Szamos, 1915. január (47. évfolyam, 1-27. szám)

1915-01-17 / 14. szám

(1915 január 17. 14. szám SZAMOS 3. oldal ság részéröl Host Rudolf altábornagy a Te­mesváron idéző összes tisztekkel együtt jelent meg a pályaudvarnál, a város képviséletében pedig Joanovich Sándor főispán, kormány- biztos és Gomi József kir. tanácsos, polgár- mester fogadták a vendégeket. A fogadtatásnál részt vett a 61. számú gyalogezred zenekara is, amely a vonat megérkezténél a német hymnust játszotta. A német katonaság bevonulásánál a város egész lakossága sorfalat alkotott az utcákon. A németek másnap délig maradtak a városban. Este a város ünnepi vacsorát ren­dezett a vendégek tiszteletére, amelyen ki- j zárólag a német tisztek és a temesvári j katonai és polgári hatóságok képviselői | vettek részt. A legénység részére is ízletes ! vacsorát adtak. Másnap délben .i német ka- J tonák a déli harctérre utazlak. Karambol a debtee.ni páitjatidvanon. Megsérült utasok. — A „Szamos“ tudósitójától. — Debrecen, január 16. A debreceni pályaudvaron tegnap este nyolc óra tájban vasúti baleset történt. A nagyiétai személyvonat a fütőház előtt össze­ütközött a királyházai vonat ott veszteglő mozdonyával s a karambol következtében több sebesülés történt. A baleset nem járt nagyon súlyos kö­vetkezményekkel, ami a királyházai vonat gépészének az éberségén mulolt. A gépész ugyanis észrevette a szembejövő nagyiétai vonatot és ellengőzt adott, az összeütközés azonban igy sem volt kikerülhető, csu­pán a hatását sikerült mérsékelni. A nagy­iétai vonat belefutott a királyházai vonat mozdonyába s a karambol folytán több ko­csija összetört. A személyvonat utasai közül többen megs:besültek : Pongor Mária a fején és a lábán, Pongor Sándorné a bal halánté­kán és a lábán, Kreisz Lajos az arcán, Ro­senfeld Irén a karján és a hátán szenvedtek zúzott sebeket, többen pedig könnyen sé­rültek meg. A rendőrség nyomban megindította a nyomozást annak kiderítésére, hogy a bal­esetért kit terhel a felelősség. A nyomozás megállapította, hogy hibás váltóállitás okozta az összeütközést, ennek következtében futott a nagyiétai vonat arra a sínpárra, melyen a királyházai mozdony állott. A karambol következtében a pályatest is megrongálódott, azonban két óra alatt teljesen rendbehozták. ___ || SZÍNHÁZ If Hét? műsor: Vasárnap d. u.: „Cigányprímás“. „ este : „Mindnyájunknak el kell menni“. (Premiere.) Hétfőn: „Mozitündér“. (Zónaelöadás ) Kedden : Cabaret. (Csak felnőtteknek.) Szerdán: „Sybill“. Csütörtökön: „Fészek a viharban“. Osztrigás Mici. A sikamlós vígjátékok legsikerültebbje, az „Osztrigás Mici“ került tegnap előadásra. A darab jó hire telt házat vonzott, amit a pongyola előadás nem érde­melt meg. Az általános szerepnemtudás ki- nos zavarában a két kivétel : T. Csige Böske és lombor Aladárné rettenetesen szenved­tek. A szünetek és összevisszaságok káoszá­ban bravúrként hatott, hogy Csige Böske mégis kitünően meg tudta játszani szerepét.. Elismerjük, nehéz a francia vígjátékok gyors menetével és szellemes fordulataival meg­birkózni, de inkább elengedjük őket, sem­hogy Osztrigás Micikben legyen részünk. HÍREK Smberel^. PALADYÉK. Azaz Pa lady bácsi és Paiády néni. Akik negyven évi munkálkodás után nyugalomba vonul tak. A „munkálkodás* elé szándéko san nem biggyesztettem oda az ilyen­kor obligátan szokásos jelzőket, a „nyu­galom“ nem bivta most maga mellé a „jól megérdemeli“- t. mert hiszen szó- szaporítás lenne akkor, amikor taní­tókról van szó, olyan tanítókról, aki­ket az istenek nem is gyűlöletből küld­tek erre a pályára. Paiády bácsi és Paiády néni, a sztp és kedves öreg, illetve öregnek látszó fiatal pár negy­ven évi tanítás után megvált az isko­lától, amelyben negvven bosszú esz­tendőn át osztották az élet utravalóit annak a nemzedéknek, vmely ma már deresedé fővel emlékezik vissza az „iu betű, a „benne le, kereken fel“ első nehézségeire, az apai, anyai jóságra, rnehyel Palady bácsi és Paiády néni őket eme nehézségeken átsegítették. Negyven éven át mindig elemistának látták az embereket a derék és jó Pa ládyek. Az emberek pedig már az élet felsőbb iskoláit is kezdik kijárni, so ■ kan sokra vitték, sokan nem értek az utravalóval semmit, sokan meghal­tak, sokan harctérre mentek. Vannak, akik mái gyermekeiket, ha jól tudok számítani : unokáikat is küldtek maguk kelyett Paiády néni, Paiády bácsi elé, akik apát4 anyát, nagyszülőket láttak olyanoknak, arinők ma a gyermekek, unokák. És most, hogy ők is kijárták a Halász Ferenc-utcai állami elemi népiskolát, az a pár ezer iskolás gyer­mek, akik az ő kezük alól indultak felnőni, tele szeretettel, ragaszkodás- : sál, büszkeséggel kívánunk hosszú, nyugodalmas, b kességes öregséget Pa lady néninek, Paiády bácsinál:. THURNER ALBERT Thurner Berci — igy talán jobban ösmerik, mint a hivatalos Albert néven — ma délelőtt nagyobb sürgést-forgást ész­lelt a Sz&tmármegyei Takarékpénztár Egyesület — ennek is van becéző neve: — a „nagy takarék“ igazgató- sági termében, mint aminő ott rendes szom- és hétköznapokon lebonyolódni szokott. Fehér lepellel terítettek az asztalra, amelyen elbírálás alá kerülő adósok beleiből szoktak jósolni a böl­csek, nagy talakban hideg felvágót tab, girosak és soványak, gyöngyödző italok kerültek terítékre és naiv Thur ner Berci elhitte, hogy hadba vissza­térő Brockó Gyula búcsúzik. Hitte mindaddig amíg hirtelen elébe nem állott dr. Antal Sándor — Kovács La jós nagytiszteletü uram szerint: — rá nem olvasott huszonötöt. Nem kamatot, mint azt a könnyen hívők gondolják, hanem huszonöt évi szolgálatot. Erre Thurner Albert nyomban ünnepeltnek érezte magát és aki mások „nevenap - ját“ mindig számon tartja, elálmélko- dott fölötte, hogy csakugyan : 25 esz­tendeje éppen, hogy a Szamosvölgyi vasút hibás váltóállításra berendezett pályájáról áttért a nagytakarék he­lyes váltóáüitási rendszerére, hogy n rájár ás“ helyett „lejárás8 a szava járása, hogy komoly, puritán, szórgal más, ambiciósus és hozzáértő munkás Sággal részt vett a nagy takarék fej lesztésében és azonkívül a város tár­sadalmi életének minden legapróbb mozgalmában, hogy barátjául szerzett meg mindenkit, akivel érintkezett, hogyr meg tudott maradni egy bank vezető állásában — népszerű ember­nek. Ezt a népszerűséget, ezt a 25 évi puritán, becsületes munkát ünnepelte ma az a szükkörü társaság — köztük Thurner Albert meghívott családja — amely a váltóbirálat komoly színterén összegyülekezett. Szeretettel, meleg seggel vették körül és ünnepelték Thurner Bercit, mint a pénz komoly emberét, mint a köz egyik derék mun­kását. mint jó barátot, mint kiváló családapát. És a komoly terem falé ról három öreg ur komoly képmása derülten tekintett le az ünnepekre, aki az ő konzervatív — azaz: komoly és becsületes — szellemükben vezette to­vább az Antal Dániel, Farkas Antal és Lossonczy József intézetét. Kitüntetett vezérőrnagy. A király Tanárky Béla vezérőrnagynak, a 40. hon­véd gyalogdandár parancsnokának, az ellen­ség előtt tanúsított vitéz és eredménytelje- magatartása elismeréséül a Lipót-rend hadi- diszitmónyes lovagkeresztjét adományozta. Emlékeztető. Ma délután 5 órakor a Leszámítoló Bank helyiségeiben kötőke lesz. Lorántffy hangverseny. A febr. 10-én este fél 8 órakor, a színházban rendezendő hangverseny iránt megyeszerte nagy érdeklő­dés mutatkozik. A hangverseny műsora következő : MŰSOR. a) Hymnus. 1. b) Die Wacbt am Rhein. c) Heil Dir im Siegerkran?. d) Csatadal (szövegét irta Mátray Lajos, zenéjét szerzetté Bendiner Nándor). Vegyeskarra előadják: a ref. tanitónő- képző,leányiskola, ref. főgimnázium énekkarának és a zeneiskola magán­ének tanfolyamának kiválasztott 150 tagja Bendiner Nándor zene­iskolai igazgató úr vezénylete alatt. 2. Alkalmi bestéd. Tartja: dr. Baltazár Dezső úr a Tiszántúli Egyház- kerület Püspöke. 3. Schumann: Quartett es dur. Előadják. Bendiner Nándor ) dr. Damokos Andor ) , ifjabb Banner Antal ) ura ' ifj. Fejes István ) 4. a) Puccini: A pillangó kisasszony c. opera nagy áriája b) Hub»v: A cremonai hegedűs áriája Énekli: Nyárádi Margit urleány. Zongorán kiséri: Mátray Etelka urleány. 5. Rubinstein : Zongoraverseny, D-moll Előadja Mátray Etelka úrleány. 6. Kuruez dalok. Korhű jelmezben, ze­nekari kísérettel előadják: dr. Domby Zoltán és dr. Fábián Lajos urak. Helyárak : az összes páholyok egyárban 10 K. A földszinti ülőhelyek szintén egyárban: 2 K. A karzati ülőhelyek a ref. nőnöveldei tanulók, az állóhelyek pedig a ref. főgimn. ifjúsága részére vannak fentartva. A hangverseny tiszta jövedelme teljesen a háborúban el­esettek özvegyeinek és árváinak segélyezé­sére fordittatik. Jegyek már átvehetők a Huszár-féle könyvkereskedésben. Iskolaünnep Nagvsikárlóban. (Bekül­detett.) A nagysikárlói állami elemi iskola román ajkú tanulói f. hó elején Szigyártó Pál tanító rendezésével hazafias ünnepélyt tartották, amelyen a háború egyes megkapó lélekemelő jelenetei kerültek előadásra ak­tuális dalok és költemények kíséretében. Az ünnep a gyermekek hazafias érzelmeire fel­emelő hatással volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom