Szamos, 1917. szeptember (49. évfolyam, 208-233. szám)

1917-09-26 / 229. szám

(1917. szeptember 26.,. 229 «Am.} SZAMOS 3. oldal Az elosztás körül csak a tekercsdo- 1 hánynál merülnek fel nehézségek. A tekercset ugyanis a főtőzsde egy da­rabban adja ki a kistrafikoroknak. Egy tekercs megfelel hét dohányjegy­nek, A kistőzsdés tehát köteles egy tekercset 7 egyenlő részre osztani, még pedig ponto­san egyenlő hét részre. Ezt pedig mérleg nélkül nehéz elintézni, viszont dobányosztás közben mérsékelni még akkor is nehéz, ha van hozzá mérleg. A legtöbb kistrafikban pedig ninc3 is. * Ha már benne vagyunk a megoldatlan kérdésekben, megoldatlanul maradt még azok­nak a vidéki dohányosoknak a kielégítése, akik speciális dohánynemüeket fogyasztanak és akik ebbeli szükségleteiket a szatmári fő- tőzsdéből szokták ellátni. Ezek — minthogy a járásban nincsen több főtőzsde — most dohány nélkül maradnak. Valószínű, hogy a vidékiek nem fogt ak abba belenyugodni, hogy az őket megillető részt is a városi lakosság fogyassza el s ezért ezt a kérdést is meg ked oldani, * Általában vére meg lehet állapítani, hogy a dohányjegy egynémely, a praxisban szerzendő tepaszlalatok alapján eszközlendő renoválásokkal, be fog válni, Figua Albert, akinek hivatala bősége­sen lefoglalja az idejét, nagy elfoglaltsága dacára is óriási munkát végzett a rendszer bevezetésével. A jegyrendszer életbelépteté­sének két napja alatt a rendszer ellenőrzése, a hiányok megfigyelése, orvoslása érdekében úgyszólván a tőzsdékben töltötte idejét. * A trafikok előtti tolongások közben nem egy humoros jelenet játszódott le. Egy, nem nagyon sémita érzésű do- hányjegyes például kikelt az ellen, hogy a zsidók is annyi dohányt kapnak, mint más. — Holnap is hosszú napjuk van, ami­kor nem dohányzanek. Minden héten szom­baton szintén dohánytalan a napjuk. Igazság­talan dolog, hogy mégis minden napra meg­kapják a dohányukat. * — Én éppen kijövök 100 szivarral egy hónapban, mondja valaki, mert én 4 szivart szívok naponta. — 30X4 — 120, számítja utánna valaki. — Na igeD. 25 napig szivarozok, de a szivarvégeket eiteszöm magamnak a hátra­levő 5—6 napra. Februárban meg éppen ga- vallérosan fogok kijönni vele. * — Hát maga mit tolong itt? Hiszen maga sohasem dohányzott, formed rá egy tolongó a másikra. — Eddig nem dohányoztam, válaszol az, de most szokom ráfeie. * Szerkesztői üzenet. Aki eddig a fogát szívta. Nincs igaza. A Báthory-utcai dohányraktárak nem kötele­sek a dohányjegyet beváltani. (d, s.) Katonai kitüntetés és előléptetés. Feldmann Ferenc, a 65. gyalogezred önkén ■ lese. aki a st&nis’aui harcokban tanúsított vitéz magatartásának elösmeréséül az ezüst vitézsógi érmet kapta, zászlóssá lépett elő. Készül a választójogi törvényjavas­lat Fővárosi tudósítónk táviratozza, hogy Vázsonyi Vilmos miniszter a választójogi törvény munkájával annyira előrehaladt, hogy a javaslatot a legközelebbi minisztertanács már tárgyalhatja. László Fülöp festőművészt inter­nálták. Londonból jelentik: László Fülöp magyar származású festő művészt, aki a há­ború elején megszerezte az angol állampol­gárságot, internálták. Miután Lászlónak a legmagasabb angol körökben összeköttetései varrnak, internálása r,agy feltűnést kelt. — Rotterdamból jelentik : László Fülöp letar­tóztatása a belügymminiszter parancsára tör­tént A Dai y Express arról értesül, hogy László pgy semleges követség hivatalos Írá­saival olyan leveleket és közléseket juttatott az európai kontinensre, melyeket nem lett vo'na szabad megírnia. Tizenhét román pap a jogi egye­temen. Kolozsvárról írják : A kolozsvári ludo ránv egyetem jog: fakultására az idén tizenhét román, görög keleti pap iratkozott rendes ha,Igatónak. Bár nem ismerjük a román papságnak ezzel az egyetemi mozgal­mával megindított célját — mert bá!ran ne­vezhető mozgalomnak — annyit azonban másis megállapíthatunk, hogy ez egy csöppet sem árt, hogy közjogi, jogtörténeti tájéko­zatlanságukba egy kis világosságot fognak kapni. Komán körökben érdeklődtünk az iránt, hogy mi a tulajdonképeni rugója annak, hogy a iomán papok jogtudományi diplomát akarnak szerezni. Azt a felvilágosítást kap­tuk, hogy semmi esetre sem nemzetiségi tendenciák vezették a román papokat erre a lépésre, hanem pusztán gazdasági okok kész­tették őket arra, hogy ■ gy egészen uj karrier felé tegyék meg az első lépéseket. Apponyi tudvalévőén megvonta a román papoktól az államsegélyt s az anyagilag ezáltal sújtott j román papság egy része ott készül hagyni j a papságot s egy uj életpályának vág neki. ; A reformáció négyszáz éves jubi­leuma. A szatmári ref. egyházmegye a re formáció négyszázéves jubileumát, október j hó 4 ikén, diszközgyű és tartásával fogja vá­rosunkban megünnepelni. Délelőtt 9 órakor ünnepélyes istentiztelet lesz a szatmári templomban, melyen Kovács Lajos esperes imádkozik s alkalmi karének után Szabó Já­nos kocsordi lelkész, egyházmegyei tanács- biró mond ünnepi beszédet és utóimát. Utánna ott a templomban kezdődik az egy házmegyei közgyűlés, melyet Madarassy De­zső egyházmegyei gondnok megnyitván, Szarka Károly vetési lelkész, egyházmegyei főjegyző azon az egyházmegye emlékiratát, Dr. Har- csar Géza világi főjegyző bemutatja a szat­mári leányiskolák javára az egyházak és lel­készek által tett alapítványok alapítóleveleit s Lénárd Ede szamosdobi lelkész, egyházme­gyei tauácsbiró előadja ünnepi ódáját. Végül záróimat mond Siposs József milotai lelkész, egyházmegyei tanácsbiró. Az ünnepségek után a közgyűlés folytatása a leányiskolák I tornacsarnokában lesz. Délután fél 3 órakor, j a szatmári templomban művészi színvonalú i orgonahangverseny lasz, melynek fele jőve- ! delme a leányiskolák javára adatik. A katonai uszoda parancsnoksága ezúton hívja föl azokat, akiknek fürdőruhája a ruhatárban maradt, hogy azt haladéktala­nul eivitetni szíveskedjenek, mert az uszoda lebontás aiá körül. Orgonahangverseny lesz október 4 én, csütörtökön délután fél 3 órai kezdet­tel a szatmári református templomban. Sike­rült közreműködésre megnyerni a legkiválóbb magyar orgonamövészek egyikét, Antalffy Zsíros Dezsőt, a budapesti országos zene akadémia tanárát, ki bárom számmal fog szerepelni a programodon. Lesznek azonkívül szóló és karének számok is. A részletes mű­sor a napokban megjelenik. Szigorúan kell büntetni az árdrágí­tókat A belügyminiszter az összes törvény­hatóság első tisztviselőihez, köztük dr Va- jey Károly hír. tan. polgármesterhez is kör­rendeletét intézett, melyben felhívja a ható­ságokat, hogy legyenek nagyobb figyelem met a rekviráiás körüli visszaélésekre ős az ár­drágítást célzó kihágásoknál a feljelentés be­várása néikül hivatalból tegyék az eljárást folyamatba, mihelyt az ilyen kihágásokról értesülnek. Felhívja még a belügyminiszter rendeleíe a hatóságokat, hogy szigorúan ítél kezzenek és ne szabjanak enyhébb bünteté­seket, mint amilyeneket a jogszabályok elő­írnak. Elitéit árdrágítók. A szatmári rendőr­főkapitányt hivatal, mint rendőri büntető bí­róság az elmúlt héten a kővetkező árdrágí­tókat bűn ette meg : Katyecz Györgyné szül. Drágos Mária Batiz a tejnek magasabb ár­ban va'ó árusításáért 35 K, Kecskés Károiyné szül. Paál Zsuzsánna Ombod a zöldségfélék magasabb árban való árusításáért 45 K, Kávási Ferencné Ombod az uborkának maxi­mális áron Mű i eladásáért 30 K, Szováti Sándorné szül Nagy Klára a babnak maga­sabb árban való árusításáért 20 K, Jutko- vits Mórné vevő, a maximális áron felül vásárlásért 20 K, Farkas Anna Számosán- gya'os a tejfelnek a traximális áron felüli árusításáért 30 K, Terebesi Györgyné szül. Steif Erzsébet Nagymadarász a tejnek maxi­mális áron felüli árusításáért 2 napi elzárás és 40 K bírság, Einhardt / Fülöp Munkács a tehéntúrónak maximális áron leiül vásár­lása miatt 60 K. Koszorumegváltás. Kótav Pál kis unokaöcesének elhunyta alkalmából, családja nevében is 25 koronát adományozott a Hadi konyha javára. A Szamoshoz befolyt adományok. A főispánt akcióra: Dr. Farkas Jenő ügy­véd 150 K, N. Szikszó Bálint községi biró [Botpalád) 50 K, Fischer Herman 30 K, Feuerwerker Herman 20 K, Grósz Dezső kereskedő [Fehérgyarmat] 10 K. Adomány a harctérről. Friedman Mór sárközi lakos a harctérről egy íebérgyarmati ismerőse utján 12 K 34 f-t juttatott hozzánk a Vörös Kereszt részére. Továbbítjuk. Meghívó Oláh Károlyiénál Ujmajor 20 sz. alatt házszentelés alkalmából a hadi­árvák javára f hó 30 án vasárnap d. u. 3 órától táncmulatság lesz. Beléptidij 1.60 fillér. Felelőt szerkesztő: Dénes Sándor Szerkesztő: Dr. Stern Mór. ÉRTESÍTÉS. Ezen a héten éjjelen kint Bródy Béla gyógy­szertára. Deák-tér 3. tart inspek­ciót. Nyilttér. E rovatban xöziöttekért nem felelős a szerk. ÉRTESÍTÉS. Az összes röfös, rövidáru, posztó üzletek es bazárok mai { naptól este 6 órakor zárnak szom- i bat kivételével

Next

/
Oldalképek
Tartalom