Szatmármegyei Közlöny, 1918 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1918-03-10 / 10. szám

szatmArmegyei közlöny. szociális és társadalmi védelme, a prosti- itució kiküszöbölése és a többi. Eddig az volt az elv a parlamentben és társadalomban egyaránt: »Rólunk, de nélkülünk !« Már pedig minden társadalmi osztály­nak, szervezetnek bajait, kívánságait, köve­telményeit azok ismerik, azok tudják, akik magok szenvednek a hiányok miatt. Bármily alapossággal ismerje, jóakarattal kezelje férfitársunk az ügyünket, nem képviselhet bennünket úgy mint a nő. Azt hisszük, a nömozgalom itt vázolt eszméi, céljai, minden gondolkodó, a kor irányát megértő ember előtt csak rokon szenvesek lehetnek és sok téveszmét, mely a feminizmusról kering, eloszlatnak. Reméljük, hogy azok, akik ez eszmék iránt érdeklődnek, minél nagyobb számban fognak megjelenni a városunkban rövid időn belül megtartandó feminista gyűlésen s igaz érdeklődésüket megjelenésükkel is dokumentálják. Mezőgazdaság és közigazgatás. Magyarország fenállásának és nagy belső erejének, amelyről a háború íolyamán tanúságot tett, kétségtelenül a mezőgazdaság az alapja. Az a tény, hogy az ország saját magát tudja nyesterményekkel el­látni, szerencséje volt ennek az idegen népfaju országnak a békés időkben, és sokszoros szerencséje leti most a háborúban. Kétségtelen tehát, hogy ha a háború után igyekszünk is bizonyos mértékben indusztriálizálódni, a főbázTunk mégis a Mezőgazdaság, az agrikurtura iesz. Közéletünknek tehát még jobban, mint eddig a mezőgazdasághoz kell al­kalmazkodnia. A mezőgazdaságról a há­ború bebizonyította, hogy az ország élet­erejét jelenti, tehát minden társadalmi és állami megnyilatkozásunknak ezen a plat lormon kell állnia. Éppen cz;" í igen helyesnek és élet­revalónak tartjuk az+ a kérdési, amely az Országos Magyar Gazdasági Egyesület egyik legutóbbi irodalmi szakosztályülésén szóbakerült. Ezen az ülésen ugyanis az­zal a kérdéssel foglalkoztak, hogy miképen lehelne a magyaróvári gazdasági akadémiát belekapcsolni a poszonyi tudományegye­tembe. Ideglenesen azt kéri a szakosztály a közoktatásügyi minisztertől, hogy a gazdasági akadémiát végzett balgátok folytathassák jogi tanulmányaikat a po­zsonyi tudományegyetemen és itt meg­szerezhessék a közigazgatási pályához szüséges államvizsgái kvalifikációt. A vég­leges megoldást úgy kívánják, hogy a po­zsonyi tudományegyetemen 5 éves tanfo­lyamból álló fakultás alakuljon. Az első három évfolyam tanszékei a pozsomi egyetemen, a második két évfolyam Ma­gyaróváron legyen szervezve. Kívánja ezenkívül az Omge irodalmi szakosztálya, hogy a minősítési törvény megfelelő meg- valtoztatatásával a gazda jogászok is ér­vényesülhessenek a közigazgatási pályán. Az Omgének ezt a javaslatát minden­kinek helyeselnie kell, aki tudja, hogy magyar hazánkban mit jelent a mezőgaz­daság és aki tudja, hogy milyen nagy érdekeink fűződnek a papíron már sok­szor hangoztatott, de gyakorlatba még egyáltalában nem érvényesülő több ter­melési akcióhoz. Azt ma megállapíthatjuk, hogy a magyar közigazgatásból sajnálatos módon hiányzik a közgazdasági szellem, a magyar közigazgatás tisztviselőitől telje­sen idegen a közgazdasági eszmekor és a termelő munkának illő elismerése és megbecsülése. E nélkül pedig- hiába aka­runk többtermelési akciót indítani, a köz- igazgatás nem fogja tudni azt hathatósan támogatni. A többtermelési akciót pedig társadalmi alapon mint valami jó­tékonysági mozgalmat, lehetetlen megcsi­nálni. A többtermelési akciónak a legerő­sebb és céltudatosabb hatósági közigaz­gatási támogatásra van szüksége, ha ered­ményt akar elérni és azért van szüksé­günk arra, hogy íj. közigazgatásban is le­gyen gazdasági szaktudás, hozzáértés és megértés. A háború után egészen uj aera kö- következik, amely uj aeraban az ország megújhodásának kell elkövetkeznie. Ezt pedig egyoldalú jogászi műveltséggel és államvizsgái kvalifikációval lehetetlen elérni és keresztülvinni. Látjuk az ukrajnai bé­keszerződésen, hogy a jövő problémái különösen a mi részünkre elsősorban és eminenter közgazdasági természetűek. E problémák megoldásában vezető szerepet kell játszania az ország közigazgatásának. Ehhez a vezető szerephez pedig szaktu­dásra és hozzáértésre van szüsség. Aki tehát a jövőbe lát, az csak he­lyeselheti ezt az akciót, amely lehetővé akarja tenni, hogy a többtermelési akció ne csak pompás jelszó es cikktéma le­gyen, hanem átplántálódjék a valóságba, s ha majd megakarja nyitni a közgazda- sági szellem előtt a közigazgatási pálya felé vezető mindeddig zárva tartott kapukat. Mipek. — Szemeli hírek, Jékey Sándor főis­pán Nyíregyházán való több napi tartóz­kodás után i. hó 6-án székhelyére, Nagy­károlyba érkezett. —- Medve" Zoltán ny. főispán, kormánybiztos, t. hó 7-én Nagy­károlyba érkezett, Bán elnökölt a tör­vényhatósági hadigondozó bizottsági ülé­sen Itt tartózkodása alatt főispánunk ven­dége volt. — Közigazgatási bizottsági ülés. Szatrnár vármegye közigazgatási bizottsága rendes havi ülését t hó 8-án tartotta meg jékey Sándor főispán elnöklete alatt. Elnöklő i főispán megnyitó szavai után az alispáni jelentés olvastatott lel. Jelentéséből ki­emeljük, hogy az ellátatlanok lisztszük­ségletének fedezésére közélelmezési mi­niszter a múlt hóra 40 waggon lisztet utalt ki. Bár a kiutalás emelkedett, azon­ban arányitva az ellátatlanok számának emelkedéséhez, a kiutalás még igy is elégtelen. Egyéb élelmiszerekből is kevés bocsáttatott rendelkezésre. Az alispáni je­lentés tudomásul vétele után dr. Schön- pflug Béla tőorvos jelenti, hogy a vm. egészségügyi állapota jó. A többi kevésbé érdekes jelentés után az ülés véget ért. — A főispán Szatmáron. Jékey Sándor főispán ma vasárnap Szalmáira utazik és elnökölni fog a hétfői városi közgyűlé­sen. — Hadigondozó bizottsági ülés Szatmár- vármegye hadigondozó bizottsága jékey Sándor főispán elnöklete alatt t. hó 8 án ülést tartott, jelen voltak : Medve Zoltán ny. főispán kormánybiztos, Ilosvay Aladár, Bodnár György, Gáspár Pál, Debreceni István, Ta’ttay Irén, Luby Béla, Holéczy Gyula, Illés Olivér, dr. Vetzák Ede, Ve- réczy, Kálnay Gyula, Tóth Mór és Schön­feld Lázár. Elnöklő főipsán üdvözlő szavai után Medvey Zoltán kormánybiztos ismer­teti azon feladatok megoldását, amelyek reá, mint kormánybiztosra várnak. Neve­zetesen a) az özvegyek, árvák és rok­kantak megélhetésének biztosítása ; b) tár­sadalmi szervek beállítása a hadigon­dozásba olyan módon, hogy a jótékony egyletek összességükben és önerejükből egy intézményt létesítsenek ; c) hg. bizottsá­gok működésének ellenőrzése ; d) népiro­dák szervezése (a helyi bizottságok helyett). Szatmárvármegyében három helyen állíta­nak lel népirodát: Nagykárolyban, ide tar­tozik a nagykárolyi és mátészalkai járás ; Szatmár-Németiben, ide tartozik a szat­mári, erdödi, csengeri, gyarmati és avasi járások; Nagybányán, ide tartozik a nagy­j bányai, a szinérváraljai és a nagysomkuti I járások; e) alapokra való lelügyelet; 1) végül az aranyosmegy esi vár megvétele, melyet hadiárvák részére ipari loglaikoz- tató mühelylyé rendeznek be. Nagybá­nyán pedig, mint gyümölcstermelő vidé­ken, rokkant katonák részére kertészeti iskolát állítanak tel. Főbb vonásaiban ez a kormánybiztos programmja. A programul- pontok megbeszélése után elnöklő főispán az ülést bezárta. — Hadikurzus. Főgimnáziumunkban befejeztetvén a hadikurzus, í. hó 7-én le­vizsgáztatták az érettségire jelentkező t> ifjú katonát. A jelentkezők közül egy je­les. egy jó, kettő elégséges eredménynyel vizsgázott, kettő pedig egy-egy tantárgy­ból javító vizsgálatra utasittatott. —- Újabb vetőmag. A földmivelésügyi miniszter a vármegye gazdaközönsége ré­szére már az eddig is kiutalt mennyisé­gen kívül még 250 métermázsa vetőmagot engedélyezett. — Iskolalafayatás. Bodnár György kir. tanfelügyelő t. hó 7-én Nagykárolyba ér­kezett, hogy az áll. polg. leányiskola ta­nulmányi rendjét megfigyelje. Az iskola­/látogatas három napi/ tartott. A látoga­tás befejezése után konferencia volt, me­lyen a legteljesebb megelégedésének adott kifejezést. — Ugyancsak iskolalátogatás céljából városunkba érkezett dr. Ottó Jó­zsef torna-szakfelügyelő is, ki a gimná­ziumi tornatanitást figyelte meg. — Kinavezés. A főispán Kovács Géza jegyzői írnokot szakállasfalvai anyakönyv­vezető heij'ettessé teljes hatáskörrel kine­vezte. — Áthelyezés. A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter Debreczeni Katalint Dobról Nagykárolyba, Bcrey Lászlót Szaniszlóra az állami elemi iskolához áthelyezte. — Kinevezés. Az átmenetgazdaságügyi miniszter Szatmár-Németi leszerelési állo­más területére Ferencz Ágoston tanácsost és Bölönyi Ákos ipartestületi elnököt át­menetgazdasági biztosokká kinevezte. EBSBEsasisn Jtassmsss&ssB&Sí A világ legdrágább, de egyszersmind legjobb szivarkahüvelye; MÓDIAM O ■ CL U BSPEC1A LITE Vigyázat: |P§§? Utánzatok vannak forgalomban I ‘ i^f Sodorni való papír ára 30 fillér. Védjegy

Next

/
Oldalképek
Tartalom