Szamos, 1916. január (48. évfolyam, 1-31. szám)

1916-01-09 / 9. szám

(1916 január 9. 9. szám) SZAMOS 5. oldal /• zik. Ami különösen fontos most, amikor a nagymérveket öltött kicsapongások követkéz ményei nemcsak a családi érdekeket káro­sítják, de az állam véderejének közegeit is veszélyeztetik. Szatmáron a titkos prosti­túció elharapózása miatt dr. Lénáid István főjegyző, h. lőkapitány már többizbea tarta­tott erélyes razziákat, amelyek meglepő ered­ménynyel jártak. Most pedig, hogy meggátolja a közerkölcsiség és közegészségügy érdekeit veszélyeztető prostitúció továbbterjedését, kemény hangú rendeletben figyelmezteti a vendéglősöket, korcsmárosokat és szálloda tulajdonosokat, bogy a prostitúciót elősegítő mulatozásokat helyiségeikben ne tűrjék meg, szállást ilyen célokra ne adjanak. A rendel­kezés betartását a rendőrség és csendőrség szigorúan ellenőrzi s annak megszegőit nem­csak a záróra megrövidítésével, az üzletek 1 korai bezárásával, hanem szigorú büntetéssel j is fogja a rendőrség sújtani. Ifj. Tisza István vaskeresztje. A Tisza-családnak már a második, harctéren szolgáló tagját éri az a kitüntetés, hogy a német császár elismerése jutalmazza a szolgálatait. Most ifj Tisza István grófnak adományozta Vilmos császár a vaskereszt If. osztályát- azokért a szolgálatokért, amelyeket, mint a Vilmos huszárezred vitéz hadnagya j egy német hadseregcsopot keretében teljesi- ; tett. — A király megengedte, hogy ifj Tisza í István a német kitüntetést elfogadja és ' viselje, ifj. Tisza István grófnak ez már a ] második kitüntetése. Elsőizben Signum laudis- sal tüntette ki a király. Közös minisztertanács Bécsben. Bécsből jelentik: Pénteké* és szombaton Burián István báró elnöklésével közös mi- ! niszteitanács volt, melyen Tisza István gróf, Stürgkh, Krobatin és Körber miniszterek vettek részt. A tanácskozás tárgyát politikai és gazdasági ügyek képezték. — A király Tisza István gróf miniszterelnököt tegnap ismételten kihallgatáson fogadta. Halálozás. Dudás István, városunk régi po'gára, életének 67. óvében, hosszas szen­vedés után, e hó 7-én elhunyt. Buék a harctérről. Kőaztenbaum Béla fakereskedö, a 11. honvédgyalogezred hős katonája a harctérről irja hozzánk a következő sorokat: , Összes jóbarátaimnak és ösmerőseimnek ezúton kívánok boldog újévet. Kösztenbaum Béla“. Elitéit árdrágítók. A szatmári rendőri büntetőbíróság az elmúlt héten a következő árdrágítókat ítélte el: • Benkovics Sándorné (Óvári), Szabó Mihály és Katona Sándorné (Ombod), Donka Lászlóné (Amac), Uray Jó- zsefné, Oláh Sándor, Tatár Károly (Vetés) és Pásztor Istvánná (Szatmár). Adomány. A vámhivatal külső alkal­mazottai egy ügyből kifolyólag 10 koronát adományoztak a ref. tanitónőképző javára, mit e helyen nyugtatunk. Nyugtázás. Az Evangélikus Templom­egyesület által rendezett katonai szeretetven- dégeléshez hozzájárultak: a] pénzbeli ado­mányokkal: A „Szamos“ 50 K, Dobos Lászlóné, Fekete Róza és Teréz, Szlávi Dezső 10—10 K, Lechner nővérek 4 K, Dr. Len­gyel Alajos, Kató Lajosné, Kun Géza, Lefko- vits Leopold, Nagy Endréné 2—2 K, dr. Sehönpflug Jenő 1 K és a templomi persely­pénzekhez adakozók; b] ételnemüekkel, itallal és dohány nemitekkel: Markó Kál­mánná, Simon Istvánné, Lukácsovics Istvánné, Blatniczky Istvánné, Blatniczky Jánosné, Ver- sényi Tiborné, dr. Barabás Ftrencné, Thur- ner Albert és neje, Pongrácz Lajos, Gyenge Jánosné, Papp Antalné. Halász Istvánné, Bottyán Antalné, Farkas Lászlóné, Riszdorfer Gyuláné, Nagy Sándorné. Fogadják az Egye­sület hálás köszönetét. Orosz foglyok részére erős csizmák kaphatók Wertheimernél, Leszámítoló-épület. Ugyanott cca 100 hl. hordó és egy jókarban levő ajtó tokkal eladó. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. Oaray Pál fogműtermében Deák-tér 2. szám, minden igényeknek megfelelően, gyorsan, mérsékelt árak mellett felelősséggel készülnek rágásra alkalmas müfogak, arany-, platina- és porcellán koronák. Fogtömések legjobb anyagokból tartósan. — Szatmár város szegényeinek és a harctéren elesettek család­tagjainak díjtalanul. HIRDETMÉNY. A Szatmári La számítoló Bőnk r.-t. hadifoglyok ré­szére pénteküld edényeket közvetít. Nyilltér E rovat alatt közlöttekértnem felelős a szerk. fájdalomcsillapító bedörzsölte mcghtlát, (kenuik, küurüay, lufinknak, ■Ml- <k b4tí4}á* »tb. eseteitek Dr. Klohtkr-MU ■ • oompos Horgony-Liniment. Horgony-Pain-Expeller potwks. Üvegje K -■«, 140, t —. Saphktt gyógysaertArakban vagy közvet­lenül aa „arany oroszlánhoz“ címzett Dr. Kichter-féle gyógyszertárban, Pr&ga I, Elisabethstr. 5. Szatmár-Németi sz.kir. város __hivatalos közleménye'. 18 —1916 gtsz. Hirdetmény. Felhívom a gazdaközönséget, hogy ta­vaszi votőmag szükségletét hivatalomnál nyolc napon belül ielentse be. — Kapható : Tavasz búza mm ként 50 K árban Árpa 42 „ Zab 38 „ Cirquantin tengeri 40 „ n Közönséges tengeri 37 „ Köles 60 „ Bab 55 „ A vetőmag ára a bejelentéskor hivatalom nál készpénzben kifizetendő. Szatmár-Németi, 1916. január 5. FERENCZ ÁGOSTON tanácsnok. 67-1916 küsz. Hirdetmény. A m. kir. honvédelmi minisztérium 190CO—1915 sz. körrendeleté folytán figyet- meztetetem az 1873—1874.—1875.—1876, to­vábbá 3891,-1895. és J896. évben született és a múlt év december havában megtartott nép- felkelési bemutató szemlén alkalmasnak talált népfelkelőket, hogy e hó 17-ik napján d. e. 11 óráig a népfölkeiési igazolványi lapon fel­tüntetett helyre az 1890-ik évi XXI. törvény­cikk 4 ik § ában megszabott következmények terhe alatt vonuljanak be. Az említett születési évfolyamokhoz tar­tozó hivatásos gőz- vagy motoreke gépészek és fűtők, további intézkedésig nem taítoznak bevonulni. A külföldi képviseleti hatóságoknál al­kalmasnak talált népfelkelők 1916. évi január 4. napján tartoznak bevonulni. Figyelmeztet*, m a bevonulásra kötelezett népfelkelőket, hogy erős lábbelit, evőeszközt, tisztitó eszközt, gyapjúból készült alsói uhát és lehetőleg gyapjúból készült harisnyát (kapcát) vigyenek magukkal. — A bevonulás napján elfogyasztott élelemért 1 korona térí­tési összeg jár. A lábbeli és gyapjúból készült alsóruhák, amennyiben a katonai szo'gárálban használ­hatóknak minősíttetnek, értékük szerint meg fognak téríttetni. Szatmár Németi, 19.6. január 4. 19—1916 küsz. A cs. és kir. hadkiegészítő parancsnok­ság 265—1916. számú megkeresése folytán fi­gyelmeztetem mindazon B. osztályú népfelke­lőket, kiknek ez év január hó 17. napján be kell vonulniok, hogy a jelzett bevonulási na­pon pontosan jelenjenek meg, mert ellen eset­ben szigorú büntetés vár reájuk. Szatmár-Németi, 1916 január 3. Hajdú Károly tb. főkapitány. ad. 8945—1915 fksz. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a folyó évi szep­tember hó 25-ikéről 13462 ein. 20. b. sz. a. kelt rendelete 5-ik §-ában november 30 ikára kitűzött határidőt, az idézett rendelettel hadi célokra igénybevet'nek kijelentett fémtárgyak­nak a magyar szánt korona országainak fém- központja részvénytársaságnak, valamint az általa megbízott bevásárlóknak szabadkézből való eladására, ezennel 1916. évi január hó 3l-ig bezárólag meghosszabittalot. 2. §. Az első szakasz rendelkezése a 13462/eln. 20. b. 1915. számú rendeletemmel meghatározott beszállítási kötelezettséget nem érinti. — Amennyiben tehát az igénybevettnek kijelentett tárgyak beszolgáltatása — akár a kötelezettek egyes csoportjaira vonatkozólag, akár az igénybevettnek kijelentett tárgyak né­melyike tekintetében — az előző §-ban meg- határoíott batáridő letelte elrendeltetnék, en­nek az előidézett rendelet 13 ik § ában meg­határozott következmények terhe alatt eleget kell tenni, Szatmár-Németi, 1915. deczember 27. 267, 268, 269, 270-1915. tt. sz. A Szamos folyó áradása alkalmával a szatmári latorszegi lanka 5. sz. ház közelébe a viz egy csónakot hagyott. Múlt hó 28-án az utcán egy drb. eltört piros köves fülfüggő találtatott. Felhívom e tulajdonosokat, hogy a talált tárgyakat a rendőrfőkapitányi hivatalnál egy éven belül vegyék át. Szatmár-Németi, 1915. dec. 30. Dr. LÉNÁRD ISTVÁN h. főkapitány. A mátészalkai kir. járásbíróság mint tUvi hatőség, 2988—1915. tkszám. Árverési hirdetmény kivonat. A mátészalkai ipar és kereskedelmi bank végrehajtatónak, Katz Izsák és neje végre­hajtást szenvedők ellen 46 kor. tőke és jár. iránt indított végrehajtási ügyében a tlivi hatóság dr. Hunvald Izidor utóajánlatára és a mátészalkai közg. bank r. t. kérelmére a 4-ik moratóriumi rendelet 14. §-a alapján el­rendeli, az újabb árverést 146 kor. tőkekö­vetelés és járulékai behajtása végeit a szat­márnémeti kir. törvényszék és a mátészalkai kir. járásbíróság területén levő keéri 55. sz. tlkvi betétben A. I. 1. sorsz. 361. hrsz. alatt felvett ingatlanra 193 kor. 60 f., a keéri 392. sz. betétben A. I. 1—3 sor 317/1, 317/2/a, 317/2/b hrsz. alatt felvett ingatlanokra 532 kor. 40 f., a keéri 365. sz. betétben A. I. 1—3 sor 36/4., 37., 38. hrsz. alatt felvett in­gatlanokra 254 kor. 10 f, utóajánlati árban. Az árverést 1916. évi január hó 27. napjának, d. e. 10 órakor a mátészalkai kir. járásbíróság 14-ik számú helyiségében fogja megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok az utó­ajánlati áron alul nem adatnak el. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül az utóajánlati ár 10o/o át készpénz­ben vagy óvadékképes értékpapirosban a ki­küldöttnél letenni, vagy a bánatpénznek elő- leges bírói letétbe helyezéséről kiállított letéti elismervényt a kiküldöttnek átadni és az ár­verési feltételeket aláírni. Az aki az ingatla­nért a kikiáltási árnál magasabb ígéretet tett bánatpénzét nyomban köteles az ígért vétel­ár 10o/o-ig kiegészíteni. Mátészalka, 1915. novrmber hó 8-án. Bányay s. k. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Reichman kir. tlkvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom