Szamos, 1907. február (39. évfolyam, 10-17. szám)

1907-02-07 / 11. szám

11. »ám. SZAMOS 3-ik oldal. Mindezek olyan kérdések, melyek­nek gyakorlati megoldása és mérle­gelése a megalakulás előkészítésének feladatai közé tartozik. Nézetünk szerint, tekintettel a mi iparunk és kereskedelmünk jelen ne­héz viszonyaira, a kényszer szigorú eszközei nélkül kell az átmenet nehéz munkáját előkészíteni, és kerülni kell a súlyosabb kárositásokat.. Ezen előmunkálatok megbeszélésére rövid idő alatt szakértekezletet akar­nak tartani és az itt kialakult elvek és megállapodások alapján hívjuk össze az alakuló gjülóst, amelyen cikk irót, mint az ügynek lelkes pártolóját is szívesen látjuk. Itray Gézán«, pomahidy Sándor, társelnökök. Egy kis észrevétel. Azon alkalomból, hogy váiősünk polgármesterét egyik helybeli pénz­intézet igazgatósági tagjává válasz­totta, a „Sz. és V.“ helyi lap vezető cikkében D. ur azon kérdéssel foglal­kozik, vájjon az igazgatósági tagság össze fér-e a po!gármesteri állással, és nem sérti-e annak méltóságát ? I). ur igen rövid látó egyén lehet, mert hiszen tudhatja, hogy úgy vá­rosunkban, mint az egész országban a legmagasabb állami és törvényha­tósági tisztviselők betöltenek hasonló állásokat és a kormányhatóság is ab­ban a nézetben van, hogy az ilyen közérdekű vállalkozásokban a köztiszt­viselők részvétele igen kívánatos. — Másrészt kétségtelen az is, hogy a még mindig igen szegény javadaima- zásu tisztviselői kar az ilyen tiszte­letbeli állásokra nagyeu is reá vau utalva és azt is tudhatná a cikk Írója, hogy városimk volt polgármesterei, úgy Böszörményi Károly, mint Hár­mán Mihály hasonló igazgatósági tag­sági állásokat, nemcsak elnöki minő­ségben, több ipari és pénzintézeti vállalatnál betöltötték anélkül, hogy az ellen bárkinek legkisebb kifogása lett volna, akik pedig családi és va gyoni helyzetüknél fogva sokkal ke- vósbbé voltak arra utalva. — És igy dacára, hogy a cikkíró a személyi célzás és animózitás vádja ellen vé­dekezik, mindenesetre különösnek kell tartanunk, hogy ezen kérdést azon egyénnel szemben veti fel, aki köz­tudomás szerint a polgármesteri szék­nek közóhaj szerinti betöhhetéséért minden elődjénél a legnagyobb anyagi áldozatot hozta. Az összeférhetetlenség kérdése te­hát teljesen túlhaladott kérdés. Ami az illendős kérdését illeti, jól ismerjük polgármesterünk jó ízlé­sét és gondolkozását s megvagyunk győződve, hogy bárhol és bármily állásban az elvállalt tisztséget állásá­hoz méltóan fogja viselni, de a ké­nyes Ízlésű D. ur megnyugtatására felsoroljuk, hogy ha ugyanilyen állá sokat a szatmári ev, ref. egyházme­gye esperesse, egy róm. kath. prelátus kanonok, ügyvédek, vármegyénk több előkelő nagybirtokosa elfoglalhat, nem látjuk megsértve a polgármesteri szék tekintélyét az által, ha a polgármes tér is, az egyébként is kifogástalan társaságban ül. Nem tudjuk ugyan a polgármester elhatározását, azonban azt megnyug­vással bízzuk reá és az arra illetékes tényezőkre, de a konkrét esetben, úgy véljük, hogy polgármesterünknél oly ethikai tekintetek is érvényesül­nek, amelyek figyelembe vétele tel­jesen indokolt, ha t. i. azon intézetet, amelynek megalapítása óta tagja s egyik vezetője volt, a neki tudomá­sunk szerint, felajánlott és sokkal jobban javadalmazott más péuzinté- zeti elnöki állásért elhagyni, sem pe­dig azon pénzintézeti — s helyét szintén átengedni kész elnököt föl váltani nem ig. ekezett — amidőn az egyik igazgatósági tag önkéut helyet adott neki az igazgatóságban, ezen tekintetek elől ki nem térhet. Mind­ezen jelenségek épen azt bizonyítják, hogy polgármesterüuket ezen kérdés­ben is, mint eddigi közpályáján nem az anj7agi érdek, hanem a jelleines emberre első sorban irányadó ethikai szempontok befolyásolják s meg va­gyunk győződve, hogy polgármeste­rünket épen a székfoglaló beszédében kifejezettek alapján, — nemsokára a maga rendes u'tján elnöki minőségben is üdvözölhetjük nemcsak itt, de más közérdekű vállalatnál is és egyáltalá­ban nem látjuk veszélyeztetve azon heti egy-két órát igénylő tisztség el vállalásával, ismerve nagy munkabí­rását, a polgármesteri teendők pontos ellátását. Sőt a polgármester a valódi közérdeket akkor szolgálja, ha az ily ipari és hitelintézeti vállalkozásoknál tudását, és tekintélyét érvényesíti s is­merve polgármesterünk egyéniségét, kétséget kizárólag tudjuk, hogy ezen megbízásából folyó teendőiként nem a napibiztosi dijak és tantiémak gyüj tósót és apró váltó kölcsönök elbírá­lását. fogja tekinteni, hanem ott is egj'edül a helyesen felfogott közérde két szolgálja. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a kérdés felett napi rendre tér­hetünk. SZÍNHÁZ. Pénteken, szombaton és vasárnap Pintér Imre a Népszínház művészé­nek vendégjátékában volt alkalmunk gyönyörködni. Lili, Bor és Ripp Van Winkle kerültek színre, amelyekben Pintér Imre régi kedvencünk bámu­latos énektehetsógét és nagy művészi játékát ragyogtatta előttünk. Olyan nagy művész ő, hogy hozzá ha onlót vidéki színpadokon látni és élvezni csak nagy ritkán van alkalmunk. A magas, kidolgozott, művészi játék, a minden részében iskolázott gyönyörű csengő hang oly tulajdonságok, me­lyeket oly mértékben kifejlődve, mint a,zt Pintérnél láttuk, csak keveseknek adatott meg. Nehezen válunk meg tőle s csak a viszontlátásig. Mennyi sóhajtás hangzott ei ezen estéken, hogy miért nincs nekünk is egy Pin­tér Imrénk?! Magáról az előadások ról csak annyit, hogy kissé vonaíot- tak voltak, mintha színészeink is meg lettek volna hatva vendégművészünk játékától és tudásától. A szereplők meglehetősen jók voltak s akik nem feleltek meg eléggé, azokra a feledés fátyolét borítjuk, nem akarjuk ron­tani e feiejthetlen esték hatását. Hétfőn »János vitéz“ ment. zóná­ban, még mindig zsúfolt ház előtt. Kedden a „Vig özvegy“ szintén meg nem szűnő érdeklődéstől kísérve került színre. Komáromi és Tihanyi kettősről elmondhatjuk, hogy olyan együttest produkál, amilyet vidéki színpadon egyhamar nem élvezhetünk. HÍRROVAT, * Hymen. Szarka Imre zilahi pénz­ügyi fogalmazó eljegyezte Markó Ella kisasszonyt, Markó Vendel volt má- ramarosszigeti pénzügyi számvizsgáló özvegyének leányát. * Eljegyzés. Rosenstein Mór ura­dalmi igazgató Gyapolyból, eljegyezte Rothbart József szesznagykereskedő leányát, Margilot. * Eljegyzés. Vass Lőrincz nagy­bányai fiatal kereskedő eljegyezte városunkból özv. Tóth Istvánná leá­nyát, Mariskát. * Nyugalombavonulás. Barabási Kun László, az „Első magyar ált. biztositó társaság“ pénztárosa 25 évi buzgó munkálkodás után, saját kérel­mére nyugalomba vonult s továbbra is városunk állandó lakosa marad. * A közegészségi bizottság kedden délután tartotta meg alakuló gyűlését s elnökéül dr. Keresztszeghy Lajost választotta meg. * Uj irányelvek. A „Szatmárme- gyei Közlöny“ nagykárolyi hírlap f. hó 2-iki számában érdekes beköszön­tővel lepte meg olvasóit. Szerkesztőt Ó3 irányt cseréit s amint maga moudja : „A feledés sűrű ködének mindent jóvá tevő leplét borítjuk reá a múltra, el akarjuk törölni e lap történetében annak a korszaknak emlékét, midőn, nem kutatjuk az okokat miért, e lap hasábjain nem az ezentúl megszólalni akaró tiszta, önzetlen hazafiság, pár­tatlanság. puritánság és elvhűség, ha­nem a mindenkor uralmon levők egyé­niségének nem mindig tetszetős képei találtak visszhangra.“ Szóval javulást igér. A lap felelős szerkesztését dr. Antal István vette át. Kunéry Kál­mán előbbi szerkesztő, miután kiadói­nak politikai irányával nem értett egyet, ki lépett a lap kötelékéből. * Kinevezés. Az Első magyar ált. bizt. társaság helybeli főügynökságé- nól a Kun László nyugalombavonu- lása folytán megüresedett pénztárosi állásra , Losoncz.y Istvánt, Losonczy Gusztáv komlódtótfalusi ev. ref. lel­kész fiát, a helybeli főügynöksóg de­rék fiatal tisztviselőjét nevezték ki. * Az iparos ifjak köre vasárnap délután 3 órakor tartotta meg évi rendes közgyűlését Tankóczi Gyula elnöklete alatt. Az elnöki megnyitó az iparosok tömörülésének eszméjével foglalkozott s a rendkívül népes köz­gyűlés a buzdító beszéd hatása alatt egyhangúlag elfogadta a titkári jelen­tésben foglalt azou indítványt, hogy az egyleti élet fejlesztése és egy nagy polgári kaszinó megalapítása céljából a kör jelenlegi Rákóezi-utcai telkén megfelelő nagyobb szabású építkezést hajtson végre. A közgyűlés megbízta a választmtny t, hogy az építkezés tervét ás költségvetését készíttesse el s szerezzen be ajánlatokat. A tisztuji- tás közfelkiáltással ment végbe. A tiszti karban annyi változás történt, hogy másod titkárrá Litteczky Istvánt főjegyzővé Lénárd Károlyt választot­ták meg. Márton László jubiláns fő­jegyzőnek lemondása alkalmából örö­kös tiszteletbeli főjegyzővé történt egyidejű megválasztása mellett a köz­gyűlés elismerését fejezte ki s érde­meit jegyzőkönyvileg megörökítette. Az egylet vagyona 40,000 koronát meghalad, tartozása 15,000 korona. Farkas László pénztárosnak a közgyű­lés köszönetét szavazott s a felment­vényt neki, valamint a számvizsgá­lóknak megadta. * Az amerikai kiváudorlág ellen. A városi közgyűlés által e célra ki­küldött bizottság kedden délután 3 órakor tartott értekezletén megállapí­totta a kormányhoz és képviselőház­hoz felterjesztendő felirat szövegét. A tanácskozásban részt vettek dr. Vajay Károly polgármester, dr. Kele­men Samu, dr. Kérész*szeghy Lajos és Teitelbaum Herman biz. tagok. A bizottság nem osztotta a múlt havi közgyűlési jelentésben foglalt indít­ványt s nem a védkötelezettség alap­ján kívánja kozlátozni az amerikai kivándorlást, hanem okos ipar- és ag­rár politikával. Legfeljebb annyi kon- cessiőt enged meg, hogy a sorhadi szolgálatot még nem teljesített vód- köteleseknek, tehát 21 — 23 éves kor­ban levőknek tagadtassók meg az útlevél kiadása. Erélyesen követeli a bizottság a kivándorlásra csábitó ügy­nökségek eltörlését s a kivándorlottak vissza édesgetése céljából a nagy bir­tok kötöttségeinek fokozatos megszün­tetését, a kis gazdáknak kamatmentes állami kölcsönt, adómentességet stb. * Téves kézbesítés. Legutóbbi szá­munkban megírtuk a bűnügyi följe­lentés alapján, hogy a szatmári kér. banknál váltóhamisításnak jöttek a nyomára. Ugyanis a múlt évben Bo­tos Erzsébet uszkai lakos 13,200 K összeget vett fel ingatlanára a fenti pénzintézetnél. Miután a váltó jau. 10-én lejárt és nem rendeztetett, az adós felhivatott a váltó kifizetésére A bank Botos Erzsébettől azt a választ nyerte, hogy ö nem tartozik semmi vei sem, miután egyáltalában pénzt n«m vett fel. Ezek folytán a bank csalást gyanúsított és dr. Kelemen Samu az intézet ügyésze tájékozás végett a helyszínére kiszállt és csak hamar meggyőződött róla, hogy itt nem csalásról, de egy vaskos tévedés­ről van szó. Ugyanis az illető köz­ségben a váltó-adós, Botos Erzsébeten kívül, még egy hasonló nevű egyén van és ennek lett a felszólítás kézbe­sítve, ki természetesen tiltakozott mindennemű fizetség ellen. Az igazi adós most már egy kissé elkésve sie­tett ügyét rendezni. * Gyászhir. Özv. Bein Györgyné szül. Pliske Amália életének 81 - ik évében, f. hó 6-án, reggeli 1 órakor Szatmáron elhunyt. Temetése a róm. kath. egyház szertartása szerint ma d. u. fél 2 órakor Kölcsey-utca 3. sz. gyászháznál fog végbemenni. Bodnár József polgártársunk az elhunytban anyósát gyászolja. * Kinevezés. A vallás és közokta­tásügyi miniszter Lipeczky Katicza okleveles tanítónőt, Lipeczky Elek' leányát a szoiyvai állami elemi isko­lához tanítónőül kinevezte. * Adományok. Bakó Ignácz mér­nök az ev. ref. főgimu, alapja javára 20 K, Szeöke Sándor 30 K-t adomá­nyozott. A szatmár-nómetii Népbank r. t. a ref. főgimn. tápintézet javára 30 koronát és három tanuló jutalma­zására 30 koronát, továbbá az ev. ref. felső leányiskola céljaira 60 koronát küldött, mely adományokért ez utón is hálás köszönetét fejezi ki az inté­zet igazgatósága. — Á Szatmári Ta­karékpénztár egyesület évi üzletered- ményéböl a Kereskedő-tanonciskola jobb tanulóinak jutalmazására s az Ezres jótékony asztaltársaság felru­házó céljaira 30—30 koronát adomá­nyozott. Fogadja a nemes pénzintézet a segélyezett intézmények hálás kö­szönetét. * Eltörte a lábát. E hó 4-óu d. e. a vasúti restauráció 3. oszt. váróter­mébe pityókos állapotban állított be Szász András napszámos. Mikor a söntóshez ért, valaki úgy fellökte, hogy egyszerre elterült a padlón, miközben jobb lába eltört. A mentők szállították be a közkórházba. * A Duua—Tisza csatorna. — A Duoa —Tisza csatorna ügyében Szol- nokvármegye alispánja a debreczeni főispánnal egyetértve az érdekeltsé­get, a szakköröket és a testületeket gyűlésre hívták össze, melyen Szávay Gyula kamarai főtitkár javaslatára elhatározták, hogy a szolnoki torko­lat létesítését kívánják, mert igy a viziut maga után vonja a FelsŐ-Tisza s a mellékfolyók szabályozását. * A tánctanitás az ev. ref. felsőbb leányiskolában megkezdődött. Jelent­kezéseket f. hó 10-ig még elfogad az igazgatóság. * Nyilvános nyugtázás. A g. kath. egyház javára január 20-án rendezett táncmulatságon felülfizettek : Tan­kóczi Gyula, Drágus Béla 20—20 K Hubán Gyula, Savanyu János 10—10 kor., dr. Dobossy Endre 8 K 80 fill., ifj. Litteczky Endre 6 K 80 fill., özv. Hubán Sándorné, Dobrán János 6—6 kor., Orosz Miklós, Perónyi János, Anderkó Bertalan, Markos György, Szűcs József, Bölönyi László 5—5 kor., N N. 4 K 80 fill., Jakab Lajos, özv. Groza Lászlóné, Kúrák András, N. N., Markos Sándor 4—4 kor., Hal­ler Ferencz 3 K 80 fül., Marosán János, Marosán László 3—3 K 60—60 fill., Csomay Imréné, id. Marozsáu György, Bellovies Györg}^ 3—3 kor., ifj. Rubinszky Ferencz 2 K 80 fill., Tóháti János, Pap Lajos, Pap János 2—2 K 60—60 fül., özv. Majaros Mi­hály né 2 K 40 fill., ifj. Marosán György, N. N., özv. Donka Jánosnó, Mihálka József, ifj. Kompár György, Mihálka István, Burdó József, Papp Ottó, Erdős János, Tankóczy Béla, Nagy Lajos, Oszter Károly, özv. Ováry Jánosné, Csomay Győző, Ja­kab Mihály 2—2 kor., Csomay Ala­dár, Márton Lázár, Márkus Dezső, Szabó Mihályuó 1.80-1.80 fill., Dorka Pál, Dobráu László, Veres Jáuos, Bab János, Stibli Lajos, Hudák Mihály, 1.60—1.60 fill., Hauka Jáuos 1.60 fii., Matécsa János, Rubinszky Ferencz, Bencze József, Balogh Mihály 1—1 K 40—30 fill., Jánki Mihály, Holinda Mihály, Tájbert József 1.20—1.20} r

Next

/
Oldalképek
Tartalom