Szamos, 1909. március (41. évfolyam, 49-73. szám)

1909-03-18 / 63. szám

63 szám. (1909. márc. 18.) SZAMO8 3-ik oldal. geket dioamitt.a! robbantják szét. Emberéletben eddig nem esett kár. Különös esküvő. Felsövisón igen érdekes esküvő volt a napokban. A 100 éves Láb Éliás vezette oltárhoz a 92 éves Fogéi Nächst. Líboek ez már a hatodik felesége, az asszony­nak pedig az ötödik férje. Az eske­tő» nem ment egészen simán ; a kö­zönség szidalmazta az öreg vőlegényt,, mire az megszökött a szertartástól 8 csak nagy nehezen tudták visszahozni De mindezen autodafé ellenére meg­történt az esküvő. Vámszedési .jog árverése. A mára- marosmegyei Lipcse község melletti Nagyág-hidou való vámszedósi jog bérletére e hó 23-án d. e. 10 órakor a máramarosszigeú aÜspáni hivatal­nál árlejtés lesz. Kikiáltási ár évi 1000 kor. bérösszeg. Ajánlatok Írás­ban is beadhatók. Születés halál, házasság. A szat­mári állami I. kér. anyakönyvi hiva­talban március 17 ón a következő be­jegyzések történtek : Születtek. Garai Erzsébet „Sándor“, Szilágyi Erzsébet „Sándor“, Kálik Mihály és Jakab Karolin „Karolina“, Peréczán György és Körösi Erzsébet „Mária“, Halk i József és Beude Juliánná „Endre“ nevű gyermeke. Meghaltak : Straüber Farkasáé Zeif Lina izr. 34 éves agyhártyalob, Huszti Erzsébet 16 éves gkath. tüdőgümőkór. Ahova teljárni is bajos, a sikár'ói legmagasabb hegven termett kitűnő sikárlói karcosbor egy félliteres bu- telia 25 krajcár. Sajáttöltése, 4 éves sikárlói pecsenyebor — „Hungária gyöngye“ címen, egy butelia 50 kraj­cár Aki még nem kóstolta, keresse fel a „Hungáriát.“ Kitűnő lekvár kapható Rákóczi-u 9 szám alatt. Aki Ragályinál vásárol (volt Gil- íyón és Szlávik-féle üzlet) a Deák­téren, sok pénzt megtakarít. Alt °lesó, jó kávét ftSjíl» VII inni? Ha igen, tegyen próbát Benkő Sándor special kávé­kereskedőnél, Szatmár Kazincy-u. 16. Vidék. Nagybánya. Halálozás. Sük Hermann tekinté­lyes nagybányai kereskedő 59 éves korában elhunyt. Temetése e hó 16-án folyt le nagy részvét melleit. Sárközujlak. Március 15. Sárközujlak hazafias közönsége is méltóan ünnepelte meg a szabadság napját. A község közön­sége, valláskülömbség nélkül résztvett úgy a ref., mint a kath. templomban tartott istentiszteleten. Az ünnepsé­geken több hazafias beszéd, ének és szavalat hangzott el. Ugyanakkor szenteltetett fel nagy ünnepség kere­tében az ifjúsági egyesület zászlaja, melynek védnökségét özv. báró Vócsey Józsefné vállalta el. Fehérgyarmat. Március 15. A fehérgyarmati ev. ref. egyház orgona alapja javára ren­dezett táncmulatsággal ünnepelte meg márc. 15-ót. A táncmulatságot műsor előzte meg, melyen alkalmi beszéd, énekszámok és szavalatok szerepeltek. Csenger. Március 15. Csenger község szintén megünnepelte a nagy napot. A kö­zönség és a hivatalnoki kar testüle- letileg részt vett az ev. ref. templom­ban tartott istentiszteleten, azután az iskola udvarára vonultak, ahol lélekemelő hazafias beszédeket és szavalatokat hallgattak. Ombod. Március 15. Á népszabadság ébre­désének évfordulóját talán megyénk­ben s-hol sem ünnepelték meg oly lelkesen, mint a szomszédos kis Om­bod községben. Március 15 én ünnep volt Ombodon, melyen résztvett a falu apraja-nagyja. Isteni tisztelet előzte meg az ün­nepséget, melyen a község segédlel­késze Orosz Ernő prédikált, az isko­lás fiuk és leányok pedig énekeltek és szavaltak. Délután 4 órakor diszmeuet járta be a falu utcáit. Este pedig az isko lé bau hangverseny és t áncmulatság volt. A március 15 ikével kapcsolatosau a község nöközöuséga a távozó ked veit lelkészt ajándék tárgyakkal lepte mrg, melyhez a következők járultak hozzá : N. Székely Andrásné, Szabó Jáuosné, N. Varga Sándornó, Borgyos Ferencnó, B. Károly Istvánné, Pál Sándorné, Kecs­kés Károlynó, Balogh Eszter, N. Varga Györgyné, N. Varga Károlyné, Cs. Ká­roly Ferencné, özv. Fiacskó Jánosné, K. Varga Pálné, Tamás Andrásné, Balogh Antalné, Szabó Sándorné, Székely And­rásné, Pál Mihályné, A. Károly Mihály- né, ifj. Balogh Károlyné, Székely Mi­hályné, Tamás Istvánné, Székely Gyu- láné, id. Vai-ga Ferencné, S. Károly Mihályné, özv. Károly Mihályné, Túri Ferencné, Budy Sándorné, N. Balog’h Károlyné, id. özv. Székely Andrásné, Pál Kálmánná, N. Varga Andrásné, ifj. Varga Andrásné, özv. id. Székely Mi­hályné, N. Balogh Sándorné, ifj. Szabó Mihályné, K. Székely Gyuláné, Katona Ferencné, Cs. Károly Mihályné, Kató Ferencné, Bozsó Ferencné, Gergely Istvánné, Büte Jánosné, Büte Gézáné, Kató Albertné, I. Székely Mihályné, Sáfrány Albertné, Borgyás Károlyné, Puskás Dánielné, Boros Juliska, ifj. Balogh Györgyné, /Erdey Lászlóné, Puskás Gerzonné, Cs. Károly Jánosné, ifj. Balogh Andrásné, Székely Dánielné, ifj. Varga Ferencnó, N. Pál Istvánné. Tamás Károlyné, K. Székely Mihályné, Székely Györgyné, K. Varga Györgyné, Fiacskó Károlyné, D. Pál Ferencnó, Pál Gézáné, Erdey Eszter, P. Székely Sándorné, Balogh Mihályné, Tolnay Istvánné, K. Károly Ferencné, K. Pál Fe- renené, Balogh Jánosné, A. Balogh Gy.- né, Gergely Imréné, Székely Ferencné, Szabó Andrásné, Császlay Istvánné, Pus­kás Istvánné, Balogh Andrásné, Budy Ferenczué, K. Pál Istvánné, K. Szabó Mihályné, Özv. Domokos Andrásné, Domokos Károlyné, Darabán Sándorné, Özv. Erdey Mihályné, Ifj. Pál Ferenczué. Katona Sándorné, Erdey Vilma, Szász Ambrusné, Székely Istvánné, Székely Ida, Ramocsa Eszter, Özv. Székely Sán­dorné, B. Pál Andrásné, Török Feronczné, Büte Mihályné, K. Károly Mihályné, Özv. Pál Andrásné, Pál Ambrusné, F. Károly Mihályné, Cselényi Ferenczné, Kánya Zsigmondné, Béres Mihályné, Vitéz Ferenczné, Id. Szabó Mihályné, Varga Gyuláné gyűjtő és rendező. Vetés. Eljegyzés. Sajó Dezső vetési kör­jegyző eljegyezte Kacsó Mariskát, Kacsó Károly műszaki tanácsos, az állam-épitószeti hivatal főnökének leányát. Láposhidegkut. Rablás az országúton. Elrabolt lovak. Papp Endre láposhidegkuti gör. kath. lelkész e hó 15-én kocsisát elküldte 2 lóval Szatmárra. Amidőn a kocsis a két lóval hétfő éjjel a Batizvasvári állomás előtt lévő or­szágúton jött, több ismeretlen egyén megtámadta, a védekező kocsist le- teperték és ütlegelni kezdjék. A rab­lón azonban tartottak attól, hogy a kocsis segély kiáltásaira valaki jönni talál, a kocsist otthagyták és a két rablott lóval az éj sötétjében eltűn­tek. A kocsis, miután támadóitól megmenekült, rögtön visszasietett Lá- poshidegkutra, ahol gazdájának el­mondta a vakmerő rablást, Papp Endre 16 án reggel besietett Nagy­bányára s ott a történtekről jelentést tett. A cseudőrség a vizsgálatot meg­indította, de még eddig a vakmerő rablók nyomára nem jutott. Szinérváralja. Szereucsétleuség a fegyverrel. Lázár Gusztáv, Lázár Endre szinér- váraljai lakos 15 éves fia a bátyja töltött fegyveréből tréfából meglőtte Lugossy Antal nevű társát. A lövés közvetlen közelről találta Lugossyt Úgy, hogy az egész lő vég altestóbe fúródott. A fiú összeesett, Lázár Gusztáv ijedtében megszökött hazul­ról. A súlyosan sérült Lugossyt a szatmári közkórházba szállították. Az országos vásár Szinérváralján április hó 5-én és 6-án lesz. Kömörő. Járváuy. A községben nagy mér­tékű vorheny-járvány pusztít. Eddig mintegy 15—20 gyermek halt meg vörhenvben. Főszerkesztő: Dr. Tanódy Endre Felelős szerkesztő: Ifj. Utieczky Endra Segédszerkesztő: Dénes Sándor. Munkatárs: Nagy Vincze Gabona-piacról. Budapest. 1909. márc. 17. Határidó Déli zárlat. Buzakinálat és vételkedv jó. Szilárd irányzat mellett 30,000 métermázsa ke­rült forgalomba 15 fillérrel drágább árakon. Egyéb gabonanemek közül rozs és árpa 10 fillérrel drágább, zab és tengeri 5 fillérrel drágább. Idő; derült. 1909. április búza — 13-96—98 , „ rozs — • 10-85—86 „ „ zab — 9-80—81 1909. májusi tengeri — 7-80—81 „ okt. búza — 11-75—76 „ „ rozs — 9-05—06 Értéktőzsde. Déli tőzsde. Délutáni zárlat. Magyarhitel 714-50 711-50 Osztrákhitel 61325 608-50 Korona járadék —■■— 90-25 308—349. 1909. gtsz. Hirdetmény. Értesittetnek az érdeklődők, hogy a városi müjég készítő gépen a f. évben termelendő műjég eladására 308—909. gtsz. alatt hirdetett árverés e hó 16. helyett március hó 18-án d. e. 9 órakor fog megtartatni. Szatmár-Németi, 1909. márc. 15. Bartha Kálmán gazd. tanácsos. Alkalmazást talál. Jóravaló stabil kazánfűtő állandó alkalmazást talál a városi villamos műnél, ugyancsak felvétetik egy gép­ápoló is. — Jelentkezni lehet az Igaz­gatónál Hám János-utca 2. sz. a. Dr. Nagy Barna féle házban. Fehérnemű varrás. Elvállalok minden igényeknek megfe­lelően fehérnemű varrást. Ráczné, Zrinyi-utca 13. sz. a. Művelt fiatal német leány, ki Grátzban kereskedelmi iskolát vég­zett, mint elárusitónö, vagy pénztáros- nő, jobb üzletben, szerény feltételek mellett állást keres. Magyarul is be­szél, bár nem tökéletesen. — Gim a kiadóhivatalban. árVerfci hirdetmlny. A halrni-i kir. járásbíróság, mint tkvi hatóság útasitása alapján alulírott zártgondnok Mandel Mózes tiszaszász- falusi lakosnak, Tiszaszászfalu, Teke­háza és Avaspatak községekben fekvő ingatlanán a folyó gazdasági évre több parcellában nyilvános árverésen 1909. évi március hó 26-án d e. 9 órakor Tiszaszászfalu községben lévő lakásán bérbe adja. Erről a bérelni szándékozókat azzal értesíti, hogy a bérösszeg kétrézletben u. m. fele az árveréskor, a másik fele pedig f- évi julius 1-én lesz a zárgond­nok kezeihez fizetendő. Szászfalu, 1909. márczius 17-én. Eidlitz Ignác zárgondnok. Szőlő hely a Szatmárhegyen, Kislippa és Temp- lomuti állomások között, a Balhás hegy­oldalon, a vasút mellett eladó. Érte­kezhetni lehet Szatmáron dr. Szűcs Sándor ügyvéddel s a Szatmárhegyen Burján Károlylyal. Kertész állást keres. Szerény igényű, kis családu, uradalmi kertész állást keres évi lekötelezés mellett. Április 15-töl, vagy május 1-re. Gim a kiadóhivatalban. Tcraftty Szlítemct dr. Lehoczky János ur házába helyez­tem át. Franki Mihály. Eladó ház. Bercsényi-utca 27. számú ház eladó. Értekezhetni dr. Németh Józseffel Petőfi-u. 15. Eladó szőlőbirtok. Szatmárhegyen Nagy Lippa 38. 39. sz. szőlő kedvező feltételek mellett eladó. Értekezhetni helyben a tulajdonossal. Kiadó lakás. Bérbeadó május 1-re egy két szobából álló emeleti garcon lakás Bocskay-u. 1. sz. emeletes házamban. Egy két szobás udvari lakás István-tér 11. sz. házamban. Dr. Muhy Zsigmond. Eladó lanka Külsőposta kertben egy 5 köblös szép gyümölcsös lankafőid eladó. Értekez­hetni lehet Szabó Gusztáv órás üzle­tében, Attila-utca. kizárólag gőzzel tel- £m «faeal jesen ártalmatlanul HlwJ VA/fll Hájtőjer Pál gőz- és villanyerőre berendezett kelmefestő, vegytisztító- és gőzmosőgyára. Főüzlet Kossuth Lajos utca 10. Fióküzlet Kazinczi-utca 17. — — (Zárdával szemben.) — — Eladó telkek A vasúti állomás melletti „Szentvér“ telekcsoportban: tizenhárom nagyon kedvező fekvésű telkek, — esetleg részletfizetésre is eladó. Értekezhetni Dr. Scbik Elemér ügyvéd Rákóczi-u. 26. sz. alatti irodájában. Kiadó lakás Szécsényi-utca 12. sz. a. levő házam­ban három szoba, előszoba, konyha, azonkívül négy szoba, konyha, esetleg istállóval május elsejére kiadó Reiter Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalom