6. oldal, 145 találat (0,146 másodperc)

Találatok

101. 1909-08-11 / 33. szám
[...] Török M Lajos plé­bános Molnár Sándor egyh gondnok Sovány Dezső ügye [...] esett áldozatul a múlt héten Sándor Ferencz salánki uradalmi segédtiszt oki [...] igen nagy Uj vasbánya Zoltowszky Szaniszló és Zsigmond lengyel grófok petrisi [...]
102. 1899-03-08 / 10. szám
[...] Bodnár Mariska okle­veles kisdedóvónőt a szaniszlói állami óvo­dához kisdedóvónőnek nevezte ki [...] helybeli fiókjához he­lyettes főnöknek Neübauer Sándor nevezte­tett ki Debreczenből Gyászhir Sepsy [...] Ilonka k a énekel Friedmann Sándor és Biermann Miksa urak hegedű [...]
103. 1901-08-28 / 35. szám
[...] aratott szentgyörgyi Jordán Károly apat szaniszlói plébános szent István király napján [...] főgymnásiumnál megürült magyar német tanszékre Sándor Venczelt nevezte ki helyetes tanári [...] koszoruerdővel borított díszes gyászkoporsót Szalay Sándor plébános szen­telte be a gyászszertartás [...]
104. 1911-02-15 / 7. szám
[...] sz Jordán Károly dr elnök szaniszlói apátplébános mig az ünnepi beszédet [...] Jenő Gesz ler István Láng Sándor és Kozacsek Sán­dor munkácsi Ivaskó Lajos és Orovecz [...]
105. 1912-07-03 / 27. szám
[...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segéd­lelkész meghatóan ecsetelte a papi [...] 30 án Csanáloson egy Hosszú Sándor nevű csavargót Mizsuj János pórházi [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczi utcza 16 [...]
106. 1900-02-21 / 8. szám
[...] Beratlan Hedvig 20 kor Leszkay Sándor N Magyar 10 11 IIk [...] Belényes 4 n Gruber Márton Szaniszló 4 Pecz István Bpest 4 [...] István Kőrösmező 2 ii Szuhányi Sándor N Dobos 2 Osadinszky György [...]
107. 1912-10-09 / 41. szám
[...] azt Kolozsvárra menve vég­rehajtotta Movík Sándor sárközi róm kath kántor tanitó [...] Szepacher Ferencz Csanálos Soltész István Szaniszló Harmat J Királymező Szolomájer József [...] kultuszminiszter Sze­repelnek még rajta Barkóczy Sándor dr Kotál Henrik tervező és [...]
108. 1913-02-19 / 8. szám
[...] céljait fejtegette majd dr Fibiger Sándor főgimn tanár lourdesi emlékeiről tartott [...] érdekében Erdőd Vitka Fe­hérgyarmat és Szaniszló község meg mező hegyesi mén [...] újból 1 évre Kré mer Sándornak adományozza Ugyanilyen értelmű határozatot hozott [...]
109. 1899-08-16 / 33. szám
[...] bőven ismertetn fogjuk Pályázat A szaniszlói kántor tanitói állo­másra augusztus 25 [...] én lesz Nagy Károly Csóka Sándor színtársu­lata aug 15 én kezdi [...] vigyere és helyére jön Tietz Sándor Trencsén ből Az elhalt Majoros [...]
110. 1901-12-25 / 52. szám
[...] fel hosszas szenvedés után elhnnyt Szaniszlón volt községi jegyző a hol [...] ingyen melléklete jelenik meg Lendvay Sándor szerkesztésében Az Évkönyv a különféle [...] Jolán Feledi Boriska Csáky Göndör Sándor és akit először kellett volna [...]
111. 1899-11-01 / 44. szám
[...] dr Haidz Jenő és Regéczy Sándor tanárok tisztelegtek A tes­tületeken kívül [...] rolyt választotta meg a kópviselőtestűiot Szaniszlón okt hó 24 én jegyzőválasztás [...] sem élt A birói vizsgálatot Sándor Lajos hely­beli törvényszéki aljegyző a [...]
112. 1911-07-12 / 28. szám
[...] igazgató spirituális szónoka Sepsy Márton szaniszlói s lelkész volt aki megkapó [...] Pártoljuk a hazai ipart KEPES SÁNDOR Minden magyar em­ber szent kötelessége [...]
113. 1912-09-04 / 36. szám
[...] 9 órás nagymisén Jordán Károly szaniszlói apátplébános pontifikáit a Dalegyesület válo­gatott [...] főerdőrendező Raj nocha József Sechser Sándor erdőmérnökök Pecz József oki erdőmérnök [...] ujonan szervezett segédjegyzői állásra Radnai Sándor oki jegyző választatott meg Kinevezés [...]
114. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Genesen 3 Er endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] lelkész tartanak előadá­sokat Eljegyzések Hrabár Sándor ungvár kir kath főgimn tanár [...] György vm aljegyzőt és Rednik Sándor szolgabirói tb szolgabirókká nevezte ki [...]
115. 1913-10-08 / 41. szám
[...] községi főjegyző Nagyszőllős község Kerekes Sándor polgári iskolai igazgató az intézete Pilissy Sándor az ipartauonc iskola és Lator [...] tisztet nagykárolyi helyettes állomásfőnököt a szaniszlói állomásra főnökké nevezte ki Szatmármegye [...]
116. 1900-08-01 / 31. szám
[...] Kornél Mun kács Soltész Mariska Szaniszló Szászaién Tériké Kir Darócz Vinkler [...] működése biztosítva van Elnök Jékey Sándor főszolgabíró főparancsnok Balika Miklós gyógyszerész [...] kertész A napokban Foga rassy Sándor mérnök egy százas bankót adott [...]
117. 1911-10-11 / 41. szám
[...] püspök dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát plébánost a nagykárolyi Tahy [...] érintett A főpásztor most Szabó Sándor alispánhoz intézett meleghangú le­vélben mondott [...]
118. 1909-03-03 / 10. szám
[...] tempore közkedvelt burleszk komikusnak Papír Sándornak Én hajlandó vagyok az utóbbi [...] legelőször dr szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apát­plébános a Kath Tanügyi Tanács [...]
119. 1908-10-28 / 44. szám
[...] Nagykárolyban Kántorjánosin Fül pösdaróczon Nagybányán Szaniszlón Krasz nabélteken Felsőbányán Szinérváralján Er­dődön [...] Lajos Józsei kávéüzletét átvette Benkő Sándor kinek előzékenysége és szakképzettsége bistositja [...]
120. 1901-07-24 / 30. szám
[...] felügyelői hivatalának megtartása mellett Boglucz Sán­dor m szigeti segédleik z az [...] kápláni állomásokra Schwegler Alajos eddigi szaniszlói káplán és Pilcz Ede szinórváraljai [...]