19 találat (0,363 másodperc)

Találatok

1. 1915-02-18 / 45. szám
[...] levelezőlapot hozott amelyet az elsiratott vitéz orosz hadi­fogságából sajátkezüleg irt szüleinek [...] fel­újítására mig az énekes személyzet Farkas Imre a leányok költőjének poétikus [...] Pa lády Lajosné és Szentiványi Sándorné Dr Harcsár Gézáné és Kozma [...] havonta 5 K t Babies Sán­dorné 5 K t továbbá Megyesi [...]
2. 1902-01-09 / 3. szám
Sándorné Kacsóh Károlyné Kováts Gózáué Kölcsey [...] Helybeli választmányi ta­gok idős Doktor Farkas Antalnó Do mahidy Sándorné Uray Gózáuó Kovács Leónó Böszörményi [...] De zső Kálmánná Dr ifj Farkas Antalnó Palády La josnó özv [...] kir hadnagygyá neveztetett ki s vitéz magaviseletéért a 2 oszt ezüst [...]
3. 1909-03-18 / 63. szám
[...] Endre nevű gyermeke Meghaltak Straüber Farkasáé Zeif Lina izr 34 éves [...] Ferencnó B Károly Istvánné Pál Sándorné Kecs­kés Károlynó Balogh Eszter N [...] Ida Ramocsa Eszter Özv Székely Sán­dorné B Pál Andrásné Török Feronczné [...] Ferenczné Kánya Zsigmondné Béres Mihályné Vitéz Ferenczné Id Szabó Mihályné Varga [...]
4. 1915-06-09 / 155. szám
[...] főparancsnoksága az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Czepelczaner György és [...] 14 000 K t Dr Farkas Antal 10 000 K t [...] neje Nagy géc dr Szabó Sándorné Matlaszkovszky Julia Tótmegyer Kádár Gáspár [...] Istvánné Tabajdy György dr Szabó Sán­dorné Friedmann József Szamosujlak Hor­váth József [...]
5. 1916-04-02 / 93. szám
[...] parancsnokság az ellenség előtt ta­núsított vitéz magatartásuk elismeréséül a következő 12 [...] Károly Bódi Károly Újhelyi János Farkas Salamon és Jakabovics Sámuel honvédeknek [...] a Tiszt­viselő telepen Unger Ulmann Sándorne 4 K Kövessy Győzőnó 3 K Bergmanné Sikorainé özv Nagy Sándorné Jónásné Baranyai Ilona Tóth Elekné [...]
6. 1908-02-20 / 15. szám
[...] Színház Színházi műsor Csütörtökön János vitéz Pénteken zóna Erdő szépe Szombaton [...] Lengyel Alajos ügyvéd a dr Far­kas Antal ügyvéddel folytatott peré­ből származó [...] Pilhoífer Ida Riioók Piroska Ruprecht Sándorné Kanovits Lász lóne Bertha Károlyné [...] lloba Földess Oszkárné Mikola Földes Sándorné Regéczi Sindorné ózv Borús Józsefné [...]
7. 1916-01-09 / 9. szám
[...] amelyeket mint a Vilmos huszárezred vitéz hadnagya j egy német hadseregcsopot [...] következő árdrágítókat ítélte el Benkovics Sándorné Óvári Szabó Mihály és Katona Sándorné Ombod Donka Lászlóné Amac Uray [...] Antalné Halász Istvánné Bottyán Antalné Farkas Lászlóné Riszdorfer Gyuláné Nagy Sándorné Fogadják az Egye­sület hálás köszönetét [...]
8. 1915-02-23 / 50. szám
[...] bér Kovács Miklósné bér Kovács Sándorné dr Doma hidy Pálné dr [...] A magyar társadalom szivszorongva lesi vitézeinek önfeláldozó hősiességét Mi­kor a királyi [...] kedden félhelyárakkal A hóna­pos szoba Farkas Imre poétikus énekes vigjátéka kerül [...] perváni Banjaluka Bosznia születésű gyalogos vitéz Temetése ma délu­tán fél 3 [...]
9. 1917-09-26 / 229. szám
[...] st nis aui harcokban tanúsított vitéz magatartásának elösmeréséül az ezüst vitézsógi [...] i eladásáért 30 K Szováti Sándorné szül Nagy Klára a babnak [...] áron felül vásárlásért 20 K Farkas Anna Számosán gya os a [...] adományok A főispánt akcióra Dr Farkas Jenő ügy­véd 150 K N [...]
10. 1917-01-05 / 4. szám
[...] alkal­mából avatott föl aranysa rkanyíus vitézzé A külügyminiszter utazása Bécsből jelentik [...] É E 5 K özv Farkas Istvánná 3 K özv Fazekas [...] K a rokkant katonánknak File Sándorné 6 K Összesen 84 K [...]
11. 1916-12-16 / 320. szám
[...] tulajdonosát az ellenség előtt tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a nagy [...] j j Mór ío Kálmán Sándorné Schwartz né Ra I géczy [...] Nagy Jánosáé I Bode Károiyné Farkas N N 2 2 K [...]
12. 1915-01-17 / 14. szám
[...] fején és a lábán Pongor Sándorné a bal halánté­kán és a [...] vezette to­vább az Antal Dániel Farkas Antal és Lossonczy József intézetét [...] parancsnokának az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és eredménytelje magatartása elismeréséül a [...]
13. 1904-10-09 / 81. szám
[...] Teréz mint testvére Özv Dr Farkas Antalné szül Korányi Fanny és [...] és rokonai Gyászhir Özv Bartók Sándorné sz Bajnay Bóza úgy a [...] neje nagybátyját gyászolja az elhunyt vitéz tábornokban Czfcz János született 1822 [...] szervezésében Bem mellett számos csatában vitézül harczolt a piskii győzelmet 1849 [...]
14. 1900-12-24 / 103. szám
[...] j mint a magyar kommandó vitéz parancsnoka több nagy ütközetben részt [...] Fölhívás a tánczkedvelő ifjúsághoz Ma­yor Farkas táncztaniló kit városunkban már elő­nyösen [...] nagyobb sikert mutassanak fel Mayor Farkas tánc ztanitó a következő beosztással [...] A Szamos számára irta Buday Sándorné London Armfield s hotel decz [...]
15. 1917-04-22 / 97. szám
[...] K Felbeő György gr Telofci Sándorné Nagysomkut Bakcsy G rgelyaé Havas [...] az áru átvehető bármikor a Farkas Antal utcai Hám János utcai [...] akik azt előjegyezték h cigány vitéz kitüntetése Gicsály ból írják nekünk [...]
16. 1917-11-09 / 267. szám
[...] Hir szerint 8 zen ügyben Farkas Pál a legközelebbi kép­viselőházi ülésen [...] el hunytat leányai bilkei Lipcsey Sándorné és Vasváry Antalné valamint számos [...] érdemkereszt tulajdonosának a király újabban vitéz maga­tartásának elismeréséül a signum laudist [...]
17. 1899-09-21 / 76. szám
[...] Szatmár 3 frt ifj dr Farkas Antalné őnagys Szatmár 2 frt [...] Porcsalma 2 frt Óvári Szeőke Sándorné őnagys Udvari 1 frt Korányi [...] kuturminiszteri számtiszt vasárnap tartotta esküvőjét Vitéz Blanka kisasszonynyal F Gyarmaton Eljegyzés [...]
18. 1906-04-05 / 27. szám
[...] Domokosné Nusszer De zsőné Demjén Sándorné Morvái Já nosné Lővy Miksáné [...] Roóz Samuné Bossin Józsefné dr Farkas Antal Uray Géza Korányi Já­nos [...] el SZÍNHÁZ Szombaton Martos Ferencz Legvi­tézebb huszár ja került színre mely [...]
19. 1907-02-07 / 11. szám
[...] feiejthetlen esték hatását Hétfőn János vitéz ment zóná­ban még mindig zsúfolt [...] meghalad tartozása 15 000 korona Farkas László pénztárosnak a közgyű­lés köszönetét [...] K 80 fill özv Hubán Sándorné Dobrán János 6 6 kor [...]