Szamos, 1917. január (49. évfolyam, 1-26. szám)

1917-01-05 / 4. szám

SZA M 9 S é. oldftL ltlf. jasnár 5. 4 aeám) mint az eső, alapos mint a mély szántás, könnyeket szárit, miat a vigasztalás. A pi­henő pénz: meddő asszony, gyümölcstálén fa, ugaion maradt föld, szárazra került vízi­malom. Nyissuk meg tehát a ládafiát, mert ez­zel elsősorban is saját magunkon segítünk. Jó özletkez jutunk s tnlajdonképen csak ma­gunknak «dank kölcsönt; emellett cuág de­rék hazafiaknak is bizonyultunk. Szeretett hazánk hős serege pedig győzelmes, dicsé, hosszantartó, virágzó hókét ad nekünk cse­réhe. || HIKEK Koronázás után. Bécsből jelentik: A király szerdán délután Roszner Ervin báró naiaisztert fogadta. Kihallgatás után Reszner elmondetta, hogy a király nagy szeretettel emlékezett meg a koronázásról. A király minden iránt érdeklődött és az ügyekkel a legbehatóbban foglalkozik. Roszner elmon- dotta, hogy a koronázás az idegenekre is nagy hatással volt. iffy az osztrák miniszter­elnök kijelentette előtte, hogy aki a koroná­zást látta, megismerhette a magyar nép lel­két és sokat fog megérteni az, aki láthatta és érezhette a magyarok ragaszkodását a saent koronához és ősi szertartásához. Kosz- ser báró csütörtökön Budapsstre érkezik, miután pétiteken miuigztert&náes lösz. Minisztertanács Budapesten. Buda­pestről jelenti tndósitóak: A kormány tagjai tegnap délután 5 órakor minisztertanácsot tartót»ak. Közvetlenül a tanácskozás után gróf Tisza István miniszterelnök Bécsbe uta­zott, hogy az újév alkalmából üdvözölje a királyi ház tagjait. Ä nomisztsrelnök az ural­kodónál kihallgatáson jelenik meg, bogy a folyó ügyekről referáljam A király budapesti tartózkodása. A Budapesti Tudósító szerint ama hírek, me­lyek a királynak legközelebbi budapesti tar­tózkodására vonatkoznak, egyelőre csak kom­binációk. R trónörökös magyar nevelője Bu­eapestről jelentik : A Magyar Kurír arról érte­sül, hogy a király a trónörökös magyar »évelő­jéül Vén Zoltán néptanítót, népfelkelő főhad­nagyét szemelte ki, akit a koroaázás alkal­mából avatott föl aranysa rkanyíus vitézzé. A külügyminiszter utazása. Bécsből ■ jelentik : Czerny» gróf külügyminiszter teg- j ■ap este Hoyes gróf követség! tanát«essal ! a német főhadiszállásra utazett, hogy uj mi- j nőségében bemutatkozó látogatást tegyen a j császárnál. A főhadiszállásról Berlinbe uta­zik a kancellárhoz. Kossuth Lajos Tódor nagybeteg. Budapestről jelenti«:: A „S órai újság“ érte­sülése szerint Koetuth Lajos Tódor nsgy- beteg és hivatalát sem képes már ellátni, úgy, hogy nyngdijaltatását fogja kérni. Kos­suth hir szerint Svájcba szeietne költözködni. Sajó Dezsőt visszahelyezték. Megír­tuk annak idején, hogy S*jó Dezső érendródi jegyzőt, dr. Erdélyi Zoltán közélelmezési ki­küldött felterjesztésére báró Kürthy Lajos, az Országos Közélelmezési Hivatal vezetője a rekvirálások körül elkövetett mulasztások miatt felfüggesztette állásától. A fegyelmi vizsgálaton ez ügyben Jíadaresay István, a nagykárolyi járás főszolgabirija folytatta le, aki a vizsgálat során megállapította, hogy Sajót semmiféle mulasatás nőm terheli, fel­jelentése és felfüggesztése indokolatlan a ezért ellene a fegyelmi eljárást megszüntette és őt hivatalába visszahelyezte. A főszolga­bíró határozatához hozzájárult úgy az alis­pán, mint báró Kürthy Lajos is. , Miért cenzúrázták meg Tisza be­szédét ? A budapesti pártkörökben elhang j zott újévi beszédek közlésekor feltűnést kel- | tolt, hogy Tisza István gróf újévi beszédé- j »ek közlése ellen a cenzúra kifogást tett. ! Értesülésünk szerint ennek semmiféle külö- j nősebb oka nem volt. Tisza az általános j parlamenti gyakorlatnak megfelelően elmon- j dott beszédén némi változtatásokat akart | tenni, amit annál inkábh megtehetett, mert j hiszen a beszéd zárikörben, a munkapárt i küldöttsége előtt hangzott el. Minthogy egy ; tag ragaszkodott ahhoz, hogy a beszéd min- ! j dón részletét a saját gyorsírója feljegyzései szerint közölje, a cenzúra a beszéd közlé­sét letiltotta. Megyebizottsági tagrálasztás. Lázá­radban a megüresedett megyebizottsági tag­ságra nemestóthy Szabó Tibor szolgabirót egyhangúlag megválasztották. A tényleges katonák családjának. Az Országos Hadsegélyző Bizottság a tény- i leges katonák családjainak segélyezésére j Szatmár város részére §00, a vármegye ré- 1 szére 1500 koronát utalt ki. ELŐVÉTELE ZNI LEHET a Jókai előadásra jegyeket d. u. 3—5 ig az Urániában, a pénztárnál. Adományok Csaba Adorján főispán felhívására. A Szamos tegnap előtti számá­ban ismételten leközöltük Csaba Adorján főis­pán felhívását a társadalomhoz a központi s# gílyző bizottság akciójának támogatására a j badbavonultak hozzátartozóinak érdekében. ; A felhívásra újabban a következő adomá- ; nyok folytak be hozzánk: Markovit« Elek j Fiai szesz ipari és kereskedelmi részvénytár j saaág 500 K, Szálkái Gyártelep és Mezőgaz- j dasági rész seny társaság 500 K, csengeri j Mayer Mihály 100 K, Gindl Antal 40 K. Ed i pigi gyűjtésünk eredménye: 1350 K. Újévi üdvözlet megváltása óimén a | i következő adományok folytak be hozzánk : j Dr. Heim an Rezső a bsdiárvák tejalapjára 10 K-t, Nagy Ákos (Puszta-Vadas) a vak ka­tonák részére 10 K-t, Kovács Bálint a hadi árvák részére 10 K-t küldöttek be. R „Szamosához befolyt adományok. I Fried Dezső 200 K-t küldött be hozzánk, j amely összegbél S0—50 K-t % főispáni gyüj- j tésre, a koronázási ebédhez való hozzájáru­lásra és a szatmári hadiárvák tejalapjára, ! 30 K t a szegény h&diárvák ruházatára és 20 K-t a Sajtószásiás céljaira rendalt eljut- ; tatni. — Néhai Mártha Lenke megtakarított zsebpénzét, 9 K. 70 f t az özvegyek és ár­vák javára beküldték hozzánk. — A németi lel- kószi hivatal utján befolyt: A vak katonáknak : Molnár Lajos gyermekei 5 K, Karikás Sán­dor 10 K, Bus Irén 2 K, a hadi árvák szat­mári otthonára: özv. Seres Istvánná 10 K, File Sándcrné 8 K, É. E. 5 K, özv. Farkas Istvánná 3 K, özv. Fazekas Mihályné 2 K, a hadi özvegyek és árváknak : Papp József és neje 20 K, Szabó Ferenc 5 K, a hadba- vonultak családjának: Kováts Lajos esperes- lelkész 10 K, a rokkant katonánknak: File Sándorné 6 K. Összesen 84 K. A vasúti könyvkereskedés sürgősen férfi vagy női rikkancsot keres. A kiadóhivatal a hirdető közönséghez! Tisztelettel értesítjük a hirdető közönséget, hogy a mai nehéz viszo­nyok arra kényszerítenek bennünket, hogy hirdetéseket csakis a dijak elő­zetes kifizetése ellenében vehetünk fel. felkérjük tehát a hirdető közön­séget, hogy « hirdetés diját előre szíveskedjenek beküldeni, nehogy annak közlése késedelmet szenvedjen. Tisztelettel a Szamos kiadóhivatala. UGRANIA MOZdö (KINO THEATER) As Iparos Otthon dlsctaméban. Telefon 8-85. MA PENTEKEN este 6 órától folytatólag JÓKAI MÓR világhírű regénye nyomán a folyó szezon legnagyobb Irodalmi filmje az egész országban itt először. Kirándulás Dinan vidékére színezett természetes. Bzenzáeió ! Szeniácié I Teddy-sSáger JKMcor Teddy ideges Bohózat 2 felvonásban. Végül Jókai Mór remek­szép; regénye: MIREMEG­r o< VÉNÜLÜNK I. része végzete Dráma 5 felvonásban. Főszereplő: Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház nagy művésze. A magyar filmipar koronája ez a film, melyet pazar fénnyel és korhű, remek- szép jelmezekkel állított ki a most már európai hírnek örvendő Über filmgyár. A legpompásabban sikerült filmalkotás, melynek szereplői tökéletes művészettel alakitau&k. GyOnyOrO fotográfia. Remek szép rendezés. Rendes helyárak. Kedveim, jecy nem érvényesI Jftgyak alövátelbsn kaphatók g pénztárnál mindennap d. ------------- a. 3-3-1$. -------------

Next

/
Oldalképek
Tartalom