Szamos, 1917. április (49. évfolyam, 80-103. szám)

1917-04-22 / 97. szám

~’"P---~ 1 -—- •Tt’- -rr-----------' 5. oldal. SZAMOS (1917. április 22, 9 7.szám.) A három árvának . . . Kifogyhatat­lan és mélyen megható az emberek jósága. Egyetlen cikket irtimk mindössze a Kun La­jos árvái érdekében és a Szamos olvasói sak tábora szűnni nem akaró á’dozatkőszség^el járul tekintélyes összegű adományaival a szerencsétlen család felsegélyezéséhez. Mai gyűjtésünk már meghaladja az 1600 koronát. Tekintélyes összeg, ez kétségtelen. Magunk is büszkék vagyunk erre az eredményre. És még büszkébbek vagyunk arra, hogy ennek R szép összegnek az összegyűjtésével sem­miféle más jótékony céltól nem vontunk el egy fillért sem. Nem hiv'unk fel senkit ada* kozásra, nem szólítottunk meg senkit, hogy adjon. Csak az adott, akit a Kun család szomorú, fájdalmas sorsa meghatott. Éi ma­gától sd a a gazdagabb ember a bankópénz ajándékom magától hozta be a szegény em­ber az ö koronáit, a serdülő gyermek az ő megtakarított fillérjeit, amelyekhez esetleg sok jó cukor, sok kedves játék álma fűző­dött. Ezeket az álmokat f dá'dozfák a leg­szebb valóságért: a jótékonyságért. Tekin­tettel arra, hogy — mint megirluk — a Kun-gyerekek részére nem pillanatnyi segélyt, hanem állandó alapot szeretnénk teremteni, amely mindenkor számottevő segítségükre legyen, a gyűjtést mindaddig folytatjuk, amig ^ közönség adakozási kedve tart. Mai gyűjtésünk eredménye a következő : Cs. Mayer Sándor, cs Mayer Ernő 30 — 30 K, Felbeő György, gr. Telofci Sándorné Nagysomkut, Bakcsy G ;rgelyaé, Havas Imre, Zoltán Zsazsa, Gödör Gyula 20—20 K, Beeí Mikiósné, Barta Józsefné, N J. Szatmárhegy, bulyi és jákei dr. Jékey István, özv. Eeinhorn Mártonná, dr. Barabás István, Bárány Samu, Be3r Mór, Ilorvá'b Nusi, özv. Keresztes And- rásné 10—10 K, Perge Margitka és Papp Irénke'7 K, László Zoltán, Helmeczy Józsika és Palkó, Fekäte Jánosné 5—5 K, Borgida József, Gábor és Klára, Weisz Sándor, Ga leczky Imre 4—4 K, Sztrohák Bóluska IV. elemista névnapi ajándéka, Kasznár József 3—3 K, Hársányi Laezi és Józsi zsebpénzük­ből, Kugler O ga, Szentiványiné, Bakk Lajos Nagypalád, Lipcsey Tivadar, Uray Károly, Biró Mihályné sz. Kovács Erzsébet, N. N, Mester Tibor I. gimnazista zsebpénzéből 2—2 K, ifj Frank László, Frank írónké és Frank Micike zsebpénzükből 1 — 1 K, A Szatmári Egyesült Bank és Takarékpénztár gyűjtése [Vefsénvi Nusi és Tibi, Kis Izsó, Kis Őszi adományaként 10 — 10 K, Gönczy Mihályné, Szegedy György, Szegedy Dóra adománya­ként, Suta József 5—5 K) 35 K. A Szamos tegnapi számában Emerich Borka adománya­ként kezelt 5 koronát Ehrenreich Boriska adta. Mai gyűjtésünk: 365 K. Hozzáadva az eddig begyült 1248 K 40 fillért, eddigi .gyűj­tésünk eredménye összesen: 1604 K 40 f. A Városi Közélelmezési Hivatal közleményei. Aki fügét viszonteladásra be­szorozni kíván, abból a Hadi Termény r. t.- hoz a Városi Közélelmezési Hivatal alján az elienérték egyidejű befizetése mellett meg rendelést tehet. A feltételekről a Közélelme­zési Hivatal ad felvilágosítást. A rézgilicz kiosztása a hétfői nappal veszi kezdetét. A rézgálic árának befizetését igazoló nyugta ellenében az áru átvehető bármikor a Farkas Antal-utcai, Hám János utcai és Honvéd utcai hatósági élelmiszerüz­letekben. — Ugyancsak ki lesz szolgáltatva a jövő héten a ratfia is azok részére, akik azt előjegyezték. h cigány vitéz kitüntetése. Gicsály- ból írják nekünk: Lázár Bozsáoyi Péter ro zsályi illotőségü vályogvető cigány 1915. év- bon mint 18 éves Tu vonult be katonának, de nem tetszett neki a baka élet és haza­szökött Rozsáiyba. a hol atyja és testvérei két hétig rejtegették, mig a crendőrség el­fogta és bekísérte. Azután sok ideig nem hallottak Lázár Bozsányi Péterről. A napok­ban jött meg aztán a hivatalos értesítés, hogy a nagy vitézségi éremmel let! kitün­tetve. Most szabadságon van egy hadnagy, a ki közvetlenül ismeri a Lázár Bozsáoyi Péter kitüntetésének körülményeit és a kö- ve*kezőleg mondta el: — Az olasz fronton 1916 január 20— 28 ik napok egyik éjjelén előretolt állásban volt egy altiszt és 6 közlegény — a kik között volt Lázár Bszsányi Péter is. Egy kétszakasznyi olasz előretörést vettek észre, és az altiszt 5 legénnyel elmenekült; Lázár Bozsonyi Péter már nem tudott elmenekülni és a közelében volt kézigránátokkal, egy­maga a támadást visszaverte, ezért kapta a kitüntetést. Levél orosz fogságból. Barabás Andor, volt szatmári kereskedő, aki orosz fogságba került és az ottani villanygyá''ban dolgozik, levelet irt Szatmáron lakó édes anyjának, amelyben értesíti, hogy jó hely­zetben van és egészséges. Barabás Andorról családja már hét hónap óta nem kapott hirt. A menekülő élet ma megy utoljára az Urániában délután 2 órától este 10 ig. E különössé órdekfeszitő film előadásaira lelhivjak itt is közönségünk figyelmét azzal, hogy ritkán van alkalom ily rend­kívüli izgalmas, gyönyörűen megjátszott íilmi'ligert látni, ennélfogva ezt meg nem nézni szinte pótolhatatlan mulasztás lenne. Névnapmegváltás. Petheö György névnap megváltás címén 60 koronát juttatott hozzánk, hogy azt a hadi árvák, a vak ka­tonák és a Kúa Lajos árvái között meg­osszuk. A nagykállói (Szentgyörgynapi) or szégos vásár f. hó 26-án mindenféle állatfelhajtással meg lesz tartva. Feltört árusbódé. Pénteken éjjel a Kölcsey utca sarkán levő árusbődét eddig ismeretlen tettesek faltörték és onnan 20 kilogramm maiátacukorkát vittek el. A káro­sult Bergarné az esetről másnap reggel je­lentést tett a C3endőrségen- A nyomozás megindult. Szökevény orosz hadifoglyok. A közúti vashidnál a csendőrség két polgári ruhába öltözött orosz hadifogolyt tartóztatott le. A foglyok Dunaszordahely községből szöktek meg és álruhában sikerült nekik egész Szatmárig jutniok. Az utón kéregetés­ből tartották fönnt magukat. Az egyik Grun- dón Dinega 30 eves, a másik szökevény Mugrikon Iván 27 éves. Mindkét orosz azt vallotta, hogy azért kísérelték még a szökést, mert családos emberek és nagyon elfogta őket a honvágy A szökevényeket átadták a szatmári fogolytábor parancsnokságnak. Pro Transylvania. A polgármesteri hivatal utján az erdélyi akció javára Újabban adakoztak a következők: b8rencei Kováts Miklós cs. és kir. kamarás 500 K, berencei Kováts Jenőné. Kiss Árpád színigazgató 100 — 100 K, Princz Dezső 50 K, Bane Jánosné szül. Róbel Irma 10 K, Kövsssy Győző kir. műszaki tanácsos, Katona Sándor kir. fő­mérnök, Fésős Albert kir. mérnök és Tüske József kir. s. mérnök 20—20 K, Népkonyha Egyesület 50 K, Somlyay Gyula névnapi megváltás címén 30 K, Kórődy Mihály 20 K, Szatmári Forgalmi Bank r. t., Keresztes Endre, Mayer Sándor, Kan:zsay Jenő 50-50 K, Tóth József tanitóképzőiatézeti tanár úgy a maga, mint az I. és II. osztá'y növendé­kei nevében 20 K, Szatmárvármegyai Taka­rékpénztár r. t. 100 K. Fogászati műtermemet Daáktér 6 sz alá (Szatmári bank épületébe Giod cukrázda mellé) helyeztem át és a régi olcsó árak mellett készítek mindenféle fogpótlásokat és fogtömésebet művésziesen tartós anyagokból. Szatmár város szegényeinek és a harctéren elesettek családtagjainak díjtalanul. Állandó ingyenes lift használat. Garay Pál. Szabadalmazott Aspirátor mosógép gyári áron, 24 koronáért kapható kizárólag Melchoer Testvérek vaskereskedőknói Szat- máf. Telefon 121. Felelős szerfeesziö: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. Szatmár-Németlsz. kir. város hivatalos közleményei. HIRDETMÉNY. A nagyméltóságn m. kir. Pénzügyminis- terium múlt hó 29-én kelt 39.393. sz. rendele­tével úgy a jövedelem és vagyonadó, valamint a hadinyereségadó vallomási ivek beadásának határidejét f. óv április hő 30 ig meghosszabbította. Felhívom tehát mindazokat, kiknek múlt évi jövedelmük a 10,000 K-t, összes ingó és ingatlan vagyonuk értéke az 50,000 K-t meghaladja, hogy jövedelem, ille­tőleg vagyonadó vallomási ívüket a fenti ha­táridőig adják be. Nemkülönben mindazok, akiknek évi jövedelmük a 13,000 K-t megha­ladja, szintén a fenti határidőig adják be, kö­telesek hadinyeraség adó vallomást adni te­kintet nélkül arra, volt e hadi nyereségük vagy nem. Mindazok, kik vallomás iveiket április hó 30 ig be nem adják a megállapí­tandó adónak 5, illetve 10—25 százalékát fi­zetik bírságképpen. Vallomási iv senkinek kézbesítve nem lesz még azoknak sem, akik már kértek s mivel akkor kifogyott, piár nem tudott részükre a hivatal adni. Most már van vallomási iv s bárki kaphat is a hi­vatalos érák alatt Fekete Gábor városi adó­tisztnél. A kiállított vallomási iveket szintén nevezett adótisztnél kell benyújtani. Városi adóhivatal. Szatmárnémeti, 1917. április 14. Nagy József főpénztárnok, . adóhiv. főnök.­Van szerencsém a nagyérdemű fürdő közönség b. tudomására hozni, hogy a Pannónia gőz és kádfürdőt átvettem, azt teljesen beren­deztem, a mai kor legmagasabb igényeinek is megfelelően átalakitottam és saját kezelésemben tartom. Teljes tisztelettel: Burger Jenő. Vasárnap d. e. férfi, d. u. női gőzfürdő I Szerda d, e. férfi gőzfürdő, d. n. szünet. I Péntek d. e. női, d. n. férfi gőzfürdő i Kádfürdő Kedden „ „ „ „ „ „ „ | Csütörtök „ „ „ d. n. női gőzfürdő. | Szombaton egész nap „ „ | egész héten

Next

/
Oldalképek
Tartalom