Prágai Magyar Hirlap, 1925. október (4. évfolyam, 221-246 / 964-989. szám)

1925-10-01 / 221. (964.) szám

Ji Szíovenszkéiés (Ruszinszkéi Szövetkezett(Fúrtok nopiíapjo Jtdminisz.trati.j tfös&ere&esstő ■. 9)zuváltt$i £ásztá Seielös s*efftes*<5 ©éí 3stmIn A Koalíció diKtatnráfol fengeget Ha a koalíció elveszti a hatalmat, Lenin vagy Mussolini következik Az ellenzék tomboló lármájában kezdődött a költségvetési vita Kétélű fegyver Lenyin mondta egy alkalommal, hogy a kommunisták egy része őrült, a másik része gonosztevő. Valóban őrültség és gonosztevő mentalitás szükséges ahhoz, hogy találkozza­nak emberek, akik a hősiességgel határos vakmerőséggel fantazmagóriákért nemcsak a maguk, hanem társadalmak életét is lelki- ismeretlenül kockáztatni merjék. Örültek és gonosztevők szaladgálnak szabadon föl s alá Középeurópában, hogy a kommunizmus tö­megőrületének csiráit beoltsák az elégedet­len lelkekbe. Örültek, akiknek tébolydákban s gonosztevők, akiknek börtönben a helyük. A távoli veszély közönyösen szokott hagyni minket, azonban az ember­ben megborzong valami amikor ol­vassa, hogy a budapesti kommu­nista merénylettervek ördögi szerzője, Rákosi Mátyás Szlovenszkón is itt járt, kö­zöttünk is mérgezte a lelkeket, itt is „bolse- vizálta“ a hiszékeny embereket, tanitgatta a fanatikus politikai őrültek forradalmi szektá­ját a társadalom pilléreinek észrevétlen alá- aknázására, a forradalmi erőszak véres bor­zalmainak előidézésére. Az ember ilyen vak fanatizmus láttán döbben rá tulajdonképpen arra az áthidalha­tatlan mély szakadékra, amely a polgári de­mokrácia és a társadalomromboló szocializ­mus világnézete között tátong. És ilyenkor tűnik ki, hogy a kommunista párt nem is annyira politikai szervezet, mint inkább illegitim katonai alakulat, amely nem­csak a társadalom ellen készül véres roham­ra, hanem tagjaival szemben is az élet-halál korlátlan ura. „Kettős halál között kellett választanom'4, — mondja a kommunista párt­fegyelem könyörtelen szigorából polgári ke­lepcébe került vezér, aki egyik előidézője volt a borzalmas rémnek, mely vasfegyelmé­vel végül öt is a halál torkába küldte. A ket­tős „halál" közül persze inkább azt a ve­szélyt választja, amely a polgári rend részé­ről fenyegeti, mert tudja, hogy saját elvtár­sainak testvéri itélőszéke ennél százszor borzalmasabb, könyörtelenebb. A terror föl­idézőit igy falja föl, igy küldi halálba az álta­luk fölidézett szörnyeteg, a saját gyermekük: a terror. És ilyenkor jut eszébe a gondolkozó pol­gárnak, hát vájjon tényleg érdemes-e puszta ököllel védekezni az ellen, aki karddal jön ellenünk, vagy akadémikus vitába bocsát­kozni olyannal, aki süket és érv helyett ököllel vág orrba. Szinte-szinte megértjük Mussolinit, aki a fegyver ellen a fegyvert, a harc ellen a harcot, a forradalom ellen a for­radalom szükségét hirdeti. Mert a prerie- ttizet csak tűzzel lehet kivédeni: a rombolás diktatúráját diktatórikus eszközökkel. A kom­munizmus őrületét nem lehet érvekkel meg­kötözni. A terror emberei csak a materiális erő érveit ismerik és respektálják­A magyarországi terrorvezér sértetlenül járt-kelt itt Szlovenszkón és érezte azt a vendégszerető kíméletet, amely az itteni hatóságok részéről minden magyarországi kommunista gonosztévőnek kijár, Ez magá­ban véve is megengedhetetlen és botrányos helyzet egy szomszéddal szemben, akivel békében akarunk élni, de az ember elképped annak a cinikus merészségnek láttára, mely- lyel a csehszlovákiai parlamenti kommunis­ták bele mernek avatkozni egy másik ország legbensőbb ügyébe, amikor egy közönséges bünügy tettesének védelmére, aki ráadásul az illető ország alattvalója is, a csehszlovák külügyminisztert szeretnék mozgósítani Ma­gyarország ellen, miközben olyan kihívó hangot használnak, amely rendes körülmé­nyek között nem maradhatna el diplomáciai következmények nélkül. Nem elég, hogy Csehszlovákia titokban úgyis tényleg meleg­ágya minden magyarellenes forradalmi des­trukciónak, a forradalom itteni püromániáku- sai még nyílt konfliktusba is szeretnék ke­Prága, szeptember 30. A képviselőház mai ülését negyedtizen­egykor nyitotta meg Tomasek elnök. Az ülés elején a miniszterek közül csak Becska és Malypetr voltak jelen, az ellenzékiek kö­zül a német szociáldemokraták és a szlovák néppárt. Tomasek bejelenti, hogy a mai ülé­sen a költségvetést tárgyalják az általános és részletes vitával kapcsolatban. Amikor Srdinko, a költségvetési bizottság főelőadója a szónoki emelvényre lép, a német szociáldemokraták óriási lármá­ban törnek ki. Srdinko kijelenti, hogy a költségvetést a vá­lasztások miatt most előbb tárgyalják le. A németek erre újabb erővel lármáznak. Hillebrand (német szociáldemokrata) közbe­kiált: Tárgyalja'le az uj parlament! Srdinko: Az uj parlamentnek ezt nem engedhetjük át, biztositanunk kell az uj par­lament részére a nyugodt munkát. A németek újból teljes erővel zajonga- nak. Az elnök csengője állandóan szól. A nagy lármában lép be az ülésterembe Svehla miniszterelnök. Amikor a németek észreve­szik, gúnyos kiáltásokkal fogadják: — Á, a miniszterelnök ur! Respekt, Herr Ministerprasident! Hillebrand: óriási ritkaság! Fényképészt ide, aki a történelmi pillanatot lefényképezze! Az általános zajban s az elnöki csengő állandó szava mellett Srdinko a költségvetés számadatait referálja le. Amikor Srdinko a leépítésről szól, Grünzner német szoc.-dem. a padot rázza, öklével csapkod. Jaki: A németeket építik le! Az adókat épitsék le! Srdinko tovább beszél a földhivatalról- (Közbekiáltják: A földosztásról beszéljen! Egyszerre vagy nyolcán kiabálnak: Csalók! A cseh szociáldemokraták ellopták a földet! Hillebrand: Beszéljen a sajtóvesztegetések­ről! A Prager Presséről!) Az elnök állandó csengetése között be­szél tovább az előadó az orosz emigráns diákok segélyezéséről. Tauslk kommunista képviselő közbekia­bált: Mibe kerülnek ezek az ellenforradal­márok? Jockl: A német iskolákat bezárják, hogy az oroszoknak adjanak segélyt! Az előadó ezután gyors egymásutánban ledarálja a költségvetés részletes tételeit. Az előadó már a vámbevételekről beszél. Baitel, Hillebrand egyszerre kiáltják: Alkotmányellenesen vezették be a gabo­navámokat. Az elnök a zajongó képviselőket állandóan rendreutasitja. Amikor az előadó az iskolák­ról referál, Borovszky magyar szoc.-dem. szlovákul kiabál: Mi lesz a leépített iskolák iskolaköteles gyermekeivel? Mit csináltatok a bezárt iskolákból, kaszárnyákat? Az előadó aztán befejezi referátumát. verni a két szomszédországot. Igen, Cseh­szlovákia külügyminiszterének a RáKosi-bün- íiggyel kapcsolatban valóban van egy köte­lessége. De ez a kötelesség nem kifelé inté­zendő el, hanem bent az országban: egyszer végre valahára véget kell vetni annak a re­zsimnek, amely itt Magyarország forradalmi aláaknázásának kommunista őrültjeit és go­nosztevőit vendégszeretetben részesíti. Tenni kell ezt nem csak a külső béke, a béke őszinte akarása végett, hanem elsősorban a belső Erre megszólal a folyosókon a szavazásra hivó csengő s a koalíciós képviselők töme­gesen vonulnak be az ülésterembe. A néme­tek a bevonulókat nagy lármával fogadják: Lám, bevonul a szavazógép. Az előadó elfogadásra ajánlja a költség- vetést, amit a koalíciósok nagy tapssal, a németek pedig hurrá-kiáltással fogadnak. Az elnök javaslatára elfogadják, hogy a vitában a beszédidő minden párt részére annyiszor tizenkét perc legyen, ahány kép­viselőtagja van a pártnak. Az általános vitához nyolc szónok je­lentkezett. Elsőnek Hackenberg német szo­ciáldemokrata szólalt fel. Tiltakozik a gyors- tempójú tárgyalás ellen. A német szociáldemokraták a legvégső­kig fognak harcolni a mai kormányrend- szer ellen. A költségvetést nem fogadja el. Hnidek agrárpárti képviselő beszédének elején a Magyarországgal való viszonyról szól. Ezt a viszonyt az utóbbi időben erő- i befolyásolták a genfi események. Tá­madja Apponyit. Majd emelkedettebb hangon mondja: Egyszer már határozottan ki kell jelentenünk, hogy a csehek megelégelték már a magyarok örökös siránkozásait a nemzetközi fóru­mok előtt. A köztársaság teljesítette kötelességeit a kisebbségekkel szemben. Majd a jövő par­lamentjéről beszél. Meg van győződve ar­ról, hogy a koalíciós többség olyan lesz, mint ma. Ha pedig nem volna meg a többség, ak­kor igazat ad Bechynénak, aki azt mon­dotta, hogy jönni fog Mussolini. Ő még hoz­záteszi, hogy ha Mussolini se jön, jöhet egy Lenin, Az ellenzékhez fodulva kérdi, mi jobb, Mussolini-e vagy Lenin? Buday szlovák néppárti: Jöjjön egy má­sik koalíció, nem kell mindig egy és ugyan­azon többségnek lennie! Hnidek: A cseh nemzet nem adja ki a hatalmat kezéből senkinek sem. — Külföldön államhü az ellenzék, nálunk államellenes. Schaelsky német keresztény szocialista: A köztársaság sohasem lehet nemzeti állam, ahol a lakosság legnagyobb része német, magyar és szlovák. A meg nem oldott ki­sebbségi törvényeket lépten-nyomon megsér­tik. A német keresztényszocialista párt ne­vében tiltakozik az egyházpolitikai kérdések sérelmes elintézése ellen. Lapzártakor Hlinka beszél. Kijelentette, hogy a szlovák néppárt a pittsburgi szerződés alapján áll s már a forradalmi nemzetgyűlésen is ezen az alapon követelte az autonómiát.-éke érdekében. A bolscvizmussal való ka­cérkodás Csehszlovákiára sokkal kétélübb fegyver, mint akármely más országra nézve. Magyarországot például már nem kell félteni, Magyarország már túl van a bolsevizmus gyermekbetegségén. Csehszlovákiának, mely az államiságnak és a konszolidációnak még igazán a gyermekkorát éli, százszor meg kell gondolnia, amikor ilyen kétélű fegyverekkel játszik. A gyermek kezében a kés is vesze­delmes, hát még a kétélű fegyver. CaUiaui elhalasztotta visszatérései Washington, szeptember 30- A francia­amerikai kölcsön tárgyalásokat komoly ve­szedelem fenyegeti; mert a két ajánlat közül még mindig öt milliárd különbség mutatko­zik. Gaillaux péntekre tervezett visszautazá­sát elhalasztotta. Az osztrák kOiís&fvetés vitája Bécs, szeptember 30. Az osztrák parla­ment költségvetési bizottsága most kezdte meg az 1926. év budgetjének tárgyalását. Ahner dr. pénzügyminiszter szerint a költ­ségvetés haladást mutat, bár a békeállapotot nem érte el, mert a szomszédok vámkorlá- taival körülzárt osztrák gazdasági élet hihe­tetlen nehézségekkel küzd. A vámkorlátok leépítése egész Középeurópának érdeke. ötvenhat letartóztatás a kommunista puccsban Budapest, szeptember 30. (Budapesti szerkesztőségünk telefon jelentése.) A buda­pesti rendőrség a kommunista puccs ügyében ma tovább.folytatta a letartóztatásokat. Az ügyből kifolyólag eddig 56 egyént helyeztek előzetes letartóztatásba, akik ellen az állami és társadalmi rendbe ütköző bűnöseie-kmé- nek miatt indul meg az elrafás­Bécs, szeptember 30. A Szovjetunió bé­csi kereskedelmi kirendeltségének vezetője Wolfshon dr. a mai bécsi lapokban megcáfolja azokat az állításokat, hogy a bécsi orosz ki- rendeltség a Magyarországon működő kom­munista társasággal összeköttetésben lett volna. Nem helytállók tehát azok a hírek sem. hogy a kirendeltség pénzzel látta el a moz­galmat­Németeket toboroznak Abd el lírlm sereiébe London, szeptember 30. A Daily Express marokkói tudósitója a riífkabilok főhadiszál­lásáról jelenti, hogy Abd el Krím hadserege már csak 18.000 főből áll, de Abd el Krím ki­jelentette, hogy az utolsó emberig harcolni fog. London, szeptember 30. A Daily Mail je­lenti Grácból, hogy ott három' német tisztet fogtak el, akik Abd el Krím seregébe léptek s átutazóban voltak, de okmányaik nem tol­tak rendben. Abd el Krim táborába német katonákat és tiszteket toboroznak, ezt a munkát a Tangerben tartózkodó Bauer né­met ezredes végzi. Fez, szeptember 30. Petain marsall és Naulin generális a front keleti szakaszára utaz­tak, ahol az offenziva roppant kedvező kö­rülmények között megkezdődött. Angol pénzérdeiseSMi a leninél bankban Varsó, szeptember 30. Egyes lapok azt a hirt terjesztik, hogy egy angol pénzcsoport nagyobb tőkével hajlandó a lengyel bankba bevonulni. Ebből a célból a bank alaptőkéjét 350 millió zlotyra emelnék föl- Az angol cso­port az uj kibocsátást teljes mértékben arannyal és devizával fedezné le. ennek elle­nében az angolok helyet kapnának a bank kormányzótanácsában és igazgatóságában és igy a bankműveletekben döntő befolyásuk lenne. A lodzi Republika szerint Grabski mi­niszterelnök az angol ajánlat ellen foglalt állást. Hivatalos kimutatás szerint a lengyel bank aranykészlete szeptember második fe­lében 131,977.000 zlotyra emelkedett, a devi­zakészlet 3,040.000 zlotyfal szaporodott s most 69.009.000 milliót tesz ki. A bankjegy- forgalom 19.730.000 zlotyval ment vissza s jelenleg 398,074.000 zlotyt tesz ki. / \ ‘ • ­m M k MJhrM I?. Hl 221. (084) szóm e CsfKfiríök -1095 ittlter 1 TOLTOr.jtf5L előfizetési árak belföldön; évente 300, ffigf félévre ISO, negyedévre 76, havonta m/ ££R 26 Ké: külföldre: évente 450. iélévre MM /fW _ ... _____ _______~__________________________ _____ _________ 225, negyedévre 115, havonta 39 Ké. I/ S/SnX^iri Y/bUti,A r-* m M Jgif iü Jr Jra jS&r Mg Jiw Szerkesztőség: Prága. 11., $tépánská t. pf liLm m JW JMir H Ám m Jr m Jr w H MM JT Jm mice i6/m. Telefon: .30-3-49. Kiadó­W hivatal: Prága. L Ullová ullce 18. Tel.: 67-37. Sürgönyeim: Hírlap, Praőa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom