Szamos, 1917. november (49. évfolyam, 261-279. szám)

1917-11-09 / 267. szám

(1917 november 9. 267. szám.) SZAMOS 3. oldal Az újabb Mezőssy-affér. Budapestről jelenti tudósítónk: A Mezőssy—Gerde affér­ben Franges közös pénzügyminiszteri osztály­főnök a szerajevói törvényszék előtt tett val­lomásában rácáfol Mezőssy nyilatkozatára, ■ aki Gerdéaek az Ujfehórtói Gazdakör búr- j gonyaszállitasára vonatkozó vallomását va- i lótlannak mondotta. Franges kijelentette, ; hogy Mezőssy 1915-ben szállított burgonyát ■ és e szállításnál a kormányzóság nyolcvan- ezer koronával megkárosodott. Hir szerint 8zen ügyben Farkas Pál a legközelebbi kép­viselőházi ülésen interpellálni fog. Ötösök kitüntetése a tiblesuli győ­zelemért. A Szamos annak idején hosszabb «ikkben emlékezett meg a cs. és kir. 5 gya­logezrednek a Tibikul magaslat elfoglalásá­val elkövetett hősi fegyvertényéről. Mint most értesülünk, a nagy ütközetben résztvett tisz­tek hősi viselkedését a legfelsőbb hely is méltányolta, amennyiben Zeidner kapitány a Lipót rendet, Oswald Pál tart. hadnagy a harmadosztályú katonai órdemkeresztet, dr. Borgida József tart. hadnagy pedig a signum j laudist kapták kitüntetésül. Katonai előléptetés. A király Márkus i Lajos népfelkelő mérnökbsdnagyot népfel- j kelő mérnök-főhadnaggyá nevezte ki. Elgázolt országgyűlési képviselő. í Budapestről jelenti tudósítónk: Tegnap dél­előtt az Egyetem tér és a Papnövelde-utcza sarkán a 16 os városi villamos kocsi halálra gázolta Hegedűs János doktor nyugalmazott íőtörzforcost, Budapest első kerü'etének füg­getlenségi képviselőjét. A 87 éves öreg ur az j úttesten akart áthaladni. A kocsivezető a se- j besen haladó villanyost leakarta fékezni, de j a kocsi a fékezés dácára 3 métert előre- j csúszott és elütötte Hegedűst, akinek feje ! a kerekek közzé került. Az öreg ur nyom- > ban szörnyet halt. Halálozás. Néhai Bohutinszky József j kir. főerdész özvegye szül. Grommen Emilia f. hó 7 én életének 74 ik és özvegységének 39-ik évében elhunyt. Temetése ma délután 3 órakor lesz az evangélikus vallás szertar­tása szerint a Kinizsy utca 75. sz. gyászház­tól a vasút melletti ref. sírkertbe. Az el hunytat leányai: bilkei Lipcsey Sándorné és Vasváry Antalné, valamint számos unoka gyászolják A reformáció négyszázados emlé­két a németi-i ref. egyház f. hó 11 én fogja megünnepelni a kővetkező beosztással: D. e. háromnegyed 10 órakor ünnepi istentisztelet, melyet Kovács Lajos esperes-lelkész végez. Istentisztelet után díszközgyűlés a templom­ban, melyen elnöki megnyitót mond : Bakcsy Gergely főgondnok; az egyetemes konvent által kiadott emlékiratot felolvasa: Mogyorós József s. lelkész-hitoktató; az egyház jelen légi állapotáról felolvas Viadár Ferenc egy­házi jegyző ; az egyházfentartási reformációi emlékalapitvány alapitő le.velét felolvassa Barkász Imre s. lelkész; az ünnepséget be rekesztő imádságot mond Kovács Lajos es­peres lelkész. Az istentiszteleten énekelni fog a ref. főgimnázium énekkara Saja Sándor énektanár vezetésével. Délután 2 órakor a Mogyorós József segédlelkész által végzendő istenitisztelet után az iskolás növendékekkel fog ünnepség tartatni a templomban. A per­selypénz a helybeli rét. tanintézeteknél te­endő reformációi emlékalap javára lesz for­dítva s ugyané célra gyűjtés is rendeztetik. Katonai kitüntetés. Nagy Lajos szi- nérvaljai m. kir. adótiszt, cs. és kir. 5. gy. e. tart. főhadnagy a Károly csapatkereszt és a IIÍ. o. hadiékitményes érdemkereszt tulajdonosának a király újabban vitéz maga­tartásának elismeréséül a signum laudist adományozta a kardokkal. Megnyílik a Népkonyha. Az Izr. Nőegylet és Népkonyha Egyesület vezetősége elhatározta, hogy a Népkonyhát e hó 11 én vasárnap délelőtt 11 órakor megnyitják. Az ünnepies megnyitásnál érdeklődőket szí­vesen lát a vezetőség. Ehelyütt ismételten felhívjuk az áldozatkész közönséget a Nép konyha szives támogatására. A beállott hi­deg sok száz szegényre hoz keserves napo­kat, úgy, hogy ezekre valósággal megváltás lesz a Népkonyha meleg étele. A cukrozott kakaóhéjrói a közönség tájékoztatására dr. Griell Kálmán kir. főve­gyész úrtól az alábbi soroka t kaptuk : Né­mely külföldről behozott anyag fogyatékával „pótlékul“ mindenféle értéktelen lom és hul­ladék kerül a forgalomba. Újabban kakaó pótlóiul „cukrozott kakaó héj “-at is árusíta­nak szerfelett magas árban. A pótlószerekre vonatkozó törvényes szabályozás hiányában szükségesnek tartom a közönségnek ezúton való felvilágosítását ezen „hadi* készítményre vonatkozólag, nehogy valaki tapasztalatlansá­gából kifolyólag sok pénzt dobjon ki olyan cikkért, melynek használati értéke a kakaó­hoz viszonyítva mondhatni semmi, s nehogy ezen drágán vásárolt haszontalan keveréket el kelljen dobnia. A kakaó héjat a pörkölt kakaóbab héjtalanitásánál nyerik. Az itt ka­pott héjnak normális időben alig van értéke. Használják takarmányul, hamisitószerül, eset­leg theobromin előállításra stb. Emberi táp­szerül, vagy élvezeti cikkül nem használható, mert vízben majdnem oldhatlan s a gyomor­nak emészthetlen. Olyannemü anyag az, mintha közönséges száraz babhüvelyt pör­kölnénk s finomra megőrölnénk. Tartalmaz ugyan a kakaóhój nyomokban csira törmelé­ket, kevés zsírt, azonban olyan csekély meny- nyiségben, hogy az szóra sem érdemes. Azért tehát a kakaót fogyasztó közönség mielőtt ezen „hadi készítményt* vásárolná, próbálja ki kicsinyben. Az eredmény az lesz, hogy amint vízzel felfőzi, a vízből cukros oldat lesz, a héj pedig az edény fenekére ülepe­dik. A cukrozott kakaóhój tehát a kakó pót- lőszeréül egyáltalán nem használható, nem ajánlható és nem hirdethető. Értekezlet a katonák karácsonya ügyében. A Vörös Kereszt Egylet vá'aszt- mánya folyó hó 10-ikén, szombaton délután 5 órai kezdettel gyűlést tart a városháza kis tanácstermében, melyen a katonai kórházak karácsonyi ünnepélyét fogják megbeszélni. Ellopott ékszerek. Nagykárolyból jelentik: Az itteni vasúti állomáson kedden este Földesi Kár oly né temesvári lakos a 2. osztályú váróteremben az asztalra tette kis bőrtáskáját, melyben 9000 korona értékű ék­szer volt. A nagy tumultusban valaki ellopta a kézi táskát, amit Földesiné csak akkor vett észre, amikor már ő is utazni akart. Az esetről nyomban jelentést tett a rendőr- | ségen, mely most a legszélesebb körű nyo­mozást indította meg a lopás ügyében. A Tisztviselők Fogyasztási Köre ma délután 6 órakor intézőbizottsági gyűlést : tart a ref. főgimnázium emeletén levő i tanácsteremben. A katona hősök sírjára az evangélikus • templomegyesület elnéknöknöjéhez az alábbi i adományok érkeztek be : Szlávy Dezső 20 K, i Szlávy Dezsőné 10 K, Versényi Tiborné 10 | K. Kis Margit 10 K, Gerey Sándor 10 K, | Kulcsár Lajosnó 7 K, Lukácsovits Istvánné j 5 K. Fenti adományokért, valamint a termé- J szetben adott virágokért hálás köszönetét | mond s az adakozókra az Isten áldását kéri: Az evangélikus templom-egyesület. A szatmárnémeti ref. felső Ieány- és kereskedelmi iskola 1917. évi novem­ber 11 én délután 5 órakor a tornacsarnok­ban, a reformáció négyszázados évfordulóján emlékünnepélyt rendez a következő műsor­ral : 1 Alkalmi ima. Irta : Bácskai József. Mondja Asztalos Margit. 2. Fogadástétel. Irta : Csécsi Imre. Szavalja: Kolos Rózsika. 3. Négyszázados reformáció. Felolvassa : Bácskai József tanár. 4. 1917. október 31-én Irta: Szabolcska Mihály. Szavalja: Kormány Lenke. 5. Luther. Ünnepi színjáték a reformáció 400 éves jubileumára 1 felvonásban, 4 képben, élőképekkel. Irta: Kintzlerné Solcz Inóz. Belépődíj: Számozott ülőhely 2 kor., tanuló­ifjúságnak állóhely 1 korona. A jövedelem az intézet „Négyszázados Reformáció Ösztön­díja* gyarapítására fordittatik. Felülfizetése- ket a jótékony célra való tekintettel köszö­nettel fogadunk. Kezdete pont 5 órakor. A reformáció emlékünnepe Pety- tyénben. A pettyén! kicsiny, 300 lelket sem számláló református egyház lélekemelő mó­don s áldozatos tettekben nyilvánuló vallá­sos buzgósággal ünnepelte meg múlt hó 28-án a retormáció négyszázados évforduló­ját. A templomi istenitisztelet után tartott díszközgyűlésen a lelkész az egyház történe­tének felolvasása után, amely magasztos bi­zonyságot tesz a kis gyülekezet tagjaiban minden időben élt s ólő áldozatkész egyház- fentartó erőről, adakozásra hívta föl a nagy nap emlékére az egyháztagokat. A mindjárt ott megkezdett s azóta folytatott gyűjtés ered­ményeként az egyház különböző — lelkész- laképitési, harang- s templomtentartási — alapjaira közel 3000 korona jött össze, a tény minden szónál jobban dicséri az egy­ház híveinek buzgóságát s egybázszeretetét. A gyűjtés fényes eredményéhez hozzájárul­tak özv. Helmeczy Józseíná úrnő, e kis egy­ház nagylelkű pártfogója, 1000 K, dr. Bö­szörményi Károly, dr. Helmeczy József 500—500 K, Veress Sándor körjegyző 150 K, Bogdán Lajos lelkész, Bolyábi Imre gé­pész és neje 100—100 K, Jagó Géza 60 K, Nagy Gáspár tanító 50 K, ifj. Jagó Andrásnő, Igaz András, ifj. Miklós Zsigmond, id. Jagó András 30—30 K, özv. Kovács Andrásnó, Erdey Ferenc 25—25 K, özv. Szabó Sá- muelnő, id. Szabó János, Fülöp György, Rupprecht Béláné 20—20 K és számosán 10—2 K-val. A nemes lelkek nemes csele­kedete önmagában hordja s Istennél találja meg jutalmát. Kimaradt a „Szamos* tegnapelőtti számában a kir. kath. főgimnázium tanár­kara és ifjúsága által nov. 5 én rendezett ünnepségről szóló referádából Radlinszky Jó­zsef neve, ki Unger István énekét kísérő zongora játékában adta képzettségének fé­nyes tanujelét. Adomány. Dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester 100 koronát adományozott a Vörös Kereszt Egylet javára. Dán vaj lesz. Az Országos Közélel­mezési Hivatalt vezető miniszter értesítette a várost, hogy 400 kilogramm dán vajat tutalt ki a város közönsége részére. Lopás a színházban Szerdán este a Városi Színház nézőterén Orbai Piroskától, ki egy körszéken ült, előadás közben ellop­ták kézitáskáját, amelyben 170 K készpénz volt. A lopást a károsult csak az e'őadás végén vette észre. A nyomozás megindult. Kézrekerült tolvajbanda. Még a múlt hó 25 én éjjel történt, hogy Bereczky József és Lasksdy Jánosnak Dobó utca 7. sz. alatt levő lakásába betörtek. A betörők a szobá- ben levő ládát kivitték a kertbe, ott feltör­ték és kivettek belőle 726 korona készpénzt, me yet magukkal vittek. A betörés ügyében Ács Géza polgári biztos folytatta a nyomo­zást, amely sikerrel járt, amennyiben sike­rült a tetteseket Horváth György és Bicsi Nagy József cigányok személyében kinyo­moznia. Rövid vallatás után a betörőcigá­nyok beismerték tettüket és a lopott pénzből

Next

/
Oldalképek
Tartalom