Szamos, 1900. december (32. évfolyam, 97-104. szám)

1900-12-24 / 103. szám

* Kongnia megállapítás. A csecsei lel­kész kongruája 1200 koronáig való kiegészítés mellett 618'66 f., a milotai 26 68 f, a n-géczi j 449 60 fillérben állapíttatott meg a szokott zá­radékkal. * Búr csapatparancsnok felolvasó körúton. Báró Luzsénszky Félix magyar hazánkfia, aki a múlt óv őszén ment ki Transzválba, hogy részt; vegyen a burok hősies önvédelmi 1 arczában s j mint a magyar kommandó vitéz parancsnoka több nagy ütközetben részt vett s meg is sebesült, -— Clair Vilmos, a F. M. K. E. főtitkárának kísé­retében, legközelebb felolvasó körútra indul az orzságban. Báró Luzsénszky a fölolvasások tiszta! jövedelmének 50%-át a F. M. K. E. kulturális czéljaira ajánlotta föl. Körútját is a felvidéken kezdi meg s csak azután látogatja meg az or szag többi városait. Nyitrán, a F. M. K. E. köz­pontjában már decz. 2-án megtartotta felolvasá­sát, a Vörösmarty-szobor és a F. M. K E. javara. * A szatmár-némcti ev. ref. egyházköz­ségben e hó 30-án d. e. 8 órától, délután j 4 óráig fogják az egj'háztagok a törvény értel­mében uj választás alá eső 7 presbyteri s 19 egyházközségi képviselő helyét szavazás által betölteni. Választási elnök: Muhi Elek egyházi tanácsos; helyettessé Félegyházi Ferencz algond- nok. Jegyzők: Vladár Ferencz és Zágonyi György ev. ref. tanítók. Bizottsági lagok : Gyű lai Lajos, Zabari Ferencz és Kovács Sándor egyházi tanácsosok. A választás helye a szat- már-uómeti ev. ref egyházi tanácsterem. Szava­zatát mindenki csak személyesen adhatja be. * Naptárt, gyönyörű kivitelűt, bő tarta­lommal kap minden előfizető kivétel nélkül díj­talanul, a ki a „Magyar Nemzet“ politikai napi lapra, ha csak egy hónapra is előfizet. A „Ma­gyar Nemzet“ a legolcsóbb fővárosi napilap. 'Megjelen naponta 24 — 32 oldalon. Ad hetenként tanügyi, mezőgazdasági és társadalmi külön mellékletet. Az Országos Magyar Gazdaegyesü- let külön levélben ajánlja tagjainak figyelmébe ezt a napilapot. A „Magyar Nemzet" főszer kesztöje Jókai Mór és Beksics Gusztáv, felelős szerkesztője Adorján Sándor. Előfizetési ára 1 hóra 2 kor. Mutatványszámot küld a kiadó hivatal kívánatra 6 napig. Czim: „Magyar Nem­zet" kiadóhivatala, Budapest, Kerepesi-ut 54 sz Egy uj kalendárium. Mikor tiz egynéhány évvel eze­lőtt megjelent az első Almanach mindenki elcsodálkozott. Hát így is lehet kalendáriumot csinálni V Egy pár esztendő múlva aztán megjelent a Kincses Kalendárium. — Nini hát még ez ! — S most már a harmadik érdekes fajtája indul meg a kalendáriumnak. Egy darab könyvbe fűzött Amerika ez, mely az Űllői-uti Révay-féle könyves házból indul or­szággá, hogy tarka papirosba fűzve hírmondója legyen az időnek és annak, a mi a legközelebb elmúlt időnek t rtént az irodalom mezején. A naptári rész után nagybecsüöszép- irodalmi czikkek következnek, a magyar tárczairás atyames­terétől, Porzótól (Ágai Adolf) egy hoszabb tárcza, egy elmés finom kis rajz szegény Papp Dánieltől. Azon felül egész se­reg elbeszélés, kis színdarab, kedves, humoros történetkék például arról hogy magyarosítottak meg egy németet Jókai müvei. Kép és czikk szól a párisi Jókai-kiállitásról: Szoma- házy István magyarázza humorosan Eötvös Károly művésze­tét, a kinek arczképe is van a kötetben, s egy levele, mely a magyar észnek és stílusnak egyaránt remeke. Azt hisz- szük nem lesz Magyarországon ember, a ki egy párnak elá ne kanyaritaná a nevét. Még a szegény ember is könnyen hozzá jut a maga kívánt könyvéhez, kis havi részletfizetés réven. S a mi megint nagyon érdekes, a kiadó czég (Révai Testvérek, Rudapest, VIII. Üllői-ut 18.) ingyen küldi meg a 172 oldalas nagy kötetet vevőinek s a magyar irodalom ha rátainak. Fölhívás a tánczkedvelő ifjúsághoz! Ma­yor Farkas táncztaniló, kit városunkban már elő­nyösen ismernek egyrészt az ünnepi vakáczió alatt e f. deczember hó 22-től, 1901. évi január 5-ig szünetet tart, azon okból, amennyiben sok vidéki növendéke van és még a szünet után sokan beiratkozni szándékoznak. És másrészt a felnőtt ifjak között több rendbeli zártkörű táncz- kolonok alakulnak a régi tánczok begyakorlására és az uj tánczok elsajátítására, mit a fent említett táncztaniló kiváló tehetségénél fogva egy magya­rázat után és bemutatás mellett, — bárki is ké­pes - az általános közkedveltségnek örvendő és már divatban levő uj tánczokat elsajátítani. Ezért úgy a tánczkedvelő hölgyek, mint urak ezen alkal­mat ne mulasszák el, már annál is inkább, hogy a közelgő farsang báljain az uj tánczok bemuta­tása által, annál nagyobb sikert mutassanak fel. Mayor Farkas tánc-ztanitó a következő beosztással fogja vezetni kolonjait. Az iskolát, — mely decz. 4- től máig folyt, — folytatólag 1901. évi január 5- én hezdi meg, melyet még 5 hétig fog tartani, iskolás növendékek részére tandíj kezdőknek 8 írt, ismétlőknek 5 frt, tanítási idő hetenkint 5-ször d. u. 5—7-ig. Felnőttek részére küh n kolonokba osztva hetenként egyszer este 8 10-ig 3 frt, hetenként kétszer részt vevők szintén 8—10 óráig 5 forinlo fizetnek. — Beiratások 19 U. január 1 —5-éig la­kásán Guttmann palota I. em. 1. sz a. történnek. * Lakbérszabás. A katonai uj lakbérszabást, a mely 1901. évi január 1-töl 1900-ik év decz. végéig 10 évre terjed, a honvédelmi miniszter megállapította. Eszerint városunk az V-ik osztályba soroztalott, daczára annak, hogy a puhatolások eredménye alapján legalább a IV-ik osztályra volt kilátása. Ezen uj bérszabás az 1901 -ik évi január 1. előtt akár az 1879-ik évi XXXVI. törvczikknek az 1895-ik évi XXXIX. törvczikk meghozataláig érvényben volt 5-ik szakasza, akár pedig az 1895 évi XXXIX-ik törvczikk 4. §-a alapján a katonai igazgatás rendelkezésére bocsátott férőhelyekre és mellékszükségletekre nézve alkalmazási nem nyer­het, mivel az utóbb idézett törvény 8. § szerint azon térítési összegek, melyek valamely laktanyá­nak vagy fióklaktanyának rendelkezésére bocsátása idején, a bérszabás szerint térítendő helyiségek után fizettetnek, az illető laktanya, vagy fióklak- tanya részére biztosított idő, iiletöleg azok hasz­nálatának egész tartama alatt változatlanul ma­radnak. * Kérjen ön mutatványszámot a „Háztar­tás“ czimü lapból, mely Kürthy Emilnó szer­kesztésében és az Athenaeum kiadásában ha­vonként 3-szor jelenik meg és meg fog róla győződni, hogy a háztartásban ez a lap szinte nélkülözhetetlen. Előfizetési ára x/4 évre 3 kor. Megrendelő czim: „Háztartás“ kiadóhivatala, Budapest, Kerepesint 54. * Wohl Janka kitünően szerkes/telt és havonként négyszer megjelenő divatlapja a „Magyar Bazár“ előfizetőinek ez idén gyönyö­rűen színezett divatképek és divatezikkoken, bő illusztrált szépirodalmi mellékleten kívül, még rendkívüli köny vkedvezméuyeket nyújt. Mutat­ványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal. A „Magyar Bazár“ előfizetési ára egy negyedévre 4 korona. Megrendelő czim: „Magyar Bazár“ kiadóhivatala Budapest, Kerepesi-ut 54. * Szülők figyelmébe. Forgó bácsi „Kis Lapja,“ mely hetenként bőven megrakodva me­sékkel, versikékkel mulattatja és szórakoztatja az egész hazában az apróságokat, egyúttal ki­tűnő segítő a nevelésben. Minden szülőnek mód­jában van ezt a kitűnő gyermeklapot megren- | detni, mert előfizetési ára évre 2 korona. Megrendelő czim; „Kis Lap“ kiadóhivatala Bu­dapest, Kerepes, i ut 51. sz. * Szőlőkaró beszerzés a kincstári erdők bök Hogy szőlő termelőinknek a telepítéshez szükséges karó mennyiség beszerzése megköny- nyittessék, az a kincstári erdőkből is beszerez­hető, ez iránti kérvények legkésőbb deczember hó végéig az illetékes királyi szőlőszeti és bo­rászati kerületi felügyelőhöz terjesztendő be. Szatmár és Ugocsainegy'k területére a felügyelő székhelye Szinyér Váralja. Megjelölendő a kér­vényben a kért karók választéka, bosszúsága s a hely, ahonnan azokat kiszolgáltatni kívánják. Megemlítendő az is, hogy az esetben, ha a kért választéka karók utalványozhatok nein lennének, a más helyről utalványozandó ugyanolyan, vagy más választékú karókkal a folyamodó beéri-e? A határidőn túl beérkező kérvények csak az esetben fognak figyelembe vétetni, ha a meg­határozóit batáridőn bellii folyamodó • szükség­letük kielégítése után még felesleggel rendel­kezik. Versenyei) kívül áll a Pesti Hírlap, mely most már 23-ik évébe lép nem egy tekintetben. Elismerten legelső Íróink tartoznak munkatársai közé; kélságbevonhatlanul leg nagyobb terjedelme, legbővebb tartalma van ; legtöbb külör kedvezményt nyújt előfizetőinek s vannak más lapokbar meg nem található rovatai is. Az uj esztendőre regényt je lent be Jókai Mórtól (mely már karácsonykor kezdődik Werner Gyulától, Abonyi Árpádtól hosszabb elbeszélést Mik száth Kálmántól, Gárdonyi Gézától. Rendes tárczairói a lap nak : Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Tóth Béla, Gárdonyi Géza Murai Károly, Kenedi Géza (Quintus), Ambrus Zoltáu, Kóboi Tamás, Rede Jób, Kezdi Kovács László, Tömörkény István Homok stb. A Pesti Hirlap hirn vés Esti leveleit Tóth Béla krónikás heti verseit Kozma Andor, a Szerkezstőiői üzene teket (napi rovat) Kenedi Géza Írja ; a sakkrovatot Marócz Géza, a világhírű magyar sakkmester vezeti. S a kitűnt tartalomhoz járulnak a külön kedvezmények. Az előfizető mindé i hónapra kapnak egy kis jegyzéknaplót (naptárrészt t éí és följegyzésre való űrlapokkal): karácsonyra ajándékul kap ja a Pesti Hírlap nagy képes naptárát, mely már az idén is megjelent gazdag tartalommal, díszes kiállításban; végű féláron rendelheti meg a Győry Ilona által kitünően szer kesztelt Párisi Divat c. heti divatlapot. Bátran elmondhatjí hát magáról hazánk e legterj dtebb lapja, hogy versenyei kivül áll. Megrendelhető a kiadóhivatalnál (Rudapest V., Vácz körút 78. sz.) egy hóra 2 kor. 40 fill. 2 hóra 4 kor. 80 fill 3 hóra vngyis negyedévre 7 korona előfizetési áron; a Pá risi Divatai együtt negyedévre 9 kor. Párisi Divat Most lép a Vli-ik évfolyamba a Paris Divat, mely a legrövidebb idő alatt nélkülözhetetlenné válib mindazon hölgyeknek, kik tartanak valamit arra, hogy iga zán az elegáns, választékos párisi Ízlés szerint öltözködje­nek s ne a berlini, bécsi Ízléssel meghamisított képek nyo­mán. A Párisi Divat a legnagyobb párisi műtermek minta ruháit fényképfölvételek nyomán közli, utasítást adva cikkei szabás mintái által a legnehezebb ruhadarbok olyan kiszabásra és összeállításra f nézve' isj hogy az legyen othon készítve is, mint egy párisi modell. A divat-újdonságok rögtöni meg­ismertetése s a szerkesztőség közbenjárása a legnagyobb és legolcsóbb bevásárlásra segiti rá a hölgyeket, úgy a ruha- nemüek mint, mint kézi munkák s más egyebekre nézve. A lap cikkei a divat, a kézi munka, társasélet, konyha, illem, szépségápolás, háztartás, lakásberendezés, vendégfogadás dolgaiban adnak praktikus tanácsokat; az egyre nagyobb mérveket öltő szerkesztői levelezés szintén az olvasók érde- szolgálja. Regény-melléktete, mely alikjánál fogva diszes, két nagy köttetbe köthető a legkiválóbb franczi regény­írók müveit adja. A regényiven kivül szabási és havonként szines divatkép is van a laphoz mellékelve. A Párisi Divat az egyedüli magyar divatlap, mely hetenként jelenik meg. A Párisi Divat előfizetési ára egy évre 16 kor félévre 8 kor. negyedévre 4 kor. A Pesti Hirlap-pal együtt egy évre 36 kor. félévre 18 kor. negyedévre 9 kor. Mutatványszámot kívánatra küld a kiadóhivatal (Budapest V., váci-körut 78.) * Felülfizetések. A szegény gyermekek ja­vára rendezett deczember 15-iki estélyen: Klein és fia 4 kor., Berger testvérek 2 kor., Lederman D. 2 kor., Kollár Ferencz 5 kor. Franci H. 5 kor. j Bleier és Weisz 2 kor. Mandel Hanni 5 kor. Grosz I Móricz (Kálló Semjén) 5 kor.. Drágos Béla 50 fill. Liderman N. 50 fill. Gyesei 8 kor. Roóz Szilárd 2 kor. Roóz Samuné 4 kor. Rothbart 2 kor. Feld­man Mór 2 kor. Árvay 2 kor. Tankóczy Gyula 1 kor. Hagymási 2 kor. Schvarcz Albert 2 kor. Klein Vilmos 5 kor. Horvát L. 2 kor. Hermán Mihály 8 kor. Fusch B. 2 kor. Spiegel F. 2 kor. Lövy M. 2 kor. Berta M. 2 kor. Fridmanné 1 kor. Dunajec 60 fillér. Kávásy S. 4 kor. Halász Mór 5 korona. Molnár 2 kor. Borgida L. 2 kor. Schréter Adolf 2 kor. Bárány Samu 2 kor. Küszner Albert 2 kor. Kaufman Ign 2 kor. Kellner Mórné 5 kor. dr. Biró 4 kor. Jákó M. 2 kor. Roóz Gyula 2 kor. Kóródy 2 kor. Szatmári Zs 3 kor. Spitzer Herman 2 kor. Kemény Lajos 1 kor. Kövesdy Sarolta 3 kor. Kiss E. 3 kor. Vajda M. 2 kor. Márkus Z. 2 kor. X. Y. 1 kor. 20 fillér. Steinfeld M. 1 kor. Márkus Jenő 5 kor. Ehrenfeld L. 4 kor. Róthné 4 kor. Róth Géza 2 kor. Baron 1 kor. Beer S.-né 5 kr Fekete D. 1 kor. Braun S. 2 kor. Farkas M. I kor Fried Emil 5 kor. Mayer Samu 5 kor. Braun B. 1 kor. Reiter M. 2 kor Kaufman D. 1 kor. dr. Bródy 4 kor. Beer Mór 5 kor. Hirsch M. 1 kor. Dr. Fon 4 kor. Grosz Jenő 2 kor. Cs. Mayer K. 4 kor. Dr. Kele­men 2 kor Reich A. 2 kor. Hirsch S. 1 kor. Tei- telbauin H. 3 kor. Grünfeld Lípót 3 kor. Boros M. 4 kor Beer Samu 2 kor. Radó B. 1 kor. Dr. Fri- | dór 2 kor. Braun 1 kor. 60 fillér. Bauer 1 k. 20. 1 Blum László 8 kor. Dr. Rácz E. 2 kor. Deutsch M. ! 1 kor. Dr. Erdélyi 2 kor. Neuschlos czég 1 szekér ! fa, Hoffmann 5 kor. Konta és Mező 4 kor. Neu- 1 schlos 4 kor. Goldczicher 5 kor. Mendl és Lővy • 5 kor. Müller testv. 5 kor. Riegler József E. r. t. 5 kor. Lassrer cs Aschler 5 kor. Athenaeum 5 kor. ° Uj mintájú és értékosztályzatu marhale­vél űrlapokat bocsát ki a pénzügyminisztérium. Az űziapok 4, 12 és 20 filléres különféle szinii bélyeg­• gél lesznek ellátva. Az űrlapon „Államkincstár“ feliratú vizjegy lesz. Már 1901. január 1-töl kezdve ! csakis az uj mintájú marhalevelet szabad forga- j lomba hozni. A 2 évesnél idősebb ló és szarvas- marha után 20 fillér (eddig 10 fillér volt), 2 éves­nél fiatalabb ló és szarvasmarha, valamint öszvér és szamár után 12 fillér (eddig 6 fillér), juh, kecske és sertés első darabja után 4 fillér, minden to­vábbi darab után 2 fillér bélyeg illeték és azonkí­vül a városi, illetve kiállítási dij lesz fizetendő. * A sertésvész Udvari és Hirip községben megszűnt s a hivatalos zárlat feloldalott. CSARNOK, Londoni levél. A Szamos számára irta: Buday Sándorné. London, Armfield's hotel decz. 9. 1900. Hosszasabban időzve London óriási palotái izlésteljes pompás épületei és szolid kirakatai között mindent megnéztem, amit ott meglátni óhajtottam, kivéve a britt királyné ottani palo­táját. E hó elején azonban ő felsége kivonult windsori kastélyába, a hol a karácsonyi ünne­peket is tölteni akarja, s igy hozzájutottam régi vágyam teljesüléséhez, elkocsizva a Westenden fekvő szép parkkal övezett fejedelmi lakba, mely közvetlen az állatkert szomszédságában terül el. Á sima homlokzattal biró két emeletes épületnek minden terme tele van roppant becses kincsekkel, melyekkel csakis a Londonban levő kensmgtoni muzeum gyűjteménye versenyezhet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom