Szamos, 1902. január (34. évfolyam, 1-9. szám)

1902-01-09 / 3. szám

Sándorné, Kacsóh Károlyné, Kováts Gózáué, Kölcsey Gáborné, Boross Zoltánná, Ujfalussy Sándorné, Solymossy Istvánná, Nagy Béla, gr Dégenfeld Sándor, Domahidv Elemér, Sze- gedy Antal, Böszörményi Sándor, Böször­ményi Zsigmond. Helybeli választmányi ta­gok: idős. Doktor. Farkas Antalnó, Do- mahidy Sándorné, Uray Gózáuó, Kovács Leónó, Böszörményi Eleknó, Helmeczy Józsefnó, Jókey Ilona, Borsos Benőné, Biki Károlyné, Rácz Istvánná, dr. Vajay Imrénó, Csalja Adorjánná, De zső Kálmánná, Dr. ifj. Farkas Antalnó, Palády La- josnó, özv. Literáty Eleknó, Demjén Sándorné, Dr. Hantz Jenőnó, Hérmán Istvánná, Lóvay Józsefné, Szentiványi Károlyné, Kerekes Dá- nielnó, Fehér Józsefné, Virágh Andrásnó, özv. Borús Józsefnó, Szombathy Ödönné, Sepsy Ká- rolynó, Unger Gózánó, Regéczi Sándorné, Her­mán Mihálynó, Borsos Benő, Veréczy Antal, Jákó Mihály, Rácz István, Bőd Sándor. Tisz­teletbeli tagok: Vállyi Jánosné, Jékey Mórné. * Az 1902. évi sorozások határnapja a cs. és kir. 5. hadkiegészítő és a m. kir. 12- ik honvéd kiegészítő parancsnokságok kötelékébe tartozó 1879., 1880 és 1881. évben született állitáskötelezettekkel a következőképpen álla­píttatott meg : erdődi járásban márczius 1-én., 2- án, 8-án és 4-én, a nagy-somkuti já­rásban márczt 6., 7. és 8-án, a mátészalkai já­rásban márcz. hó 10., 11., 12. és 18-án, a szi- nyérváraljai járásban márcz. 15., 16., 17,, 18 és 19-én, Nagybánya városában márcz. 21., 22.. 23. és 24-én, Felső-Bánya városában márcz. hó 26-án, Nagybánya városában április 2. és 3-án, Nagykároly városában ápr. 4. és 5-ón, a nagy­károlyi járásban ápr. 6., 7., 8., 9., és 10-én, a nyir-bátori járásban ápr. 12., 13., 14., 15. és 16-an, a nagy-kállói járásban ápr. 18., 19., 20., 21. és 22-ón, a csengeri járásban ápr. 24., 25. és 26-án, a fehérgyarmati járásban ápr. 28., 29. és 30-án, Szatmár városában április hó 2-án és 3- án, a szatmári járásban pedig április hó 4., 5., 6., 7. és 8-án. * Az Ezres nagy tanácsa január 4-én ülést tartott, mely en elhatározta, hogy a farsangon nem fog bált rendezni, hanem e helyett ötletes dolgokkal fűszerezett tavaszi tánczvigalmat ád. * A jogászok tánczestélye. Mint, már múlt számunkban közöltük, a Szatmáron és vi­dékén működő jogász ifjúság a Vigadó összes termeiben folyó hó 18. napján tánczmulatságot rendez. A múlt évben a szatmári kir. törvény­szék területén működő birósági jegyzők és ügy­védjelöltek rendeztek hasonló mulatságot, most ezekhez még a nőtlen bírák, ügyészek és ügy­védek csatlakoztak. Már magában véve ez a körülmény kétségtelenné teszi, hogy az idei jo- gásztánczestóly — ha lehet —- még a tavalyi­nál is jobban fog sikerülni. A 47 tagból álló rendezőség tegnap este tartott gyűlésén beszá­molt az eddigi rendezési munkálatokról, s meg­állapította a további teendőket. Mint értesülünk, a jogászok tánczestélyóre a vidékről is igen sokan készülnek eljönni. * A Szatmármegyei Tanári-Kör f. hó 5-ón városunkban gyűlést tartott, melyen N ó m eth József nagybányai tanár nagy tudással értekezett a történelemnek hazánkban való ta­nításáról. Az előadást élénk eszmecsere követte. A jövő gyűlés május 18-án Nagybányán lesz. * Adomány az ev. ref. főgimnáziumnak. Márk Endre, debreczeni ügyvéd, mint az előző években, úgy az idén is az ev. ref. fő­gimnázium alapja javára 100 koronát adomá­nyozott. A nemes czólu adományt hálás köszö­nettel csatolta az eddigiekhez a főgimnázium igazgatósága. * Karzatjegyek a jogásztánczestélyre. A folyó hó 18-án tartandó jógász-tánczestólyre a karzatjegyek már most kaphatók Páskuj Imre üzletében A karzatjegyek ára 2 korona, me­lyek azonban a terembe való belépésre nem jo­gosítanak. Úgy halljuk, hogy a karzatjegyek nagy része elfogyott. A ki tehát a jogász táncz- estólyen a karzatra akar jutni, az siessen je­gyét mielőbb megváltani. * Vihary Elemér 80 éves jubileuma. A szatmári színtársulat ezen rokonszenves és álta­lánosan szeretett tagja e hó folyamán fogja színészi működésének 30-ik évfordulóját meg­ünnepelni. Bizony 30 évet betölteni ezen szép, de rögös pályán; 30 éven át a nemzeti cultura szolgálatában, mint színésznek működni, nem csekélység. És mi, kik Vihary Elemért személye­sen is ismerjük s kik az ő folytonos munkál kodását, örökős ifjú temperamentumát, hevü- lékeny szerető szivét szintén ismerjük, tisztel­jük kitartását, vas természetét és szeretjük őt őszinte nyílt voltánál fogva. No de hiszen sze­reti őt az egész Szatmárnémeti közönsége, mert ha ö a színpadra lép, a legkisebb szerepben is, ambitióval, igazi színész vérrel szolgálja Thália templomát. Ez alkalomból nem lesz érdektelen barátunk életéből néhány adatot feljegyezni. Vihary Elemér 18I6-ik évben Pozsonyban szü­letett, és polgári neve Jeszenovai Csaplovics Adolf Elemér. Édes atyja ügyvéd volt s fiát a leggondosabb nevelésben részesítette. Iskoláit a pozsonyi evang. főgymuasiumban végezte, hon­nan 1863-ban, az utolsó lengyel szabadságharcz kitörésekor szabadságérzetót követve, szülei és tanárai tudta DÓlkül Laugievicz katonái közé sietve, megszökött. Édes atyja azonban Csehor­szágban utolérte és Pardubitzból visszahozta. Ekkor barátunk életében egy nagy fordulópont állott be. Édes atyja egy szarvasvadászat al­kalmával egy megsebzett szarvas által fellöketve, oly sérülést szenvedett, hogy rövid időn bele­halt. Iskoláit tehát abba kellett hagynia, mivel atyja halála után 8-an maradtak árván s anyagi helyzete nem volt olyan, hogy eddigi életmód­ját folytathatta volna. így lett Vihary bará­tunkból gyógyszerész gyakornok Szempczen, Pozsonymegyóben, Fleischer Antal gyógyszerész­nél, ki egyúttal postamester is volt. Éleinte nagy passióval fogott hozzá uj pályájához, de mikor már a posta expeditori vizsgát letette s a re­cepturát és laboratóriumi experimentatiókat meg­tanulta, unni kezdte élénk természete a csendes életmódot. Fogta magát és 1865 elején katona lett s mivel édes anyja szülői beleegyezését nem tudta elnyerni, egy nagybátyja, református ta­nító, Csaplovics József közbenjárását kérte ki, kinek segítségével a komáromi várban letehette a hűség esküjét és bevonulhatott ezredéhez, a Domiguel ezredhez Badiaba, Olaszországba. Katonáéknál is gyorsan avansirozott, úgy annyira, hogy a reá kővetkező évben, 1866-ban az olasz- országi háború alhalmával, a kustozzai csata napja után cs. kir. hadnagygyá neveztetett ki, s vitéz magaviseletéért, a 2. oszt. ezüst érdemjelet kapta. Bf.rátunk hadnagyoskodott 69-ig s kicsi fizetése (36 frt havi gage), miatt pénzzavarok vették körül; végre megunta a fényes állapotát s vasúti szolgálatba lépett; a magyar nyugoti vasúti társaságnál Szombathelytt tette le a va­súti tiszti vizsgákat, mikor 1872-ik évben Bokody Antal társulata Szombathelyre jött s Vihary Elemér régi tervét megvalósíthatta és otthagyva egy szép jövőt Ígérő hivatalnoki állását, Bokody Antalnál kórista lett. Tehát igy lett barátunk 30 óv előtt szinészszé és küzdött eszményéért. Hazánk majdnem minden nagy városában mű­ködött s bizonnyára fényesebb polczra vihette volna a szinipályán is, ha meg nem nősült volna, és ha neje 12 gyermekkel meg nem ajándékozta volna, kikből ma is 6 él. Vihary Elemér har- minczóves színészi jubileumát melegen ajánljuk városunk nemesen gondolkozó közönségének szives figyelmébe. ! * Presbyter-választás lesz a legközelebbi vasárnap a németi ev. ref. egyházban. Muhi Elek, volt presbiter előhaladott korára történt hivatkozással, elfoglalt állásáról lemondott s az ö helyét kell ez alkalommal betölteni. * Szerenád. Az iparos ónekegyesület jauuár 3-án, névnapja alkalmából Uray Gézánó Kiss Izabella úrnőt, mint zászlóanyát, igen sikerült szerenáddal tisztelte meg. * Gyászhir. Tyuskai P a p p Béla, dr. Papp Zoltán országgyűlési képviselő és költő köztiszteletben állott édes atyja, közelebb Ara- nyos-Megyesen elhunyt. * Korai hir. Lapunk kiadótulajdonosának, Litteczky Endre és nejének ezüstmenuyegzőjóről egyik laptársunk által hozott hir korai. * A katli. kaszinó vizkereszt napján nagy­sikerű estélyt rendezett, melyen Szoyer Ilonka urhölgy, Ékkel Lajos és Mondik Endre énekel­tek ; Bodnár Gáspár felolvasott s Lukácsy Má­tyás fuvolázott. Az előadást vidám tánczmulat- ság fejezte be, * Eljegyzés. Bókássy István m. kir. honv. főhadnagy jegyet váltott dr. Nuszer Lajos köz­kórházi főorvos kedves leányával, Matild kis­asszonynyal Munkácson. * A sárerdei újabb hajtóvadászaton ja­nuár 5-ón terítékre került 14 njrul és 1 róka. A komáók, úgy látszik, jól tudják őrizni a bő­rüket ! * A debreczeni kir. Ítélőtábla tanácsai­nak beosztása az 1902. évre : I. tanács (közpol­gári, telekkönyvi, úrbéri ügyek.) Elnök : Bernáth Elemér, a kir. ítélő tábla elnöke. Bírák: Mórey Ottó. Kölcsey Sándor, í&tfiler Béla, Tomcsányi László. II. tanács (közpolgár i, váltó, kereskedelmi I csőd és bánya ügyek.) Elnök: Szeghő István tanácselnök. Bírák,: Sztámcsnk János, Tar Gyula, dr. Gajzágó Bele. Viski Károly, Botorán István, Szalay József, dr. Bakó-Jós séf. Sommás felül­vizsgálati tanács. Elnök r SzííghéIstván. Bírák: i Sztancsek János (egyúttal elnökhelyettes), Mérey Ottó, dr, Gajzágó Béla, Kölcsey Sándor, Rottler Béla, Tomcsányi László, dr. Bakó József, III. tanács (büntető ügyek szakosztálya.) Elnök : Széli Farkas tanácselnök. Bírák: Unger Gusztáv, Na- szódjy Bálint, Jeney György, dr, Szacsvay Ele­mér;. Agricola Adolf. * A kath. legényegylet január 19-ón, a „Vigadó“-ban tánczvigalmat rendez, melyre se­rényen folynak az előkészületek. * öngyilkossági szándékból Ihilhos Gusz­táv,. 32 éves, békési illetőségű segédkellékes, vasárnap délelőtt a színpad folyosóján, a próba alatt forgó pisztolylyal, állítólag életunlságbol, mellbe lőtte magát s azóta élet-halál közt lebeg. * A méneknek szétosztása méntelepünkön az egyes fedezeti állomások részére január 21-én fog megtörténni. * A Lorántffy Zsuzsiin na egyesület pénz­tárába újév óta a kővetkező összegek folytak be: Félegyházi Mihály ur 20 K, Fülöp Piroska Bpest, özv. Fésős Andrásnó, Fésös Endre, Fó- sös Albert. Jóger Irma, Hajdú Károlyné, Scher- ling Antalnó, Koós Gáborné, Csányi Lajosné, Oláh Imréné, Tamássy Ilona 2— 2 kor. Összesen 42 korona. Mely összegek vételét köszönettel nyugtatom. Szatmár, 1902. jan. 7. Biki Károly, egyl. alelnők. * Eljegyzés. Izsák Simon, ombodi földbir­tokos jegyet váltott Rózner Róza kisasszony­nyal, Rózner József kedves leányával Alsó-Ho- moródról. * Kimutatás a nőegyesület részére gyűj­tött adományokról. Fekete Teréz k. a. ivén adakoztak : P. n. Conv. 5 K, N. N. 6 K, Bé- késsy Géza 2 K, Benkö Miksánó, Wéber János, Winkler Ferenczné, Kató Lajos, N. N. 1 — 1 K, Birinyi Ferenczné 60 fill. Összesen 1T kor. 60 fill. — Dr. Korbai Károlyné úrnő ivén : Mel­les Emilnó 4 K, Irgalmas rendház 2 K, Aszta­los Sándor,' Rezutsek Antalné, Bajnayné, Berky Emma, Ambrózy Gáspárnó. Móriczné, Uray Ká- rolynó, Lükőné, Kölcseynó, Bodnár Gáspár, Dr. Korbai Károlyné 2 — 2 K, Borsosné, Szívós Róza, Fleckhammer Edénó, özv. Timár Pálné, Somogyi Mátyásné 1 — 1 K. Többen 2 K 60 fill. Összesen 35 kor. 60 fill. (Folyt, köv.) * A szatmári ev. ref. egyházmegyében két lelkészi állomás van betöltés alatt, a gyügyei és matolcsi. Utóbbi egyházban a választást az késlelteti, hogy az esperesi hivatal a csekély lelkészi fizetést szemólypótlékkal kívánja fel- javittatni, hogy az egyház minél jelesebb lel­készt nyerhessen. Az ez iránti tárgyalások fo- lyamotban vannak. A gyügyei egyház Hajdú Miklós s. lelkész urat óhajtja lelkészül meg­hívni, a mint ezt illetékes körökben hallottuk. Sajátságos, hogy a kis Gyügye jóval nagyobb javadalmat ad lelkészének, mint a sokkal né­pesebb Matolcs, hol egykor algimnázium is volt. * Köszönet. A szatmári ev. ref. felsőbb leányiskola részére óvári Szilágyi Endre ur 100 korona alapítványt küldött. Újabban küldtek még: Rápólt 5 K 74, Panyola 10 K, Penyige 5 K, N.-Dobos 3 K 12 fi, Hérmánszeg 3 K. Összesen 126 K 86 fillér. Mely összegek vételét hálás köszönettel nyugtatom. Szatmár, 1902. jan. 7. Biki Károly, eseres. * ,Sonká(l község bírája, Nagy Gedeon és Peres Árpád tanító 130 korona költségen a reform, iskola javára egy iskolai hármóniumot hozatott. Ennek költsége fedezésére már két alkalommal sikerült tánczmulatságot rendeztek, mely összesen 87 korona 16 fillért jövedelme­zett tisztán e czélra. Felülfizettek : Madarassy József őrsvezető, Csonka Károly csendőr 2—2 koronát, Peres Árpád, Lahocsinszky Sándor s. jegyző, Kocsis József, Borla Károly körjegyző, Máté Károly 1— 1 koronát, a zenészek ellátá­sáról pedig Nagy Gedeonná, Jakab Ágnes asz szony volt szives gondoskodni mindkét alkalom­mal. A kiknek e helyen is köszönetét nyilvá­nítja a ref. egyház elöljárósága. * Adóvégrehajtások csökkentése. Lukács László pónzügyminister a vidéken folyó adóvég­rehajtások számának csökkentése érdekében mél­tányos körlevelet intézett a pénzügyigazgatósá­gokhoz. E körlevél különös figyelemmel van azon adóhátralékosokra, kik földmiveléssel foglalkoz­nak és elemi csapások vagy más súlyosabb kő-

Next

/
Oldalképek
Tartalom