Szatmármegyei Közlöny, 1914 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-25 / 4. szám

SZATMARMEGYEI KÖZLŐ N Y. Tüdöbaj, szamárhurut éslégzésnehéz- ségi betegségek teljesen gyógyíthatók Küldjön egy bélyeggel ellátott vá­laszborítékot a következő címre: Frau Kryzek, Wrschowitz bei 1 Prag men). j m Érszentkirály község határában 117 kát. hold. területű, szántó és kaszálóból álló legelőnek igen alkalmas tagosbirtok haszonbérbe azonnal kiadó. — Értesítést szívesen ad Jakó Sándor érszentkirályi lakos. m ________________E 16 — 1914. v. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bír. végrehajtó az 1881. évi LX t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t-c. 19. és 20. §-a élteimében ezennel közhírré teszem, hogy a budapesti VI. kér. kir. jbiróságnak 1913. évi 13045-4. sz. végzése következtében Dr. Lovas József ügyvéd altul képviselt A Des Gessanieves Cic cég javára 356 K s jár. erejéig 1913. nov. 15rén toganatositott kielégítési végrehajtás ut­ján le- és felüll'oglalt és 3478 K-ra becsült kö­vetkező ingóságokat u. m.: üzleti áruk nyil­vános árverésen eladom. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. jbiró- ság 1913. évi V. 1831. számú végzése folytán 356 K 47 f tőkekövetelés, ennek 1913. január l-től járó 5% kamatai, 1/b°/o váltódij s eddig összesen 29 K 71 f ben biróilag már megállapi- tottköltségek erejéig a fizetett összegek betudá­sával Nagykárolyban, adós üzletében Deák-tér 2. sz. leendő megtartására határidőül Í9I4. febr. 5-én d. u. 4 órája határidőül kitüzetiií és ahoz a venni szándékozok ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett, ingóságok az 1881. évi LX. t-ez. 107. és 108- §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet iszérőnek szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1914. jan. 19 Rosenfeld Zsigmond, kir. bir. végrehajtó. 60—1914. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a budapesti VII. kér. kir. tszéknek 1913. évi Sp III. 1096. végzése következtében Dr. Szidon Dezső ügy véd által képviselt Salzer Jó­zsef budapesti cég javára 127 K 16 f s jár. erejéig 1913. nov. 15-én foganatosított kielégi- vőgrehajtás utján le- és felülfoglalt és 732 ko­ronára becsült, következő ingóságok, u, m.: üz­leti berendezés nyilvános árverésen eladom Ezen árverésnek a nagy károlyi kir. járásbí­róság 1913. évi V. 1832. számú végzése folytán 1127 K 16 f tőkekövetelés, ennek 1913. évi jun. 1-tól járó 5°/o kamatai, VaVo váltódij és eddig összesén 70 K05f-ben biróilag már meg­állapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Nagykárolyban, adós üzleté ben, Széchenyi-utcán leendő megtartására 1914. ovi február hó 7 ének délután 7 órája kitüze- tik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108: §-ai értelmében készpénzfizetés mel­lett, a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén be­csáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverszendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kie­légítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1914. jan. 23. FSoserifeld Zsigmond, kir. bir. végrehajtó. 243—1913. sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. ós 20. §-aértelmében ezennel közhírré teszem, hogy a nagykárolyi kir. jbiróságnak l9l3- évi V. 1447-3. sz végzése következtében Dr. Antal István ügyvéd által képviselt Klein Ferencné nagykárolyi lakos javára 1000 K s jár. erejéig 1913. szept. 11-ón foganatosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 1257 K-ra becsült következő ingóságokat, u. in. bú­torok nyilvános árverésen eladom. Mely árverésnek a nagy károlyi kir. jbi- róság 1913. évi V. 1447. sz. végzése folytán lOOO K tőkekövetelés, ennek 1913. szept. 8-ik napjától járó 5 százalék kamatai, 1/3°/o váltó­dij s eddig összesen 70 K 50 f biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Nagykárolyban, adós lakásán, Pék-utca 10. sz. leendő megtartásara 1914. február !3-ának d. u. fel 3 órája határidőül tűzöm ki ós ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. es 108. § ai értelmé­ben készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérő­nek szükség esetén becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- ós felülfoglaltatták es azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. § értelmében ezek javára is elrendeltetik. Nagykároly, 1914. jan. 16. Rosenfeld Zsigmond, kir. bir. végrehajtó. OH JAJ! Megfojt ez az átkozott köhögés 1 KÖHÖGÉS, REKEDTSÉG cs elnyálkásodás ellen elbaurt gyors és biztos hatásúak EfifiER mell-paszlillái, lz étvágyat nem rontják és kitűnő ízűek — Doboza I és 2 korona | Próbadoboz 50 fillér. | Kapható gyógyszertárakban és drogériákban. Gyár és főszétküldési hely: EGGER A. FIA, szállító BÉCS. ÉLJEN! EGGER-mellpasztilla csakhamar meggyógyított 1 Nagykárolyban : Fitos Ferencz, Gyurovits Gyula, Hahn János. Nonn Károly gyógyszerész uraknál és Gaál Kálmán ur drogériájában. Szatmáron : Brünn Sándor, Horvát József, Irgalmasrend, Kun Aladár, Kulin Imre, Rajzinger Sándor, Szegő Imre gyógyszerész uraknál, Bartók László és Bródy Béla urak drogériájában. Csengerben : Herskovits Jenő ur gyógy­szertárában. Mátészalkán: Almer Béla, Kálmán Ernő gyógyszerész uraknál. Nagybányán : Bajnóczy S., Vass L., Widder Péter gyógyszerész uraknál, Harácsek Vilmos és Társa czegnél. Nagydoboson : Stépán László gyógyszerész urnái. 932-1—1913. végi. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. ós az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhírré teszem, hogy a szatmári kir. tszéknek 1913. évi 40893. sz. végzése következtében dr. Antal István ügy­véd által képviselt. Róth Lipót nagykárolyi lakos cég javára 200 K s jár. erejéig 1913. ofct. 28-án foganatosított kielégítési végrehaj­tás utján le- és felültoglalt és 1300 K-ra becsült követkeső ingóságokat, u. m.: lovak ós egyebek nyilvános árverésen eladom Ezen árverésnek a nagykárolyi kir. jbi- róság 1913. évi V. 1737. sz. végzése folytán 2QO K tőkekövetelés, ennek 1913. szept. 12-től járó 6 százalék kamatai, 1/b°/0 váltódij és eddig összesen 89 K 91 f-ben biróilag már megálla­pított költségek erejéig fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón, adós lakásán leendő meg­tartására határidőül 1914 évi Január 31-én d. e. fél II órája határidőül kilüzetik és ahoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel Hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az l88l. évi LX. t.-cz. 107. §-a ^értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul eJadatni fognak. t Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezep árverés az 1881. évi íjX. t.-cz. 120. §-a érteimében ezek Wíára is elrendeltetik. Nagykároly, 1<U3. évi jan. hó 16. Rosenfeld Zsigmond, kir. bír. végrehajtó. Pezsgőfajok s Sport Grand Vln Sec, Crémant Rosé, Casino Extra Sec, For England (savanyküß), Britan la Extra Dry, cukor nélkül Limt JLittk:e Lajos pezsgöborgyártelepe PÉCS. ------ Főraktár: Budapest, Szép-utcza 3 Fr igyes Főherczeg Ő császár és királyi Fensége, Salvátor-Lipót Főherczeg O császár és királyi Fensége és a Nemzetközi Hálókocsi és Európai Expressvonat Társaság szállítója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom