Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-09-27 / 39. szám

— Könyü a föld mindenütt !- De nagyságos ur; már .csak tetszik tudni nagyon jói, hogy abban a hidontuli felszentelt földben három feleségem, meg 20 gyermekem nyugszik, hát bizony nem olt’an könyü dolog az ! Ekkor lépett be Gida bácsi - és a dolog rendben volt. * * * Mikor a vas korona rendet megkapta — elsők közt, sietett hozzá András, a nidi hires hajdú, a ki már akkor egy néhány ember életét, kihalászta a hullámok közül. — Hej nagyságos ur, hát, csak vdsat- vasat ? A király ő felségétől ez drága gyöngy, mondotta jóízűen Jandrisics. Múlt az idő. Andris azután is halászta az embereket; mig végre — (hiszszük, hogy Jandrisics és Gida bácsi is rajta volt) — ezüst keresztet kapott. A közgyűlésen tűzték fel — az András mellére: még pedig — a főispán kezei! És ott az apát, ur volt az első, a ki hozzáment a közgyűlésen — és megnézegette az And­rás mellén — az ezüst keresztet! — Nézheti azt, a nagyságos ur — szó­lott büszkén András — ez nem vas ám\ Szerkesztő ur tovább is van, mondjam még! *j *) Máskor is szívesen látjuk. Szerk. Petőfi ünnepek Kagy-Károlyban, Károlyban, e szomszédban az őszre hajló idő sárga levél hullásakor a hazafias lelkesedés, felbuzdulás f. hó 24-én fényes napokat rendezett. A nagyszabású ünnep, melyet orszá­gossá, nemzetivé, impozánssá, emlékezetessé tenni a rendező bizottság ambiczióval s buzgó törekvéssel akart, csakugyan felébe emel­kedett a sablonoknak, a semmi újat sem nyújtó hétköznapiságoknak és oly pompával tárult a résztvevők elébe, mely pillanatokra igazán meglepett s a teljes elismeréssel való adózás kötelességét rótta a közönségre. A bizottság és feje sokat és buzgón fáradott, jutalomképen talán, nem maradt gyümölcstelen, mert munkája iránt a főváros, a vármegye, Szatmár szab. kir. városa, Nagy- Bánya stb. stb. őszintén érdeklődtek s nagy­számú képviselőikkel, szereplőkkel iparkod­tak magas nívóra emelni a Petőfi ünnep je­lentőségét. — Nem is hiányzott itt semmi olyas, a mi e disz, e fény fokozása czóljából még talán kívánatossá lett volna. A város arcza egészen ünnepi volt mert ünnepi köntösbe öltözött. Lobogó er­dők hirdettek N.-károly kitűnő napját. Mikor szombaton este a pestiek megérkeztek, a város kivilágítva fényárban úszott. Másnap látható volt lovas bandérium, úri fogatok sokaságának felvonulása, a férfiak díszruhái­nak pompája, a nők öltözékeinek elegánciája, óriási sokadalomnak a hullámzása. A gyülekezés a városháza előtt volt melynek nagytermében folyt le a dísz­közgyűlés. A Szatmári Kölcsey-kör küldöttsége Dr. Fechtel János. Dr. Böszörményi Emil, Kölcsey János, Radó Bertalan, Dr. Korbay Károly, Jankovics János, Deák Kálmán urakból állott, a város képviseletében Hér- mán Mihály polgármester, Dr. Korbay Károly főkapitány, Dr. Kölcsey Ferencz, Uray Géza. A Széchenyi-t. nevében : Majos Károly, Dr. Fekete Samu és mások jelentek meg, a kir. a törvényszék nevében Galba Lajos (disz- magyarban) elnököt láttuk ott, Dénes Lajos kir. ügyész szintén velünk volt. A vármegye úri közönsége túlnyomó erővel mutatkozott be. Ott voltak Kölcsey Antal Mikolából, Luby Géza képviselő, Kölcsey Sándor Deb- reczenből diszmagyarban, n.-bányáról: Gellert főjegyző, Dr. Miskolczy ügyvéd, Vida igaz­gató ; M.-szigetről, Szabó főjegyző stb. Vs 11 órakor a nagyterem és a karzat zsuffolasig megtelt s egyszersmind az eső is elkezdett csendesen esni, a mi nagy fátum K M L E“ (39jk^szánO _ volt, mert. későboen teljes erővel dolgozva az emléktáblák leleplezését igen megzavarta. 11 órakor, mikor a pesti Petőfi társaság kiküldöttei: Bartók Lajos, Pósa Lajos, Rá­kosi Viktor (Sipulusz) Ábrányi Emil, Bodnár Zsigmond, Sebők Zsigmond, stb. mert 15 en jöttek le, — a terembe érkeztek, a dalárda a Hymnust énekelte, aztán Nagy László elnök megtartotta szép megnyitó beszédét. A kultuszminiszter képviseletében Hugonnai gróf főispán válaszolt az üdvözlő szavakra, Bartók felolvasót', Ábrányi Emil gyönyörű költeményt szavalt, melyre óriás: tapsvihar zúgott fel, Sipulusz szintén felolvasott, ékes költői szép nyelven. Pósa Lajos ihletett lelkesedéssel, láng­gal szavalta saját versét, Bodnár Zsigmond u.iból felolvasott. Végül Deák Kálmán egy igen kedves, kerek és élvezetes kis tanul­mányt mondott el érdeklődés mellett. A műsort befejezte a dalárda bezáró éneke. Következett a 3 emléktábla leleplezése, a városház falába illesztett elsőt Dr. Fechtel János leplezte le beszéddel, a másikat Lauka Gusztáv a régi inspektori háznál, a 3-kat Baudisz Jenő leplezte le. 2 órakor kezdődött a bankett a vár­megye ház nagytermében, Az asztaloknál körülbelül 400 főből álió társaság telepedett le, hölgyek, a főispánnéval élükön, és urak vegyesen, még a mellékteremben is teritve volt. 14 hív. tószt volt kiosztva, de a 14 el nem hangzott, mert a közönség csekély figyelemmel hallgatta az elmondottakat. Bartók Kölcseyről és Petőfiről érteke­zett s végül a hölgyeket köszöntötte A tosziok sorozatát Hugonnai gróf fő­ispán nyitotta meg éltetve a királyt, Doma- hidy István a kormányért, Baudisz Jenő Bartókért, Bartók a hölgyekért, Böszörményi Sándor a szomszédos törvényhatóságokért, Bodnár Zsigmond a károlyi Kölcsey-egye- sületért, Rákosi Viktor a szatmári Kölcsey- körért, Nagy Sándor »Petőfi 4 életben levő kartársáért Lauka, Schikk Ignác, Rényi és Papp Zsigmondért, Majos Karolj' a jelenlevő írod. körökért, Pósa N.-Károly városért, dr. Adler a fő és alispánért, dr. Fechtel Rá­kosiért, dr. Brém Nagy Lászlóért, Ilosvay a közreműködőkért stb. ürítettek pohárt. A bankett 4 óráig tartott, 5 óra felé Bartók a Petőfi társaság nevében megkoszo­rúzta Kölcsey szobrát. Este a színházban díszelőadás, szinház után bál. Hétfőn a pestiek Erdődre rándultak ki, hol a kis ünnepség után 60 terítékű bankett volt a vendéglőben. A vendégek aztán rész­ben Pestre, részben N.-Károlyba, részben Szatmárra jöttek (Rákosi Viktor, Pósa Lajos Sebők Zsigmond) s itt az Ezresben fényesen sikerült finomított nagy asztalnál vettek részt. A nagy asztal körül nagy társaság gyülekezett. A főhelyen Pósa ült, mellette Hérmán diszelnök és Dr. Fechtel János elnök. Az első tósztot Pósa mondotta a szat­máriakra, az Ezresre, mire dr. Fechtel elnök üdvözölte a vendégeket. Sipulus több igen élvezetes köszöntőt mondott. Hermán disz­elnök Gellert Endre n.-bányai polgármestert éltette, ki az Ezres legfiatalabb tagja. Dik- tióztak még, Dr. F^jes, dr. Miskolczy (Nagy- bánj’áról) Pap Lajos, dr. Gönczy, dr. Hantz Jenő, alelnök, Majos Károly, Lengyel József tanár stb. Hírek. Az Orökimádás templomára a szatmári egyházmegye területén inditott gyűjtésekről ez ideig a már említetteken kívül a következő tudósításokat vettük: Szatmáron begyült 480 frt. melyből azonban 120 frt. kiadás volt, igy a maradvány 360 frt. Nagy- Károlyban begyült 378 frt 78 kr. Márama- ros-Szigeten 221 frt 84 kr, a nagy-bányai kerületben 223 frt 03 kr. Királyházán 14 frt 58 kr. A kegyelet hangjai. Sirba tették a múlt héten városi és vármegyei közéletünknek oszlopos fórfiát, Jandrisics Jánost, Szatmár városának sok érdemű lelkészét, a rokon­szenves és nagytekintélyű apátot. Az a gyá­szoló közönség, mely a sir körül állott el nem titkolható fájdalmával, magában fog­lalta városunk társadalmának egyetemét, úgyszólván minden osztályát és rétegét s százan meg ezeren vannak most is, a kik­nek lelke fáj, mikor meg kell barátkozni avval a gondolattal, hogjr Jandrisics János többó nem lesz közöttünk, hanem a temető cziprus-ü alatt pihen. Nem csoda, ha már is mozgalom indult meg főkép roppant számú volt tanítványai körében, hogy a felejthetet­len főpap sírja fölött diszes emlékjeí álljon. Biztosra veszszük, hogy ezt az eszmét mi­hamar magáévá fogja tenni az egész társa­dalom, mint a mely ismeri a boidogultnak érdemeit s a melynek ő oly hasznos és annyira kedvelt tagja vala. Szatmáron és — környékén valláskülömbsóg nélkül ki ne gondolna vissza szeretettel Jandrisics Já­nosra ? A kit annyian szerettünk, annak sírja ne álljon jeltelenül, hanem közadako­zás utján helyezzük ei oda a kegyelet em­lék oszlopát !! Egyházmegyei hírek. Oovrik János kő- könyösdi plébános az ugocsai kerület rep- des esperesévé, Dimand Lajos, tur-terebesi lelkész pedig ugyanazon kerület surrogált esperesévé neveztetett.. — Zahoray Pal a munkácsi gyom. hitoktatója nagyszöllősi lel­készszó neveztetett ki. Helyére hitoktatóvá Peér István, eddigi munkácsi káplán — Za- haránszky István, eddig nevelő, a központi alapitv. pénztárhoz második könyvelő pénz­tárosul neveztetett ki. Kinevezések. A király Agricola Adolf temesvári Ítélőtáblái elnöki titkárt, ki váro­sunkban mint törvényszéki biró több ideig működött, a debreczeni táblához birónak, — dr. Bajnay Endre szatmári járásbirósági al- birót a kaposvári törvényszékhez bírónak nevezte ki. Az esztergomi főkáptalanaak gyásza van. Palásti Palásthy Pál felszentelt sareptai püs­pök, kanai máskép kávái apát, az esztergomi főszókesegyház olvasó kanonökja, primási szentszék ülnöke, hittanár és az egyház- megyei könyvbiráió bizottságok elnöke, hit­tudományok bekebelezett tudora, arany misés- papélete 75-ik,áidozópapsága51-ik évében, rö­vid betegség s a haldoklók szentségeinek ájtatos felvétele után folyó hó 24-ón elhunyt. Tegnap d. u. helyezték örök njmgalomra. Szolgabirák változása. Vármegyénk fő­ispánja Péchy István szolgabirót Nagy-Ká- rolyból a szinyórváraljai járásba helyezte át. Ilosvay Gusztáv szolgabirót pedig, ki most önkéntesi évének letöltése után ismét a megye szolgálatába lép, a nagykárolyi kerületbe osztotta be. Papszentelés. Öméltósága a püspök ur a múlt vasarnap Holczmann Bélát, és Lovász Győzőt áldozárokká szemelte. Holczmann hét­főn reggeli 7 órakor mutatta be első szent miséjét az Irsik-árvaház kápolnájában Bin­der András dr. manuduktorsaga mellett, Lo­vász Győző okt. 1-ón fogja tartani d. e. 10 órakor első miséjét a zárdatemplomban Un­ger Lajos alapítványi főpónztárnok vezetése mellett. Kinevezések. Váradi Solymossy István nagykárolyi lakos nyug. honvéd főhadnagyot ő felsége a király századosnak nevezte ki, — az igazságügyminiszter Kunay Imre m.- szigeti jbirósági aljegyzőt a győrszentmár- toni jbirósághoz helyezte át, Kapitány Béla felsővissói jbirósági dijnokot az ólesdi jbi­rósághoz Írnoknak, — a pénzügyminiszter Sztroné Szaniszló aknaszlatinai sóbányahi- vatali bányatisztet ugyanoda mázsatisztnek, — a debreczeni kir. pónzügyigazgatóság Miké Lajos nagykárolyi lakost dijas kezelési gya­kornoknak nevezte ki. Gyászhir. Poszvék Nándor uradalmi szám­tartó hosszas szenvedés után e hó 21-én d. e. 9 órakor, életének 62-ik, boldog házassá­gának 32-ik évében elhunyt. Hült tetemei e hó 23-án d. u. 4 órakor tétettek nagy rész­vét mellett örök nyugalomra. A boldogult- ban ifj. Poszvék Nándor, a szatmármegyei gazdasági egyesület titkára szeretett atyját gyászolja. — Veres Márton nagykárolyi la­kos életének 75-ik, boldog házasságának 50-ik évében elhunyt, — kiterjedt rokonság gyászolja. — Köröskényi Lajos az ungvári járás volt szolgabirója, aki két évvel ezelőtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom