Heti Szemle, 1905. (14. évfolyam, 1-52. szám)

1905-06-28 / 27. szám

4 HE TT SZEM HE“ '25 ik síim.) thy Károly, Magas Gedeon. Markovics Sá­muel, Nagy G.vula, Reiter Lipót, Rózner Je­nő, Szabó Elemér, Szász Lajos, Szent- györgyi Kálmán, Szerdahelyi László, Tomcsa Ernő, Tóth Gábor. Jézus Szive búcsúja. A szatmári kál­várián az idén is háromnapi ájtatosság lesz Jézus Szentséges Szivének tiszteletére. Ju nius 30-án Pénteken és jul. 1-én Szombaton reggel 7 órakorjiinnepélyes mise szenségkité- tellel ; délután 5 órakor keresztuti ájtatosság ; — 6 órakor sz. beszéd litániával és áld'ás- sal. Jul. 2-án vasárnap reggel 7 órakor ün­nepélyes mise, utána körmenet és sz. be­széd. Délután 6 órakor litánia és áldás. Tel­jes búcsút nyerhetnek a kér, kath. hivek, kik töredelmesen moggyónnak, megáldoznak és az anyaszentegy ház szándékára imádkoz­nak. Jézus Szive, kérünk, vond magadhoz az emberek sziveit ! A técsői választás. Gróf Keglevich István tragikus elhunyta folytán megürese­dett a técsői választókerület, a központi vá­lasztmány a választás határnapját e hó 27-re, tegnapra tűzte ki. Két jelölt állott egymással szemben, Szilágyi István dt\, kórházi főorvos és Demény (Dick) Hugó dr., az előbbi füg­getlenségi az utóbbi ujpárti programmal. Szilágyi támogotása végett gróf Apponyi Al­bert a múlt szombaton a kerületben járt, hol mindenütt rendkívüli óvácziókkal fogad­ták. Kíséretében voltak Bernáth Béla, Uray Imre, dr., Kelemen Samu, Hérderváry Lehel, Kun Árpád és Metzner Béla orsz. képviselők. A técsői deputáczió élén Novák Dániel párt­elnökkel és Enyedy Alajos plébános, alel- nökkel a vármegye határszélén, Huszton fogadta az érkezőket. Visken szintén óriási néptömeg várakozott reájok, hol egy egy­szerű földmives ember üdvözölte őket, mire Apponyi megköszönte a szives fogadtatást Técsőre reggel 8 órakor érkeztek meg. léze­rekre menő közönség várakozott reájok az állomásnál, s Tóth Ferencz ref. lelkész üd­vözölte a vendégeket, mire Apponyi válaszá­ban kifejtette, hogy megjelenésével a füg­getlenségi zászlót diadalra segíteni hazafiui kötelességének tartotta. Szavai után a válasz­tópolgárság 60 lovasbandéristától vezetve a főtérre vonult, hol Szilágyi tartotta meg programmbeszédét. Itt említjük meg, hogy a másik jelölt Demény Hugó érdekében fur­fangos módon a bécsi pápai nunczius auditorá- tól kértek Enyedy Alajos plébánoshoz czimzett ajánlólevelet. Úgy volt feltüntetve a dolog, hogy egy tudós számára szükséges az, ki botanikai tanulmányok végett akar Mára- marosba utazni. Nicotera auditor készséggel adta ki a tudós számára az ajánlólevelet. Meglepődve értesült azonban a lapokból, hogy levelét kortesczélokra használtak fel és hogy Demény Hugó nem tanulmányok tétele végett, hanem mint képviselőjelölt utazik a técsői kerületben. Nicotera e hir vétele után azonnal egy másik levelet irt Enyedy Alajoshoz, melyben kijelenti, hogy semminemű kényszert nem akar reá gyako rolni, s fogalma sem volt róla, hogy első levelét kort sczélokra használják fel. A vá lasztás tegnap történt meg. Demény Hugó alig kapott néhány szavazatot, minek követ­keztében visszalépett. így a függetlenségi Szilágyi egyhangúlag lett megválasztva. Papszentelés. Egyházmegyénknek ta­nulmányaikat végzett növendékeit Pemp Antal káptalani helynöknek kérésére és a herczegprimás ő eminencziájának intézke­dése folytán Kohl Medárd dr. felszentelt püspök fogja felszentelni áldozópapokká e hó 24. 30. és julius l én és2. án Budapesten, úgy halljuk, a kegyes tanitórendiek társhá zának kápolnájában. Felszentelendő papnö­vendékeinket Binder András dr. tb. kano­nok, lelkigazgaió készítette elő ex-rei.ium- mal a szent rendek felvételére, Budapestre pedig, Wolkenberg Alajos dr. tanulmányi fel- gyelő tanár utazott velük ma reggel. Á'do- zópapokká szenteltetnek Hudecz R'zső, Kna­uer Sándor, Láng Gyula, Molnár Károly, fiatal kor, miatt csak diakónussá szentel­tetik Szűcs János. Óvónői képesítés. A szatmári irg. né- nék óvónőképző intézetében folyó hó 23.-án tartamit meg a Te Deum. Képesítésre jelent­kezett 28 növendék. Ezek közöl oklevelet nyertek 26.-an, javító vizsgálatra utaltattak ketten. — Az elemi iskolai tanitóuőkópző intézetben most folynak a képesítő vizsgála­tok, melyek eredményéről csak a jövő héten számolhatunk be. — A polg. isk. tanítónő- képző intézetben a jelen iskolai évben Csak az első évfolyam állott fenn. Itt képe­sítő vizsgálat nem volt. Az osztályvizsgála­tót tett növendékek közöl, a nyelv- és meny- nyiségtudományi szakcsoportb-liek it össze­véve, 2l-nek bizonyítványa jeles, 2 nek pe­dig jó rendű. Épülő templomok. A beregmegyei A. Hrabonicán a hívek, elhunyt főpásztorunk és az egyházmegye jótékonyságából uj temp­lom épül. Alapkövét a múlt héten áldotta meg Forgách János munkác-i prépost-plébá­nos. A múlt vasárnap pedig a szintén be- regmegyei Frigyesfalván épülő templom alapkövének beszentelési ünnepélyét tartot­ták meg. Húszéves találkozás. Az ungvári kir. kath. főgimnáziumban az 1884/5. tanévben érettségi vizsgálatot tett ifjak f. hó 29 ón Ungváron húszéves találkozásra gyűlnek össze. Szoborszentelés Szinérváralján. Jé­zus szent Szive ünnepélyét, tekintettel a körül­belül 230 tagból álló „Jézus szent Szive Tár­sulatra", melynek ez a főünnepe — triduum- mai, háromnapos ájtatossággal ünnepük a sz inér vár aljai rém. kath. plébánia templomban. Az istenit,sztélétek sorrendje a következő lesz : Junius 30 án ,pénteken, „Jézus Szive-" napján: reggel V*8 kor csendes szt.- mise; délelőtt 9 órakor ünnepélyes énekes szentmise szent­ségkitétellel, utána megkérlelés, felajánlás Jézus szent Szivének; délután 3 órakor litá­nia szentségkitétellel, a végén áldással. Juli­us 1. én szombaton: reggel Vé8 kor csendes szentmise; 9 órakor éne reg nagymise, délu­tán 3 órakor szentséges letenye áldással. Ju lius hó 2 án, vasárnap: Reggel V*8-kor csen­des szentmise. Délelőtt 10 órakor a templom­ban újonnan, a buzgó, áldozatkész hivek jóté­kony filléreiből felállított gyönyörű, művészi ki­vitelű szobroknak: Jézus szent Szive szobrának és „Szent József" szobornak ünnepélyes meg- áldása. A szent ténykedést Frank Józseffő- esperes-plébános ur végzi segédlettel, majd ugyanő mond ünnepélyes énekes szentmisét. Evangelium közben alkalmi beszéd tartatik. Délután 3 órakor a triduum befejezóseké- pen litánia Jézs szent Szivéről; a kitett ol- táriszentség előtt megkérlelés, felajánlás — a végén „Te Deum“ és áldás! A Szatmárnémeti Kölcsey-kör mú­zeuma f. hó 28. án az-alapszabályok értel­mében egy időre bezárul és csak f. évi szeptember 1.-én nyílik meg újra. Az alap­szabályok szerint ugyanis a muzeum julius- és augusztus hónapok alatt zárva van. — Emlékeztetés. A helybeli ka h. legény­egylet sajat helyiségében az e czélra felál­lított nagy sátorban fo'yó évi julius hó 2-án vagyis a jövő vasárnap tartja meg szokásos nyári táncmulatságát. A kibocsátott meghívó köv. szól : A szatmári kaJiolikus legény- egyesület j a 'is hó 2-án, azaz vasárnap (Ver- bőcy utca 8. szám) zártkörű nyári mulatsá­got rendez, melyre a ». közönséget tisztelet­tel meghívja a rendezőség. Belépti dij : Sze- mélyenkint 1 korona. Család jegy 2 kor. 40 fill. Kezdete este fél 8 órakor. A meghívó kívánatra előmutatandó. A tiszta jövedelem az egyesület helyiségének belső felszerelésére fog fordittatni. A tanév befejezése. Mindekét hely­beli főgimnáziumban befejeződtek az évzáró vizsgálatok. A kir. kath. főgimnáziumban a Te Deum és az értesítők kiosztása e hó 29- ón Péter-Pál napján fog megtörténni. — A Te Deum a kálvárián lesz, hol az ünnepélyes szent misét dr. Fechtel János tanár fogja tartani. Azútán a gimnáziumba vonul az if­júság, itt Ratkovszk\ Pál igazgató intéz hoz­zájuk beszédet, végül kiosztatnak a bizo­nyítványok. Az ev ref. főgimnáziumban pedig már e hó 23-án osztották ki a bizonyítvá­nyokat. Uj hitelszövetkezet. Szamszlón „Sza- nisztói hitelszövetkezet“ alakult 90 taggal és 100 űzletrészszel 5000 korona értékben havi 20 filléres befizetéssel. — Működési kö­re csak Szaniszló községre tejed ki. Igaz­gatósági elnök lett: Dr. Láng György orvos. Igazgatósági tagok : Gruber Márton, Pataky József, Barths István, Kosa Sándor, Hauler Pál és Heinrich Jakab. Felügyelőbizottsági elnök : Komáromy István urad. intéző. Ki­nevezett tagok: Dobó Rímusz, Merk Antal és Keiser András. Kinevezett igazgatósági tag: Gruber Márton községi jegyző.— Köny­velő: Soltész István. Pénztáros Pó-zet Lő­rinc. Öngyilkos ifjú. Egy szattnármegyei famíliát, a Böszörményi-családot borított most gyászba egy fiatal embernek tragikus sorsa. Szabó Béla joghallgató, özv. Böször­ményi Józsefné helybeli lakos úrnő unokája ezt az esztendőt Párisban töltötte. A napok­ban, azaz'pónteken egész váratlanul haza ér­kezett szüleihez Gyöngyösre és nagy öröm­mé látták viszont egymást a szülők és gyer­mekük. Azonban alig hagyták magukra szü­lei a fiút, az revorveróvel főb9 lőtte magát s rögtön meghalt. A kétségbeesett szülők nem tudják mire vélni fiuk öngyilkosságát, mert levelet nem hagyott hátra. Amerikai párbajt, vagy pedig reménytelen szerelmet sejtenek. Katonai céllövészet A helybeli hon­védség már megkezdette hareszerü céllövé­szet gyakorlatait. Már az elmúlt héten is tartottak ilyen gyakorlatot, szombaton pe­dig Madarász község határába vonult ki az egész honvédség s itt tartotta meg éles töl­tényekkel harc-szerű céllövészetét. A Szamos áldozata. Népfürdő hiá­nyában évről- évre megismétlődnek váro­sunkban azon szomorú esetek, hogy a nép­nek fürdeni vágyó gyermekei a hullámsirban lelik halálukat. A múlt csütörtökön délu­tán is így történt. Lejcsák János 22 éves kocsigyártó segéd többedmagával kiment a vasúti hídhoz a Szamosra fürödni, de pár pillanat múlva magával ragadta az ár, s nyomtalanul eltűnt a hullámok között. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom