Szatmármegyei Közlöny, 1912 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1912-05-12 / 19. szám

szatmármegyei közlöny Sating! Misii. A közigazgatási bizottság ülése, Pénteken délelőtt tartotta rendes havi ülését Szatmárvármegye közigazgatási bizott­sága. Az ülésen Csaba Adorján főispán elnö­költ és a szakelőadók sablonos jelentéseiket terjesztették elő. Bodnár György tanfelügyelő jelentéséhez Tóth Mór szólalt fel és nehézményezte, hogy a tanfelügyelő minden lép ten-nyomon kifogásolja a ref. egyházak által fentartott iskolák egész­ségügyi viszonyait és folyton azok pótlására utasítja az egyházakat, holott ezek az egyházak szegények és nem tehetnek eleget a modern egészségügyi követelményeknek. Helyesen je­gyezte meg erre Csaba Adorján főispán, hogy ha szegények az egyházak, ne tartsanak fenn iskolát, amely esetben a község vagy az állam fog gondoskodni iskoláról. Bodnár tanfelügyelő is válaszolt Tóth Mórnak és kijelentette, hogy a nehézményezett kifogások megtétele neki kötelessége, amit a jövőben is lelkiismerete­sen fog teljesíteni. Az ülésről részletes tudósításunk itt kö­vetkezik : A Mangu Béla tb. főjegyző által felolvasott alispáni jelentés az áprilisi — a Szatmármegyei Közlöny­ben már ismertetett — árvízről emlékezik meg, azzal, hogy az bár hosszabb ideig tartott és a műszaki védekezést állandóan lekötötte, nagyobb károkat nem okozott. Az elmúlt hó folyamán útlevelet kért 269 egyén, útlevelet nyert 366 egyén és visszavándorolt 56 egyén. A kir. tanfelügyelő jelenti, hogy a hosszas esőzések után beállott mezei munkálatok sok helyen az isko­lák elnéptelenedését vonták maguk után, en­nek megszüntetésére megtette a szükséges intézkedéseket. Jelenti továbbá, hogy az idén szeptember 1-én Jederen, Kányaházán, Kis- majtényban, Komorzánon, Részteleken, Sza- mosborhidon, Tyúkodon és Szaniszlón uj állami j iskola kezdi meg működését. Dr. Schönphlugh Béla tiszti főorvos jelenti, hogy Szatmármegye egészségügyi hely- ' zete az elmúlt április havában nagyon kedve­zőnek mondható. Járvány csupán Szatmárzsa- dányban lépett fel, de ez is nagyon enyhe lefolyású volt. A hó folyamán tett egészség- ügyi intézkedések közül kiemelendő, hogy a belügyminiszter rendel ete értelmében a netáni koloraveszély esetére szükséges intézkedések megtételére az összes I. fokú hatóságokat uta­sította. Az intézkedések foganatosítását a főor­vos minden városban és járásban személyesen fogja ellenőrizni. A kir. daróczi üresedésben levő körorvosi állásra Dr. Szőke József orvos helyettesittetett. Pénzügy. 1912. április hóban befolyt: egyenesadó­ban 37.683 K, hadmentességi dijban 1309 K, bélyeg- és jogilletékben 56.757 K, fogyasztási és ital adóban 16.350 K. Fogházügy. A vármegye területén levő bírósági fog­házakban áprilisban letartóztatva volt 184 férfi, 29 nő. Az egész hó folyamán szabadult 166 férfi és 26 nő. Kincstári lovait a íjazdatiöz 'önségneü. A kassai hadtestparancsnokságnak Szat- megye főispánja által közzétett felhívása kö­vetkeztében a gazdaközönség köréből nagyon sokan jelentkeztek a gyalogsági géppuska­osztagok szabadságos lovainak átengedése végett. A számos érdeklődő valamint közvetlenül a hadtestparancsnoksághoz fordult kérvényező kérésének megfelelhetése czéljából a hadtest­parancsnokság most a következő határozmá- nyokra hívja fel Szatmármegye lakosságának figyelmét. A gyalogsági géppuskaosztagok szabad­ságos lovai rendszerint csak ősszel a csapat­gyakorlatok befejezése után és pedig az 5. számú gyalogezrednél Eperjesen, a 25. számú­nál Losonczon, a 34. számúnál Kassán, a 60. számúnál Egerben, a 65 számúnál Miskolezon, a 66. számúnál Ungvárott és a 85. számúnál Lőcsén adatnak ki. Evenként ezen ezredek mindegyikétől körülbelül 2-3 ló kerül kiadás alá. Pályázók a legközelebb állomásozó ezred j parancsnokságához forduljanak, megjegyeztetik azonban, hogy ilyen lovak csak olyan pályá­zóknak adhatók, akik a kiadási állomástól 40 kilométernél távolabbra nem tartózkodnak. A lovak állapotukról való meggyőződés czéljából évenként kétszer (tavasszal és ősszel) lesznek szemlére behiva és évenként a csa­patgyakorlatok idejében 20 napos fegyver- gyakorlatot teljesítenek. A géppuskaosztagok lovai az előfogat teljesítésétől fel vannak mentve és három év múlva a vállalkozó szabad tulajdonába men­nek át. A részletes határozmányok az ellenőrzési könyvecskében foglaltatnak s az ezredparancs- nokságok utasittattak, hogy az érdeklődőknek a szükséges felvilágosításokat megadják. (Mii mai Halirag. Hol voltak a kereskedők? Dr. Makray Mihály, Nagybánya város polgármestere úgy találja, hogy Szatmármegye minden rendű és rangú lakossága még nincs eléggé megterhelve különféle közterhekkel és ezért a vármegyei törvényhatósági bizottság csütörtöki ülésére egy indítványt nyújtott be az egész vármegye területén fel- és leadott áruk után szedhető vám engedélyezésének ké­relmezése iránt. A közgyűlés elfogadta ezt az indítványt. Nem akadt egyetlen felszólaló sem, aki megmagyarázta volna a polgármesternek, hogy ez az indítvány egyaránt sújtja a termelőket, a kereskedőket és a fogyasztókat. Nem akadt senki, aki felvilágosította volna a közgyűlést, hogy nem a mai néppusztitó drágaság fokozását elősegítő, hanem az azt csökkentő, intézkedések szükségesek. Nem akadt senki, aki megmondta volna Makraynak, hogy eszméivel boldogítsa csak tovább is a nagybányáikat, hogy sokkal czélirányosabb lett volna, ha eszméjét beledobta volna a Makray-kutba, amelyet a nagybányaiak a tiszteletére akarnak létesíteni. Nem akadt senki. Az Országos Kereske­delmi Egyesülés nagykárolyi fiókja se volt kihúzva ... Ez az egyesülés, bár már ide s tova három éve lesz, hogy megalakult, még mindig a megalakulás fáradalmát pihenni. Szép ünnep volt az a megalakulás. Csak úgy pottyogtak a különféle czimek és tisztségek. És ott volt a megalakuláson a fővárosi egye­sülés alelnöke is. Egy valóságos herczeg. A Fürsth . . ., a maróthi. Ezeken az emlékeken mereng a nagyká­rolyi fiók és talán ezért olyan maródi . . . Hírek. — A pónzügyigazgatóság épülete. A nagy­károlyi pénzügyigazgatóság épületének, illetőleg az épület helyének kijelölése czéljából kikül­dött miniszteri bizottság, amint jelentettük — a múlt héten járt Nagykárolyban és megálla­pította, hogy a mostani elhelyezés sem az épület, sem a telek helye tekintetében nem felel meg a követelményeknek. A bizottság Debreczeni István polgármester, Plachy Gyula pénzügyigazgató és Kacsó Károly államépité- szeti hivatali főnök társaságában több telket szemlélt meg, amelyek közül csupán a Szé­chenyi és Fény-utcza sarkán levő Wagner-féle telket, továbbá a Széchenyi-utczán levő u. n. „Nagyzsidóház‘-at jelölte ki. Az erre vonatkozó végleges döntés Nagykároly város képviselő- testülétét illeti meg. — Kitüntetett községi biro. A király Ká­dár István magyarberkeszi községi bírót, e minőségben szerzett érdemei elismeréséül, a koronás ezüst érdemkeresszttel tüntette ki. — Menekülés az életből. Wuland István gilvácsi lakos kedden délután a fáskamarában felakasztotta magát. Az öngyilkosságot ifj. Tempfli János vette észre, aki rögtön levágta Wulandot. Segíteni akkor már nem lehetett rajta, halott volt. A vizsgálat megállapította, hogy öngyilkosságának oka életuntság volt. — A Szamos halottja. Szatmáron a napok­ban egy férfi-hullát fogtak ki a Szamosból, amelyről az a hir kelt szárnyra, hogy egy nagy­károlyi sertéskereskedő, más verzió szerint | egy hentesmester hullája. A nyomozás során ! azonban megállapították, hogy Madácsi Imre gencsi lakos holttestét fogták ki a Szamosból. — Tavasz-éji idill. Szép, illatos május éj­szaka. Sztrelkó Sándor és két társa, a nagy­károlyi Zár- és Lemezárugyár munkásai, egy leány ismerősüket kisérték haza Körtefa-utczai lakására. Mikor a fiatal emberek visszafelé jöttek már várták őket egy sarkon Erdei Sándor és társai, akik minden szó nélkül ha­talmas pofonokat mértek a hölgy kísérőinek arczára. Ezek revo1 verrel védekeztek, és eköz­ben Erdei Sándort, akit az utonállás értelmi szerzőjének tartanak, hasba lőtték. Szép májusi éjszaka volt. Erdei Sándornak patakban ömlött a vére és egy közeli kertben tavaszi dalt éne­kelt a csalogány. — Szétdarabolt csecsemő. Bajfaluban bor­zalmas leletre akadtak. Észrevették ugyanis hogy az egyik szatócs kutyája gyanús husda- rabokat czipel az utczára, amelyekről kiderült, hogy egy csecsemő eldarabolt keze és lába. A csendőrség vizsgálatot indított s csakhamar rájött, hogy a szénakazalban egy csecsemő holtteste van eldugva, melyet előzőleg földa­raboltak. a nyomozás megállapította, hogy a bestiális gyilkosságot a csecsemő anyja, B. ottani szatócs hajadon leánya követte el. — Elfogott pénzhamisítók. A csendőrség letartóztatta Bari Istvánná és Kaziczky György mátészalkai, ifj. Szántó János nagyecsedi és Nagy József nagykárolyi lakosokat. Azzal vá­dolják őket, hogy Mátészalka vidékén hamis pénzt hoztak forgalomba SirOllin"Roche” biztos, hatású tartós köhögésnél, a légutak hurutainál, hörghurut és asthmánál. Influenza és tüdőgyuladásokurána jóízű Siroiin "Roche - alávaló hosszabb kúra megvéd az összes ártalmas következményektől., SIRO UN „Roche’oldólag és fertőtlenitólegJiat, elősegíti az.etvégyat és emésztést. ^ finvesKejék a gyógy tárakban határozottan Siroiin'Roche'-1 kérni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom