Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-09-20 / 38. szám

4 H E TIS Z E M L E“ (38-ik szám.) ron állomásozó katonatisztek tulajdonát ké­pező, katonatisztek által lovagolandó bármely ló teherkiegyenlitós nélkül. — Dijak a 3 első helyezett lónak azzal a kijelentéssel, hogy az előbbi évek tiszti versenyeinek nyerői csak második dijat nyerhetik. — Ne­vezési záridő szeptember 20. IV. Idegenek versenye. (Akadály- verseny.) Dij: Szatmárnémeti szab kir. város dija 800 korona ; 2-ik ló tétek és bánatok össze­gét nyeri. 4 éves és id. lovak részére, melyek 1898—99. években 1800 kor. értékben versenyt nem nyertek. Távolság kb. 4000 méter. Tét 20 korona; f. v. f. teher 4 évesnek 65 kg. 5 évesnek 70 kg. 6 éves és id. 75 kg. félvér lovaknak 5 kg. engedmény. Minden akadály- versenyben nyert 1000 korona össznyeremóny után 2 kg. több halmozva 8 kgig. Legalább két különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassák. — Urlovasok által lovagolandó. Nevezési és teherközlési záridő 1899. szeptember 20., melyek úgy Írásban, mint sürgönyileg a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatalához intózendők. Sürgöny 48 óra alatt Írásban megerősítendő. V. Hölgyek dija. (Sikverseny.) Dijak : 1-ső dij 400 kor. 2-ik dij 200 kor. értékben tiszteletdijak Távolság 1600. m., teher 70 kg., 3 éveseknek 3 kgmmal kevesebb ; tét 10 kor f. v. f.; futhat Szatmármegyei Gazdasági Egyleti tagok tulajdonában levő bármely 3 éves és id. félvór ló, lovagolva urlovasok, katonatisztek, Szatmármegyei Gazd. Egye­sületi tagok vagy utóbbiak fiai által. 3-ik ló tétek összegét nyeri. Verseny kezdete d. u. 2 órakor, a hidon- tuli lókertben. Bejárat a me'ntelepfelöl. Verseny szabályok: 1. § II ik és IV számú futamok jóvá­hagyás végett a „Magyar Lovar Egyletéhez lettek felterjesztve. 2. § Nevezési záridő, valamint teherköz- lések határideje szeptember 20. 3. § Írásbeli vagy távirati nevezések és törlések a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület titkári hivatalához intézendők. 4. § Távirati nevezések 48 óra alatt Írásban megerősítendők. 5. § A verseny feltételekben össznyere- mény alatt értendő azon összeg, melyet valamely ló egy vagy több versenyben egy­üttesen nyert első pénzekben. 6. § Lovagolni csak színekben vagy szalaggal lehet. Úgy a színek, mint szalag a nevezésekkel együtt bejelentendő. 7. § Dijak 10 százalék levonással adat­nak ki. 8. § Verseny alatt a birói páholyba lépni csak a bírónak és verseny intézőknek engedtetik meg. 9. § Versenyt megelőzőleg lóval pályára épni csakis Kovásznay Zsigmond cs. és kir. honvéd százados engedélyével lehet — En­gedély 10 korona előleges lefizetése mellett adatik. Szatmár, 1899. augusztus 1. A verseny bizottság. Hire k. Személyi hir.. Ő méltósága a püspök ur f. hó 18-án a püspöki konferencziákról haza érkezett. Távolléte alatt felkereste szü­lőföldjét a fehérmegyei Velenczét, hol meg­látogatta az általa pár évvel ezelőtt áldott emlékű szülői házában alapított leányneveidét, melyben három szatmári apácza működik. 0 mga örömmel értesült Velenczén arról, hogy, úgy a falusiak mint a közel vidékiek hálás örömmel küldik gyermekeiket az in­tézetbe, melyhez ovoda is van csatolva. — Vármegyénk főispánja Hugonnai Béla gróf tegnap kömlődi birtokáról székhelyére ér­kezett, hol az állandó választmány és a vármegye rendkívüli közgyűlésén elnökölt. Este visszautazott. Kömlcdre. E hét végén ismét visszatér Nagy-Károlyba, s huzamosabb ideig fog ott tartózkodni. — Hermán Mihály városunk polgármestere tegnapelőtt nejével együtt. Budapestre utazott, hol pár napig szándékozik időzni, aztán Sátoralja-Ujhelybe megy rokonai látogatására. A püspöki kar szept. 14 és 15-én Buda­pesten értekezletet tartott, a melyen intéz­kedtek a középiskolai hitantanitás reformja érdekében és a kath. autonómiának a 27-es bizottság által alkotott szervezetét egyelőre általában elfogadták a tárgyalás alapjául, s elhatározták, hogy a részletek megállapítása végett november hóban ismét tanácskozásra gyűlnek össze. A herczegpri- más kijelenté, hogy az országos kath. kong- reszszust az autonómia megalkotása végett még ez év folyamában fogja összehívni. Végül a püspöki kar a századvégi jubileumi évnek és a magyar kath. egyház 900 éves fennállásának ünnepét az előterjesztett prog­ramúi szerint nagy fónynyel fogja meg­tartani. Uj esperes. Firczák Gyula munkácsi püs­pök Gönczy Antal nagypeleskei plébánost a szatmárnémeti kerület esperesének nevezte ki. Arczképleleplezés. Jövő hó október ne­gyedikén fogja városunk törvényhatósága leleplezni nagy ünnepélyességgel O felsége a király és királyné díszes arczképeit, melyeket a közgyűlési terem számára feste­tett meg. A jelzett napon díszközgyűlés lesz, melyre a főispán is eljön, hogy vezesse az elnöki tisztet. A leleplezési beszédet dr. Fech■ tel János törvényhatósági bizottsági tag fogja mondani. A programra többi pontjai még megállapítva nincsenek. Synodalis. A lelkészi vizsgálatot Csncsay Pál egyházmegyei áldozat- és Pillich Ottó szinyér-váraljai segédlelkész ma jó sikerrel letették. Hymen. Rusz Lajos nagy-szőllősi keres­kedő a napokban esküdött hűséget özv. Tho- roczkay Jánosnó leányának, Irén kisasszony­nak. — Szalay Sándor ifj. beregszászi szor­galmas fiatal kereskedő, a városi alkapitány fia jegyet váltott özv. Oláh Jánosnó úrnő leányával, Etelka kisasszonynyal. — Vidra István mátészalkai kir. aljárásbiró jegyet váltott Fisch Elvira kisasszonynyal Moórról. — Egry István helybeli kir. törvényszéki aljegyző jegyet váltott özv. Kohányi Kál­mánná leányával, Gizella kisasszonynyal. Áthelyezés. Verebélyi Marssi Béla fő­hadnagyot városunkból a Nagy-Károlyban állomásozó zázlóaljhoz helyezték át. Nagy-Károlyi Petőfi ünnep. A n.-károlyi Kölcsei-Egyesület az általa a bpesti Petőfi- Társasággal együtt N. Károly ban, Erdődön rendezett 24-i országos ünnepségekre a hely­beli Kölcsey-Kört is meghívta. AKö!csey-Kör a meghívást elfogadta és képviseltetve ma­gát közreműködik. — A városházi emlék­tábla leleplezésénél Dr. Fechtel János fog beszédet tartani, a díszközgyűlésen pedig Deák Kálmán fog szavalni. A Kölcsey Kör érdeklődő tagjai ez utón is felszólit- tatnak, hogy az összeállítandó küldöttségben minél nagyobb számban szíveskedjenek részt venni. — S mivel a banketten részt vevők száma iránt a n.-károlyi rendezőség tájéko­zódni kivan, jelentkezni lehet Dr. Fechtel Jánosnál, a kör titkáránál. Kinevezés. A vall. és közokt. miniszter Farkas Irén okleveles tanítónőt a kapnikbá- nyai állami elemi népiskolához rendes taní­tónőnek — Leiteregg Luizát pedig ugyan­oda az állami kisdedóvodához óvónőnek nevezte ki. Áthelyezés. Az ugocsai kir. tanfelügye­lőségnél újabban rendszeresített tollnoki ál­lásra Benkö András nagyküküllőmegyei kir. íanfelügyelőségi tollnok helyeztetett át Se­gesvárról. Nyilvánosan hálaköszönetet mondok sze­retett, paptársaimnak, kik a királyházai nyalábvári kápolnai kisasszonynapi búcsú alkalmával nekem — az egybegyült 5—600 búcsúi gyónó gyóntatásában és sz. miséjük közbeni áldoztatással, segítségemre voltak ; nemkülönben — a sz. körmenet ünnepélyes­sége fényét assistentiájukkal emelték. Külö­nösen köszönöm ft. K. M. sáros-oroszi lel­késznek, hogy remek egyházi szónoklatot is tartott s ft. W. A. papnöveldéi tanulmány7 - feiügyelő Dr-nak, ki az ünnepélyes processiót — a nyalábvári kápolnához fel és onnan levezette, valamint az ünnepélyes nagy éne­kes sz. misét megtartotta — három szom­széd-vármegyéből itt jelenvolt ájtatoskodó (1000—1200) zarándoksereg épülésére. — Hála-kézcsók kegyes Főpásztorom s Atyám Öméltóságának is, ki ez utóbbi segélynyúj­tást közvetíteni méltóztatott. Duchnovszky Gyula Károly öreg plébános. A szövőgyár felszentelése — melyről la punk mult számában említést tettünk-vasár- nap ünnepélyességgel ment végbe Dobrács- Apitiban. A szentelést Jordán Károly dr. apát, szaniszlói plébános végezte, ki szép beszédet intézett a jelen volt közönséghez. Lelkes szavakkal emlékezett meg a munká­sokról, kik nemcsak önmaguk boldogságá­nak lesznek szorgalmukkal megalapítói, ha­nem hasznára vannak a magyar hazánk is. Délben a gyár alapítója, Nikolics Szeréna kisasszonynál fenyves ebéd volt. Számosán jalentek meg a szomszéd falvakból, Szatmár- ról és Nagy Károlyból is voltak vendégek. Városunkból ott volt Ludmann Gyula ezre­des is családjával együtt,. Színházi előadásokat Rakodczay Pál szín­igazgató, a ki társulatával jelenleg Mátészal­kán működik, október l ón kezdi meg váro­sunkban. Az első előadás programmja a következő: 1. „A szökött katona“ első fel­vonása. 2. „Vasárnap délután“ egy felvonásos kis franczia vígjáték. 3. A „Czigány báró'1 második felvonása. 4. Petőfi, Rudnyánszky Gyulának Petőfi halálára irt jubiláns darabja. 5. Apotheozis, Jókai Mórnak Petőfi halálára irt remek müve. 6. Tableau. Bikszádon holnap, Kisasszony napja al­kalmából fényes búcsú ünnepély lesz. A szatmári gör. kath. hívek közül is népes zarándok menet vonult e hó 18-án a szent­helyre Papp Lajos gk. lelkész vezetése alatt. Pád. sz. Antal perselyében e héten be­gyük 34 frt 85 kr. Szüreti mulatság. A kath. legényegye­sület a jövő hó 8 án készül szokásos szüreti mulatságát megtartani, mely iránt városunk közönsége évről évre dicséretreméltó érdek­lődést tanúsított. A mulatság most is kedé­lyesnek és fesztelennek Ígérkezik, a rendező

Next

/
Oldalképek
Tartalom