Szamos, 1915. február (47. évfolyam, 28-55. szám)

1915-02-23 / 50. szám

ff^5 'enruá: 23. 50, b. ráció' ?ZA MfVS ménynek, tisztelt közgyűlés, hogy nem pró­báltunk háborút. Tudtuk ugyan mik a fel­adataink, nagyjában tisztában voltunk azzal is, hogy miképen kell azt teljesítenünk, azon­ban a részleteket a Vörös Kereszt egylet központjától kezdve le az újonnan alakult fiókegyesületekig, senki sem tudta és nem is tudhatta. A Vörös Kereszt egylet szatmári fiókja minden esetre igyekezett és igyekezni fog a jövőben is ellátni azokat a föladato­kat, amelyet a Vörös Kereszt nagyszerű eszméje reá ró és amelyek teljesítését éret­tünk szenvedő sebesült és beteg katonáink érdeke megkívánja.“ Ezután javaslatot tesz, hogy az elnök­nőnek, Dr. Kölcsey Ferencnének, az elnök­nek, Dr. Vajay Károly kir. tan. polgármes­ternek, Dr. Kölcsey Ferenc egyleti lőorvos- nak és bér. Kovács Jenőnének szavazzon köszönetét azon fáradhatlan, lelkes munkás­ságukért, amelvlyel az egylet vezetésében közreműködnek. A titkári jelentés, majd a pénztári jelentés és az 1915. évi költségelőirányzat elfogadása után a közgyűlés kimondotta a városi választmánnyá alakulást s megválasz­totta az uj tisztikart s az uj választmányi tagokat. Tiszteletbeli elnökökké választotta Dr. Borornissza Tibor megyés püspököt és Oaba Adorján főispánt. Tiszteletbeli elnöknőkké választotta bér. Kovács Jenőné és Csaba Adorjánná úrasszo­nyokat. Elnök lett Dr. Vajay Károly kir. tan., polgármester, társelnöknő dr. Kölcsey Fé- renczné úrasszony. Alelnök lett: dr. Böször­ményi Emil ü yvéd, alelnöknő Uray Gézáné úrasszony. Egyleti orvossá választatott dr. Kölcsey Ferencz ig. főorvos, pénztárnokká Werner Oszkár, titkárrá dr. Pirkler Ernő. A választmány tagjai lettek: bér. Ko­vács Miklós, bér. Kovács Sándor, Benkő Jó­zsef, Bélteky Lajos, Kovács Lajos, Duszik Lajos, dr. Jordán Sándor, Bodnár György, Papolczy Gyula, Dr. Schőnpflug Jenő, Varjas Endre, Tóth József, dr. Damokos Andor, Há­mon József, dr. Nagy Vincze, Hubán Gyula és Gönczy Antal urak, valamint bér. Kovács Miklósné, bér. Kovács Sándorné, dr. Doma- hidy Pálné, dr. Harcsár Gézáné, dr. Dasek Bálintné, Tabajdy Lajosné, Dr. Schőnpflug Jenőné, dr. Damokos Andorné, Jékey Ká- rolyné, Lövy Miksáné, Kulcsár Lajosné, Pás- kuj Imréné, Morvay Jánosné, Roóz Samuné, Roóz Gyuláné, Szlávy Dezsőné, Markó Kál- mánné, Pirkler Józsefné, Szegedy Antalné, dr. Vajay Károlyné, dr. Keresztszeghy Lajosné, Megyesi Ferencné és Thurner Albertné úrasszonyok. Híisíp zetdíti mutatja be az Uránia mozgó a fővá­rosi moziszenzációk egyik legkiválóbb- ját, a nálunk is annak idején színre kerülő Fekete kancellár-hoz hasonlóan érdekes izgalmas tartalmú filmdrámát. Cime a Zendai fogoly királyi dráma 5 felv. Hősök kitüntetése. Ünnepség a tartalékkórtjázban — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, február 22. Lélekemelő, meleg ünnepség színhelye volt vasárnap a vasúti internátusbán levő katonai tartalékkórház, ahol szép ünnepély keretében tűzték fel két kitüntetett hősnek: Kéhler László 12. gyalogezredbeli és Scho­ber Maximilián 9. vadászezredbeli főhadnagy­nak mellére a hadiékitményes 3. oszt. kato­nai érdemkeresztet. A két hős megsebesültén van Szatmá- ron és kitüntetésük tiszteletére dr. Dasek Bálint ezredorvos, a katonai tartalékkórház parancsnoka rendezte az ünnepélyt, amelyen nemcsak a Szatmáron levő katonai hatósá­gok voltak képviselve, hanem megjelentek a polgári és egyházi hatóságok képviselői is. Az ünnepség első része a tartalékkór­ház nagy termében folyt le, ahol megjelen­tek a kórház sebesült tisztjei és a sebesült legénység is. A tisztek glédába állottak, élükön állott a két kitüntetett hős, akihez dr. Dasek Bá­lint ezredorvos a következő beszédet intézte : Mélyen Tisztelt Ünneplő Közönség! A testi szenvedéseknek e siralom­völgyében, a kórházban, örömünnepre gyűl­tünk össze. A nagy világfelfordulás között egy intim családias jellegű ünnepélyre. Két hajtársunkat, Kéhler Lászlót és Schober Maximiliánt hősiességükért, vitéz­ségükért a legnagyobb kitüntetés érte. A legfőbb Hadúr bátor szivük fölé a dicső­ség jelvényét tűzette. A magyar társadalom szivszorongva lesi vitézeinek önfeláldozó hősiességét. Mi­kor a királyi kegynek verőfényes napsu­gara ma beragyog a szenvedések hajléká­ba, a tartalékkórházba, akkor felemelkedik a lelkünk és kegyelettel adózunk mind­azon bajtársak emlékének és nevének, akik még ma is a fronton vannak és akik már idegen országok katonasirjaiban nyugosznak. Sértenék a kitüntetettek szerénysé­gét, ha érdemeiket részleteznők. Férfiak voltak! Katonák voltak! Hősöx voltak! Példás hazafiak voltak. Szebbet nem mond­hatok róluk. Mikor szivetek fölé tűzöm a dicső­ség jelvényét, azt kívánom egész Szatmár társadalma nevében, hogy jutalmazzon meg Benneteket az Isten a végső diadal örö mével és egy hosszú földi élet zavartalan boldogságával, hogy tündöklő példaképei legyetek a hazafiság és a katonai erények terén az eljövendő nemzedékeknek. Éljenek hős bajtársaink! Éljen a haza ! Éljen a király! A seregeknek Ura és hatalmas Is­tene vezesse diadalra a csatamezőkön vi­téz katonáinkat! Ezután dr. Vajay Károly kir. tan., pol­gármester üdvözölte a kitüntetett hőseket, biztosítván őket ennek a városnak szereteté- ről, tiszleletéről. Beszédét azzal a kívánság­gal végezte, hogy hősiességük jutalmát adja meg egyéni boldogságuk teljessége. Kéhler László főhadnagy válaszolt előbb az üdvözlő beszédekre, megköszönvén a hozzájuk intézett megtisztelő szavakat. — Kijelentem, úgymond, hogy a leg­felsőbb helyről ért kitüntetés buzdításul fog szolgálni kötelességem további hűséges telje­sítésére és serkenteni fog arra, hogy e nagy küzdelemben csekély erőm és tehetségem teljes megfeszítésével a végleges győzelemig tovább harcoljunk Ö Felségének, a mi kirá­lyunknak és legfelsőbbb Hadurunknak meg elégedésére és édes Hazánk dicsőségére. Schober főhadnagy körül-belül ugyan­ezeket ismételte meg német nyelven. A megható és intim ünnepségen jelent volt az egyik ünnepelt hősnek, Kéhler főhad­nagynak menyasszonya: Lengyel Irénke és családja is. Az ünnepély befejeztével diszebéd volt, amelynek kitűnő fogásai Márkus Zoltánnak, a tartalékkórház élelmezőjének konyháját dicsérték. A banketten az első felköszöntőt Do­bos alezredes mondta a királyra, majd Va­jay polgármester — Dasek Bálintot,;dr. Da­mokos Andor h. miniszteri biztos — dr. Lükő Bélát, Dobos alezredes —- az ünne­peiteket, majd a hitfelekezetek papjait, Du- szi Lajos — az ünnepeiteket, Dasek Bá­lint — előbb a polgármestert, azután a meg­figyelő kórház tisztikarát éltette. Bélteky La­jos — a német és osztrák-magyar egyetér­tésre, valamint Dobos alezredesre, Dénes Sándor — az elhunyt hősök emlékére és a harctéren küzdő hősökre, dr. Gönczv Miklós — Dasek ezredorvosra és Papp Aurél had­nagyra, Dómján Titusz — Dasekre és Kari József századosra, Huszár Károly orsz. kép­viselő — Kéhler főhadnagy menyasszonyára, Kari százados — Schober főhadnagyra, dr. Gutman Lajos — dr. Lükőre, Steinba uer főhadnagy — a nőkre ürítette poharát. A bankett a legjobb hangulatban tartott a késő esti órákig. 1 SZÍNHÁZ 1 Heti műsor: Kedden: „A hónapos szoba.“ Szerdán: „Relén“ (Premier.) I színházi iroda közleményei. Ma, kedden félhelyárakkal „A hóna­pos szoba“, Farkas Imre poétikus énekes vigjátéka kerül színre másodszor a bemutató szereplőivel, kik közül Horváth Mici érte el a legőszintébb sikert Klárika szerepében. Pompás alakítás a Tomborné Hadranek- néja, melyhez méltán sorakoznak a „Havasi kürt dalárda“ kacagtató alakjaiban Ny árai, G a 1 g ó c z y stb. Balázs Rózsi, Varga Béla és Gz akó egészítik ki a jóizü együttest. Az idei színházi évad egyik legszen- zációsabh eseménye lesz a „Helén“ eimü zenés vígjáték szerdai bemutatója. A címsze­repet Lukács Sári játssza, kit egészen uj oldaláról fog megismerni a közönség. A fő férfiszerepet Czakő adja. Rajtuk kívül pompás feladathoz jutott még Balázs Rózsi, Asb o th Lili, Tomborné, Zsigmond Margit, Varga Béla, Ny ár ai és S t e 1 la. Az idegfeszitő, mindvégig izgató és lebilin- cselöen érdekes premiere bérletszünetben kerül színre. Hősök halála Dr. Schirmer Ármin porosz százados, törvényszéki biró 51 éves korában meghalt. Temetése vasárnap délután i órakor az ev. egyház szertartásai szerint ment végbe. A cs. és kir. tartalékkórházban tegnap reggel 7 órakor meghalt Mietrovics Mihály 2. sz. bosnyákezredbeli, 19 éves gör. keleti vallásu, nőtlen, perváni (Banjaluka, Bosznia) születésű gyalogos vitéz. Temetése ma délu­tán fél 3 órakor lesz a cs. és kir. 5. gy. e. laktanyájának udvaráról a vasutmenti gör. kath. temetőbe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom