84 találat (0,201 másodperc)

Találatok

1. 1909-02-07 / 6. szám
[...] 2 án délelőtt 11 órakor Szaniszlón saját helyiségében fogja megtartani melyre [...] 33236 21 321 1 1 Szaniszló 1908 december hó 31 én Selagian Szevér s k Bónya Sándor s k Coltau Demeter s [...] mellékkönyvekkel összehasonlittatván mindenben megegyezőnek találtuk Szaniszló 1909 január 25 Achim György [...]
2. 1907-10-27 / 88. szám
[...] Gábor aljegyző ismerteti Szobosz lay Sándor és társainak kérelmét hogy Tiszta­berek [...] másnap való hitelesítésére dl Aáron Sándor és dr Adlet Adolf bizottsági [...] nov 6 h elnö­kül Domahidy Sándor domahidai 10 a szaniszlói választókerületbe elnökül Garzó Imre szaniszlói nov 6 h elnökül Gru­ber Márton szaniszlói 11 az érendrédi választókerületbe elnökül [...]
3. 1908-02-16 / 7. szám
[...] ARINA TAKARÉK ÉS HITELINTÉZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZANISZLÓN 1908 évi márczius hó 10 [...] 11 184 28 A pénztárért Szaniszló 1907 évi deczember hó 31 [...] könyvvitelért Selagian Sever sk Bónya Sándor s k v igazgató Halmaglan [...] és mellékkönyvekkel összehasonlítva helyesnek találtuk Szaniszló 1908 évi január hó 25 [...]
4. 1907-03-10 / 20. szám
[...] Gyula Papp Béla dr Aáron Sándor Bodnár György Hel tay Ferencz [...] tagok Távollétét kimentette Doma hidy Sándor A gyűlés minden lényegesebb vita [...] Moldován Endre Fény Gruber Márton Szaniszló póttagok Dr Láng György Szaniszló Szabó Dezső Csanálos Kálmánd Börvely Csanálos Fény Bere Csomaköz Szaniszló Reszege Kaplony 3 ik összeirási [...]
5. 1912-08-11 / 32. szám
[...] Taub Géza helyettesül dr Yetzák Sándor helybeli ügyvédet nevezte ki a [...] mind­annyian kenyér nélkül maradtak Veress Sándor körjegyző az azonnali segély adása [...] az alispánhoz előterjesztést tett Bö­szörményi Sándor ős Helmeczy József pety tyéni [...] szatmárudvari ál­lami elemi néptanitónőt a szaniszlói Kara bélyos Andor és neje szaniszlói állami elemi iskolai tanítót illetve [...]
6. 1911-04-09 / 15. szám
[...] ítélet jogerős ínyenc cigányok A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint 95 [...] el az elmúlt télen a szanisz­lói cigányok a falubeliek majorságából Vegye­sen [...] lefülelni őket A tettesek mind szaniszlói vályogvető cigányok KÖZGAZDASÁG A Triesti [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...]
7. 1906-05-05 / 18. szám
[...] becsületsértés vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor elleni bűnügyben a Botiinger János [...] Ítélt A kir járásbíróság Lebovits Sándor vád­lottat aki 1872 junius 15 [...] vagyonnal bir ir olvas fakereskedő szaniszlói lakos bűnösnek mondja ki a [...] évi ápril 3 án a szaniszlói vasúti állomáson Botiinger Jánost vén [...]
8. 1911-10-07 / 41. szám
[...] és felügyelet tekintetében ismét a szaniszlói posta éstávirda hivatalhoz tartozik és összeköttetését a Mező petriről Szaniszlóra és vissza naponkint egy­szer közlekedő gyalogküldönczjárat utján a szaniszlói posta és távirda hivatal fogja [...] Pásztor József és gróf Vay Sándor neveit A Pesti Hírlap speciális [...]
9. 1909-12-12 / 50. szám
[...] kir löld mivelésügyi miniszter Tóth Sándor volt nagy­károlyi uradalmi pénztárnoknak gazdasági [...] asztaltársasá­got nemes cselekedeteiben támogassa Egy szaniszlói mérnök kormányoz­ható léghajója Aviatikái körökben [...] kormányozható léghajója Szimay aki vármegyénkben Szaniszló község­ben született életének legnagyobb részét [...] Ottót a közgyámi állásra Demkő Sándort egy­hangú felkiáltással választották meg Miután [...]
10. 1912-01-28 / 4. szám
[...] teszi hogy Dr Y etzák Sándor ügyvéd Nagykároly dr Ádám István [...] Vajthó Lajos jogszigorló dr Szűcs Sándor szatmárnőmeti i lakos ügyvéd Chereches [...] to­vábbá Mezőpetri községet ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...] febr hó 1 től kezdve Szaniszlóról Mezőpetribe és vissza naponkint egyszer [...]
11. 1912-03-17 / 11. szám
[...] szerencsére kárt semmi­ben sem tett Szaniszlón már áldozatot követelt amennyiben Angyal [...] utcát összekössék Hirtelen halál Papp Sándor napszá­mos f hó 11 én [...] as mm Eladó szőlőföldek A szaniszlói ál­lomástól 1 kilomé­ternyire levő tagomban [...]
12. 1912-07-14 / 28. szám
[...] III sz gy­sz gy sz Szaniszló 90 3 60 60 2 [...] A legyilkolt elföldelése Beküldetett Hosszú Sándor nevű gebei születési gör kath [...] hozzátartozója sem volt Viharverte Hosszú Sándor azonban nyugodtan pihenhet a csanálosi [...] el­járást Öngyilkosság Freund Antal a Szaniszló községhez tartozó zsuzsanna majori lakos [...]
13. 1908-05-10 / 19. szám
[...] Kovács Dezsőné Kaufmann Izidorné Márton Sándor Obholczer Gyula Papp Béla Péchy [...] gaz­dasági egyesület értekezlete a Dotnahidy Sán­dor halálával megüresedett elnöki székre Kende [...] érzékre vall 2 Szeőke József szaniszlói tanító élvezetes fel­olvasása Lorántffy Zsuzsánnáról [...] másikat 5 koronát Szeőke József sza­niszlói tanító nyerte el Gyűlés a [...]
14. 1909-04-11 / 15. szám
[...] postamestert Nyirbéltekről Thüzsérra Hegyessy Ödönt Szaniszlóról Nyirbéltekre özv Farkas Edénét Thuzsérról Szaniszlóra helyezze át a nagyváradi posta [...] Nagy Gusztávné Darabánt András Kauf­mann Sándor dr Hegedűs István Singer Már­ton [...] be nagy ünnepségek között Sereghy Sándor nyirvasvári kerületi es­peres A beiktatáson [...]
15. 1909-06-13 / 24. szám
[...] zártkörű juniálist rendez Állami iskola Szaniszlón A kir tan felügyelő Szaniszló községgel egy állami iskola létesítése [...] Jánost aki beismerte hogy Görög Sándort volt ápo­lónőjének Galgóczi Józsefnénak rokonát [...] A nyomozás során kihallgatták Görög Sándornak Mármarosszigeten lakó atyját aki azt [...]
16. 1906-06-02 / 22. szám
[...] szépen be­szél ez a Sternberg Sándor elvtárs Bizony igaz a sógor [...] EMBER JÁNOS s k kezelő Szaniszló község határában a Jósits féle [...] özv Josits Lászlómé 2 2 Szaniszló Több telek eladó Régi Viz [...]
17. 1912-08-04 / 31. szám
[...] Domahida Genes Kismajtény Nagykároly Reszege Szaniszló Érdengeleg Érendréd Mezőterem Portelek Vezend [...] az avasi járásba dr Somló Sándort járásorvossá nevezte ki Összpontosítás A [...] vette pártfogásába Öngyilkosság Freund Adolf szaniszlói lakos elmezavarában az udvaron levő [...]
18. 1912-12-01 / 48. szám
[...] erdődi lakost tagokul dr Rőth Sándor körorvos károlyierdődi Nagy Miklós szőlész [...] földbir­tokos nagydobosi lakost tagokul Jeszenszky Sándor földbirtokos mátészalkai ős dr Csathő Sándor járási orvos mátészalkai lakosokat 5 [...] borellenőrző bizottságba elnökül gróf Teleki Sándor nagybirtokos nagysomkuti lakost tagokul Brunner [...] lelnökül Garző János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Czukor Lajos [...]
19. 1912-09-22 / 38. szám
[...] búzáját felgyújtották A gyanú Tóth Sándor nagyecsedi lakosra irányul ki ellen [...] adhatók be Kinevezés következménye A Szaniszló községbeli görög katholikus oláhok kántor [...] kinevezte tanítónak az októberben megnyíló szaniszlói állami iskolához Ebből pedig a [...]
20. 1908-08-16 / 33. szám
[...] Világossy Gás­pár titkárt gróf Károlyi Sándor okt 21 iki szobrának leleplezésére [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]