Szamos, 1899. szeptember (31. évfolyam, 71-78. szám)

1899-09-21 / 76. szám

I A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei. Rovatvezető: Poszvék Nándor. * Lóárverés. A m. kir. állami ménesek és méntelepből a f. évi október 4-én és folytató­lag Budapesten tartandó árverésen eladásra ke­rülő lovak jegyzékét az érdeklődőknek, ha ez iránt levelező lapon Egyesületünk titkári hiva­talához fordulnak, megküldjük. Az ombodi csikólegelőn kint levő csikók közül a hűvös és esős idő járásnál fogva az idő viszontagságaival szemben érzékenyebb fiatalok haza szállítása kívánatos, miért is saját jól fel­fogott érdekükben ezt a tulajdonosok szives figyelmébe ajánljuk, nehogy a csikók conditió- jukból veszítsenek. Lóversenyünk V. sz. futamát képező Hölgyek dijában eddig befolyt nagylelkű ado­mányokat van szerencsénk a következőkben nyugtázni: Br. Vécsey Józsefné őmélt. Sárköz 50 frt, gróf Teleky Lászlóné őmélt. Hosszufalu 10 frt, gróf Teleky László őmélt. Hosszufalu 10 frt, Domahidy Viktornó önagys. Szatmár 5 frt, Szentiványi Gyuláné őnagys. Apa 5 frt, özv. Dessewffy Jánosné őnagys N.-Hodos 5 frt, Bér. Kovács Jenőné őnagys. Homok 5 frt, Bö­szörményi Zsigmondné őnagys. Ar.-Megyes 3 frt, Boros Zoltánná őnagys. Ar.-Megyes 3 frt, Jó- key Ilona őnagys. Szatmár 3 frt, ifj. dr. Farkas Antalné őnagys. Szatmár 2 frt, G-yene Károlynó őnagys. Porcsalma 2 frt, Gyene Zsigmondné őnagys. Porcsalma 2 frt, Óvári Szeőke Sándorné őnagys. Udvari 1 frt, Korányi Jánosné őnagys. Szatmár 1 frt, Papp Jánosné őnagys. Batizvas- vári 1 frt, Losonczy Józsefné őnagys. Szatmár 1 frt, ifj. Losonczy Józsefné őnagys. Szatmár 1 frt. Összesen 110 frt. Fogadják a nemes adako­zók a versenybizottság hálás köszönetét. I U.j tagokul jelentkeztek: dr. Tanódy Már- I ton orvos Szatmár, Horváth János főhadnagy i Szatmár, Sehwent József őrnagy Szatmár, Péchy László ny. min. o. tanácsos Porcsalma rendes | tagok. HÍRROVAT. I Jandrisics János, fn ffiWMI II—IIHHBl Lapunk zártakor veszszük azt a lesújtó hirt, hogy Jandrisics János, apátplebános, a III. oszt. vaskoronarend lovagja ma reggel elhunyt s vele a r. k. egyháznak s városunk és vidéke széleskörű társadalmának oszlopos alakja kidőlt. Jandrisics János 1837. decz. 18-án Beregszászban i született. Atyja Jandrisics Antal, e város elő­kelő polgára volt. 1855-ben tett Szatmáron érett­ségi vizsgálatot, egyetemi tanulmányait 1859-ben i fejezte be. 1861-ben lett szatmári káplán. Ta- | uári oklevelét 1867-ben Budapesten nyerte. 22-évig a helybeli kir. kath. főgimnáziumnak Ivóit tanára. 1884. óta plébános s e minőség­ben esperesi és apátplébánosi rangra emelkedett. Élete folyása elválaszthatlan kapcsolatban ál­lott városunk társadalmi és kulturális életével. Emléke, melyet fenkölt nemes alakja hátrahagy, mindvégig fenmarad a jók és igazak lelkében. Temetése szombaton d. e. 10 órakor lesz. * Eljegyzés. Vidra István m.-szálkái kir. jbirósági albiró a napokban jegyezte el Fischl Elvira kisasszonyt Moórról. * A helybeli kir. törvényszéknél szept. 15-én teljes tanácsülés volt, melyben Bernáth Elemér, kir. táblai elnök is részt vett s kifeje­zést adott megelégedésének a bíróság körében tapasztalt rend és szabályos ügymenet felett. Az egy hétig tartott vizsgálat befejezése után a táblai elnök, Galba Lajos törvsz. elnök és dr. Bakó József táblai elnöki titkár kíséretében N.- Károlyba, az ottani járásbíróság megvizsgálá­sára utaztak. * Esküvő. Horvát Sándor kuturminiszteri számtiszt vasárnap tartotta esküvőjét Vitéz Blanka kisasszonynyal F.-Gyarmaton. * Eljegyzés. Egry István kir. törvényszéki aljegyző jegyet váltott Kohányi Gizella kisasz­vics lányok szerepében Tombory Emma k. a. (Sári) Poszvék Miczike k. a. (Ella) K o- v á c s Leona k. a. (Klári) és a kis B o r b o 1 a Emma és Tombory Aranka. Elismeréssel kell'adóznunk Mihalovics M.-né őnagyságá- nak, aki pompás Gyurkovics mama volt A férfi szereplők közül első helyen „Horkay Feri“ sze- mélyesitőjét: N euwirth Alfréd urat kell megemlítenem. Nos hát csinosabb, szebb, költőibb Horkayt alig tudok elképzelni. (Azt hiszem a hölgyek sem). A második és különösen az utolsó felvonásban, a Miczivel való jelenetben, mint huszárhadnagy olyan kedvesen játszotta a külön­ben kényes szerepet, hogy a Gyurkovics Miczike helyzetével bizony sokan cseréltek volna . . . A Radványi ezredes szerepében Oláh Miklós ur buzgólkodott, a kis Radványi Gidát Haller Ferencz ur játszotta igen ügyesen és állandóan derültséget keltve. Dobos y Endre ur Sándorffy főhadnagyot adta, Ferenczi Gusztáv ur Kemény Tónit. A Semessei és Jankó szerepében W alter Béla ur kifogástalanul játszott. A színházat az első estén egészen, a má­sodikon is jókora részben megtöltötte a közön­ség és igy a nőegylet jótékony kasszaja egy hatalmas bevételi tétellel gyarapodott. Volt ter­mészetesen a felvonások után szűnni nem akaró tapsvihar és a közönség igen sok diszes cso­korral tisztelte meg a szereplő hölgyeket. hópehely. szonynyal, őzv. Kohányi Kálmánná szép és ked­ves leányával. * Jókai házasságára vonatkozó hírünket lapunk legközelebbi számában az „Országgy. Ért.“ czáfoló megjegyzésével kellett kisérnünk. Mint a dolog azóta köztudomású, eredeti érte­sülésünk felelt meg a valóságnak, s igy koszo­rús költőnknek, mint városi díszpolgárunknak is, ez alkalomból gratulálunk. * Lemondás. Joó Ferencz, a németii ev. ref. egyház főgondnoka a körülmények jelenlegi alakulása közt, elfoglalt főgondnoki állásáról a legközelebb tartott egyháztanács ülésen lemon­dását bejelentette. * „A Széchenyi Társulat“ f. hó 20-án tar­totta meg választmányi ülését. Szuhányi Ödön igazgató az ülésen jelennem lehetvén Majos Ká­roly nyitja meg az ülést, melynek első tárgyául az igazgató jelentése olvastatott fel. Igazgató jelentésében előadja, hogy a legutóbb tartott ülés utáni szünet alatt a Társulat ügyei lelki- ismeretes pontossággal végeztettek. A Társulat jegyzője megejtett kőrútjában személyes tapasz­talatokat szerzett s ott ahol hiányokat észlelt, azok pótlására a kir. tanfelügyelöség utján a közig, bizottság kéretett fel A menhelyekre vonatkozó statisztikák elkészültek. A Társulat 82 gyermekmenkelyet segélyezett 6877 frt ösz- szegben sigya társulatnak egy-egy menhely átlag 85 írtjában vau. A községek összesen 7419 írttal já­rultak a költségek fedezéséhez s igy a 85 menhely összesen 14396 írtba, s igy 1 gyermekmenhely- nek a fentartása átlag összesen, 169 írtban van. Elnök sajnálattal jelenti, hogjr a megszavazott 7600 frt kultúrádéból a Társulat csak 2200 frtot kapott s ezért ideiglenesen az alapítványokat is fel kellet használni, a mi pedig kamat veszteséggel jár. A nyári tánczmulatság, miután a tervbe vett kioszk el nem készült, az idénről elmaradt. — A jelen­tést a választmány tudomásul veszi s egyidejű­leg határozza, hogy a jelentés ama sajnálatos ügyében, mely szerint a kulturadó a kívánt mértékben nem folyt be, a Társulat egy bizott­sága magát az alispánnal személyes érintkezésbe helyezze. — Elnök előterjeszti a „Nagykárolyi Kölcsey-Egyesület“ felhívását a Petőfi ünnepé­lyen leendő képviseltetése tárgyában. - Vá­lasztmány a képviseltetésre Majos Károly, dr. Fekete Sámuel, Kovács Béla, Bodnár György és Nagy Károly tagokat kéri fel. Jegyző felol­vassa a gyermekmenhefyekre vonatkozó jelen­tését és az e tárgyban tett intézkedéseket. A jelentést választmány köszönettel veszi tudomá­sul s a jelentés kapcsán elnök indítványára ha­tározza egy küldöttség kibocsátását az iránt, hogy mi módon lehetne megfelelő gyermekmeu- helyek helyiségeinek állandó fentartásáról gon­doskodni. A bizottság tagjaiul Jákó Mihály, dr. Hantz Jenő, Jaskovics Ferencz, Bodnár György és Nagy Károly kéretnek fel. A közig, bizott­ság jelentése szerint 7000 írthoz 600 frt pótló­lag megadatatott. A tanfelügyelőség jelenti, hogy az állam 500 frt államsegélyt utalványo­zott. Örvendetes tudomásul szolgál. A közig. biz. jelenti, hogy a Széchenyi Társulat számadását helyesnek találta s a felmentést javaslatba hozza. Az esti tanfolyam tervezetének elbírálásával a tanfelügyelő elnöklete alatt Bodnár György és Nagy Károly tagok bízatnak meg. A Bodpalád község által kért 300 frtot a választmány meg­szavazza oly módon, hogy 3 évi részletben fogja kiutalni. Kántor-Jánosi község az egyszer s mindenkorra segélyképen megszavazott 100 írtjának kiutalását kéri. Választmány ennek ki­utalása érdekében intézkedik. Több tárgy nem lévén az ülést elnök bezárja. * A szatmárhegyi jégkár megbecslésére kiküldött Bagossy Ferencz becslő biztos a vá­ros kiküldötteivel a jég által okozott kárt fel­vette s általánosságban egy harmadrész kárt állapított meg. * A városi fogyasztási adókat az 1899. évi VI. tcz. alapján a belügyminiszter a pénz­ügyminiszterrel egyetértőleg 1899. évi julius hó 1-től kezdődőieg a bor után az 1887. évi XLVII. t. czikkhez mellékelt árszabás szerinti borfogyasztási adó 20%-ban, hús után ugyan­azon árszabás szerinti husfogyasztási adó 25%- ban, égetett szeszes italok és folyadékok után, amennyiben alkoholtartalmuk a közönséges száz fokú szesz mérővel közvetlenül megállapítható, hectoliter fokonként 10 fillérben, a mennyiben pedig alkoholtartalmuk a közönséges 100 fokú szeszmérővel meg nem állapítható, literenként 8 fillérben állapította meg, s megengedte hogy : ezen adópótlékok 1901. évi deczember 31-ig szedessenek. Ä lóverseny. A tegnapi nappal lezárt nevezések oly szép érdeklődést igazolnak versenyünk iránt, ami verseny ügyünk jelentékeny fejlődését biz­tosítja! A két legitim akadályverseny futam nem hogy megosztotta volna a nevezéseket, de sőt buzdító hatással volt s többen neveztek mindkét futamra lovakat. A pályát 16b0 m. hosszúra sikerült kimérni s az utóbbi napok esős időjárása az egyenge- tést annyira megkönnyítette, hogy a rendelke­zésére álló munkaerővel a pálya terepét a múlt évinél aránytalanul jobban lehet elegyengetni. A tisztaletdijak kiválasztása végett ismét Szandrik budapesti ezüst gyárához fordultunk, amely gyár oly dús választókban küldte le a legkiválóbb müdarabokat, hogy módot nyújtott a versenyzők küzdelmét úgy elegáns kiállítás, mint az olcsó áraknál fogva teljes értéket kép­viselő remeknél remekebb tárgyakkal jutalmazni. Maga a teljes kollekczió, mely pár napig még a Gazdasági Egyesület titkári hivatalában megtekinthető, minden esetre megérdemli a meg­tekintés fáradságát, de mert a tiszteletdijul ki­választott tárgyak ez idén is kirakatban lesz­nek közszemlére kitéve, különben is fel fogják maguk iránt a figyelmet hívni. A beérkezett nevezéseket az alábbiak­ban közöljük : I. Mezőgazdák versenyére nevezés a ver­seny napján ; II. Akadályversenyre neveztek: 1. Burchhard-Bólaváry Aladár hadnagy Keszthelyről „ Springinsfeld “-et. — 2. Ugyanaz „Gigi“-t. — 3. Liptay Béla Jékéről „Csalfát“. — 4. Bruckner Herman cs. és kir. huszárszá­zados Höltővényről (Brassó megye) „Greté“-t. 5. Gróf Merveldt Max cs. és k. huszár száza­dos Nyíregyházáról „Tiszát“. 6. Merhal huszár százados barna kanczáját. 7. Remenár huszár hadnagy „Fakir“t; III. Katonatisztek versenyére neveztek: 1. Horváth János főhadnagy „Vilmát" 2. Brandt százados „Linát“. 3. Sehwent József őrnagy „Nemest“. 4. Kovásznay Zsigmond szá­zados „Bogárt“. 5. Sehwent őrnagy „Kalypsó“-t. 6. Kovásznay százados „Vándor“-t; IV. Idegenek versenyére nevezve : 1. Burcühard-Bólavári Aladár keszthelyi főhadnagy „Spriginsfeld"-je. — 2. Liptay Béla „Délczeg-“je. — 3. Tornay Gyula höltövónyi (Brassó megye) huszár lxadnagy Borchester“-je. 4. Gróf Merveldt Max nyíregyházai huszár szá­zados „Tiszá“-ja. 5. Merhal huszár százados barna kanczája. 6. Remenár huszár hadnagy „Fakir“-ja. V. Hölgyek dijára : 1. Dessewfy Béla „Jankó“-ja. 2. Ugyanan­nak „Pepi“-je 3. Horváth János főhadnagy „Vilmá“-ja. 4. Domahidy István „Millerjung“-ja. 5. Sehwent őrnagy „Kállypsó“-ja. 6. ugyanan­nak „Nemes“-se. 7. bér. Kovács Jenő „Ilonká“-ja. 8. Péchy László „Kanócz'-cza. 9. Luby Béla ,Pompás‘-sa. 10. Kovásznay,százados „Vándor“-ja

Next

/
Oldalképek
Tartalom