5. oldal, 244 találat (0,077 másodperc)

Találatok

81. 1904-09-11 / 37. szám
[...] Komoróczy Jenő póttag RohayGyula Fintha Sándor A fehérgyarmati járásra nézve Szegedy [...] A csengeri járásra nézve Madarassy Sándor Kossuth István Madarassy Dezső Papp [...] Kende Zsigmond Szuhányi Ödön Domahidy Sándor Jékey Zsigmond vál bizottsági tagok [...] Mérk Also Fernezely Nagy Gécz Szaniszló Nagy Szokond és Gsenger Bagos [...]
82. 1904-12-04 / 49. szám
[...] Kis majtény Domahida Batizvasvári Batiz Szaniszló Darnó Kisar Kömörőp Nagyar Penyige [...] Nemestóthi Szabó Antal alelnök Nagy Sándor és Madarassy István jegyzők továbbá [...] Ecsedy Gedeon Szerbák János Szoboszlay Sán­dor Pongrácz Imre Dr Isaák Elemér Csighy István Kölesei Rudolf Kálmán Sándor Kováts Gyula Maróthy Sándor Nagy Bertalan Szegedy Antal Sz [...]
83. 1899-01-15 / 3. szám
[...] a megyében Esküvő Péchujfalusi Péchy Sándor m kir honvéd huszár főhadnagy [...] emlékük­ben Isten áldja mindnyájukat Karuj Szaniszló 1899 Január 7 Torkos László [...] Miksa Dr Szendy Károly Lengyel Sán­dor Kaufmann Lajos Boros György Máyer [...] Gyarmat 1899 január 8 Jékey Sándort 1 1 biitokossági felügyelő 4755 [...]
84. 1901-01-27 / 4. szám
[...] Dániel ellenőr Altstädter Géza jegyző Sándor László háznagy Aczél Ottó Alexander [...] Andor dr Rottenberg Jenő Spády Sándor Spády Zsigmond Székely Aladár Surányi [...] a második előadást Ezúttal Nagy Sándor gazd ismétlő iskolai igazgató igen [...] megtekinthető Csomaköz Szatmármegye vasúti állomás Szaniszló 1901 január 25 Buttyán Mihály [...]
85. 1902-06-08 / 23. szám
[...] Vezend és Portelek 10 én Szaniszló és Genes 11 én Csanálos [...] gr Károlyi István gr Sztáray Sándor gr Dessewffy Aurél és Emil [...] Szentiványi Gyula Jékey Zsigmond Böszörményi Sándor oiszággyülési képviselők Papp Géza Szatmár [...] Szatmármegyei Gazdasági Egyesület kép­viseletében Domahidy Sándor Kováts Jenő Poszvék Nándor Szeőke [...]
86. 1916-09-10 / 37. szám
[...] Zoltán 4 K Dr Vetzák Sándor 4 K Got György 2 [...] Krasznaszentmiklós Gilvács Mezőpetri Mezöterem Penészlek Szaniszló Vállaj Mérk Vezend és Nagymajtény [...]
87. 1903-06-07 / 23. szám
[...] meghívója tárgyában I 8 Nagy Sándor tb vármegyei főjegyző indítványa a [...] közbirtokossági szer­vezési szabályzata II 77 Szaniszló község birtokossági szerve­zési szabályzata II [...]
88. 1915-05-30 / 22. szám
[...] alatt a városi tisztviselők Dániel Sándor járásbiró vezetése alatt a járásbíróság [...] köz­séd küldöttsége Rónai István plébános Szaniszló község küldöttsége az ottani rk [...]
89. 1917-03-11 / 10. szám
[...] Bös kének Előléptetések Dr Szende Sándor budapesti ügyvéd dr Cukor Lajos [...] 56 K 53 f elöljáróság Szaniszló 22 K mikolai jegyző 39 [...]
90. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
91. 1903-11-01 / 44. szám
[...] délutáni gyorsvonattal székhelyére érkezett Hartig Sándor miniszteri osztálytanácsos október hó 26 [...] meg­tapsolták Ismét szavalás következett Deák Sándor egyleti tag szavalta Komócsy Józsefnek [...] annorum Körjegyző választás A Kereskényi Sándor halálával megüresedett aranyosmedgyesi körjegyzői állást [...] Nagy­bánya Gorzó Imre uradalmi kasznár Szaniszló Groszman József földbirt Csenger Nagy [...]
92. 1916-05-21 / 21. szám
[...] a legközelebi napokban árvereztetnek el Szaniszló nagyközség az Országos Köz­ponti Hitelszövetkezetnél [...] m kir füldmivelésügyi miniszter Tolnai Sándor m kir állatorvost szolgálattételre Fehérgyarmatra [...]
93. 1909-03-28 / 13. szám
[...] Erdőssy Vilmos Lóránt hadnagy Hornyák Sándor Bilitzki Maróth here hadapród Szabó [...] Vásárhelyi Mihályné leányát Anikát Blau Sándor füszerkereskedő vasárnap váltolt jegyet Hers [...] Bocska László Portelek Siket János Szaniszló Heinrich Jakab Vállaj Schvegler Krisztián [...]
94. 1903-01-04 / 1. szám
[...] Jegyzőválasztás Csomaközön Csomaközön a Rácz Sándor nyugdíjazása folytán megüresedett kör­jegyzői állásra [...] iparos Csőkör Ferencz birtokos Darida Sándor iparos Nagykároly Doinahidy István földbirtokos [...] Nagykároly Garzó Imre urad kasznár Szaniszló Gózner Antal földbérlő Kaplony id [...] Szécsényi Lajos kér ifj Németi Sándor Tischler József és Szigeti Sándor 40 40 f Gindele Ignácz [...]
95. 1908-07-05 / 27. szám
[...] jelentős sikere volt Halálozás Böszörményi Sándor néhai Böszörményi Sándor földbirtokos 15 éves gim­nazista fia [...] feküdt mikor egyszerre feltűnt a Szaniszló felől jövő 6 órás személyvonat [...]
96. 1906-06-10 / 38. szám
[...] asztali tűzhelyet állított ki Ember Sándor asztalos tanulója Pózman Sándor egy művé i szies kivitelű [...] érvényesíteni Színészet Mátészalkán Beküldetett Krémmer Sándor színtársulata egy hete játszik már [...] hónapban több üsző díjazást tart Szaniszló községben junius 17 én d [...] letartóztatta Molnár József és Molnár Sándor börvelyi lakosokat Gyömbér István és [...]
97. 1904-11-13 / 46. szám
[...] helybeli ügyvéd helyettesé Dr Szüts Sándor szat­mári ügyvéd neveztetett ki Uj [...] Zsigmond földbirtokos Istvándi 799005 Incze Sándor bányatulajdonos Nágybanya 74 23 64 [...] birtokos S Ujlak 834 Kulin Sándor birtokos Jármi 82446 Kávássy Sándor birtokos Szinérváralja 823 27 Kaufmann [...] 4 l Szilágyi György birtokos Szaniszló 669 4 l Kovássy László [...]
98. 1903-08-09 / 32. szám
[...] igazgató gyűj­tése 19 k Marosán Sándor gyűjtése 8 k 20 f [...] 9 k 60 f Kepes Sándor gyűj­tése 8 k 40 f [...] Galgóczy István 13 k Szoboszlay Sán­dor 20 k Nagy Béla 20 [...] lenni Mező Petri u p Szaniszló Saághy Gusztáv 3 3 körjegyző [...]
99. 1900-02-18 / 7. szám
[...] Samu A belváros jelöltjei Tóth Sán­dor urad intéző csak 156 Csipkés [...] fő­jegyző Kubinyi Bertalan jegyzők Nagy Sándor Balázs Márton könyvtárnok Lenkey Lajos [...] Tmre Csőkör Lajos ifj Csőkör Sándor Csőkör István Debreczeni István Dienes [...] a főispán felterjesztésére Apa Dengeleg Szaniszló Avas Újváros Géres K Jánosi [...]
100. 1904-01-10 / 2. szám
[...] Kölcsey Antal Domahidy István és Sándor Kölcsey Sándor N Szabó Antal Szuhányi Ferencz [...] és László Ilosvay Aladár Nagy Sándor Péchy István Dr Képessy László [...] Csaba Adorján Damokos Ferencz Jékey Sándor Péchy Péter Ilosvay Gusztáv Ifj [...] köz­ségek a III szakasznál szavaznak Szaniszló Érkört vélyes Érendréd Penészlek Csomaköz [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind