Szamos, 1908. február (40. évfolyam, 10-17. szám)

1908-02-20 / 15. szám

SZAMOS 15-ifc sznro. A tanácsból. Közutak fásítása. A földművelési miniszter közutaink befásitására ujabbau 2000 db. szeder csemetét utalványozott. A városi ta­nács a csemeték annak idején való átvételével és a kiültetésök iránti in­tézkedéssel gazdasági tanácsost bizta meg. A fertőtlenítés reformja. Dr. Vajay Imre tb. főorvos a bu­dapesti fertőtlenítő intézetben tett tanulmányai alapján javaslatba hozta a városi tanácsnak egy stabil göz- fertőUenitő gép és egy betegszállító kocsi beszerzését, mert a Bukovszky féle formai dehyd fertőtlenítő készü­lék egymagában nem elegendő a si­keres fertőtlenítéshez. A városi ta­nács tehát a fertőtlenítésnek modern alapokra fektetése céljából megbízta a gazdasági tanácsost, hogy a stabil gépre, betegszállító kocsira és a fer­tőtlenítő munkások ruháira-szerezzen be ajánlatokat. Kamatláb leszállítás. a . Szalmán Takarékpénztár Egyesület“ igazgatósága az egyesületnél 5 szá­zalékra elhelyezett betétek kamat­lábát 190B. március hó 1-től 47a százalékra leszállította. Szatmári Takarékpénztár Egyesület. 2. oldal. Színház. Színházi műsor. Csütörtökön János vitéz. Pénteken (zóna) Erdő szépe. Szombaton Suhanc. Szombaton és vasárnap a „Bőregér“ került színre, mindkét estén össze­vágó, jó kiállítású és jó menetű elő­adásban. Adél szobalány szerepét az első »estén Komáromi Gizi, másodszor már Halier Irma, a társukat uj tagja énekelte. Hát nincs mit tartani Kó­lájára. Fogadják az egylet leghálásabb köszönetének, kifejezését. Nagy köszönet illeti főjegyzőnket dr. Szűcs Sándort, ki a legszívesebb készséggel teljesítette hivatala teen­dőit, az egyleti ügyvédet dr. Harcsár Gézát, az orvost dr. Török Istvánt, a kik Istannevében buzgólkodtak. Választmányi ülést az 1906. év végén é* 1907-ben, összesen 6-ot tartottunk, melyeken a folyó ügye­ket tárgyaltuk, esetleges indítványok és tervek felett tanácskoztunk és az egyleti pénzszerző mulatságok, hang­versenyek felett cseréltünk eszmét. Az Í906. okt. 15 én volt ülésen el­határoztuk, a nov. 10-én megtartott műkedvelői előadást baba-bazárral, mely nagy jövedelmet hozott. Az 1906. nov. 30.-i választ, ülés tudomásul vette a II. Rákóczy Ee rencz temetésén való képviseltetóst. 1907. jan. 18.-i v. ülés árvákat vett fei és tudomásul veszi, hogy az április 19.-i színházi estély 672 kor. jövedelmezett. 1907. jan. május. 24.-i v. ülés nyári mulatság rendezését határozta el, jun. 9. re a Kossuth Kertben. 1907. jul. l.-i v. ülés tudomásul veszi, a junius 9.-i nyári mulatság eredményét. Nyers bevétel 2302 kor. 89 fillér, kiadás 1470 kor. 38 fillér, tiszta jövedelem 832 kor. 21 fillér 1907. szept. 26.-i v. ülés köszö­márominak az összehasonlítástól, mert nagyon szépen megállotta a helyét, friss volt, eleven, talán még ügyeseb­ben játszott mint máskor és egészen kellemesen énekelt. Haliért is szíve­sen, sok tapssal fogadta vasárnap a közönség s ö igyekezett is arra rá­szolgálni. Csengő éneke, pezsgő •ubrett-temperamentuma, rutinos moz­gása és tánca tették sikeressé és ha­tásossá játékát. Mányai Aranka szó pen énekelt, Tihanyi és Ritkái is erősen hozzájárultak jóizü játékuk­kal a teljes megelégedés felkeltésé­hez. Audai és Ihász G. végtelen ügyes táncukkal kellemes meglepe­tést szereztek. Hétfőn „Az ördögöt“ ismételték felárban. Kedden a „Milliárdos kisasszony“ ment szintén dicséretes jó előadásban. Audai a címszerepben egy-két tiszta, bátor hangot vágott ki. Megérde­melte a tapsot. Játéka is diszkrét volt. Haller Irma a szobalány szere­pében hódított s főként a panama kupiéval s ezt követő táncával nyerte meg a közönség meleg rokonszeuvét és tapsoló tetszését. (n. v.) Olcsó és szép hús! Értesítem a n. é. közönséget, hogy a Kazinezy-utca 15. sz. alatt (dr. Weisz Sándor ur házában) tréfli mészárszéket nyitottam, hol I. rendit marhahúst 56 krajcárért II . . „ 48 „ árusítok kilónkint. — Mindennap friss vágás. Brüder Cáli. Laibaehi savanyurépa-fő- zelék kapható Szabó Géza fűszer­es csemegekereskedésében Kazinczy- utca 10. sz. nettel tudomásul veszi, hogy dr. Lengyel Alajos ügyvéd, a dr. Far­kas Antal ügyvéddel folytatott peré­ből származó 95 kor. 80 fillért a nő- egyletnek ajándékozza. Elnök jelenti, hogy Unger Gézáná és dr. Fodor Gyulánó az Egylet buzgó tagjai városunkból eltávoztak s igy Egyletünk kötelékéből kiléptek Az ülés fájdalommal fogadja elköl­tözésük hírét. Indítványozza végül az elnöknö egy műkedvelői szinielőadás rende­zését, A választmány a tervet elfo­gadja és az előadás idejéül ^november elejét tűzi ki. Az előadás megtörtént. Tiszta jöve­delme 548 kor. 44 fillér. Az egyleti év főbb történeti moz- zanataiképen a következőket je­gyezhetjük fel: A megyés püspök urat dr. Boromissza Tibort disztaggá való választása alkalmából küldött­ség kereste fel s átnyújtotta a disz tagságról szóló okmányt. A püspök ur kegyesen fogadta a küldöttséget s az Egylet céljaira ez alkalomból, mint monda, a diplomáért 100 koro­nát ajándékozott. Miként az előző években úgy 1906 és 1907 ben megtörténtek, a sanatorium részére való templom és temetői gyűjtések, a melyek szépen jövedelmeztek. (Vége köv.) HÍRROVAT. * Uj ref. püspök. Az erdélyi ref. egyházkerület kedden tartott gyűlé­sén a Bartók György halálával meg­üresedett püspöki székbe egyhangúlag Kenessey Béla egyházkerületi főjegy­zőt választotta meg. Az ünnepélyes beiktatás április 7-én leend. Az er­délyi egyházkerület Kenessey Bélában egy ritka szorgalmú, tiszta jellemű, szilárd akaraterejü s sokoldalúan kép zett tudományos férfiút választott meg püspökéül, aki bizonyára méltó disze Jeend annak a püspöki széknek, amely oly sok kiváló férfiút adott a magyar nemzetnek, a tudományosság­nak és az egyháznak. * Kataszteri kinevezések. A pénzügy- miniszter Darabanth Jenő kataszteri mérnök seg'édet a X-ik fizetési osztályba kataszteri mérnökké, Gyólay István és Fock Ferenc felmérési növendékeket a Xl-ik fizetési osztályba kataszteri mér­nök segédekké nevezte ki. * Kinevezések. Az igaza ígügymi- niszter Vadnai Pál cs. és kir. 12. hu- szárezredbei őrmestert a szatmári kir. járásbírósághoz Írnokká nevezte ki — Dr. Falussy Árpád főispán Sikolya Bálint végzett joghallgatót közigaz­gatási díjas gyakornokká nevezte ki s az alispáni hivatalhoz osztotta be szolgálattételre. — Városunk tanácsa fogyasztási adó ellenőrré Szatmár- hegyre Csízek János ottani végre- baj ót nevezte ki. " Püspöki ebéd. Dr. Boromissza Tibor püspök a helybeli r.k. fmép- iskolaszék tagjai tiszteletére e hó 16-án ebédet adott. * Kirendelés. Az igazságügyminisz­ter Papp Kornél dr, nagysomkuti ügyvédet a szatmáruémetii kir ügyész­ség kerületébe ügyészségi megbízottul nevezte ki. * Uj választmányi tagok. A szat­mári jótékony uöegylet 1908. január 26-án tartott évi rendes közgyűlésén a régi tisztikart és választmányt tudvalevőleg egybaugulag megvá­lasztották, most újabb választmányi tagok a következők lettek : Kótay Pálné, Rácz Béláné, Saja Síndorué, Pótor Dánielué, Grusz Líszlóné, Ko vács Bálintné. Ura> Dezsőné, Kozma Ilonka, Pilhoífer Ida, Riioók Piroska, Ruprecht Sándorné, Kanovits Lász- lóne, Bertha Károlyné, Dietz Sin dorné, Gönczy An alnó, Buttykay Lászlóné Mikola, Papp Józsefné lloba. Földess}' Oszkárné Mikola, Földes Sándorné, Regéczi Sindorné, ózv. Borús Józsefné, Ládav Antaluó, Toldy Istvánná, Leitner Bertalanná, Pap Jánosné Madzsar Bella, Papp Jánosné mérnöknó, dr. Benedek Jó­zsefbe, Böszörményi Andrásné, Mi- kolay Aladárné, Fényes Elekné Batiz, dr. Weisz Sándorné, Südy Károlyné, dr. Veréczy Ernöné, Gyene Károlyné, Nagy Eduárduó, dr. Schik Elememé, ifj. Jákó Sándorné, Sándor Vencelnó, dr. Heim6czy Pálné, dr. Weisz Ká- rolyné és Poszvék Irén úrnőket. * Esküvő. Villan Lajos pátyodi rk. kántor tanító e hó 18-án esküdött örök hűséget Steiger Anna óvónőnek. * Halálozás. Gillyén József váro­sunk egyik közszeretetben s becsü- íésben álló régi polgára, e hó 17-án reggel váratlanul meghalt. Az el hunyt az ötvenes évek elején tele­pedett le Szatmáron és itt több mint harminc éven át elsőrangú virágzó kézmü és divatáru kereske dósé volt. Az elhunyt társadalmi életünkben, különösen a kereskede­lem terén igen becsült egyéniség volt. ügy kiváló szaktudása, vala­mint előzékeny modora által általá­nos tiszteletet vívott, ki magának. Tegnap délután temették általános részvét mellett. A család a halál esetről az alábbi jelentést bocsátotta ki: „ Alantirottak és a kiterjedt nagj' ro­konság fájdalommal telt szívvel je­lentik a legjobb apa, após, nagyapa, testvér és rokon nagyenyedi Gillyén József a Szatmári Takarékpénztár- Egyesület és a Szatmári Gőzmalom- Társulat igazgatósági tagja, az Oszt­rák-Magyar Bank váltóbiráló tagja, február 16-án, esteli 7 órakor 72-ik évében egy szebb hazába való köl­tözését. Földi maradványai február 19-én délután 3 órakor fognak Deák- tér 8 sz. háztól az ev. ref. egyház szertartása szerint örök nyugalomra tétetni. Szatmár-Németi, 1908. feb­ruár 17-én. Legyen áldott emléke ! Gillyén József fia és neje Dezső Bella és gyermekeik Jóska és Lili, Gillyén Sándor fia és neje Hollósy Pálma, Gillyén Lajos és fia, Giiiyón István, neje és gyermekei mint testvérei. Gyászjelentést adott még ki a „Szat­mári Gőzmalom-Társulat is. * Meszlényi Gyula püspök örö­kösei. Cholnoky Imre kir. közjegyző­nek érdekes hagyatéki tárgyalása volt a napokban. Néh. Meszlényi Gyula szatmári püspök hagyatékát tárgyal­ták, amely miutegv másfél millió koronát tesz ki. A tárgyaláson ötven örökös és hagyományos jelent meg összesen. A végrendeletbe az ösz- szes örökösök belenyugodtak, kivéve Meszlényi Antal szegedi kir. tövény- széki bírót, aki az elhunyt püspöknek testvóröccse. Meszlényi Antal, dacára annak, hogy az örökhagyó főpásztor az örökségből teljesen kizárja azt az örököst, aki az ö intézkedéseit nem respektálja, alaki és anyagi kifogást támasztott a végrendelet ellen éa az egész hagyatékot perrel támadja meg. Meszlényi Antalnak alaki szempont­ból az a kifogása, hogy a több ívből álló végrendelet összevarró spárgáját az egyik tanú saját pecsétjével nem látta el, amit az örökösödési törvény határozottan előír. Ezenkívül Mesz­lényi Antal az olvashatatlan aláírás ellen is kifogást, támasztott. A dolog iránt, különösen jogászkörökben igen nagy az érdeklődés. * Gyászhir. Draskovics Nándorné szül. Vo/.dánczki Emilia 50 éves ko­rában, hosszas szenvedés után, e hó 18 án elhunyt. Temetése ma délután lesz a r.k. egyház szertartása szerint. Az elhunytat férje és 12 gyermeke gyászolja. * Felhívás. Az ág. hitv. evangéli­kus híveket ezzenneí felkérem, hogy február 23-án d u. 3 órakor Szat- máron, a városháza kis tanácstermé­ben, a tervbe vett fiókegyház mega­lakítása ügyében tartandó értekezle­ten megjelenni szíveskedjenek. Ré­vész János lelkész. * Közgyűlés. A szatmári gőzmalom­társulat e hó 16 án d. e. 10 órakor tartotta meg 32-ik évi rendes köz­gyűlését. A tárgysorozat első pontja szerint az elnök és két jegyzőköuyv- hitelesitő részvényes megválasztása következett. Elnökül egyhangúlag Uray Gáspár, hitelesítőkul pedig dr. Fejes István és dr. Harcsár Gáza kéretett fel. Az igazgatóság és fel­ügyelő bizottság jelentését, valamint a mérleg-, nyereség- és veszteség­számlák és a felosztási tervezetet el­fogadták s úgy az igazgatóság-, mint a felügyelő bizottságnak a felment- vény megadatott. A kilépett 6 igaz­gatósági tag újból megválasztatott, egy uj igazgatósági helyre Lengyel Károly s ezen választás folytán meg­üresedett felügyelő bizottsági rendes Tüdobetegsőgek, nurutok, szamár* köhögés, skrofulozis, influenza «llen számtalan tanár és orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen utánzatokat is kínálnak, leérje* mmOsmhm „Hóeke“ eredeti eső imagoldeU F. H*Fatna-U Roche A Ce. Basel (Srijt),

Next

/
Oldalképek
Tartalom