Szamos, 1916. december (48. évfolyam, 307-332. szám)

1916-12-16 / 320. szám

¥ '~T 1916 dwjgmbef 16 320. S Z A M 0 S 3. alásJ, II HÍREK j A képviselőház ülése. Budapestről jeldHtik : A kópviselőház tegnap délután 5 órakor Száíz Károly elnöklésével ülésezett. Illés József eléedó beterjeszti & hitlevél ter­vezetét, melyet a szombat délelőtti ülésbe» ^.rgyalnak. Bnr&bás terjeszti elő ezután sür­interpellációját a király arcképeinek a | giftlos helyiségekben való elhelyezéséről. ^ ; igékéi: a királynak minden tekintetben miat *5g!Y királynak a magyar királyi méltósa fényeivel kell megszemólyosittetai. Felemlíti heW Magyarországon a katonai nnnoDséíí ¥t*Y bármely annapsegan, a Gott&rhaltet ját­szák. Ez ellő 5 véglegesen rendeletileg kell intézkedni. IV’A miniszterelnök: Nem osztja Barabás véler.néD*ét’ hoS? bá™lk°r kifogásolható volna, f ^ tábornoki egyenruhában J^k meg. A ma­gyar király a keronázásoi’ ’ ^kornoici ru­hában fog megjelenni és tonybsn, hogy a magyar király min«. m 1 a legfőbb hadúr jelenik meg, látja a rnagyiV *“4m ®8 hadsereg megtestesítését, au . sesen ma­gyar szempont. Semmi iatézK.áé ?e® szükségesnek a király arcképei™ voní1, ozó' lag. Barabásnak a Gottorhsltera vonat?080 megegyezésre ezt feleli: Látni fogja, hegy ® kérdés fel vetés® sem időszerű, sem izleses, sem helyes. Egykor megboesájthatók voltak ilyen csalekiaények, de ma, hosszú évtize­dek után igazán nincs hely® ennek. Éppen ma, a háborúban számtalanszor felhangzott az osztrák néphymnusz uián a himnusz és pedig katonai részről, teljes katonai tiszte­letben részesítve a magyar hymnuszt A vá­laszt tudomásul vették, mire az ülés véget ért. A rcgnikoláris bizottság ülése. Bu­dapestről jelenti tudósítónk : A regaikoláris bizottság tegnapi ülésén Tisza István gróf miniszterelnök rendkívül érdekes bejelentést tett. Remélt®, úgymond, hogy már ma beje­lentheti a király nagy címét, de ezt az osztrák kormányválság lehetetlenné tette. A Körbsr kormány ugyanis nem volt hajlandó a nagy cimhaz mindenben hozzá járulni. Minthogy pedig Ausztriában most nincs kormány, vár- niok kell a nagy cim megállapításával. Egye­lőre a király hozzájárulásával a nagy cim úgy használtatok, mint 1867-ben, ama annyi küíőmbséggol, hogy az apostoli jelző csak Megyarország után vétessék fel, tehát igy: Magyarország e néven negyedik apostoli ki­rálya, Cseh, Dalműt, Horvát stb. országok királya. Közli egyúttal, hogy a király felha talmazta, hegy nevében is megállapíthassa a kétsógbevonathatlan tényt, hogy a magyar királyi méltóság az osztrák császári méltó­ságtól megkülönböztetett önálló paritásos jelleggel bir. Ismételten kijelentette, hogy a trónörökös magyar nevelésére, a királynak az év jelentékeny részének Magyarországén való tartózkodására nézve ogyet ért a ma­gyarok kívánságával. Katonai kitüntetés A hadseregparanc*- nokság Kacsó Lajes szatmári 12. honvód- gyalogezredbsü tartalékos zászlóst, a kis ezüst és bronz érem tulajdonosát, az ellenség előtt tanúsított vitéz és bátor magatartásáért a nagy ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Oyászhir. Mártha Lenke ref. tanitó- nőkópző intézeti növendék 17. évében difté- ria következtében elhalt. A tejes kávé tilalom, amelyet a rendőrség pár hét előtt olyanformán terjesz­tett ki, hagy déltől záróráig tilos tejeskávét kiszolgáltatni, most újból oda módosította, hogy már a mai naptól kezdve csak délután 3 órától kezdve est® 7 óráig tilos a tej ki­szolgálása, a nap többi részében elianban szabad kiszolgálni. Hősi halál az orosz fogságban. A városi hatósághoz jött hivatalos értesítés sze­rint Rusz János szatmárhegyi illetőségű 31 éves, 12. honvédgyalogeeredbeli honvéd, ki az első mozgósítás alkalmával a 16. menet- százaiddal ment ki az északi harctérre és ott 1 fogságba esett, 1915. január 27 én Novo- j Nikolajswakben meghalt. fl halottnak hitt hős. Szües Ferenc szatmári kőmives, aki az orosz fronton har- j colt, 1915. októberében küldte az utolsó értesítést a harctérről édes anyjának, özv. j Szűcs Ferencnének Sz&tmárra. Azután több mint egy évig semmi híradás sem jött tőle, j úgy, hagy édes anyja és testvérei már azt hitték, hogy elesett. Most azonban december 1 11-éa — a család legnagyobb örömére — | levelezőlapot hozott a posta Szűcs Farenctöl, aki tudatta övéivel, hogy Szibériában van , hadifogságban és egészséges. Nyilvános köszönet. A püspöki kon- viktusban levő tartalékkórház sebesültjei fel- , kértek bennünket arra, hogy Lschner Enanu úrnőnek, aki a sebesült katonákat vasárna­ponként meglátogatja és köztük cigarettát é« j egyéb ajándéktárgyakat oszt szót, — köszö- netüket ezúton fejezzük ki. Hendzsel Bertalannak levele van fogoly fiától. Headzsel Bertalan címére a Kó&a-fatolepr® címezve levelezőlap érkezett Szibériában fogságban levő, hasonnevű had- 1 apródjal. fiától. A levelezőlapot, minthogy a címzettet a posta nem találta, átvehető & délutáni órákban nálunk. A Népkonyha jóltevői. Altmann Edéné és Czaisler Cornél gyüjtőivén a következők , J ii- kóztak: özv, Máyer Samuné 50 K, Cs. I !£á ) ■ Sundorné 20 K, ifj. Reiter Móráé 10 ! £ fpratterné, Groszmana Adoifné 6—6 K, ; i Bardin0 * K, özv. Janói Györgyné, Gaál Je- ! női * *er Kovács Leónó, Verőczy j ew , i arkas Liszlóné, Szogedy Lászlón® j i 4_4 Vi Hajdú Károiyné, Pirklerné 3—3 K, I Báróét, Eudrénó, Tankóczy Gyuláné, Tóth j : Juli», Szabó Páinó, Fekete Aladár, Bodnár ! György', özv Ferenoyné, Thurnerné, Jeremiás j j Mór ío, Kálmán Sándorné, Schwartz né, Ra I géczy n Veress Lajosné, Kótai Lajos, Papp | Jiao ii' Puskás Károiyné, Kovács Lajosné, I Taakó oi;. Helmeczy Páinó, Nagy Jánosáé, I Bode Károiyné, Farkas, N. N. 2—2 K, j Koós rory/yné, Forgácsnö, Ádam Gizella, i Kitsch ózsnfné, Künclernó, Füzes Ernőaé, Hqrvá h Erzsébet, Dinkgreve Királyné, özv .1 Vnictné, Borosnó, Hcgedüsné, Mokránczy, : Bkvty -yulhnó, Miha Kálmánná, Zuppa Mi­hály, R aif Venoelaő, Schvartz Dávidné, Fe ránc Sátídorné, Virághoá és 10-szer N. N. | 1—1 kero.’iát, Sz. D. 80 fill., N. N. 50 fill., összeses 2Í1 K. Az adományokért kössöae- tet mond az u-nökség nevében Rooz Samuué és özv. Marke, ts Mihálynó. • Munkásles ty\ok jótékonysága Kende Zsigmond c* és kir. kamarás kömörői eséplő- munkásnői: Mátyus Törzsi, Fodor Irma, Mike j Etel, Mika Teréz, Farfcas Irma, Nagy Póli, j Popovits Mari, Lengyel Borcsa, Dombrádi Róza, Magos Cizeüa, Sz^bó Röza, Fábián Ilona, Badar Emmi és Jak, wenka János fűtő (orosz fogoly) 2—2 ko; it, öiszesen 28 K-t ; ajándékoztak a tarcalékíorbiáz sebesültjei ró- ; szóra. Az összegyűlt össze get továbbítás vé- j gett hozzánk juttatták. R „Szamosához befő? lományok. j Moskovits Fülöpnó (Turez) 18-s Tu3 fillért ! küldött be hozzánk a következő vél kísé­retében : „Igen tisztelt Szerkeaz ur! Az álta­taiam jótékony célra összegyűjtött 184 K 10 f. összeggel az arra vonatkozó gyűjtő ivekkel együtt azon kéréssel küldöm Szer­kesztő ur címére, miszerint abból 120 K t a katonák karácsonyi ajándéka, 64 K 10 f. t pedig a hadikonyha felszerelése javára e! juttatni szíveskedjék. A bagyüit összeg ezen meg08z!áva az adakozók kif jezett kívánsá­gára történt. Turez, 1916, dec. 7. Tisztelet­tel Moskovits Fnlepné.“ Az adományt, amely 20 fillértől több boronáig terjedő részletek­ben gyűlt össze, rendeltetési helyére jut­tattuk. @MMAMOZ§Ö (KINO THEATER) Ax Iparos Otthon dísztermébe», Telefon 8-06. MA SZOMBATON este 6 órától folytatólag a fővárosi Royal Apolló j mozgóképpalota páratlan sikerű attrakciója. Herceg Ferenc örökszép színmüve filmen gyönyörű rendezésben. Gyapotgyártás természetes. Nauke mint sufragette | bohózat. Duci bácsi rokona bohózat. Végül a magyar filmgyár egyik legkimagaslóbb alkotása. jterczej Ferenc tnestermMe: Rendes helyár^k. Kedvezm. jegy nem érvényes I A dolovai nabob leánya szomorú játék 4 f elv. (4000 m.) *4 1 K leghíresebb és legnépszerűbb jl darabod* -J^vike a T)nlovai nábob J leánya. Érzelmi kedves történet, melyet a Corvin VUmgyár remek szép rendezéssel hozotí l-°&y méltó keretet nyújtson a benne szereplő művészek játékához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom