Szatmármegyei Közlöny, 1909 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1909-11-07 / 45. szám

SZATMAR MEGYEI KÖZLÖNY készítik, a vidéki ipartestületek egy részben nyugtalankodás támadt. Ezek megnyugtatása ér­dekében az Ipartestületek Országos Szövetsége lépéseket tett az állami munkásbiztositási hiva­talnál, ah ol azt a tájékoztatást nyerte, hogy az a rendelet, amely a községi közvetítés tárgyában a kereskedelmi minisztériumban készül, a hiva­tal tudomása szerint a hazai ipartestületeknek a törvényben biztosított elsőbbséget teljes mérték­ben respektálja. — Betörés Bagoson. Weisz Májer bagosi lakosnál ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra az ablokot betör ék s onnan ágyneműt, ruhane­műt 120 K érték ben elloptak. A gyanúsított tet­test, röviddel az eset után sikerült többször bün­tetett Boros István nagypeleskei illetőségű csa­vargó személyében elfogni a csendőrségnek. — A Küküllömenti első szőlőoltvány telep Medgyesen (Erdély), melynek tulajdonosa Gaspari Frigyes, ritka szakértelemmé párosult mintak-e zelés és a nagy költséggel berendezett vízveze­ték segítségével oltványait oly kiváló és kifogás­talan minőségre emelte és oly szépen fejlődött anyagot képes szállítani, aminőt az ország egy szőlőtelepe sem. — Katonai felülvizsgálat volt Szatmáron október 29-én, melyet bistei Gönczy Imre hon­védezredes és Mervós Natalis közös hadseregbeli ezredes, valamint berenczei Kováts Jenő polgári elnök vezettek. A katonaság felülvizsgálatra elő­állított 136 egyént. Ezekből póttartalékba osz­tottak 1-et; tovább szolgálatra utaltak 2,-őt; el­bocsátottak 133-at. — Elővezettek végül 1 csa­ládtagot, akit munkaképtelennek és 1 álllitáskö- telest, akit fegyverképtelennek találtak. — Epilepsziában (nehézkor) szenvedő be­tegek nagy érdeke fűződik azon nevezetes eseményhez, hogy a lezajlott nemzetközi or­vosi kongresszus az Epilepszia gyógyítására nemzetközi Ligát alkotott, melynek középpontja Budapest. A betegeket azonban az érdekelheti legjobban, hogy az a gyógymód jelenti a leg­nagyobb haladást, melyet dr. Szabó B. Sándor, Budapest, Nagykorona-utcza 18. honosított meg, s mely gyógymód minden betegnek ren­delkezésére áll, ha e kiváló speczialista orvos­hoz fordul. — Malomszentelés. Szaniszlón a múlt héten szenteltetett fel imposáns érdeklődés mellett a róm. kath. és ref. hitközségek kebelében létesí­tett motoros-malom, nevezett létesítése körül dr. Láng György, Jordán Károly apátplébános, Garzó Imre, Takáts Ferencz és Gruber Márton községi jegyző vettek részt. — A szölövesszö ültetésének és metszésé­nek idejére vonatkozólag azt tartják, hogy gyö­keres vesszőt előnyesebb ősszel ültetni, mert igy — kivált ha enyhe tél — csakhamar friss gyökereket ver a talajba s tavaszra már vígan fej'ődik tovább. A sima vesszők viszont tavasz- szal előgyökereztetve s rozsvirágzáskor kiültetve adják a legtökéletesebb eredményt. A tőkéket metszeni 2 részletben legtanácsosabb és pedig ősszel, vagy kora tavasszal levágjuk a kitermelt csapokat, nyakhajtásokat, száraz részeket, szóval mindazt, ami a tőkén semmi szin alatt sem ma­radhat, mig a csapnak alkalmas venyigerészek csak fakadás után lesznek a körülmények sze­rinti számban és hosszúságban csapnak metszen- dók. A tavalyi vesszők, illetve csercsapok má­sodéves korukban egyáltalán nem hozhatnak ter­mést s igy azokból jövő tavaszi metszéskor ter­mőszemeket meghagyni egyáltalán nem lenet. — Gyújtogató gyermek. Bodor András, Ba­logh Ignácz s Bodor Imre csaholyi lakosok ká­rára szombaton 1600 K értékű lakóház leégett. A tüzet Bodor András 4 éves s Bodor Bertalan 6 éves gyermekek könnyelmű játéka idézte elő, kik gyufával játszottak s az istálló mellett levő gyékényből tűztek raktak. A tüztől meggyuladt a Bodor András portája s csakhamar a másik két ház is k lángok martalékául esett. — Szőlőbirtokosainkhoz. Nagy Gábor szőlő­nagybirtokos augusztus hóban felhívást intézett a fővárosi lapokban, hogy az általa 20 év óta tenyésztett Delaware faj szőlőnek termését az idén, a midőn az ország összes szőlő termését a betegségek majdnem teljesen lepusztitották, a helyszínén tekintsék meg, s győződjenek meg, hogy a Delaware szőlőről tett állítások a való­ságnak teljesen megfelelnek. Ezen felhívásra az ország borvidékeiről tömegesen utaztak Kólyra, sőt egyes borvidékek 10—16 tagú küldöttséget is küldtek tanulmányozás végett. Minden látogató a helyszínén annyira el volt ragadtatva, hogy nyomban nagyobb mennyiséget vásároltak, sőt egy nagybirtokos 200,000 darabra tett megren­delést. Oly sok előnye van a világhírű Delaware szőlőnek és bornak, hogy t. olvasóink saját érde­kükben cselekszenek, ha meghozatják Nagy Gábor Kóly, (Bihar-m.) képes árjegyzékét, melyet ingyen és bérmentve küld. — Időjárás. A »Meteor“ szerint november hónap kritikus napjai 4—9—11—17—20—22—24 és 27-re esnek. A 4-ike állandóbb és enyhébb, szárazabb jellegű, a 9-ike változó, de inkább szeles hűvös vagy hideg, a 17-ike enyhe, a 24-ike szeles, vagy viharos, hideg jelleggel és csapadékkal, amelyre a 27-én beálló és nálunk nem látható teljes holdfogyatkozás csökkentőén fog hatni — Magyar repülögépeg. Most mikor Blé- riotnak, a világhirü franczia repülőnek budapesti fölszállása az egész ország tekintetét a magyar fővárosra irányozta, egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az iránt, kik különböző modellál re­pülőgépek alkotásával foglalkoznak. Faludy Ká­roly színészen kívül Kutassy Ágoston dr., mér­nök volt az első repülő, ki gépével meglehetős sikereket ért el. A magyar aviatikusok között most mind sűrűbben emlegetik Bihász Sándor nevét, kapcsolatban Marhkót Jenő kereskedelmi minisztériumba beosztott iparfelügyelő és Balassa János kassai felső ipariskolai tanár nevével. Ezt a csapószárnyas repülő gépet már ki is próbál­ták. Ügy mondják, hogy felszállása függőleges irányban történik nehéz iramodás nélkül és pe­dig 20 km. sebességgel. Viszintes sebességet 100—120 km. teszik óránkint. Ha a feltalálót reményei nem csalják, 1, 2 és 6 utas számára fog repülő gépet szerkeszteni. Repülőgéppel kí­sérletezi Varga Sándor csapi mozdonyfelvigyázó ki egy saját találmányu repülőgép modelljét ké­szítette el, mely szakértők állítása szerint egyike a legügyesebb kunstrukczióju szerkezeteknek és ha teljes nagyságában előkészülhetne, dicsőséget szerezne feltalálójának. Varga Sándor azonban nem rendelkezik a kellő anyagiakkal, hogy ter­vét megvalósíthassa. A megyar aeronauták sorá­hoz méltóan csatlakozik László Károly szatmári nagygőzmalmi főgépész, ki az automobil gyártás terén már eddig is meglepő sikereket ért el. Évek óta foglalkozik a repülőgép eszméjével s most legutóbb Blériot budapesti fölszállása ide­jén 5 napot töltött fönn s alaposan áttanulmá­nyozta a hires franczia ördöngős gépének min­den alkatrészét s azon örvendetes felfedezésre jutott, hogy az mindenben fedi az ő általa ter­vezett repülőgép szerkezetének beállítását. Min­den esetre dicsérendő dolog, hogy László robo- tos napi muakája mellett szabad idejében ily jelentőségében messze kiható tervekkel foglalko­zik s örvendenénk, ha legközelebh már méltán megérdemelt sikeréről számolhatnánk be. A „Vármegyei Közigazgatás“ rovat vezetője: NAGY ISTVÁN érendrédi jegyző. Laptulajdonosok: MANYÁK és TÓTH. Eladó ház. Nagykárolyban Gróf Károlyi István-utcza 7. számú újonnan épült HAZAM a hozzátartozó melléképületek­kel, szép parkírozott udvarral és kerttel szabadkézből eladó. Értekezhetni Nagykárolyban Wagner Istvánnal Özv. Farkas Rezsőné. Aki bútort BUDAPESTEN AKAR YÁSÍRÖLNI, saját érdekében cselekszik, ha vásárlás előtt megtekinti a „BUDAPESTI ASZTALOS IPARTESTÜLET“ védnöksége alatt álló BÚTORCSARNOK és HITEL SZÖVETKEZET árucsarnokait, melyek a következő helyeken vannak: Vili. József-körut 28. szám (Bérkocsis-utcza sarkán.) IV. Fereneziek-tere 1. szám. (a királyi bérpalotában.) Ezen szövetkezet az „Országos Központi Hitelszövetkezet“ tagja s ennek felügyelete alatt .áll.'' Vásárlási kényszer teljesen kizárva. StilszerU, modern lakberendezések. Jutányos árak! Szavatosság az áru minőségéért. Az árucsarnokba kizárólag elsőrangú buda­pesti asztalosok és kárpitosok dolgoznak. I HA NINCS SZALMA, NINCS TRÁGYA. Ez a veszély fenyegeti a gazdaságot az idén, amely pedig nagyon megsínyli az állati trágya hiányát, mert annak különösen fizikai hatását a műtrágyáK sohasem pótoljáK. A szárított hizósertéstrágyával kitűnő ercdménynyel, jutányosán és biztosan pótolhatja mindenki BUDRPEST-KŐBÁriYRI TRRGYRSZRRITÓGYRR a hiányzó istállótrágyát, ha ismertetést és ajánlatot kér a Bosányi, Scbietrumpf és Társa cégtől Budapest, IX., Ililöi-út 21. szír.

Next

/
Oldalképek
Tartalom