Szatmármegyei Közlöny, 1910 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1910-04-24 / 17. szám

SZAT MAR MEGYEI KÖZLÖNY HÍREK. — Kinevezés. Vármegyénk főispánja Dr. Kiss Antal fehérgyarmati közkórházi másodorvost a jelzett kórház igazgató főorvosává nevezte ki. — Felmentés. Bagoly Sándor, fábi- ánházai anyakönyvvezető helyettest ezen állásától saját kérelmére a főispán fel­mentette. — Programmbeszéd. Gróf Károlyi József a nagykárolyi választókerület kép­viselőjelöltje programmbeszédét május hó l 8-án d. e. 11 órakor fogja elmondani a városháza előtti térén, kedvezőtlen idő esetén pedig a városháza nagytermében. A 8-án reggel fél 11-kor Szaniszlóról kocsin érkező jelöltet nagy ünnepélyes­séggel fogják fogadni, mely fogadtatás részleteinek megállapítása végett a válasz­tást előkészítő bizottság pénteken d. u. 5 órakor a Polgári Olvasókörben gyűlést tartott. — Számonkéröszék. Csaba Adorján főispán szombat délután 3 órakor számon- kérő széket tart. — Bizottsági ülés. Városunk jogi- és pénzügyi bizottsága csütörtök délután a mai közgyűlés tárgyainak előkészítése czéljából ülést tartott. — Városi közgyűlés. Nagykároly város képviselőtestülete 1910. április hó 24-ik napjának délelőtti 10 órakor a városháza ta­nácstermében rendkívüli közgyűlést tart, mely­nek tárgysorozata a következő: l. Foltinek Aurél és Csics Béla oki. gyógyszerészeknek Nagykárolyban az ötödik gyógyszertár felállí­tásának engedélyezése iránti kérelme követ­keztében, az ügy tárgyalása s határozathozatal. 2. Polgármester bejelentése a nagy károly— somkuti h. é. vasút r.-t.-nak a szatmár—bik- szádi és a szatmár—erdődi h. é. vasút r.-t.- okkal egyesülése ügyében. 3. A 7—15 éves elhagyottnak nyilvánított gyermekek gondozási költségeinek részbeni megtérítése iránt a vár­megyei törvényhatósághoz kérelem intézése. 4. Az úgynevezett „Luby-tábla“ városi luczernás földnek beltelkekké parczellázása, eladása, uj utcza nyitás s utezai szabályozási vonal meg­állapításának ügye. 5. A rendőrségnek Wernd­féle lőfegyver helyett forgópisztollyal felszere­lése. 6. Előterjesztés a képviselőtestület 78—907. kgy. számú azon véghatározata érvényének meghosszabbítása iránt, amelyszerint a városi alkalmazottak tűzifa szükséglettel együttesen leendő beszerzése engedélyeztetett. 7. Román János kerti munkás kérelme fizetésének javí­tása iránt. 8. Suder István és társai kérelme kiskárolyi telkük előtt készített kőgyalogjárda készítési költségeinek terhökről leendő leírása iránt. 9. a) Farkas Lajos Atilla-utczai telkéhez, b) özv. Görgey Józsefné Petőfi-utczai telkéhez csatolt utcza részlet, c) Bagossy Pál Tompa- utezai telkéből utczához csatolt telkek részlet kisajátítási kártalanitási árának megállapítása. 10. Az 1910. Április 2-án foganatosított pénztár­vizsgálat alkalmával felvett jegyzőkönyv be­mutatása. — A nagybányai kerületből. Nagybá­nyán, hol eddig Földes Béla Justh-párti ellenjelölt nélkül állott, értesülésünk szerint Schmidt József nyug. államtitkár nemzeti munkapárti programmal elvállalta a jelölt­séget. Megválasztása, a hangulat után ítélve, valószínű. — Negyedszázados évforduló. F. hó 12-én volt 25 éve annak, hogy Weisz Lajos, fűszer nagykereskedő üzlete fennállásának 25-ik évfor­dulóját érte meg. Ez alkalomból az üzlet személy­zete tisztelete és elismerése jeléül a jubilánst életnagyságu fényképével lepte meg. Az ünnepel­tet meleghangú beszéddel üdvözölték, aki meg- hatottan köszönte meg a szives figyelmet. A de­rék, köztiszteletben álló polgártársunk hozzátar­tozóinak jó kivánataihoz mi is őszintén hozzá­járulunk. — Befejezett vizsgálat. Dr. Kampis János, a minisztériumtól kiküldött vizsgálóbiztos, szom­baton befejezte Csengerben a nagy buzgalommal megindított vizsgálatot, melynek eredménye az a hivatalos megállapítás lett, hogy az orvosok részéről mulasztás nem történt, sőt a legelső segélynyúj­tás, ápolás és betegellátás nehéz munkáját a legnagyobb rendben elvégezték. Kijelentette a miniszteri kiküldött, hogy a tapasztaltak a leg­nagyobb megelégedést érdemlik meg és megfelelő jutalmazás végett az illetékes miniszternek figyel­mébe fogja őket ajánlani. Egyúttal megígérte a kiküldött, hogy sajtó utján való meghurczoltatá- sáért megfelelő elégtételről fog gondoskodni. — Képviselői beszámoló. Pilisy István dr. a krassói kerület képviselőjelöltje mint lapunk múlt számában jeleztük, 17-én tartotta meg beszámolóját Erdődön. Pilisyt a gyűlésen újból jelölték. — Katonák szabadságolása. Az ökö- ritói tüzkatasztrófa folytán árván maradt családok érdekében vármegyénk főispánja a napokban indokolt felterjesztést intézett a honvédelmi miniszterhez kérve, hogy ezen családok azon hozzátartozóit, kik jelenleg a közös hadsereg, vagy honvédség kötelékében tényleges szolgálatot teljesí­tenek, véglegesen, illetve ideiglenesen szabadságolja. — A dandárparancsnok szemléje. Brabecz Gyula m. kir. honvédezredes, dandárparancsnok f. hó 15-én és 16-án Nagykárolyban szemlét tartott. 15-én a zászlóalj elméleti kiképzését vizs­gálta meg, mig 16-án gyakorlati szemlét tartott a zászlóalj fölött és a tapasztaltak felett megelége­désének adott kifejezést. — A mátészalkai választási mozgalom. A mátészalkai Kossuth-párt e hó 14-én tarto tt gyű­léséből, amelyen Szálkái Sándort jelölték képvi­selőül, táviratban üdvözölte Kossuthot, aki a kö­vetkező táviratban válaszolt: „Jármy András pártelnök Nagydobos. Szálkái Sándor régi kedves barátom programm beszédjéről küldött távirati üdvözletükért fogadja pártelnök ur és a máté­szalkai kerület polgársága őszinte meleg köszö- netemet. Kérem a kerület hazafias polgárait, hogy kövessenek el mindent Szálkái Sándor jelöltünk győzelme érdekében. Kossuth.“ — Kitüntetett rajztanár. A tanszerkiállitás művészi plakátjára hirdetett pályázaton Papp Aurél, a szatmári kir. kath. főgimn. művésztanára vá­rosunk fia és főgimnáziumunk volt növendéke is részt vett és pedig oly sikeres eredménnyel, hogy egyik tervét az Iparművészeti Társulat tag­jaiból alakult zsűri 100 koronáért megvásárolta. — Halálozás. Hétfőn d. u. helyezték örök nyugalomra Fejes Ferenczet a Polgári Olvasókor volt közszeretetben állott ven­déglősét nagy részvét mellett. A ravatalnál a helybeli dalárda énekeit megható gyász­dalokat. A szebbnél szebb koszorúkkal elhalmozott gyászkocsit óriási közönség kisérte a temetőbe. A menet élén Krizsán György és Horváth Feri zenekara haladt, a megboldogult kedvencz nótáit pedig Fátyol József játszotta el az elhantolás előtt zenekarának kísérete mellett. Az élete virágában elköltözött polgártársunk gyászoló rokonai találjanak a barátok és ismerősök igaz részvétében is vigasztalást. egy mély földgödör volt, amelyből évekkel ezelőtt vihar döntött ki egy faóriást. A barlang .mohával és levelekkel volt kipárnázva és a kicsinyek szórakoztatására lerágott csontok hevertek szanaszét. A három kis farkas már ébren volt és kíváncsian várakozott a barlang torkánál. Amikor meglátták anyjukat, fark- és fülcsóválva szaladtak elébe. A kis kutya csodálkozva állott valamivel távolabb. Soká nézte őket. De amikor nem törődtek vele a kis farkasok, dühösen meg­ugatták őket. Világos reggel lett. A felkelő nap világa elől kúszva tűnt el az éjjel. A farkas éskölykei a lerágott csontokat harapdálták, hogy elká- bitság éhségüket. Főleg az öreget viselte meg az ételhiány. Dühösen nézte a vakogó kis kutyát, mintha csak ráugrani és széjjeltépni akarna. Amikor a kis kutya észrevette, hogy a farkaskölykök nem félnek tőle, elhallgatott és lassan bement a barlangba. Az öreg farkashoz ment, felágaskodott rajta és vinnyogott. A kis farkasok, noha nem értették a beszédét, fark­csóválva közel jöttek hozzá. Erre a kis kutya egyiküknek rácsapott a fejére. A kis farkas visszavágott. A kutya erre félreugrott, kihívóan nézett a kis farkasra és körülfutkosott a házon. A kis farkasok rögtön megértették. Tapsikolva ugrottak utána. Azután hátára feküdt a kutyus; a kis farkasok megrohanták ütötték és harap­dálták. . . . Minthogy vadászatra szoktatták kölykeiket a farkasok, az öreg farkas nyugodtan nézte mint hajszolják kölykei a kis kutyust. Amikor megelégelték a kis farkasok a játékot, visszamentek a barlangba és lepihentek. A kutyus néhányat vonitott éhségében, né­hányszor felásiiott és azután ő is lepihent. Amikor fölébredtek, újra játszottak egy­mással. Az öreg farkas mindig arra gondolt, hogy elmúlt éjjel, hogy bégéit a bárány és milyen meleg állatszag volt az istállóban. Sóv árán és nyugtalanul csattogtatta fogait és folyton rágta a-z ócska csontokat. Kölykei ker- getődztek a kutyussal és éhesen szaglásztak a hóban. — Felfalom! — határozta el magát a farkas. Odament hozzá; de a kutyus megnyalta a száját, mert azt hitte, hogy játszani jött vele. Többször evett már kutyakölyköt, de ennek oly erős kutyaszaga volt, hogy nem bírta ki. Rosszul lelt és az erdőbe futott. •Amikor az éj első árnyai suhantak el a fák között, honvágyat érzett a kutyus, Néhány­szor elgondolkozva rázta a fejét, azután haza­felé ballagott. Az öreg farkas közben eledelt keresett. Most is összerezzent minden váratlan zajnál. Sohse ment az utón, mindig oldalt a bokrok közt futott. Hirtelenül úgy .látta, valami fekete mozog előtte a hóban. Élesen odanézett és hallgatódzva állott meg. Tényleg állati moz­gott ott. Óvatosan közelebb surrant és nagy Ívben a fekete valami elé került. De csak a kis fe­kete kutya volt, amelyet múlt éjjel ejtett zsák­mányul. Lassan sompolygott szegényke. — Csak utamat ne állja, —- gondolta a farkas és előre sietett. Csakhamar az erdószlak elé került. Újra felmászott az istálóra. A lyukat már betömték. Deszkákat és friss szalmát tettek rá. A farkas buzgóan látott neki a munkának. Már megérezte a meleg istálló levegőt, amikor hirtelenül vig csaholás hallatszott mögötte. A kutyakölyök érkezett haza. Köszöntötte a far­kast, átmászott a lyukon és még vigabban, még hangosabban ugatott. Araptsa is segitett neki; a tyúkok kodá­csoltak és mint múlt éjjel, most is kijött Iván, hozta a puskát, miközben ijedten, remegve ugrott meg a farkas. _____________________ Ma r ász Pál legrégibb jóhirnevü saját készitményü czipőraktára Nagykároly, Széchenyi-utcza. ifjféfiggP* O p IT p I A I I Cat TT M Nöi-és férfi saját készítésű czipőkben és a legtar- P»#» w r t V I ti ■— ■ ^ ■ H tósabb vízhatlan vadászcsizmákban, Estélyi és séta czipők, valamint párizsi modelek a legelegánsabbb kivitelben és dús választékban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom