Szatmármegyei Közlöny, 1911 (37. évfolyam, 1-53. szám)

1911-11-05 / 45. szám

SZATM ARMEGYEI KÖZLÖNY dasági oklevél), Veisz Sándor bérlő Nagyká­roly 1587‘16, Veisz Ignácz földbirtokos Sza- moskeér 1553*63, Kaufmann Antal földbirtokos Csenger 1534*61, *Kulin Imre kir. tszéki elnök Debreczen 1515*62 (ügyvédi oklevél), Streicher Andor földbirtokos Batiz 1512*48, Spiegel Ferencz földbirtokos Lázári 1509*12, Yagner István kereskedő Nagykároly 1493*47, *Dr. Gyene Isrván földbirtokos Porcsalma 1439*62 (államtudori oklevél), Szentiványi Tibor föld- birtokos Vetés 1428*33, *Világosi Gáspár vm. gazd. egyleti titkár Szatmár 1411*58 (gazda­sági oklevél), *Jéger Károly földbirtokos Sza- mosborhid 1373*72 (gazdasági oklevél), *Péchy László műszaki tanácsos Nagykároly 134712. (mérnöki oklevél), JékeyZsigmond földbirtokos Géberjén 1337*91, Kaufmann Izidor malomtu­lajdonos Nagykároly 1327*69, Klein Ignácz föld- birtokos Nábrád 1325*70, Kaufmann Lipót föld- birtokos Csenger 1324*81, Klein Rudolf föld- birtokos Apa 1316*82, Messinger Lajos bérlő Nábrád 1312*70, Gróf Teleki Sándor földbir­tokos Nagysomkut 1311*37, *Dr. Klupáthy Antal ny. egyetemi tanár, Budapest VIII. kér. Rózsa-u. 8. 1305*70 ,(ügyvédi oklevél), Ifj. Grün Mayer földbirtokos Ópályi 1304*33, *Luby Béla földbirtokos Nagygécz 1302*64 (gazdasági ok­levél), Nyilván Miklós ügyvéd Nagysomkut 1282*32 (ügyvédi oklevél), *Kristóff Frigyes földbirtokos Vámosoroszi 1280*28 (gazdasági oklevél), Komoróczy Béla földbirtokos Hodász 1269*87, Veress Ferencz földbirtokos Domahida 1268 32, *Csighy István ref. lelkész Kraszna- szentmiklós 1251*— (lelkészi oklevél), *Bagossy Pál földbirtokos Nagykároly 1236*52 (ügyvédi oklevél), Rumpold Gyula vendéglős Nagy­bánya 1220*63, Kiár Andor bérlő Nyíregyháza 1207*57, Szegedy Antal földbirtokos Darnó 1213*68, *Ilosvay Bálint min. osztálytanácsos Budapest 119298 (államtudori oki.), Berger Dezső földbirtokos Mátészalka 1168*54, Blum József földbirtokos Szamoslippó 1166*97, Butty- kay László földbirtokos Mikola 1146*29, Rényi Árpád üveggyáros Szelestyehuta 1138*12, Jé- key Sándor főszolgabíró Fehérgyarmat 1137*35, *Császy Bálint földbirtokos Mikola 1135*78 (bírói oklevél), Horváth Bertalan földbirtokos Szatmár 1134*16, *Ür. Képessy László főszol­gabíró Csenger 1123*50 (államtudori oklevél), Cs. Mayer Sámuel földbirtokos Szamoskrassó 1129*65, *Dr. Jókel László orvos Nagykároly 1116*74 (orvosi oklevél), *Dr. Fuchs Jenő ügyvéd Mátészalka 1114*86 (ügyvédi oklevél), Militzer Lévi földbirtokos Szatmárcseke 1108*32, *Horváth János földbirtokos Szatmárudvari 1102*80 (ügyvédi oklevél). Szilágyi György földbirtokos Szaniszló ll 00*10, Lövi József földbirtokos Szampslippó 1094*36, Grün Her­man földbirtokos Ópályi 1091*88, *Tóth Endre földbirtokos Genes 1090*40 (gyógyszerészi ok­levél), Löfler Béla bérlő Börvely 1084*55, Mol- dován László bankigazgató Nagybánya 1084.34, Böszörményi Zsigmond földbirtokos Aranyos- megyes 1079*13, *Szabó Adolf ny. kir. erdőig. Nagybánya 1078*34 (erdészeti oklevél), *Récsey Ede kegy. rend. házfőnök Nagykároly 1068*44 (tanári oki.), Kölcsey Gábor földbirtokos Szat­már 1063*99, *Miklóssy Gyula földbirtokos Debreczen 1049*32 (gazd. oki.), Hirsch Ignácz földbirtokos Kővárremete 1040*91, *Tarpay La­jos földbirtokos Milota 1036*— (bírói oki.), Szarka Andor földbirtokos Szatmárzsadány 1035*69, Salamon Ferencz földbirtokos Hagy- máslápos 1035*06, Domahidy Viktor földbirto­kos Szamosangyalos 1032*68, *Gerber Béla gyógyszerész Szinérváralja 1020*36 (gyógysze­részi oki), *Kincses István ref. lelkész Máté­szalka 1011*22 (lelkészi oklevél), Kállay Sza­bolcs szolgabiró Fehérgyarmat 1009*59, Nagy Gyula földbirtokos Apa 1007*20. A legkevesebb adót fizető virilista *Va- nyek Ferencz fehérgyarmati róm. kath. lelkész, kinek 597 K 30 fillér adója oklevél alapján kétszeresen van számítva, hasonlóképen két­szeresen van számítva a többi *-gal jelzett egyé­nek adója is. HÍREK. Szatmármegyei Közlöny 45 hét. 1911. november (3I nap.) Vasárnap 5 László A városi képviselőtestület közgy. Prot. naptár V. H. K. Sz. Cs. P. Sz. 5 6 7 8 9 10 11 Hétfő 6 Lénárd Kedd 7 Attila Görög-orosz Szept. Szerda 8 Gottfried 1911 V. H. K. Sz. Cs. P. Sz. 23 24 25 26 27 28 29 Csütörtök 9 Tivadar Péntek ÍO András Thisri 5 V. H. K. Sz. Cs. P. Sz. 67-2. 14 15 16 17 18 19 20 Szombat 11 Márton _______ Vonatok érkezése Nagykárolyba: Debreczen felől d. e. 4-42, 7'13, 12-18. d. u. P53, 5'58, 8*51, 1*07 Szatmár „ d. e. 4-28, 7*10, 9*37. d.u. 3*00, 4*02, 8'08, 1116 Mátészalka „ d. e. 6’58, d. u. 1'49, 7’46. Zilah „ d. e. 7-05, 12 21. d. u. 7*08. Vonatok indulása Nagykárolyból: Debreczen felé d. e. 4-43, 7'14, 9-49. d. u. 3*01, 4-14, 8*20, 11-2 Szatmár „ d. e. 4*56, 7*29, 12*30. d. u. 1*57, 6-10, 8'52, M7 Mátészalka „ d. e. 5’10, 10-40. d. u. 3-15. Zilah „ d. e. 5’30. d. u. 3*10, 6*15. — A patronageról tartottak tanulságos előadást péntek este a városháza nagytermé­ben Kazincy Ferenc és Csiky Jenő Debrecen­ből. Az előadáson, amelyen a főispán is meg­jelent, feltűnően kevesen vettek részt. A fel­olvasások befejezése után az orsz. patronage egyesületnek helyi igazgatósági tagjai, név­szerinti Somossy Miklósné, Schnébl Jánosné, Rácséi Ede és Mitrovits Elek letették a hiva­talos esküt. — Közigazgatási bizottsági ülés. A vár­megyei közigazgatási bizottság rendes havi ülését Nagykárolyban f. hó 10-én d. e. 10 órakor fogja megtartani. — Hivatalvizsgálat Nagybányán. Csaba Ador­ján főispán, titkára Kálnay Gyula belügymi­niszteri s. fogalmazó kíséretében csütörtökön a városi hivatalok megvizsgálása végett Nagy­bányára utazott. A pénteken és szombaton tartott hivatalvizsgálaton Dr. Schönpíiugh Richárd megyei tiszti főügyész is részt vett. — Lelkészi kinevezés. A püspök gróf Ká­rolyi László kegyur bemutatása alapján Bötsch Károly barlafalusi plébánost Mezőteremre lel­késznek nevezte ki. — Novemberi csillaghullás. A novemberi katonai előléptetésekkor a szatmári 12-ik lionv. gyalogezrednél kineveztettek: Posgay Kázmér főhadnagy századossá, Teodorovits János, Hanke Tibor és Bereghy József hadnagyok főhad­nagyokká, végül Litteczky Lajos zászlós had- nagygyá. — Dalestély. A nagykárolyi Dalegyesület 1911. évi nov. hó 19-én, a városi színházban dalestélyt rendez Az estély műsora a követ­kező 1. Ismerek egy szép országot. Zenéje: Révfy Gézától, szövege: Lamperth Gézától. Énekli a dalegyesület férfiakara. 2. Felolvasás Tartja: főt. Récsei Ede, egyesületi elnök.3.Ár­pád sírja. Zenéjét szerezte : Kapi Gyula, szöve­gét: Tóth Kálmán. Énekli a vegyeskar. 4. Heltai: Kaczagnom kell. Monolog. Előadja: Szabó Gizi. 5. Három Dal. Zenéjét szerezte : Révfy Géza, szövegét: dr. Szászv István. Énekli a vegyeskar. 6. Vonósnégyes. Élőadják : I. he­gedű; Obholczer Gyula, II. hegedű: Preisz Miklós, mely hegedű: Vitek Károly, cselló : Péchy László. 7. Szoborképek, 3 csoportban : 1., Három grátia, 2., a párkák, 3, Niobe. Be­mutatják í Terey Margit, Csákv Ilonka, Filep Ilonka. Kovác.3 Emma, Miks Mariska, Serényi Erzsiké. Serényi Mariska, 8. Asszony-parancs. Vígjáték 1 felvonásban. Francziából fordította Zsigmond János. Személyek : Marczibányi, tá­bornok Tremba Márton. Tábornokné Filep Ilonka., József, tiszti szolga Kaizler Imre Szín­hely: Égy vidéki város. — Egy szatmármegyei iró uj színdarabja. A nagyaszony és A rajongó Bolzay-lány Író­jának, Szomory Dezsőnek, a ki nemrégiben maga is úgy nyilatkozott, hogy készülő uj da­rabját is a Nemzeti Színház számára írja, ezt a uj drámáját — Györgyike, drága gyermek a különös és érdekes czime — a vígszínház fo­gadta el alőadásra. — Satmárvármegye és a jövő évi sorozások. Csütörtökön érkezett meg egy csomó „Felhívás“ cimü nyomtatvány kapcsán a honvédelmi mi­niszter rendelete az 1912 évre vonatkozó ujonc- állitási munkálatokról. Még nincs megajánlva az ujonclétszám és megszavazva sem, a hivatalos apparátus már kiveti hálóját az állitáskötelesek- re, a kik ezidén az 1891., 1890 és 1889-ik év­ben született fiatalemberekből .állanak. Némi megilletődéssel olvassuk a hosszú körrendelet­ben a sorshuzási lajstrom elkészítésére vonat- ! kozó intézkedéseket. A sorshuzási lajstrom tudvalevőleg arra való, hogy abból a szolgálat­ra alkalmas legényeknek a rendes létszámon felüli részét a póttartalékba utalják sorshúzás utján. Alindig nagy lutri volt az újoncok közt, hogy melyikük húz olyan magas számot, a melynek révén a póttartalékba kerrült és igy megszabadult a hároméves szolgálat minden kellemetlenségétől. A véderőreform a sors­húzást elfogja tüntetni, mert a császárnak, ha áttér a kétéves szolgálati időre, mindig minden legényre szüksége lesz, úgy hogy nem jut pót­tartalékba senki. Nincs kizárva, hogy a mos­tani körrendelet az utolsó, a mely ilyen sorshú­zásról intézkedik, és éppen ezért nem lehet szótlanul elsiklani fölött. — Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak, kik felejthetetlen leányom végtisztességén való megjelenésükkel, s részvét nyilatkozatukkal mérhetetlen bánatunkat enyhíteni szíveskedtek, fogadják ezúton is családom nevében is hálás köszönetemet. Csanálos, 1911. október 29-én. Özv. Szabó Józsefné. — Szerencsétlenség a flauberttel. Nem tudott a flaubertpuskával bánni Hlanschek Károly fehérgyarmati iparossegéd, aki hétfőn egyik legjobb barátját, a nála látogatóba volt Mátyás Sándort véletleoülagyonlőtte. Hlansche- ket a biróság letartóztatta. SÍrülÍn,’Roche" 7 biztos, hatású tartós köhögésnél, a légutak hurutainál, hörghurut és asthülánál. Influenza és tüdőgyuladá sok utána jóízű Sirolin ‘‘Roche - al való hosszabb kúra megvéd az összes ártalmas következményektől, ó IRO UN „Roche" oldólag és fertő tlenitóleghat; elősegíti az étvágyat és emésztést, i Sziveskejék a gyógytárakban határozottan Sirolin*Rocheu-t kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom