 31. A reggeli sajtó közli, hogy Mellon és Poincará találkozása csak informatív jellegű lesz, mert Mell ónnak nem áll módjában az amerikai adósságbizottság hatáskörébe bármi mó­don beavatkozni, vagy Amerika nevében bárminő kötelezettséget vállalni. A német leszerelés elérte a maximumot Berlin, augusztus 31. A Germania cáfol­ja azt az állítást, hogy a nagykövetek taná­csa a lefegyverzésre vonatkozó jegyzékében „hallatlan követelésekkel" állott volna elő. Németország olyan radikálisan leszerelt, hogy a „hallatlan követeléseknek" már a le­hetőségük sem állhat fönn. Ami még elintéz­ni és tárgyalni való hátramaradt, az már je­lentéktelen dolog az eddigi óriási teljesít­ményhez viszonyítva. A szovjet baj ói nem köthetnek ki Franciaországban Paris, augusztus 31. A .Le Journal jelenti Cherbourgből: A kikötői hatóságok vasár­nap nem adtak engedélyt n szóvj-etflotilla kikötéséhez. A javításra szoruló hajókat a kikötő elkülönített részébe utalták. Mai ssámunk ^ évf. 198, (1236) szám t SZQrcIcl ■ 1926 szeptember 1 Előfizetési ar: evente 300, feléra 150, Szlovenszkói eS rUSZÍTXSzkÖÍ ellenzéki pártok Szerkesztoseg: Praga 1!., Panska uhce negyedévre 76, havonta 26 Ke; külföldre: ^ 12, II. emelet Telefön: 30311 — Kiado­évente 400, félévre 200, negyedévre 100, Főszerkesztő: polltlKCíl napilapja Felelős szerkesztő: hivatal: Prága II., Panská ul 12/111.—Te­havonta 34 Ke. Egyes szám ára 1*20 Ke DZUBANYI LÁSZLÓ FORGÁCH GÉZA lefon:3031l. — Sürgönyeim:Hírlap, Praha

Next

/
Oldalképek
Tartalom