Szamos, 1915. február (47. évfolyam, 28-55. szám)

1915-02-18 / 45. szám

(HU fewoir 18. 45. SZAMOS 3. oldal rus viszonyokra spekuláló —■ mondjuk ki őszintén: — kapzsi lelketlensége. És mindenhez hozzájárul még — ezt is őszintén meg kell mondanunk — hogy nincs egyetlen polgári hatóság sem, amelyik eddig a legcsekélyebb tanujelét adta volna annak, hogy gondjai közé felvette az élelmi­szerdrágulás megakadályozását is. Van rendőrségünk, amely illetékes eb­ben a kérdésben olyan erélylyel eljárni, aminö erélyt joggal elvárhat ennek a városnak a kiuzsorázott lakossága. Kérő szóval fordu­lunk hozzá: tegye meg, ami módjában van, tegye meg legalább felét annak, amit tehet, mert a piac olyan veszedelmekkel fenyeget, amelyeket későbben alig lehet lesz elhárítani és ha ezek a veszedelmek bekövetkeznek, a keserű szemrehányások mind őt érik és ezek alól bajosan lesz mentség. Mert nem kell elfelejteni, hogy ez a lehetetlen áremelkedés nemcsak a piac kö­zépső részen van meg, ahol a kofák árul­nak. Rátérünk még a többire is: a buza- hiányra és a füszerdrágaságra. Amit ezek közül akár maximális árak megállapításával, akár — mint Debrecenben — kiviteli tilalommal meg lehet akadályozni, azt hárítsák el rólunk, amig lesz miből vásárolnunk! (d. s.) A menekültek elhelyezése. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, febr. 17. A helyi lapokban, közöttük elsőnek a Szamosban egy cikk jelent meg, amelyben tiltakozások voltak az ellen, hogy Szatmáron menekülttelep állíttassák fel. Mi hangsúlyoztuk, hogy egyelőre csak kósza hir formájában van szó a dologról, mig most illetékes helyről nyert informá­ció alapján közölhetjük, hogy városunkban menekült-telep fellitásának tervéről a hatóság­nak nincs tudomása és ily irányú esetle­ges akciót támogatni nem is hajlandó. Mindössze arról van szó, hogy a vidéki községekből a hatóság engedélye nélkül Szatmárra beszivárgott, legnagyobbrészt galí­ciai menekültek közül a túlzsúfolt lakásokban lakó és lakással nem biró egyének, ideigle­nesen, megfelelő helyen elhelyeztessenek. Ez az intézkedés nemcsak a túlzsúfolt­ság miatt rendszerint fellépő ragályos beteg­ségek elterjedésének megakadályozására, ha­nem azért is szükséges, hogy a menekültek könnyebben nyilvántarthatók és ellenőrizhetők legyenek. Az igy összegyűjtött menekültek a leg­első alkalommal, amidőn erre a lehetőség meglesz, a kormány által kijelölendő helyekre fognak továbbittatni. Megemlítjük, hogy csak 1—200 menekültről van szó, akiket a nehéz élelmezési viszonyok dacára sem volna a városhoz illő- és humánus eljárás fedél és élelem nélkül hagyni legalább addig, amig elhelyezhetők lesznek. Úgy hisszük, hogy a hatóságnak ezt a felfogását minden jobbérzésü polgár osztja. Nekünk különben — amint cikkünkben ki is fejtettük — egy pillanatig sem volt aggodalmunk aziránt, hogy ha erre a dologra felhívjuk a polgármester figyelmét, a mene­kült-telep felállítására irányuló kísérlet éppen a polgármester erélyességén fog kudarcot vallani. Örömmel jegyezzük tehát fel, hogy ebben a reményünkben nem is csalódtunk: Szatmáron nem lesz uj menekült-telep. Egg katona, aki elint, aki „meghalt“ és aki - él. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, febr. 17, Már több olyan esetet közöltünk, hogy egy-egy halottnak hiresztelt és elsiratott ka­tona hónapok múlva sajátkezüleg irt levél­ben jelenti családjának, hogy él és jól érzi magát. Reá mutattunk a könnyelműségre, hogy sokan nem átalják a csaták sodrában több­nyire sebesülten szem elől elkerült, mond­hatni elkallódott katonát csak úgy szólás­mondás után halottnak nyilvánítani és ezzel egyes családoknak alaptalan szenvedéseket okozni. Hasonló eset történt Hirsch Vilmos cs. és kir. 5. gy.-ezredbeli szakaszvezetővel, Hirsch Ignác kővárremetei urad. intéző fiá­val. A 22 éves katona az északi harctéren volt és szülei a múlt évi augusztus hó 25. óta nem kaptak tőle levelet. A kínos bizony­talanságban Hirsch Ignác a hírlapi tudakozó­dás megszokott eszközéhez nyúlt és felhívta fiának bajtársait, hogy adjanak fia sorsáról értesítést. A felhívásra több válasz érkezett. Az egyik értesítés szerint Hirsch Vilmos orosz fogságba jutott, de ott súlyos sebesülés foly­tán meghalt. Egy szakaszvezető az egyik bécsi katonai kórházból határozottan megírta a kétségbeesett szülőknek, hogy fiók Pulkarow orosz község közelében elesett. Ilyen felvilágosítások után Hirsch Vil­most családja halottnak hitte, elsiratta és ru­háit elajándékozták. Közben a hivatalos veszteségi lajstrom Hirsch Vilmosról annyit közölt, hogy eltűnt. Ilyen előzmények után a múlt héten a posta Kelet-Ázsiából egy képes levelezőlapot hozott, amelyet az elsiratott vitéz orosz hadi­fogságából sajátkezüleg irt szüleinek. A levél magyar nyelven van írva és következően szól: Kedves Szüleim! írtam már levelet, de a válasz elmaradt, itt egyhangúan telik az élet, semmi újság, csak az otthoni hí­reket szeretném tudni. (Címem: H. V. San. ú. Zgsfr, III. Baon. II. komp. Nikolski Usuris bei Wladiwostok.) Nem irhatok, mert nem szabad, kérek rögtön 25 rubelt, többet nem. A boldog szülők a 25 rubelt sürgönyileg elküldték Nikolski Usuriba, Wladiwostok kül- erődjébe. Ez az eset azt a tanulságot is szol­gáltatja, hogy a családok se adjanak könnyen hirt a nem hivatalos értesítéseknek és a levél kimaradása még nem okvetlenül jelenti azt, hogy akitől várják, már nincsen életben. SZÍNHÁZ Heti műsor: Csütörtökön: „Aranyeső“. [Zóna.] Pénteken: „ Aranyember “. Szombaton: „A hónapos szoba“. [Éne­kes vígjáték, premiere.] A kis gróf. Tegnap este Martos Ferenc és dr. R nyi Aladár operettéje, „A kis gróf“ került színre. A kedves meséjü és szép ze- néjü darab nagyon tetszett a közönségnek, mely nem egy énekszámot megismételtetett. A főszerepeket Horváth Mici, Lukács Sári, Galgóczy Lajos, Nyáray Rezső játszották, mindannyian teljes igyekezettel és olyan jó­kedvvel, mintha egész ház előtt szerepeltek volna. A kisebb szerepeket is jó erőknek: Simon Jenő, Varga Béla, Asbóth Lili és Stella Gidának osztották ki. A zenekar itt-ott tulharsogta az énekeseket. A rendezés kifo­gástalan volt. A színházi iroda közleményei. Ma este ismét zónaelőadás lesz a színházban, amely alkalommal Zerkovitz szépzenéjü operetteje, „Az aranyeső* kerül szinre félhelyárakkal, Horváth Mici, Lukács Sári, Galgóczy, Nyáray, Varga Béla, Simon, Stella és Czakóval a főszerepekben, mig a három táncost ismét Zsolnay, Szécsiné és Petes adják. Aranyember. Nagyban készül a szín­ház drámai együttese Jókai örökbecsű „Aranyember“ cimü nagy színmüvének fel­újítására, mig az énekes személyzet Farkas Imre, a leányok költőjének poétikus, fehér énekes vigjátékát, a „Hónapos szobát* hozza szombat este premierképpen, a fő női sze­repben Horváth Micivel, egy bájos fiatal bakfis lány alakjában. Hősök halála Laza György 1879. évben született, hódosi lakos (bánffyhunyadi járás), a 21. honvéd gyalogezred 3. századának közlegénye meghalt. Ma délután 3 órakor temetik a barak-kórházból. Prelics Titusz, a 2. lengyel légió-ezred 2. századának köz vitéze 17 éves korában meghalt. Temetése ma délelőtt 10 órakor lesz a r. kath. temető halottas házából. I hírek 1 Halálos ítélet Mágnás Elza gyil­kosainak ügyében. Mint ismeretes, a buda­pesti esküdtbiróság Túrosán Elza gyilkosai közül Kóbori Rózsit halálra, Nick Gusztávot pedig életfogytig tartó fegyházbüntetésre ítélte. Mint budapesti tudósítónk jelenti, a Kúria tegnap foglalkozott a törvényszék ítéletével, amelynek a Kóbori Rózsira vonatkozó részét helybenhagyta, a Nick Gusztávra vonatkozó részét pedig megváltoztatta és őt is halálra ítélte. így tehát a szerencsétlen Mágnás Elza mindkét gyilkosát fel fogják akasztani. A beteg katonáknak. A polgári fiú­iskolában levő katonai tartalék-kórház betegei részére január és február hóban eddig ada­koztak : Kótay Pálné és dr. Veréczy Ernőné, Csányi Lajosné és id. Hajdú Károlyné, Pa- lády Lajosné és Szentiványi Sándorné, Dr. Harcsár Gézáné és Kozma Ilona egy-egy délután teljes uzsonnát. Az uzsonnához járultak: Oláh Sándorné, György Móriczné, Véber Ilonka [Turterebes], özv. Salamon Já- nosné, Böszörményi Józsefné, Szegedy Ist­vánná, Babies Sándorné, Kovács Lajosné, Visky Károlyné, lfj. dr. Papolczy Gyuláné, dr. Leitner Emilné [10 liter ó bor], Megyesi Ferencné [7 üveg befőtt] és Kerekes Juliska [Szamosdob]. Dr. Muhy Zsigmondné havonta 10 K-t, Szűcs Róza 10 K-t, N. N. 13 K-t, Kulcsár Lajosné havonta 5 K-t, Babies Sán­dorné 5 K-t, továbbá Megyesi Ferencné egy Himalája-köpenyt és 2 pár posztó cipőt, Lőwy Miksáné 30 drb. fehérneműt, Révi Miklósné 8 drb. inget, Gödény Sándorné 2 párnát huzattal voltak szívesek adományozni. — Mindezeket köszönettel nyugtázza a beteg katonák nevében és további szives adakozást kér Szlávy Dezsőné. RIKSZAP1 VÍZZEL vegyítve az ez idei termésű sa­vanyú bor kitűnő italt szolgáltát. Tisztán a BIKSZÁD1 GYÓGYVÍZ huruto» b Antal mák ellen páratlan Kapható mindenhol. Árjegyzéket küld kívánatra a Fürdőigazgatóság Bikszád

Next

/
Oldalképek
Tartalom