Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-11-01 / 44. szám

városunkba visszaérkezett, rendkívüli ovátiók- ban részesíti társadalmunk elit-közönsége, ami bizonyára kedves jutalom, s azt bizo­nyítja,- hogy úgy működése, mint kiváló egyéni tulajdonai által mély benyomást tett a lelkekre. Szeretik őt mindnyájan, akik ismerik, s sietnek hozzá üdvkivánataikat ki­fejezni. Szerdán délelőtt Hermán Mihály polgármester vezetése alatt, a városi hatóság, csütörtökön délelőtt Jankovics János igazgató vezetése alatt az elemi rk. iskola tanítói kara, majd az adóhivatal képviselői, nem sokkal utóbh Ratkovszki Pál kir. kath. főgymn. igaz­gató által vezetve a főgymn. tanári kara jelent meg az ünnpelt férfiú előtt, kifejezést adva azon őszinte örömnek, mely kinevez- tetóse felett eltölti keblüket. Ugyancsak csü­törtökön délelőtt tisztelgett a tanitónőképző intézet tanári kara, melynek nevében Perényi János tanár mondott üdvözlő beszédet. Szom­baton délelőtt a kath. iskolaszék, melynek a kanonok ur ez idő szerint elnöke, jelent meg, s Antal Dániel világi elnök üdvözölte. A „Szatmáregyházmegyei Irodalmi kör“, mely létét úgyszólván dr. Steinbergernek kö­szönheti, lu annak megalapítója, megalapí­tásától elnöke s fentartó oszlopa volt, szin­tén kivette részét a közörömből, melyet e kineveztetés felett Szatmár társadalma érez. Orosz Alajos, a kör titkára szép szavakkal tolmácsolta a kör üdvkivánatait. Az ev, ref. főgymn, tanárkara nevében vasárnap délelőtt Borsos Benő igazgató, dr. Haidz Jenő és Regéczy Sándor tanárok tisztelegtek. A tes­tületeken kívül a város egész inlelligentiája felkereste őt. A vidékről mindennap egész halmaz üdvözlő levél érkezik. Hymen. Chriastelyi Árpád zilahi állami polg. iskolai tanár örök hűséget esküdött Kemény Alajos nagy-károlyi kir. pénzügy- igazgató kedves leányának Gizella kisasz- szonynak. Az egyházi áldást Tímár Péter kegyesrendi áldozár adta az uj párra. — Lengyel Károly áliarnvasuti főtiszt a napok­ban vezette oltárhoz Tóth Kálmán nagy- károlyi vasúti állomásfőnök leányát, Kor­nélia kisasszonyt. Az esketési szertartást Csáti Márk kegyesrendi tanár végezte, ki az uj párhoz szép beszédet, intézett. —- Petrovies Miklós munkácsmegyei gör. kát. papjelölt örök hűséget esküdött Ferencsik Emil viski gör. kath. lelkész leányának, Emma kisasz- szonynak. — Zloczky Mihály gör. kath. pap- jelöli oki. 24-én vezette oi,árhoz Nagy-Do­boson Szeműn Szeréna kisasszonyt. Változás a főisjiáni karban. Sárosvármegye főispánja megválik állásától ; mind szélesebb körnen kezd elterjedni a hír, hogy helyere gróf Csáky László, Ugocsa vármegye főis­pánja fog kineveztotm. Orvos- és jegyzőválasztás. Felső-Bánya szab. kir. város főorvosának dr. Csausz Ká­_________ „H néi. Eddigi félig angol, felig német kony­hája tökéletesen angol konyhává alakult; fia szolgáltatja az angol szakácskönyv meg­felelő receptjeit német fordításban. Így meg­változott az édes mama, sőt, amit eddig meg nem tett, főz is, hogy fia annál izletesebbet egyék. Nem jó már semmi sem a mamának, c-ak az angol. Eddig soha sem volt szó arról, hogy ő Angliában volt; most fennen hirdeti angliai tartózkodását, tulságig dicséri az angolokat; mily szép, gyönyörű, fenséges ország; szebbnek kell lennie, mint az Ígéret földének, ha a mama előadásaiból képet al­kotunk. S mily pompásan főznek azok az angolok; mily tisztaság, rend, odaadó kész­ség, gyors kiszolgálat uralkodik azon a szép földön. Nincs is mamának egyéb vágya, csak hogy hátralevő életét angol földön, angol fia karjaiban élje le. Igen a mama az Ígéret földjének tartja Angliát, s kedves fia lesz az, ki majd egykor elvezeti oda az epedő mamát. Mi — a többi számba sem menő gyer­mekei a nemzetközi mamának — csak es- • rolyt választotta meg a kópviselőtestűiot. Szaniszlón okt. hó 24-én jegyzőválasztás voll, mely alkalommal Orubér Márton szent, miklósi h. jegyző egyhangúlag raegválasz- talott. A főispán nejével együtt — mint lapunk muH számában említve volt. —a múlt héten Nagy-Bányát látogatta meg. Úgy itt, mint Felső-Bányán megvizsgálta a hivatalos ügy­kezelést. Fogadta Schweitzer Ilka vezetése alatt a nagybányai nőegyesület, mely köszö­netét mondott, amiért kieszközölte, hogy a kereszthegyi óvónő fizetését a kormány 3 évre elvállalta. A főíspáni pár több helyen tett látogatást, 26-án visszautazott Nagy- Károjvba. Özv. Szíjártó Mihályné szül. Dely Kata­lin, honvédezredorvosank édes anyja, okt. 28-án életének 71. évében elhalt városunk­ban. Vasárnap d. u. 3 órakor volt a halott beszentelése a háznál, nagyszámú előkelő közönség részvéte mellett. Ugyanezen nap estéjén a holttestet Pápára szállították, hol a temetés történt. A köztiszteletben álló halottat 8 felnőtt gyermeke s számos uno­kája gyászolja. Főszámvevővé Ugocsa vármegyében gróf Csáky László főispán Lator Istvánt nevezte ki. Dj ipar-felügyelő. Oerster Miklós, a deb- reczent kerület volt ipar-felügyelőjét a köz­pontba rendelték be szolgálattótelre. A ke­rület további vezetésével Harkányi József debreczeni királyi ipari segédfelügyelő lett megbízva. Kinevezés. A pénzügy minisztor.AjiGi Já­nos számvevőségi dijnokot a nagykarolyi szám­vevőséghez számgyakornoknak nevezte ki Szabadsághősök emléke. Nagy-Szőllős közönsége okt. 24-én ülte meg nagy pompá­val azt az emlékünnepet, melyet a sznbad- sághősök, különösen Ugocsa vármegye derék fia, br. Percnyi Zsigmond halálának 50 éves évfordulója alkalmából Rendezett. Olt volt a megye egész intelligentiája. Az ünnepély előtt Müller Károly esperes gyászmisót mon­dott, ezután díszközgyűlés volt, melyen Fóris István tartotta meg a gyászbeszédet,. Perényi Zsigmond br., az elhunyt szabadsághős fia köszönetét mondott azon kegyeletes megem­lékezésért, melyben a város és megye atyja emlékét rószésitette. Ezután a közönség a kaszinóba ment, hol Becsky Emil alispán, a kaszinó elnöke mondott gyönyörű emlékbe- szódet, Tóth Jenő árvaszóki elnök és lap- szerkesztő felolvasott a nagy idők eseménye­iről, Spolarich János tan ír mély érzéssel sza­valta el Ábrányi „Tizenhárom“ czimü ódá­ját. Az ünnepélyt az ifjúsági énekkar a Rá- kóczy indulóval rekesztette be. Délben tár­sasebéd volt. Katonai eskütétel. A cs. és kir. közös hadsereg, úgyszintén a m. kir- honvédség E T I S Z E M L E „(44-ik szán tenként, midőn a mama karöltve sétálni megy kedves fiával, gyűlünk össze s mesél­jük el újabb és újabb tapasztalatainkat. A kedves nővér már nem képes felismerni anyjában a német származást. Soha még nőt, aki nemzetiségéből annyira kivetkőzött, nem látott; sajnos biz ez. De meg is ingott ám a mama tekintélye; nem is kívánhatja azt senki tőlünk, hogy mi egy oly anyának maradjunk továbbra is engedelmes, szó­fogadó gyermekei, aki testvérünket akarja apánkká tenni, aki fiát akarja saját férjévé tenni. S mi épen ezért a legutolsó tere-ferón elhatároztuk, hogy a már bennünket egyál­talán nem szerető nemzetközi mamát elhagy­juk, más mamát keresünk, avagy elszóledünk s visszatérünk a bennünket mindig tárt ka­rokkal fogadó édes anyához. ttjoncz katonái mindenszentek ünnepén d. e. 11 órakor a székesegyházban sz. misét s alkalmi beszédet hallgatnak, mely után ka­tonai esküt, tesznek. Gyógyszertár-eladás. Özv. Literáty Elek né Deák téren levő gyógyszertárát 62 ezer fo­rintért eladta Rohrlich Sámuel beszterczebá- nyai okleveles gyógyszerésznek, ki azt a jövő óv január elsején fogja átvenni. Temető rendezés. Mivel a hidontuli te­metőben a sirok rendezése s uj mellékutak készítése vált szükségessé, a róm. kath. plébánia fölkéri a t. közönséget, hogy ha­lottak estéjén mindenki, akinek a hidontuli temetőben halottja van, világítsa ki sírját vagy tegyen jelt arra, mert azon régi sírokat, amelyek évek óta nincsenek gondozva, a plébánia lerontatja s azokon át utakat fog vezetni. Jegyzőfózigorlatot tettek vármegyénk­ben Hirsch Ernő, Nagy Dezső, Fiók Zoltán, Lőw Mihály, Erdőss Aurél és Barkász Endre. Szaporodtak a választók. A képviselő választók száma a jövő évre 383-al lesz több, mint az idén volt. Ez a névjegyzék már végleges, minthogy a fellebbezésre kijelölt törvényes időig ezzel a jogával senki sem élt. A birói vizsgálatot Sándor Lajos hely­beli törvényszéki aljegyző a budapesti vizs­gáló bizottság előtt jó sikerrel letette. Pádaai SZ. Antal perselyében e héten begyült 35 frr. 3ü-kr. Pálfalván a Poley-család sírboltjában nov. 2-an a család elhalt tagjaiért gyászmise tartatik, melyre a nem rég elhunyt Peley Jó­zsef földbirtokos tett örök időkre alapítványt. A Sz. Imre egyletből. Steinberger Ferencz kanonok a budapesti szent Imre egylet pár­toló tagjainak sorába lépett. Ezzel egyide­jűleg megemlítjük, minthogy olvasóink közül sokakat érdekelni fog, hogy az egylet a Szent István társulat uj palotájába (VIII Szent-királyi utcza 28. a I. em.) költözött át ÁZ iparhatósági biz. tagok választására joggal Liró iparosok és kereskedők névjegy­zéke elkészült, ellene az esetleges felszólam­lások nov. hó 10 ik napjáig az első fokú iparhatósághoz Írásban nyújthatók be. A névjegyzék 8 napig a városház hirdetési táblájára ki van függesztve. A közigazgatás ellenőrzése. A belügy­minisztérium kebelében rövid időn belől két miniszteri tanácsosi és egy osztálytanácsost állás fog szervezietni, illetve felálli'ttatni ti vármegyei közigazgatásnak a helyszínén való ellenőrzése és vizsgálatok tartása czél- jából. Pénztári vizsgálat. A felsőbányái rk egyházpónztárt kezelés végett már pár óv- rel ezelőtt beszáll]tották az alapítványi pénz­tárba. Ennek megvizsgálása végett időzött itt a napokban Csausz István főgondnok és Homola Gyula bányatanácsos, kiknek tiszte­letére Szabó Norbert apát-kanonok fónyes ebédet adott. Az ügykezelés teljesen rend­ben volt. Színházi műsor. A gyakran váltakozó műsorban sajnálattal halljuk, hogy halottak emléknapjának előestéjén az „Eleven ördög“ operetté, a gyásznapon pedig „A Kaméliás hölgy“ van kitűzve előadásra. A kegyeletes közönség, mely halottak estéjét mondhatnám vallás különbség nélkül kedves elhunytéinak szenteli, szívesen venné ez estén a komoly, erkölcsösebb darabot, vagy épen a szünetet. Pénteken : „Egy magyar huszárkáplár Becsben.,, Szombaton : „A denevér“ kerül sorra. Dj czukrász üzlet. Gindl és Auguszt szakképzett czukrászok városunkban (Hám János-u. 1. sz.) a szinház mellette hó folya­mán egy csinosan s tisztán berendezett czuk­rász üzletet nyitottak meg. Az üzlet tekintve a csinos s fónyes berendezést — valóban figyelemre méltó, hol a ezukorkák, tészták s minden e nemhez tartozó sütemények a leg­nagyobb tisztasággal, ízletességgel állíttatnak elő. Ajánljuk az uj vállalatot a t. közönség szives jóindulatába s egyben felhívjuk a fi­gyelmet mai számunkban közétett hirdeté­sökre. Az ügyészségi megbízottak. Az uj bűn­vádi eljárás életbeléptetésével, vagyis január 1-től kezdve tetemesen megszaporodnak a

Next

/
Oldalképek
Tartalom