Szatmármegyei Közlöny, 1908 (34. évfolyam, 14-52. szám)

1908-12-13 / 50. szám

s z szórtan élnek és szükebb hazájuk dicsőségére szép pozicziókban öregbítik a Zipszerek hírét. Miután az a czélunk, hogy a Telünk érző, de tőlünk elszakadt földieink névsorát lapunk megindításának negyedszázados évfordulója al­kalmával kiadandó albumban megörökítjük, kérjük az összes szepességieket, hogy szüle­tési helyük feltüntetésével nevüket, foglalko­zásukat és jelenlegi lakóhelyüket, a „Szepesi Lapok“ szerkesztőségével Iglón tudatni szí­veskedjenek. — Halálozások. Dr. Horváth Benő szat­mári kir. törvényszéki biró, az összes czégiigyek-, csőd-, váltó- és kereskedelmi ügyek előadója, f. hó 9-én rövid szenvedés után 43 éves korá­ban váratlanul elhunyt. A közszeretet és tisz­teletben álló férfiú temetése másnap ment végbe a közönség impozáns részvéte mellet. — Dr. Diósi Adolf esengeri járásorvos, vm. tb. főorvos f. hó 8-án 57 éves korában meghalt. Óriási részvét kíséretében helyezték e hó 10-én örök nyugalomra a esengeri izr. temetőben. — Közös katonaság Nagybányán. Lapunk zártakor értesülünk, hogy a nagybányaiak azon régi óhaja, hogy a városba katonaság helyez­tessék el, 1910- évtől kezdődőleg megoldást nyer, amennyiben a hadügyi kormány elhatá­rozta, hogy a szatmári 5. gyalogezred egy zászlóalját említett időtől kezdve Nagybányára helyezi át, Szatmáron pedig a jövőben két kö­zös zászlóalj lesz, az ezredtörzszsel és zene­karral. — Teadélután. A helybeli izr. tanulóse- gélyző egyesület múlt szombaton a Magyar Király éttermében jól sikerült teadélutánt ren­dezett. — Népkonyha megnyitás. Az izr. nőegylet ma d. e. fél 12 órakor megnyitja a népkonyhát, ahol 3 hónapig valláskülönbség nélkül kapnak ebédet a szegények. Ez a 11-ik tél, amelyen a nőegylet ilyetén jótékonyságát gyakorolja. — Műkedvelői előadás. A nagykárolyi Pro­testáns Társaskör f. hó 26-án a városi színház­ban műkedvelői előadást tart, mely alkalommal a „Mozgó fényképek“ czimü bohózat kerül színre. A szereplők névsora a következő : Hölgyek : Keszi Emma, Nagy Irma, Szombathy Juliska ; férfiak : Csipkés Jenő, Makay Lajos, Csata Gerzon, Reszler Antal, Nagy Gusztáv, Szabó István. Előadás kez­dete fél 8 órakor. Helyárák; Alsó páholy 8 K, emeleti páholy 7 K, támlásszék 2 K, körszék 1 K 60 f, zártszék 1 K 20 f. Jegyek előjegyezhetek Luczay Jánok borbély és fodrászüzletében. — Újabb adományok a Kossuth serlegra. Schnébli Karoly p. ü. s. titkár gyüjtőivén ada­koztak : Schnébli Károly, Marián Ferencz, Toóth Sándor 1 — 1 K., Varga Kornél 50 f., összesen 3 K 50 f-t. Nagy Elek kórházi gondnok ivén : Nagy Elek, Tóth János 1—1 K., Róth Márton 60 f., összesen 2 K 60 f-t. Eddigi összes gyűj­tés 255 K 20 f. EGYHÁZ ÉS ISKOLA. — A nagykárolyi gör. kath. magyar egyház ügye végre kedvező megoldást nyert. Ugyanis dr. Boromissza Tibor megyéspüspök tudatta nevezett egyház világi elnökével, hogy a pápa f. évi junius 22-én kelt Brevéjével elrendelte, hogy a parochia a munkácsi egyházmegyéhez ismét csatoltassék vissza. Az átvétel és átadás tisztségével Ő szentsége a bécsi apostoli Nun- ciust bízta meg, aki e feladatot apostoli felha­talmazás alapján a szatmári püspökre ruházta át, miért is az átvétel és átadás foganatosítá­sára a határnap közelebb ki fog tűzetni, hogy a hitközség régóta táplált óhaja teljesedésbe menjen. — Népszövetségi gyűlés. Múlt vasárnap népes gyűlést tartott a nagymajtényi kath. népszövetség. Czier Ferencz plébános megnyitó beszéde után Pallmann Péter nagykárolyi ke­gyesrendi s. lelkész beszélt. Markáns vonások­kal az összetartás szükséges voltát fejtegette. Azután a keresztény sajtó szerepéről szólott, majd Láng Pál kántortanitó tartott beszédet. Czier Ferencz köszönő szavai fejezték be a gyűlést. , — Áthelyezett segédlelkészek. Dr. Borom­issza Tibor megyéspüspök Vilmos András mező- petrii segédlelkészt Szerednyére és Körösi Károly szerednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át. Társszerkesztö: POZSONYI GÁBOR. Laptulajdonosok: MANYÁK és TÓTH. ATM RMEGYY EKÖZLÖ n^T^ilttér. (ß rovat alatt közlőitekért a szerkesztőlég nem felelői.) Vérszegénység ellensúlyozásául tessék SCOTT-féle Emulsiót használni, a mely a vért gazdagítja és a test húsát szilárddá és egészségessé teszi. A SCOTTféle EMULSIÓ egyaránt hatásos fiatalnak és öregnek. — A gyors javulás meg­lep és kielégít. Próbálják meg és meg fognak erről győződni, mint ahogy ezren és ezren győ­ződtek meg róla az utolsó 32 év lefolyása alatt. Egy eredeti üveg ára 2 K 50 fillér. Kapható minden gyógytárban. 17—28 Kossuth Ferencz levele. Tek. Balázsovich Sándor gyógyszerész urnák Sepsiszent- györgy. „Csnzos bántalmaknál az „IN­DASZESZ“ 'bedörzsölóse jó hatá­súnak mutatkozott. Kérem legyen szives nekem három üveggel kül­deni . “ KOSSUTH FERENCZ. Számos előkelőségek és orvo- sok igazolják, hogy a törvénye­sen védett székelyhavasi INDA SZESZ gyógyfű sósborszesz legjobb szernek bizonyult a test és izmok edzésére. Üdít és fris- sit. Megóvja a*~testet a hideg káros befolyásától. Másságéhoz (gyúró- kenő-kúra)felette aj án- latos. Leghatásosabb szercsuz, :öszvény, rheuma, fejfájás, natha, influenza, tagszaggatás és mindennemű meghűlésből eredő baj ok ellen. A székelyhavasi „INDASZESZ“ össze nem tévesz­tendő más sósborszesz készítmé­nyekkel , melyek egyszerű szesz- keverékek, holott az „INDA- SZESZ“ székelyhavasi gyógyfü- vekből előállított és hatásában felülmúlhatatlan gyógyszerkü­lönlegesség . Készíti Balazsovich Sándor gyógyszerász Sepsiszentgyörgy. A törvényesen védett székelyha­vasi „INDASZESZ“ kapható 2 és 1 koronás üvegekben az országban mindenütt. 1—10 MAGYAR HÍRLAP független politikai napilap. Főszerkesztő és laptulajdonos : ÜÁRKUS MIKSA. Megjelenik Budapesten naponta délután 5 és fél órakor, vidéken a kora reggeli órákban. Előfizetési árak: Egy évre ...............................28 K — f. Félévre ....................................14 K — f. Ne gyedévre.................................7 K — 1. Eg y hóra.................................2 K 40 f. Hi rdetések miliméter számítás szerint. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesti V. kér., Báthory-utcza 3. sz. Minden előfizető, az is, aki most lép be, megkapja karácsonykor a Magyar Hírlap „TTiláigr tár“ ajándékát, 3-3 Az Emulsio vá­sárlás ínál a cjCOT r-fc!e módszer védje­gyét — »halász- — kérjük figye lembe venni. N Y 1726—1908. vhjtó sz. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. és az 1908. évi XLI. t.-cz. 19. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nagykárolyi kir. járásbíróságnak 1908. évi V. 985. számú végzése következtében Kranczthor és Róth ezég javára 350 K 95 fillér s jár. ere­jéig 1908. évi október 6-án foganatosított kielé­gítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 620 koronára becsült következő ingóságok, u. m.: bútorok és egyebek nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbí­róság 1908. évi V. 985—3. számú végzése foly­tán 350 K 95 f. tőkekövetelés, ennek 1908. évi febr. hó 15. napjától járó 6% kamatai és eddig összesen 36 korona 67 fillérben biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett össze­gek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Deák-tér leendő megtartására 1908. deczember hó 21-ik napjának d. u. 6 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a leg­többet ígérőnek, szükség esetén beesáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1908. évi decz. 2. Fazekas, kir. bir. végrehajtó. ANANAS JAMAIKA RUM , Gordon Stafford & Co, londoni ezégtöl eredeti töltésloerr a legfinomabb és legneme­sebb JAMAICA-RUM teához kizárólagos raktár: Nonn János Utóda Sclrrrell Irrrre fűszer- és csemegekereskedésében Nagykároly. i__5 OCCASIÓ! Hol lehet a legolcsóbban bevásárolni ? Ä nagykárolyi tisztviselői fogyasztási szövetkezetben! (Széchenyi-utcza 28-ik szám. 1-5 Sgy jó fiázóól való fiú tanulóul felvétetik Manyák és Tóth könyvkötészetében.

Next

/
Oldalképek
Tartalom